Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs 2 og 3: Presentasjon Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs 2 og 3: Presentasjon Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs 2 og 3: Presentasjon Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen
Førstelektor Espen Skaldehaug Handelshøyskolen BI

2 Litt om bakgrunn Relevante oppdrag Espen Skaldehaug og Pål Berthling-Hansen har hatt innenfor offentlige virksomheter: Kommunesektor Utviklet, gjennomført bedriftsinternt Master of Management Program for 2 kommuner i Rogaland Posten Norge Utviklet og gjennomført bedriftsinternt Master of Management Program innen bedriftsøkonomisk analyse Justis- og Politidepartementet Utviklet generisk modell for analyse av utvidelse av fengselskapasiteten i Norge Statens Vegvesen/Vegdirektoratet Beregnet relevant kostnad for 33 gebyrbelagte tjenester i forbindelse med statsbudsjettet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Utvikling av en ABC modell for å kostnadsberegne de ulike tjenestene som tilbys Skolevesenet/helsevesenet Utviklet og gjennomført økonomimodul for Master of Management program innen Strategisk Omstilling Forsvarsbygg Utviklet og gjennomført økonomimodul for ledergruppen i forsvarsbygg Kraft, fylke, kommune, helse, forsvar, utdanning, etc.. Betydelig veiledning innen mange ulike problemstillinger Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

3 Kurs 2: Virksomhetens mål- og resultatstyring og håndtering av risiko
Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen Førstelektor Espen Skaldehaug Handelshøyskolen BI

4 Innledning Kurset består av 3 samlinger:
1) Ledelsesmessige utfordringer 2) Ressursstyring 3) Strategiske beslutninger Kursets målsetting er å gi deltakerne kunnskap om samspillet mellom relevant teori, relevante modeller og informasjonskilder. Kursets tilnærming til de ulike temaene som berøres er forståelse. Det legges stor vekt på praktiske eksempler og oppgaver. Under innlæringen vektlegges to spørsmål: * Hva ønsker vi å oppnå og hvorfor? * Alt kommer an på! Forståelse for ”doing the right things” og ”doing things right” er sentralt. Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

5 Samling 1 Samling 1: Ledelsesmessige utfordringer
Målsettingen med samlingen er gi deltakerne en innføring i : relevant begrepsapparat fra økonomistyrings- litteraturen (herunder finanslitteraturen og kostnadsstyringslitteraturen) med det formål å skape en felles plattform for kursets videre temaer. styrings- og beslutningsteori som grunnlag for helhetlig virksomhetsstyring, det vil si, et innblikk i samspillet mellom fagområdene strategi, finans og økonomistyring. Samlingen har blant annet til hensikt å gi en grunnleggende forståelse for: - verdiskapningsbegrepet og videre forankring til strategi og målformulering - mål- og resultatstyring (MRS) i staten - ulike kortsiktige problemstillinger (hvor begrepsapparatet innarbeides) - risikostyring i staten Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

6 Samling 2 Samling 2: Ressursstyring
Målsettingen med samlingen å gi deltakerne en innføring i sammenhengene mellom mål, aktiviteter og ressursforbruk i den hensikt å: - forbedre kostnadsinformasjonen som underlag for ulike typer av beslutninger - skape innsikt om hvordan virksomheten kan oppnå økt kostnads- effektivitet (reallokering, BPR, m.v.) - muliggjøre styring, kontroll samt sammenlignende studier Temaer i stikkordsform: - Aktivitetsbasert kostnadsteori og aktivitetsbasert ledelse (helt sentralt fokus på beslutningsorientering) * Ulike varianter av ABC-modeller * Effektivitet og effisiens (+ produktivitet for trendanalyser) * Verdiskapende og ikke verdiskapende aktiviteter * Lead- og lagdrivere (hvordan velge fornuftige drivere?) - Kortsiktig og langsiktig ressursstyring (Blant annet beskrankningsteori) - Ekstern (strategisk) kostnadsanalyse og intern kostnadsanalyse - Servicevirksomheter i forhold til produksjonsvirksomheter, forskjeller? - Bruk av selvkostbegrepet i offentlig sektor Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

7 Samling 3 Samling 3: Strategiske beslutninger
Målsettingen med samlingen er å gi deltakerne innsikt i ulike resonnement og metoder for å kunne fatte optimale beslutninger på lang sikt med vekt på økonomi Temaer i stikkordsform: Nåverdimetoden og konsistensbetingelser Årlig ekvivalent kostnad, målkost, livssykluskostnader Fleksibilitet som et viktig beslutningskriterium (som et verktøy for måloppnåelse med skiftende rammebetingelser) Risikohåndtering * Interne og eksterne faktorer * Teori (Diversifisering, ”Hedging”, realopsjoner, markedsverdier/bokførte verdier, prosjektstyring, forsikringer,..) * Risikostyring i staten som en del av MRS Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

8 Kurs 3: Budsjettering og regnskapsforståelse i virksomhetsstyringen
Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen Førstelektor Espen Skaldehaug Handelshøyskolen BI

9 Innledning – overordnet mål
Kurs 3 består av 3 samlinger: Samling 4 – Styringssystemer Samling 5 – Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetstyring Samling 6 - Simuleringsspill Kurs 3 bygger videre på kurs 2. Det er dog ingen forutsetning at deltakerne har gjennomført kurs 2 først. Kurset tar for seg ulike styringssystemer og analyse av regnskapsinformasjon (både intern og ekstern). Kurset avsluttes med et simuleringsspill som integrerer mange av de ulike elementene gjennomgått i kurs 2 og 3. Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

10 Samling 4 – Styringssystemer
Budsjett som redskap for MRS * Strategisk posisjonering * Strategisk utforming * Strategisk implementering Budsjettering, fordeler og ulemper Etiske ufordringer under budsjettprosessen Hvor krevende bør et budsjett være? Bruk av fleksible budsjett, tradisjonelt og i henhold til nyere teori Ulike budsjetteringsmodeller Rullerende budsjett Marginalbudsjettering Nullbasebudsjettering Risikoanalyser og budsjettarbeid (estimering av ulike tallstørrelser) Kvalitative styringsmodeller Intellektuell kapital Balanced Scorecard (BSC) Corperate Governance med vekt på teori knyttet til belønningssystemer (insentiver) Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

11 Samling 5 Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetstyring
Analyse av et regnskap kan anvendes til mange formål (benchmarking, mål- og resultatstyring, vurdering av kunder/leverandører, oppkjøp, verdsettelse, etc..) Vi skiller her mellom intern/ekstern regnskapsanalyse Før selve analysen påbegynnes må deltakerne være i stand til å vurdere på hvilket grunnlag det aktuelle regnskapet er utarbeidet. Hvilket rom for skjønn som eksisterer i regnskapet, og hvilke lovpålagte momenter vil danne premissen for selve analysen. Hensikten med analysen (lønnsomhetsmåling, likviditetsvurdering,..) Informasjonskilder (intern/ekstern) Relevant lovverk for utarbeidelse av regnskap Deltakerne vil blir gjort kjent med ulike måter å omgruppere og korrigere regnskapsinformasjon slik at det er justert for formålet med analysen. Omgruppering regnskapet – hensyntatt formålet Korrigering regnskapet – hensyntatt formålet Ulike metoder for å analysere tallmateriale gjennomgåes Selve analysen Tolkning av analysen Presentasjon av resultatene Regnskapsanalyse som grunnlag for virksomhetssammenligning Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

12 Samling 5 Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetstyring
Som en utvidet del av regnskapsanalysen vil kredittvurdering bli gjennomgått. Dette vil være nyttig i flere sammenhenger, både i forhold til å kredittvurdere kunder, leverandører samt eventuelle samarbeidspartnere. Hensikten med kredittvurderingen Kredittvurderingsmodeller Kvantitative modeller Ulike risikomodeller Konkursprediksjonsmodeller Kvalitative modeller Likviditetstyring Hva er likviditetstyring? Hvorfor likviditetsstyre? En helhetlig modell for likviditetstyring – med basis i verdiskapning Modeller for beregning av fremtidig likviditetsbehov Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

13 Samling 6 Simuleringsspill
Oppsummering av de øvrige 5 samlingene (i kurs 2 og 3) Gjennomgang av simuleringsspillets regler I simuleringsspillet deles deltakerne inn i grupper på 3-5 personer, der de skal konkurrere mot hverandre over 3-4 regnskapsår. Grunnleggende innføring i bruk av regneark – Excel Elementene som må inngå i budsjettmodellen Deltakerne skal selv lage sin egen budsjettmodell i Excel. Erfaringsmessig vil mye innlæring skje i utarbeidelsen av denne modellen. Sammenhenger mellom resultat, balanse og likviditet er sentrale Utarbeidelse av finansieringsanalyse Kalkulasjon og beregning av beslutningsrelevante kostnader Utarbeidelse av kalkyle under ulike kapasitetssituasjoner Konsekvenser ved feil modell/beregningsmetode Beskrivelse av ulike markedsformer, og konsekvenser for beregning av optimal tilpasning Beregning av etterspørselssammenhenger, og derav tilhørende marginalinntekter Deltakerne vil blant annet få innsikt i hvorfor en teoretisk optimal tilpasning ikke alltid vil fungere i praksis, og hva som må være løsningen i bestemte situasjoner. Bruk av optimeringsfunksjoner i Excel for å simulere løsninger Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

14 Samling 6 Simuleringsspill
Under stadig knappere tidsrammer skal deltakerne foreta beslutninger som maksimerer virksomhetens resultat Koblingen mellom operative og strategiske beslutninger, og hvordan hensynta dette i praksis Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug


Laste ned ppt "Kurs 2 og 3: Presentasjon Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google