Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL STRATEGISK LEDELSE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL STRATEGISK LEDELSE"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL STRATEGISK LEDELSE

2 1 Introduksjon til Kurset 2 Introduksjon til Prosjektoppgaven
AGENDA 1 Introduksjon til Kurset 2 Introduksjon til Prosjektoppgaven 3 Introduksjon til Strategifaget

3 1. Introduksjon til Kurset
Kursnavn: STR 2400, 6 studiepoeng, 36 timer Høsten 2004. Klasse/Gruppe: Bachelor MK/Reiseliv 3. år. Tid og sted: Mandager , 3 timer, Normalt auditorium B4, men auditorium C1 20. & 27. september. Forelesninger: Teori, eksempler & case, diskusjon, veiledning og student-presentasjoner. Eksamen: Prosjektoppgave som teller 100% Leveres senest xx1204 kl i resepsjonen? Sensur ca Det kan være inntil 3 studenter i hver gruppe. Men jeg er fleksibel - alternative løsninger kan gjerne gjennomføres Gi tilbakemeldinger med en gang dersom noe ikke er bra - gir muligheten til å rette opp Klassekontakt - evalueringsperson(er) => vil møte dere i pausen

4 Kursets Innhold & Struktur
Kursoversikt & Forelesningsfoiler ligger på min hjemmeside, Her ligger også alle foilene vi har brukt på tilsvarende kurs for siviløkonomstudiet. Se også Fred Wenstøp sin hjemmeside. E-post; Spørsmål bør primært tas i timen, fordi andre ofte har samme spørsmål. Pensum: Grunnbok i Strategi, B. Løwendahl & F. Wenstøp. Forelesningene vil ta opp flere temaer som ikke står i boken. Anbefalt litteratur: Smart Choices, Hammond, Keeney, Raiffa, HBS Press, What is Strategy, Michael Porter 1996. The Concept of Corporate Strategy, Kenneth Andrews 1987. The Rise & Fall of Strategic Planning, Henry Mintzberg 1994. Even Swaps – How to simplify Complex Decisions, Keeney, 1998.

5 Kursets Innhold & Struktur
Litteratur for de som ønsker å gå grundigere til verks; De Wit, Bob & Meyer, Ron: Strategy. Process, Content, Context - Thomson Business Press, 1998. Grant, R: Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications, Blackwell, Cambridge, 1991. Barney, J: Firms, Resources, & Sustained Competitive Advantage, 1998. Hax, A. C. & Maijuf, N. S., 1991, Strategic Management: An Integrative Perspective, Prentice Hall Johnson, Gerry & Scholes, Kevan, 1999, fifth edition, Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall

6 Kursets Innhold & Struktur
Si fra om hva som kan gjøres bedre, til meg eller klassekontakten, så vi kan få rettet det opp umiddelbart. Innspill fra tidligere år som vi har forsøkt å gjøre noe med: Siste delen av pensum kommer inn tidligere Gjennomgang av Pro & Con kommer litt senere Gruppe-presentasjonene er vanskelig å utsette, fordi dere har kort tid til rådighet. Presentasjon av klassen og gruppeinndeling

7 Foreleser: Gisle Henden
UTDANNING Bedriftsøkonomisk Institutt Dr Oecon i Strategi Universitetet i Oslo Cand Philol Hovedfag Filosofi Universitetet i Oslo/ Roskilde MA Science and Technology Policy Bedriftsøkonomisk Institutt MBM Siviløkonom Den Nordiske Astrologiskolen Astrolog Statens Håndverk og Kunstindustriskole Strategisk Design Hæren Utskrevet sersjant kurs USK  ANSETTELSE Aker Kværner Support på HRM oa. Etablering av eget konsulentselskap Norges Idrettshøyskole Ansvarlig for faget Personalledelse Universitetet i Oslo Undervisning i Filosofi Utdannings- og Forskningsdepartementet Økonomi og planleggingsarbeid PIM Markedsføringsarbeid GRID Konsulent i Strategisk Design Invento Media A/S Salgssjef og medstifter ANNET Fallskjermhopping, Klatring/Ekspedisjoner, Maraton, Trondheim-Oslo

8 2. INTRODUKSJON TIL PROSJEKT-OPPGAVEN
Maksimalt 20 sider og ord inklusive modeller, ekslusive noter & vedlegg. Gjennomføres av grupper med opp til 3 medlemmer. Velg gruppe i dag og bedrift så fort som overhodet mulig! Innleveringsfrist: xx/12, kl. 1500, i resepsjonen. Oppgaven skal skrives som en konsulentrapport med god teoriforankring. Det er en stor fordel å ha direkte kontakt og intervjuer med oppdragsgiver. Se fyldig informasjon om prosjektoppgaven i det utleverte materialet og på Fred Wenstøp sin hjemmeside.

9 PROSJEKT-OPPGAVEN Arbeid 2 eller 3 sammen. Det er for mye arbeid for 1 person. Ikke velg offentlige virksomheter. Teorien kan passe litt dårlig. Ikke velg for store virksomheter, konsernledelser har dårlig tid! Ikke for små selskaper, de har ofte lite strategiarbeid. Fokuser på innholdets kvalitet, fremfor antall sider. Begynn tidlig og møt opp på gruppepresentasjonene hvor vi skal godkjenne det målhierarki gruppene foreslår.

10 PROSJEKT-OPPGAVEN Får dere problemer med gruppe-samarbeidet, ta kontakt med klassekontakten, eller med meg. Det er en god ide å sette opp en prosjektplan med tidsfrister, for å styre fremdriften i prosjekt-oppgaven. Valg av bedrift og prosjekt-tema senest 6/9 16/8 Første forelesning 20/9 og 27/9 Gruppe-presentasjon og godkjenning av målhierarki xx/12 Innlevering

11 PROSJEKT-OPPGAVEN Gruppepresentasjonen bør innholde følgende 4 elementer: 1. I innledningen bør organisasjonen, bransjen og det strategiske valg virksomheten står ovenfor, beskrives kort. I beskrivelsen av organisasjonen bør visjon, virksomhetside og verdigrunnlag være med. I beskrivelsen av det strategiske valget bør de ulike handlingsalternativ komme tydelig fram. 2. Foreta en ekstern analyse av bla. kunder, leverandører, konkurrenter, substitutter, potensielle nye aktører i bransjen og identifiser bedriftens sterke og svake sider. 3. Foreta en intern analyse av bla. materielle og immaterielle ressurser, ved hjelp av f.eks. en verdikjede og en VRIO analyse. Identifiser bedriftens sterke og svake sider. Den eksterne og interne analysen kan summeres opp i en SWOT analyse og de gir oss det bakgrunns-materialet vi trenger for å utarbeide de strategiske mål, våre valg skal kontrolleres mot. 4. Lag et målhierarki som avspeiler bedriftens strategiske mål og virksomhetsidé.

12 PROSJEKT-OPPGAVEN Når dere leverer prosjekt-oppgaven må dere også ha med: 5. Finn fram til de kriterier valget skal vurderes mot. Dette får dere lettest ved å spørre beslutningstakeren direkte. NB! Få han/henne til å vekte betydningen av de forkjellige kriteriene for hvert handlingsalternativ. Dette gjør det mye lettere for dere å avgjøre hvilket av handlingsalternativene de er best tjent med. 6. Vurder de ulike handlingsalternativene opp mot målhierarkiet. 7. Vurder og analyser hvor viktig kriteriene er for hvert handlings-alternativ. 8. Vektlegg kriteriene slik at de samsvarer med de verdier og preferanser som det er rimelig å anta at beslutningstakeren har (slik han/hun formulerte det i intervjuet, se pkt. 5). 9. Bruk Pro-Con, eller et annet verktøy og finn det beste handlings-alternativet. Diskuter gjerne om de antagelser dere har gjort er rimelige. 10. Foreslå en hensiktsmessig implementering av det anbefalte alternativ.

13 3. Introduksjon til Strategi-Faget
Hva er strategi? Hvilke faser har en strategiprosess? Formulering av visjon, mål og forretnings-ide Ekstern og Intern analyse Evaluering av strategiske valg og alternativer Implementering og kontroll

14 Hva er Strategi? Corporate strategy is the pattern of decisions in a company, that determines and reveals its objectives, purposes, or goals, produces the principal policies and plans for achieving those goals, and defines the range of business the company is to pursue, the kind of economic and human organization it is or intends to be, and the nature of the economic and noneconomic contribution it intends to make to its shareholders, employees, customers, and communities. Kenneth Andrews 1987

15 Hva er Strategi? Mål, valg og aktiviteter, som støtter direkte opp om den ide og egenart bedriften forsøker å virkeliggjøre, på en måte som er forenelig med hva eiere, ansatte, kunder og samfunnet ønsker.

16 Hva er Strategi? Ved å stille bla. disse spørsmålene kan vi finne vår unike strategi: Hva er vår forretningside? Hva er vårt produkt/tjeneste? Hva slags bedrift er vi egentlig? Hva er vår egenart? Hva slags bedrift ønsker vi å være? Hva er våre mål og visjon? Hva er vi gode til? Hva bør vi være gode til? Hva kan vi, som andre i vår bransje ikke kan? Er det vi gjør i dag med på å utvikle oss akkurat dit vi vil? Gjør vi ting som ikke støtter opp om det vi ønsker å få til? Hvordan kan vi utvikle oss i retning av vårt fulle potensiale? Hvilke valg må vi da gjøre? Når bør vi gjøre disse valgene? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?

17 Hva er Strategi? Unike, dvs. at det er bare vi som har de. Effektive
Det er viktig å skille mellom våre strategiske mål og de midler vi benytter for å nå disse målene. De midler eller ressurser vi benytter, bør bla. være: Unike, dvs. at det er bare vi som har de. Effektive Gi langvarige fortrinn (Er det lett for konkurrenter å kopiere de?) Generere verdi over tid, uten å forringe miljøet! Bidra til at vi kan utføre de sammen aktivitetene som konkurrentene, men med f.eks. bedre kvalitet, pris, effektivitet. Etisk forsvarlige.

18 Hva er Strategi? En god posisjonering i bransjen.
Det er viktig å skille mellom strategiske mål og de aktiviteter vi utfører for å nå disse målene. De aktiviteter vi utfører, bør bla. bidra til: En god posisjonering i bransjen. En verdikonfigurasjon som er hensiktsmessig for vår type organisasjon. Gjenspeile et bevisst forhold til de generiske strategier (ref. Porter).

19 Fra meningsbærende, overordnet og retningsgivende
Hva er strategi? Visjon Egenart Identitet Kjerne Verdigrunnlag Forretningside Mål Valg Retningslinjer og taktikk Prosjekter og handlingsplaner Implementering av beslutninger Fra meningsbærende, overordnet og retningsgivende Til konkret og detaljert

20 Hva er Strategi? Taktikk Strategi kortvarig spesifikk
rettet mot et bestemt og avgrenset mål Strategi overordnede mål lang sikt Forplikter mange av bedriftens sentrale ressurser

21 Hva er strategi? Konsern- bedrifsledelse Forretningsenhet
4 Handlings- planer 1 Bedrifts- strategi 2 Forretnings- 3 Markeds- plan (Marketing mix) Detaljerings- grad Lav Høy Tidshorisont Lang Kort Konsern- bedrifsledelse Forretningsenhet Funksjonsområde Funksjonelle strategier: Teknologi Personal Finans Logistikk (ikke materialadm.) supply chain Produksjon Markedsføring Roos, von Krogh & Roos, s. 24

22 Hva er Strategi? 1 Bedrifts- strategi 2 Forretnings- 3 Markeds- plan 4
Handlings- planer 1 Bedrifts- strategi 2 Forretnings- 3 Markeds- plan (Marketing mix) Her har vi nivåene i målhierarkiet!!

23 Hva er Strategi? Strategi Løpende Drift Komplekst
Hele virksomheten i fokus Gjennomgripende/ fundamentalt Langsiktig fokus Helhetsforståelse Ofte tvetydig og uforutsigbar Løpende Drift Rutine, regler Områdespesifikt Kortsiktig fokus

24 Hvordan har strategifaget utviklet seg?
“To win without fighting is best” Sun Tzu, kinesisk general, 300 før Kristus Dette er kanskje det eldste dokumenterte utsagnet som kan defineres som strategi Strategi blir ofte knyttet til det militære. Senere ble konseptene overført til forretningslivet. Dette kan være grunnen til at planlegging og “kamp/forsvar” ofte har vært i fokus også innen forretningsstrategi

25 Hvordan har strategifaget utviklet seg?

26 Hvordan har strategifaget utviklet seg?
1950 årene 1960 årene 1970 årene 1995 => Budsjett- plan- legging Budsjetter Finansiell- busjettering ledelse Plan- legging Planlegge vekst Prognoser Planlegg. avd - 5 års planer Strategi Portfolio- planlegging Synergi og portfolio- matriser Diversi- fisering Analyse av bransje Valg av bransje og segmenter Bransje- struktur Selektivitet Konkur- ranse for- trinn Kilder til KF Analyse av kjerne- kompetanse BPR Strategisk innovasjon Strat. og org. fortrinn Dynamiske kilder til KF Virtuell org. KM, nettverk

27 Hvordan har strategifaget utviklet seg?
Hva kommer først? Høna eller egget? Er det strategene som endrer omgivelsene? Er det omgivelsene som endrer strategene?

28 Hvordan har strategifaget utviklet seg?
Strategifaget gjenspeiler forholdene i forretningslivet. Fra strukturert til ustrukturert til……? Fra predikerbart til dynamisk og uforutsigbart til ……….? Fra klare avgrensninger av virksomheter og bransjen til virtuelle virksomheter og nettverk til……..?

29 Hvordan har strategifaget utviklet seg?
Mot større og nye markeder Bransjeglidning Bevegelse i virksomhetenes grenser – horisontalt, vertikalt og i samarbeidsformer. Nye effektfulle muliggjørere – særlig kommunikasjonsteknologi. Større integrasjon mot andre fagområder – fra finans, via organisasjon, til psykologi o.a. Strategi har modnet som fag – ref. utviklingen til markedsføring.

30 Hvilke Faser har en Strategiprosess?
Strategiprosessen : Formulering av visjon, forretningside og mål Ekstern & intern analyse Evaluering av strategiske valg Implementering & kontroll

31 Oversikt over Strategi-prosessen
Ekstern Analyse Visjon, Strategiske Mål & Målhierarki Intern Analyse Strategisk analyse Strategiske valg Strategi-implementering Vekting av kriteriene Lede endring Ressurs- allokering Merk: De tre hovedelementene er ikke plassert i en linje/kjedet. Grunnen er at rekkefølgen ikke er fast og de er gjensidig avhengige Eksempel: Forsøk på å implementere kan avdekke behov for ytterligere analyse eller behovet for å ta flere eller mer konkrete valg Denne figuren bør danne hovedfundamentet for forståelsen av strategiprosessen - det å arbeide med og å gjøre strategi Beslutningskriterer Utforske & utnytte Evaluering av valgalternativene

32 Strategi-prosessen Roos, von Krogh & Roos Strategisk grunnlag
Hensikt Sikre at virksomhetens mål og strategier blir oppnådd Fase 1 Strategisk grunnlag Fase 3 Strategiske valg og alternativer Fase 4 Målform. og strategiske valg Fase 5 Implementering Fase 2 Strategisk analyse Gjennomføre faktabaserte analyser for å danne et bilde av dagens situasjon og fremtiden. Identifisere og definere mulige strategiske valg og handlings- alternativer. Etablere felles utgangspunkt for virksomhetens strategiprosess Endelig valg av mål og strategier. Roos, von Krogh & Roos Formulering av visjon, forr. ide og mål Ekstern & Intern analyse Evaluering av strategiske valg Implementering og kontroll

33 Strategisk Analyse Strategi Intern Analyse: Mål og verdier
Eiere, Ansatte Ressurser og evner Strukturer og Systemer, mm. Konkurrenter Kunder Leverandører Substitutter Samfunn, mm Intern Analyse: Sterke & svake sider Ekstern Analyse: Trusler & muligheter SWOT Styrker & Svakheter Muligheter & Trusler

34 Evaluering av strategiske valg og handlingsalternativer
Valg av strategi På hvilket grunnlag? Generiske strategier: Differensiert Fokusert Kostnads- Basert Verdibasert Ressursbasert Aktivitetsbasert Hvilken retning? Mulig retning: Tilbake- trekning Konsolidering Markeds- penetrasjon utvikling Diversifisering Hvordan? Mulig metode: Intern utvikling Oppkjøp Felles utvikling/ allianser Kilde: Johnson & Scholes, 1989

35 Relative cost position Productivity frontier (state of best practice)
High Low Non-price buyer value delivered Relative cost position Productivity frontier (state of best practice) Source: M.E. Porter, 1996 REMA og RIMI ligger alle inne til venstre og helt oppe i toppen.

36 Implementering av strategi
Enkle, konsistente og langsiktige mål Objektiv verdsettelse av (interne) ressurser Gjennomgripende forståelse av konkurransemiljøet Vellykket strategi Effektiv implementering Kilde: Grant, 1998, s. 10, Contemporary Strategy Analysis

37 Implementering av strategi
Planlagte strategier Realiserte strategier Bevisste strategier Kan dere tenke dere hvilke bransjer eller selskaper som kan være typiske representanter for ulike kombinasjoner av alternativene i denne figuren? Urealiserte strategier Fremvoksende strategier Påtvungede strategier

38 Oppsummering & Spørsmål
Oppsummering & Spørsmål? Neste gang skal vi gå grundig igjennom en intern analyse og gangen etter går vi gjennom en ekstern analyse. Dette gir oss den informasjon vi trenger for å utarbeide/evaluere våre strategiske mål og forstå de valg vi står ovenfor.


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL STRATEGISK LEDELSE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google