Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008
Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Muligheter og utfordringer Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008

2 Styret Generalforsamling Administrerende direktør Geir Andreassen
bransjegrupper havbrukslag sektorgrupper Administrerende direktør Geir Andreassen Stab: FoU, kommunikasjon, administrasjon, arbeidsliv Påvirke utvikling av regelverk og industripolitikk til beste for våre medlemmer Ivareta medlemmenes interesser i forhold til myndigheter og politikere Rådgiving overfor medlemsbedrifter Alle fagområder, HMS lønns- og arbeidsvilkår Næringsutvikling Geir Ove Ystmark Markedsadgang Trond Davidsen Helse og kvalitet Henrik Stenwig Miljø Aina Valland

3 Innhold i foredraget Hygienepakken - muligheter for næringen
Dokumentasjon helsemessig trygg mat Hjelpemidler Utfordringer for næring og myndighet FHLs prioriterer hygienepakken

4 Hygienepakken fra detaljstyring til målstyring Regelverksendring
Endring for Mattilsynet Enhetlig håndtering i EØS - fellesskapet Økt krav til faglig skjønn Kontrollforordning Endring for næring Tydeligere ansvar Mulighet for egne løsninger Økt krav til dokumentasjon basert på HACCP prinsippene fra detaljstyring til målstyring

5 Risikobasert forvaltning
Risikovurdering Vitenskapskomiteen Dersom det stilles spesifikke hygienemessige krav både med hensyn til produksjonsprosesser eller til prøvetaking skal det være basert på kunnskap om risiko og at det er nødvendig for å ivareta mattrygghet. Eksempel: nye mikrobiologiske kriterier Risikohåndtering Myndigheter Risikovurdering: En vitenskaplig vurdering av kjente eller mulige uønskede helseeffekter som kan oppstå som følge av eksponering for den aktuelle matvaren. Farene kan være kjemiske stoffer, biologisk agens, m.m. Fire ledd: konstatering av fare, karakterisering av fare, vurdering av eksponering og karakterisering av risiko. Risikohåndtering: Den prosess som går ut på at mydighetene avveier ulike muligheter for håndtering i samråd med interesserte parter og velger den mest hensiktsmessige løsningen og fastsetter bekyttelsesnivå. Politiske myndigheter beskyttelsesnivå – Mattilsynet tilsynsavsvar Eksempel: nye mikrobiologiske kriterier Histamin ( visse arter: makrell, sild, ansjos gullmakrell ….) uendrede krav. Kvalitetsforskriften: Kriterier for både rå og kokte skalldyr og bløtdyr Kommende regelverk: Prosesskriterier kun for kokte skalldyr og bløtdyr (uten skall) Fisk spiseferdige produkter: Mattrygghetskriterium for Listeria monocytogenes i hele holdbarhetstiden( < 100CFU/g) . Samt eget krav når det forlater produksjonsanlegget (fravær i 25 g) Grenseverdier uønskede stoffer: organisk og uorganisk Arsen

6 Hygienepakkens handlingsrom – økt fleksibilitet
Mulighet til å velge ulike løsninger og ulike materialer under forutsetning av at produksjonen er helsemessig trygg Større rom for faglig skjønn Økt behov for kunnskap Krav til dokumentasjon Detaljerte bestemmelser erstattes av målstyring - Ordbruken i H1 er “når det er hensiktsmessig”, “nødvendig”, “egnet” og “tilstrekkelig” Eksempler- Krav til rengjøring: Kvalitetsforskriften §6.-2.6 …. Oppvaskplass skal være utstyrt med minimum 2 kummer i rustfritt stål… H1 vedlegg II, kapittel II pkt 2 Når det er nødvendig skal det finnes egnede innretninger for rengjøring, desinfisering og oppbevaring av arbeidsredskaper og arbeidsutstyr. Disse innretningene skal være konstruert av korrosjonsbestandig materiale, være lette å rengjøre og ha egnet tilførsel av varmt og kaldt vann. Vasking av kasser: Spyling med kaldt vann Temperatur oppbevaring Saltfisk +1 grad til + 5 grad (kvalitetsforskriften) Hygienepakken: Krav til temperaturstyring Foredling og lagring av næringsmidler ved hensiktsmessig temperatur (krav om overvåking av temp og dersom det er nødvendig registreres) Fersk fiskevarer temperatur av smeltende is

7 Eksempler dokumentasjon
Prøvetaking virksomheten Stikkprøver Prøvetakingsprogram Historiske data virksomheten Forskningsresultater Offentlige overvåkingsprogrammer Sjømatdata – NIFES Kunnskap om parasitter i oppdrettsfisk krav om frysing Anbefaling : Ved nye metoder daglig prøvetaking i 30 dager

8 Enhetlig forståelse av regelverket
Veiledere EU veiledere for H1, H2, og HACCP Nasjonale veiledere Veileder for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer Flere nasjonale veiledere fra Mattilsynet?? regelhjelp.no Hygienepakken er en utfordring for alle i mange henseende: Omfattende regelverk Tungt å lese Skal tolkes og etterleves likt i hele EØS Hvilke hjelpemidler finnes?

9 Fødevarestyrelsen http://www.foedevarestyrelsen.dk/
Vejledninger og cirkulærer Vejledning nr af 1. juni 2007 om fødevarehygiejne   Cirkulære nr. 9785 af 19. december 2005 om kontrol med muslinger Vejledning om mælkekontrol Vejledning om uddannelse Vejledning af december 2007 om egenkontrol i fødevarevirksomheder Vejledning nr. 9794 af 20. december 2005 om ændring af regler for kommerciel import af animalske fødevarer fra 1. januar 2006 som følge af hygiejne- og kontrolforordningerne Vejledning nr af 23. december 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning nr af 12. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder (Som pdf) Cirkulære nr af 21. december 2005 om ophævelse af forskellige cirkulærer på Fødevarestyrelsens område Cirkulære nr af 26. juli 2007 om udøvelse af kødkontrol

10 Nasjonale retningslinjer
En hjelp for virksomheten til oppfylle krav til mattrygghet og egenkontroll Mulighet for næringen -frivillig å bruke Mattilsynet har uansett ansvar for selvstendig vurderinger av dokumentasjon ved inspeksjoner og revisjoner På EU - kommisjonens hjemmeside liste over nasjonale retningslinjer i alle land Mye gammelt Noe er utarbeidet av myndigheter Danmark: Fiskedetaljister Visse fiskefartøy akvakultur Nasjonale retningslinjer- frivillig å bruke Mattilsynet har fremdeles ansvar til å gjennomføre selvstendige vurderinger av ulike løsninger i forhold til inspeksjoner og revisjoner. Hva gjør FHL? Utarbeidelse av veiledninger til egne medlemmer, som f. eks om krav til personlig hygiene Utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for ivaretakelse av hygienepakkens krav i akvakulturanlegg Annen informasjon: Codex Alimentarius - Fiskekomiteen (CCFFP) CODE OF PRACTICE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS (CAC/RCP ) FAO technical paper 444 Assessment and management of seafood safety and quality

11 Utfordringer næringen
Ta ansvaret Benytte og kreve handlingsrommet som regelverket åpner for Krav til dokumentasjon Tydeligere ansvar for at sjømaten som produseres er helsemessig trygg.

12 Utfordringer Mattilsynet
Konsistent og forutsigbar forvaltning Bruk av faglig skjønn Harmonisering i EØS Kontrollforordningen og H3 stiller krav til myndighetene Offentlig kontroll i form av revisjon av egenkontrollen Mattilsynet har rett og plikt til å inspisere og å ta prøver Overgang fra tilsyn til revisjoner Stikkprøvekontroll Overvåkingsprogram uønskede stoffer

13 Forvaltning - enkeltsaker
Mattilsynet må sikre enhetlig vurdering Mange enkeltsaker og ulik tolkning i distriktene Klagesaker avgjøres av 8 ulike regionkontorer Matloven Ivareta hensyn til aktørene Proporsjonalitet og forholdmessighet Profesjonalitet begge parter både ved tilsyn og saksbehandling Næringen må bruke adgangen til å uttale seg og å klage Kontakt FHL! Matloven § 1 tredje ledd ( formål) Ivaretar hensyn til aktørene (lang saksbehandling - konkurs) ikke akseptabelt! Proporsjonalitet/ forholdsmessighet Inngrepet må ikke gå lenger enn hva som ansees nødvendig. ikke leder av virksomheten Detaljstyring – Rolleforståelsen – profesjonalitet- forskjellsbehandling Rolleforståelsen tilsyn i forhold til regelverk – Må høre på motargumenter – klager må ikke oppfattes som kverulant. Virksomheter må ikke tillegges andre motiver eller mistros i utgangspunktet.

14 Hygienepakken og sjømat
Felles regelverk for all næringsmiddelproduksjon kjøtt og fisk i ett Hovedkompetanse og fokus i EU på kjøtt Problemstillinger for fisk i andre rekke Norge og FHL er pådrivere i forhold til fisk Revisjon av hygienepakken Norsk nasjonal ekspert i EU - ansvar for fisk Horisontalt regelverk for å sikre mattrygghet Fra innsatsvarer og fôr til matvarer FHLs arbeid - 1 Før regelverket ble en del av EØS-avtalen: Sørget for mulig bruk av rent saltvann i foredlingsanlegg på land ut 2009 Sørget for fortsatt mulig bruk av is og vann som kjølelagring i foredlingsanlegg på land ut 2009

15 FHLs mål for revisjonen av hygieneforordningene
Rent sjøvann til bearbeiding etter 2009 Kjølelagring i is og vann i landanlegg etter 2009 Løpende endringer og videreutvikling av hygienepakken og gjennomføringsbestemmelser Tilpasse regelverk til nye produksjonsformer og produkter som f. eks. hydrolysater Tilpasse EUs regelverk angående kveis i pelagiske arter i tråd med økende forekomst av parasitter hos disse artene Begrense tilleggskrav til godkjenning av mel- og oljeanleggene for humant konsum Tilpasning av regelverk til nye produksjonsformer og produkter som f. eks. hydrolysater Utvikling av langsiktig strategi for å tilpasse EUs regelverk angående kveis i pelagiske arter i tråd med økende forekomst av parasitter hos disse artene Begrensning av tilleggskrav for at mel- og oljeanleggene kan godkjennes for produksjon for humant konsum

16 FHLs arbeid Frem til regelverket trer i kraft i Norge:
Informasjon til medlemmer Kommenterer implementering av hygienepakken og kontrollforordningen Dialog med Mattilsynet om tilsynsstrategier Utarbeide veiledninger f. eks om krav til personlig hygiene Utarbeide nasjonale retningslinjer hygienepakkens krav i akvakulturanlegg Helse og omsorgsdepartementet: Seminar om hygienepakken 7. februar

17 FHL arbeid – 2 Når regelverket er på plass fokus på:
at Mattilsynet har et enhetlig tilsyn på området at tiltak er proposjonale i forhold til formålet at tiltak ikke går utover bestemmelsene i forordningen

18 Oppsummering Risikobasert hygieneregelverk er et riktig og fremtidsrettet prinsipp! Helsemessig trygg mat er ikke konkurranseområde! Næringen er klar til å ta ansvaret! Store utfordringer med hensyn til enhetlig tilsyn og bruk av faglig skjønn! Kvalitetsbestemmelser Kvalitet er ikke lenger regulert i hygienebestemmelsene Videre skjebne er ennå ikke avgjort FHLs standpunkt: Kvalitet er konkurranseområde - som ikke skal være offentlig regulert

19 FHL prioriterer hygienepakken!
Avdeling helse og kvalitet bistår medlemmene! Kontakt FHL! Med et bilde fra min blomstrende arbeidsplass I FHL takker jeg for oppmerksomheten!

20 Annen informasjon Codex Alimentarius Fiskekomiteen (CCFFP)
CODE OF PRACTICE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS (CAC/RCP ) FAO technical paper 444 Annen informasjon: Codex Alimentarius Fiskekomiteen (CCFFP) CODE OF PRACTICE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS (CAC/RCP ) FAO technical paper 444 Assessment and management of seafood safety and quality


Laste ned ppt "Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Ålesund 15. januar 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google