Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest
Velg Slide-Show fra PowerPoint-menyen og klikk med venstre museknapp!

2 Kapittel 2 Hva er stikkprøvemedianen i en stikkprøve som består av følgende 12 observasjoner: A) 5 B) 7,5 C) 10 D) 12 Svar B: mellom 6. og 7. observasjon Fred Wenstøp

3 Kapittel 2 Hva kan sies om skjevheten i en stikkprøve som består av følgende 12 observasjoner: A) mindre enn 1,0 B) lik 1,0 C) større enn 1,0 D) ubestemt Svar C: Fordelingen har en laaang høyrehale Fred Wenstøp

4 Kapittel 2 Svar D) En stikkprøve består av følgende 12 observasjoner:
Stikkprøvens skjevhet er A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 3 Svar D) Fred Wenstøp

5 Kapittel 2 Du har spurt 1000 personer om hvor godt de har satt seg inn i problemet med global oppvarming. Svarfordelingen var: Meget bra:200, Bra:400, Nokså bra:100, Nokså dårlig:150, Dårlig: 100, Meget dårlig:50. Hva er mediansvaret? A)    Meget bra B)    Bra C)    Nokså bra D)    Nokså dårlig Svar B) 600 svarte meget bra eller bra. Da er nr. 500 blant dem som svarte bra. Fred Wenstøp

6 Kapittel 2 Du har to stikkprøver Mann-Whitneytallene er: Svar A)
og Mann-Whitneytallene er: A) 10,5 og 14,5 B) 9,5 og 15,5 C) 8,5 og 16,5 D) 7,5 og 17,5 Svar A) Fred Wenstøp

7 Kapittel 3 Svar C: kritisk verdi c = 3
Du har følgende stikkprøve på 14 observasjoner: Et tosidig 95% konfidensintervall for medianen går A) fra 34 til 65 B) fra 37 til 60 C) fra 39 til 56 D) fra 42 til 55 Svar C: kritisk verdi c = 3 Fred Wenstøp

8 Kapittel 3 Du har følgende stikkprøve på 14 observasjoner: Et ensidig 95% høyregrenseintervall for medianen går A) ovenfra til 39 B) ovenfra til 42 C) nedenfra til 56 D) nedenfra til 55 Svar D: c = 4 Fred Wenstøp

9 Kapittel 3 Et konfidensintervall som går fra minste til største verdi i følgende stikkprøve har en konfidens-sannsynlighet på? A)    0,9515 B)    0,9763 C)    0,9922 D)    0,9971 Svar C: 1-(0,5)^7 (Formel 3-1eller tabell 3a) Fred Wenstøp

10 Kapittel 4 Svar B, de andre svarene kan kategoriseres
Det er viktig å kunne skjelne mellom tellinger og målinger i statistikk. Et eksempel på måling er observasjon av: A) antall barn med/uten medfødte misdannelser med fedre som røyker/ikke røyker B) antall pulsslag pr. minutt C) antall kvinner/menn som gir ulike svar på et dikotomisk spørsmål D) antall som vil betale mer/mindre for ulike miljøforbedringer Svar B, de andre svarene kan kategoriseres Fred Wenstøp

11 Kapittel 4 "For at et resultatet av en spørreundersøkelse skal kunne brukes til statistisk analyse, bør utvalgets størrelse være minst 10% av populasjonen". Vi forutsetter et rent tilfeldig utvalg. A) Utsagnet er en god tommelfingerregel B) Utsagnet er en god regel, men 1% er vanligvis nok C) Utsagnet er en god regel, men 1 promille er vanligvis nok D) Utsagnet er villedende, antallet er viktigere enn andelen Svar D) De fleste metodene forutsetter uendelig store populasjoner Fred Wenstøp

12 Kapittel 4 Det er viktig å kunne skjelne mellom tellinger og målinger i statistikk. Et eksempel på telling er observasjon av: A) antall kroner folk er villig til å betale for et miljøgode B) antall pulsslag pr. minutt C) antall kvadratmetre i en bolig D) antall som vil betale mer/mindre for ulike miljø forbedringer Svar D: dette er det eneste som kan kategoriseres Fred Wenstøp

13 Kapittel 4 Svar C) Her er det stor fare for at folk lyver
I en større verdiundersøkelse blir folk stilt en mengde spørsmål om hvorvidt de spiser hjemmelaget syltetøy, går på ski osv. inkludert et spørsmål om de stjeler i butikker. Respondentene blir valgt tilfeldig fra telefonkatalogen og oppringt. En av hensiktene er å anslå omfanget av butikktyverier. Det største metodiske problemet her er: A) Utvalgsskjevhet B) Frafallsskjevhet C) Responsfeil D) Mangel på objektivitet Svar C) Her er det stor fare for at folk lyver Fred Wenstøp

14 Kapittel 5 En produksjonsprosess er i uorden med sannsyn-lighet 0,1. Sannsynligheten for produksjonsfeil er 0,2 hvis prosessen er i orden og 0,5 hvis den er i uorden. Hva er sannsynligheten for produksjonsfeil? A) 0,05 B) 0,18 C) 0,22 D) 0,23 Svar D: 0,2*0,9 + 0,5*0,1 = 0,23 Fred Wenstøp

15 Kapittel 5 Produksjonsprosessen ovenfor lager feil. Hvor sannsynlig er det at den er i uorden? A) 0,05 B) 0,18 C) 0,22 D) 0,23 Svar C: Bayes formel: 0,5*0,1/0,23 = 0,217 Fred Wenstøp

16 Kapittel 5 I følge Wall Street Journal fordelte 630 olje, gass eller tørre hull seg på følgende måte i tre distrikter tilhørende Texas Railroad: Estimer P(Olje) A) 0,62 B) 0,37 C) 0,67 D) 0,44 Svar D: 280/630 Distikt Olje Gass Tørt Totalt 1 Sydvest Sentrale kyst Syd Totalt Fred Wenstøp

17 Kapittel 5 I følge Wall Street Journal fordelte 630 olje, gass eller tørre hull seg på følgende måte i tre distrikter tilhørende Texas Railroad: Estimer P(Olje|Sydvest) A) 0,62 B) 0,37 C) 0,67 D) 0,44 Svar A: 230/370 Distikt Olje Gass Tørt Totalt 1 Sydvest Sentrale kyst Syd Totalt Fred Wenstøp

18 Kapittel 5 I følge Wall Street Journal fordelte 630 olje, gass eller tørre hull seg på følgende måte i tre distrikter tilhørende Texas Railroad: Estimer P(Olje Ç Sydvest) A) 0,62 B) 0,37 C) 0,67 D) 0,44 Svar B: 230/630 Distikt Olje Gass Tørt Totalt 1 Sydvest Sentrale kyst Syd Totalt Fred Wenstøp

19 Kapittel 5 I følge Wall Street Journal fordelte 630 olje, gass eller tørre hull seg på følgende måte i tre distrikter tilhørende Texas Railroad: Estimer P(Olje È Sydvest) A) 0,62 B) 0,37 C) 0,67 D) 0,44 Svar C: ( )/630 Distikt Olje Gass Tørt Totalt 1 Sydvest Sentrale kyst Syd Totalt Fred Wenstøp

20 Kapittel 5 Svar A: A) det statistisk uavhengighet mellom børs og rente
Børsindeksen går enten opp eller ned. Den går opp med en sannsynlighet 0,4. Renten enten stiger eller synker, og med en sannsynlighet 0,6 for å stige. Sannsynligheten for at renten og børsen skal stige samtidig er 0,24. Med slike sannsynligheter er: A) det statistisk uavhengighet mellom børs og rente B) det statistisk avhengighet mellom børs og rente C) børsoppgang og renteoppgang disjunkte hendelser D) børsnedgang og rentenedgang disjunkte hendelser Svar A: P(opp og stige) = P(opp)*P(stige) Fred Wenstøp

21 Kapittel 5 Svar D) Bayes formel:
Hvis man leser til eksamen, er sannsynligheten for å bestå 0,9. Hvis man ikke leser, er sannsynligheten for å bestå bare 0,2. 80% av studentene leser til eksamen. En student har bestått. Hva er sannsynligheten for at vedkommende har lest? A) 0,64 B) 0,72 C) 0,90 D) 0,95 Svar D) Bayes formel: P(L|B) = P(B|L)P(L)/(P(B|L)P(L)+P(B|L’)P(L’)) = 0,9*0,8/(0,9*0,8+0,2*0,2) = 0,72/0,76 = 0,95 Fred Wenstøp

22 Kapittel 5 Svar D) P(S og B) = P(S)P(B|S) = 0,6´0,6
Du strever med den praktiske delen av førerprøven. Sannsynligheten for at du består første gang er 0,4. Hvis du stryker, er sannsynligheten for å bestå neste gang 0,6. Hva er sannsynligheten for at du trenger nøyaktig to forsøk? A) 0,06 B) 0,12 C) 0,24 D) 0,36 Svar D) P(S og B) = P(S)P(B|S) = 0,6´0,6 Fred Wenstøp

23 Kapittel 5 Gitt P(A)=0,2; P(B)=0,3; P(AÈB)=0,4. Hva er P(B|A)?
C) 0,40 D) 0,50 Svar B) P(AÇB)=P(A)+P(B)-P(AÈB) = 0,1 P(A|B)= P(AÇB)/P(B)=1/3 Fred Wenstøp

24 Kapittel 5 På landsbygden i Kina kan kvinner kun få ett barn hvis det første er en gutt, P(G)=0,5. Er det en jente, kan de få ett til. Hva vil denne politikken føre til på sikt når det gjelder forholdet mellom gutter og jenter hvis alle kvinner benytter retten sin? A)    Det vil bli dobbelt så mange gutter som jenter B)     Det vil bli like mange gutter som jenter C)    Det vil bli dobbelt så mange jenter som gutter D)    Det vil bli tre ganger så mange jenter som gutter Svar: B) Se hvordan det går med 100 familier! Fred Wenstøp

25 Kapittel 5 Line har funnet åtte store spiselige snegler (med hus) i skogen. Hun vil gjerne ha flere av disse delikatessene og vurderer å la dem formere seg i hagen. Det forutsetter imidlertid at det både er hunner og hanner blant de åtte. Hva er sannsynligheten for dette hvis sannsynligheten er like stor for å finne hunner som hanner i skogen? A)    0,992 B)     0,954 C)    0,863 D)    0,782 Svar: A) 1-2*0,5^8 Fred Wenstøp

26 Kapittel 6 I hvor mange rekkefølger kan 5 skolebarn komme inn i en klasse? A) 20 B) 40 C) 60 D) 120 Svar D 5! = 5´4´3´2´1 = 120 Fred Wenstøp

27 Kapittel 6 På hvor mange måter kan man velge ut 7 kuler fra en urne med 10 kuler, uordnet og uten tilbakelegning? A) 20 B) 40 C) 60 D) 120 Svar D C107 = 10!/7!3! = 1098/32 = 120 Fred Wenstøp

28 Kapittel 6 En urne inneholder 10 kuler, 8 er hvite og 2 er sorte. 7 kuler velges tilfeldig, uten tilbakelegning. Hva er sannsynligheten for at nøyaktig én sort kule blir med i utvalget? A) 7/30 B) 10/30 C) 14/30 D) 20/30 Svar C: (8 over 6)(2 over 1)/(10 over 7) = 14/30 Fred Wenstøp

29 Kapittel 6 En urne inneholder 10 kuler, 6 er hvite og 4 er sorte. 7 kuler velges tilfeldig, uten tilbakelegning. Hva er sannsynligheten for at nøyaktig 2 sorte kuler blir med i utvalget? A) 0,3 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,6 Svar A: (6 over 5)(4 over 2)/(19 over 7) = 3/10 Fred Wenstøp

30 Kapittel 6 En urne inneholder 10 kuler, 6 er hvite og 4 er sorte. 7 kuler velges tilfeldig, med tilbakelegning. Hva er sannsynligheten for at nøyaktig 2 sorte kuler velges? A) 0,012 B) 0,078 C) 0,160 D) 0,261 Svar: D: Binomisk n = 7, p = 0,4 a = 2 gir P(2) = 0,2613 (formel eller tab. 2) Fred Wenstøp

31 Kapittel 6 8 personer skal sette seg på en benk. Hvor mange ulike rekkefølger kan de sitte i? A) 64 B) 256 C) 5040 D) 40320 Svar D) 8! Fred Wenstøp

32 Kapittel 6 Sannsynligheten for nøyaktig én sekser når en terning kastes 3 ganger er: A) 25/216 B) 25/72 C) 1/6 D) 1/3 Svar B) Binomialfordeling med n=3, p=1/6 og a = 1 Fred Wenstøp

33 Kapittel 7 Du utfører en statistisk hypoteseprøving på 5%- nivået og har beregnet en signifikanssannsynlighet på 1%. Du påstår at: A) Nullhypotesen kan være gal B) Nullhypotesen er gal C) Alternativet kan være galt D) Alternativet er galt Svar B) Siden signifikanssannsynligheten er mindre enn signifikansnivået, skal nullhypotesen forkastes. Det er det samme som å si at den er gal. Fred Wenstøp

34 Kapittel 7 At en test er sterk betyr
A)    at den ikke behøver forutsette normalfordelingen B)     at den ikke lett forkaster en riktig nullhypotese C)    at den lett forkaster en gal nullhypotese D)    at den kan håndtere mange data Svar C) Fred Wenstøp

35 Kapittel 8 Svar A: c=3 Du har to stikkprøver 20 22 27 27 28 og
Et 95% konfidensintervall for differansen mellom de to populasjonsmedianene er: A) -8 til 6 B) -6 til 3 C) -4 til 2 D) -3 til 2 Svar A: c=3 Fred Wenstøp

36 Kapittel 8 I en Wilcoxon tegnrangtest har du beregnet følgende 6 differanser fra stikkprøvene Hva er testobservatorverdiene? A) 2 og 19 B) 4 og 17 C) 5 og 16 D) 6 og 15 Svar C: 1 +4 = 5 Fred Wenstøp

37 Kapittel 8 Beregn verdiene til testobservatorene i Wilcoxons tegnrangtest ved hjelp av y-x verdiene til de to stikkprøvene med parvise observasjoner x: y: A) T- = 1 T+ = 14 B) T- = 2 T+ = 13 C) T- = 3 T+ = 12 D) T- = 4 T+ = 11 Svar B) Fred Wenstøp

38 Kapittel 8 For å teste om en ny regnskapspakke N er bedre enn den gamle G, har 50 firmaer brukt G og 30 brukt N. Den nye pakken sviktet 2 ganger, og den gamle 6 ganger. Er den nye signifikant bedre enn den gamle på 5%-nivået? A) den nye er bedre enn den gamle B) vi kan ikke se bort fra at den nye er bedre enn den gamle C) de er like gode D) vi kan ikke se bort fra at de er like gode Svar D: Signifikanssannsynligheten er 0,3604 i følge Fisher og større enn signifikansnivået. Ho må beholdes. Fred Wenstøp

39 Kapittel 8 Svar D) Fishertesten, sign.sanns. =
Medisin A og B forskrives for en dødelig sykdom. Av 10 pasienter som fikk A døde ingen. Av 8 som fikk B døde 4. Hva er signifikanssannsynligheten? A) 0,067 B) 0,038 C) 0,034 D) 0,023 Svar D) Fishertesten, sign.sanns. = (10 0ver 0)*(8 over 4)/(18 over 4) = 70/3060 Fred Wenstøp

40 Kapittel 8 Du har registrert vekten til 17 personer før og etter en slankekur, og skal velge en test for å finne ut om kuren har noen effekt i populasjonen. Du legger vekt på forut- setningenes holdbarhet og hvor godt testen utnytter dataene. Du velger: A) Mann-Whitneytesten B) Fortegnstesten C) Wilcoxons tegnrangtest D) Fishertesten Svar C) Parvise sammenlikninger, C er sterkere enn D) Fred Wenstøp

41 Kapittel 8 Wilcoxons rangsumtest er som oftest sterkere enn fortegnstesten fordi A) Sannsynligheten for å forkaste H0 hvis den er riktig som regel er mindre B) Sannsynligheten for å forkaste H0 hvis den er gal som regel er større C) Sannsynligheten for å beholde H0 hvis den er riktig som regel er større D) Sannsynligheten for å beholde H0 hvis den er gal som regel er større Svar B) Dette er definisjonen på teststyrke (kap. 7) Fred Wenstøp

42 Kapittel 9 Hva er stikkprøvegjennomsnittet i en stikkprøve som består av følgende 12 observasjoner: A) 5 B) 7,5 C) 10 D) 12 Svar C: 120/12 = 10 Fred Wenstøp

43 Kapittel 9 Du har gjort 16 observasjoner av x, x var lik null åtte ganger og lik 20 åtte ganger. Hva er stikkprøvestandardavviket til x? A) 4,0 B) 8,0 C) 10,0 D) 10,3 Svar D: roten av 16´100/15 Fred Wenstøp

44 Kapittel 9 Du har gjort 16 observasjoner av x, x var lik null åtte ganger og lik 20 åtte ganger. Hva er stikkprøvestandardavviket til x? A) 4,0 B) 8,0 C) 10,0 D) 10,3 Svar D: 10*roten(16/15) Fred Wenstøp

45 Kapittel 9 Svar A: De andre alternativene er tøvete
Hva er argumentet for å bruke medianen som observator for sentraltendens istedenfor gjennomsnittet når vi har meget skjeve fordelinger? A) at medianen ikke lar seg påvirke av verdien til tilfeldige meget ekstreme observasjoner B) at medianen selv har en symmetrisk fordeling C) at medianen likevel vil være normalfordelt D) at medianen fanger opp verdiene til meget ekstreme observasjoner Svar A: De andre alternativene er tøvete Fred Wenstøp

46 Kapittel 9 Du har spurt 1000 personer om hvor godt de har satt seg inn i problemet med global oppvarming. Svarfordelingen var: Meget bra:200, Bra:400, Nokså bra:100, Nokså dårlig:150, Dårlig: 100, Meget dårlig:50. Tilordne svaralternativene verdien 5 for Meget bra, 4 for Bra, og ned til meget dårlig som får verdien null. Hva er gjennomsnittsvaret?. A)    2,5 B)    3,0 C)    3,2 D)    3,3 Svar F: (200x x x0)/1000 = 3,3 Fred Wenstøp

47 Kapittel 9 Populasjonsstandardavviket til tallene 2 og 4 er: Svar A
B) 1,4 C) 2 D) 4 Svar A Fred Wenstøp

48 Kapittel 9 Sannsynligheten for at en standard normalfordelt variabel skal få en verdi som ligger mellom -1 og null, er: A) 0,1587 B) 0,3413 C) 0,8413 D) 0,6826 Svar B) Tabell 5a Fred Wenstøp

49 Kapittel 9 x er normalfordelt med gjennomsnitt 50 og standardavvik 10. Sannsynligheten for at x skal få en verdi under 30 er: A) 0,0228 B) 0,0456 C) 0,1587 D) 0,3413 Svar A). Standardisert verdi er z = -2, deretter tabell 5a. Fred Wenstøp

50 Kapittel 10 Du utfører en ensidig t-test på 5%-nivået med 18 frihetsgrader og høyresidig alternativ. Kritisk verdi er: A) 1,64 B) 1,73 C) 2,09 D) 2,53 Svar B) Fred Wenstøp

51 Kapittel 10 Du utfører en ensidig t-test på 5%-nivået med 18 frihetsgrader og høyresidig alternativ. Testobser- vatorverdien er lik 2,00. Signifikanssannsynlig- heten er ca.: A) 0,01 B) 0,02 C) 0,03 D) 0,04 Svar C), tabell 6a Fred Wenstøp

52 Kapittel 10 Du har en stikkprøve på 10 observasjoner, og har utført en høyresidig t-test og funnet en signifikanssannsynlighet på 0,038. Hva var den tilhørende t-verdien? A)    2,00 B)    1,96 C)    1,84 D)    1,77 Svar A), 9 frihetsgrader, tabell 6a Fred Wenstøp

53 Kapittel 10 Du har intervjuet 100 tilfeldige naturvernere og 100 tilfeldige andre og spurt om betalingsvilligheten for et naturgode. Du har beregnet gjennomsnittsverdiene til kr.110 og kr.100 og standardavvikene (s1 og s2) til kr.40 og kr.30, henholdsvis. Du ønsker å teste om det er signifikant forskjell på de to gruppene. Verdien til testobservatoren er: A) 1,65 B) 1,87 C) 2,00 D) 2,31 Svar C) t-test på differanse mellom to gjennomsnitt, formel 10-7 Fred Wenstøp

54 Kapittel 11 I en kjikvadrattest har du følgende observasjoner:
Beregn verdien til testobservatoren A) 12 B) 24 C) 32 D) 60 Svar B) De forventete verdiene blir: 25, 25, 50 og 25, 25, 50 Fred Wenstøp

55 Kapittel 11 I en kjikvadrattest har du følgende observasjoner:
Hva er kritisk verdi i en test på 5%-nivået A) 6,0 B) 7,8 C) 9,5 D) 11,1 Svar A) Antall frihetsgrader = 2´1, tabell 7b Fred Wenstøp

56 Kapittel 11 Du ønsker å kartlegge hvor stor andel av befolkningen som er for bygging av gasskraftverk. Omtrent hvor mange bør du intervjue for å være sikker på at vidden på et 95% konfidensintervall for andelen ikke skal overstige 0,02? A) 50 B) 100 C) 1000 D) 10000 Svar D) Formel 11-3 i læreboka Fred Wenstøp

57 Kapittel 12 Aksje A og B har varians på henholdsvis 20 og 40, og en kovarians på 10. Hvor stor andel bør du investere i A hvis du ønsker å minimere variansen til porteføljen? A) 0,75 B) 0,68 C) 0,63 D) 0,60 Svar A) Formel på s. 280 i læreboka Fred Wenstøp

58 Kapittel 13 Du analyserer et selskaps finansielle risiko og har utført en regresjonsanalyse der du forklarer selskapets månedlige avkastninger ved hjelp av avkastningene fra børsens totalindeks. Du har funnet b = 1,05 og sb = 0,05 og ønsker å teste H0: b = 1. Hva blir verdien til testobservatoren? A)    1,0 B)    1,5 C)    2,0 D)    2,1 Svar A) (1,05-1,00)/0,05 Fred Wenstøp

59 Kapittel 15 Du har utført en spørreundersøkelse der du spør om inntekten til folk. Det høyeste målenivået du kan benytte i dette tilfellet svarer til en A) forholdstallsskala B) intervallskala C) ordinalskala D) nominalskala Svar A) Inntekt er en målevariabel med naturlig nullpunkt Fred Wenstøp

60 Kapittel 15 Du har utført en spørreundersøkelse. Hver respondent har svart på et ark. Du sorterer arkene i tre esker som det står KrF, Sp og V på. Du benytter en A) forholdstallsskala B) intervallskala C) ordinalskala D) nominalskala Svar D) Sortering i klasser som ikke kan ordnes Fred Wenstøp

61 Kapittel 15 Du har utført en markedsanalyse for å måle hvor godt omdømme selskapet ditt har. Svaralternativene gikk fra meget bra til meget dårlig på en syv-punktsskala. Uten ytterligere antagelser, hvilken måleskala er brukt? A)    Nominalskala B)    Ordinalskala C)    Intervallskala D)    Forholdstallsskala B) Vi har ikke forutsatt like store intervall Fred Wenstøp

62 Kapittel 15 For å beregne standardavvik, må man anta at dataene minst er målt på en A)    nominalskala B)    ordinalskala C)    intervallskala D)    forholdstallsskala Svar: C) ellers kan vi ikke legge sammen tallene Fred Wenstøp

63 Kapittel 15 Du har registrert vekten til 80 personer før og etter en slankekur, og skal velge en test for å finne ut om kuren har noen effekt i populasjonen. Du legger vekt på forutsetningenes holdbarhet og testens styrke. Du velger: A) Mann-Whitneytesten B) Fortegnstesten C) Tegnrangtesten D) Welsh' test Svar C: Parvise observasjoner. Tegnrangtesten er sterkere enn fortegnstesten. Fred Wenstøp

64 Kapittel 15 Du har intervjuet 500 menn og 500 kvinner om i hvilken grad de er enige i en påstand, med svarmuligheter fra "helt uenig" til "helt enig". Aktuell testmetode for forskjell mellom menn og kvinner er: A) Wilcoxons tegnrangtest B) Fortegnstesten C) Mann-Whitneytesten D) Fishers eksakte test Svar C: To uavhengig stikkprøver med ordinale observasjoner Fred Wenstøp

65 Kapittel 15 Du har bedt 20 menn og 20 kvinner vise hvor godt de liker miljøpolitikken til president Bush ved angi en skåre på en 7 punkts ordinalskala. Du ønsker å teste om det er signifikant ulik holdning hos menn og kvinner. Du velger A)    Fishers eksakte test B)    Wilcoxons rangsumtest C)    t-testen for to uavhengige stikkprøver D)    Mann-Whitneytesten Svar D: To uavhengig stikkprøver med ordinale observasjoner Fred Wenstøp

66 Kapittel 15 Svar C) Tellinger med r´k-tabell
Ved en eksamen er det tre mulige resultater: bestått, stryk, og ikke levert. Du har observert resultatet til noen hundre studenter ved ulike spesialiseringsretninger og ønsker å teste om resultatet er uavhengig av retning. Du bruker: A) Mann-Witneytesten B) Fishers test C) Kji-kvadrattesten D) Wilcoxons tegnrangtest Svar C) Tellinger med r´k-tabell Fred Wenstøp

67 Kapittel 15 Svar A) Flere uavhengige stikkprøver med målinger
Ved en eksamen gis det karakterer fra 1,0 til 6,0. Du har observert resultatet til noen hundre studenter ved ulike spesialiseringsretninger og ønsker å teste om resultatet er uavhengig av retning. Du bruker: A) Variansanalyse B) Fishers test C) Kji-kvadrattesten D) Wilcoxons tegnrangtest Svar A) Flere uavhengige stikkprøver med målinger Fred Wenstøp

68 Kapittel 15 Svar C) 5´2-tabell med tellinger
Du har intervjuet 300 kvinner og 200 menn for å finne ut om det er systematisk kjønnsforskjell når de blir bedt om å velge et av 5 ulike handlingsalternativ i en nærmere beskrevet situasjon. En relevant test er: A) Fishertesten B) Wilcoxons tegnrangtest C) Kjikvadrattesten D) t-testen for to uavhengige stikkprøver Svar C) 5´2-tabell med tellinger Fred Wenstøp

69 Kapittel 15 Svar D) To kategoriske variabler med flere klasser
Du har foretatt en undersøkelse for å kartlegge sammen- hengen mellom type utdannelse (dipl.øk, ingeniør, siv.øk., siv.ing., etc.) og hva slags PC-utstyr som finnes hjemme (ingenting, kun PC, PC+printer, etc). En relevant test er: A) Fishers eksakte test B) Mann-Whitneytesten C) Wilcoxons tegnrangtest D) Kji-kvadrattesten Svar D) To kategoriske variabler med flere klasser Fred Wenstøp

70 Kapittel 15 Du har registrert høyden til mannen og kvinnen i 12 ektepar, og ønsker å teste om det er slik at høye kvinner tenderer til å gifte seg med høye menn, og omvendt. Du bruker: A)    Fortegnstesten B)    Wilcoxons tegnrangtest C)    Variansanalyse D)    Regresjonsanalyse Svar D) A og B vil bare avsløre at det er høydeforskjell på menn og kvinner, ikke at det er samvariasjon Fred Wenstøp


Laste ned ppt "Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse Selvtest"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google