Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 15. Januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 15. Januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 15. Januar 2008

2 2Hygienepakka – generell Nytt hygieneregelverk Food Law forordningen forordning nr.178/2002 Kontrollforordningen forordning nr.882/2004 Fôrhygieneforordningen forordning nr. 183/2005 Biproduktforordningen forordning nr. 1774/2002 Hygienepakken

3 3Hygienepakka – generell Hygienepakken H1 Veil Forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene - veiledningsdokument til gjennomføringen av visse bestemmelser i H1 - veiledningsdokument om gjennomføringen av fremgangsmåter basert på HACCP-prinsippene + forenkling i visse foretak H2 Veil Forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - veiledningsdokument til gjennomføringen av visse bestemmelser i H2 H3Forordning (EF) nr. 854/2004/EC om særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

4 4Hygienepakka – generell Hvilket regelverk vil gjelde på hygieneområdet? FOR ALLE NÆRINGSMIDDELVIRKSOMHETER VIL DETTE GJELDE: 1. Matloven: eks. …§ 5 etterlevelsesplikt og systematisk kontrolltiltak, § 6 forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak, …§ 16 næringsmiddeltrygghet … Kommende norsk forskrift (med nasjonale bestemmelser) som gjennomfører: 2. Food Law: eks... art. 18 sporbarhet… 3. H1: eks… registrering art. 6 … 4. Forordn. nr. 2073/2005 mikrobiologiske kriterier Pliktsubjekt: ”Driftsansvarlig for næringsmiddelforetak” ► Pluss norsk forskrift som gjennomfører gjennomføringsforordningen Internkontrollforskriften fortsetter å gjelde FOR NOEN NÆRINGSMIDDELVIRKSOMHETER VIL DETTE GJELDE I TILLEGG: næringsmiddelforetak som omsetter næringsmidler av animalsk opprinnelse: Kommende norsk forskrift med nasjonale bestemmelser som gjennomfører: 5. H2 I tillegg har det, og vil komme, endringsforordninger til hoved- eller basisforordningene.

5 5Hygienepakka – generell Hovedlinjene i hygienepakken -Regelverket har lite fokus på detaljkrav og løsninger. Det er i utgangspunktet fritt for tall og verdier (noen unntak). Hovedregelen er at virksomheten selv må finne frem til hensiktsmessige forsvarlige løsninger. -Regelverket legger opp til målstyring og stor grad av fleksibilitet. Det gis mulighet for tilpasning av kravene i forhold til den aktiviteten som skal utøves. -Virksomhetene får stor frihet til å finne løsninger som fører til trygg mat, og tilsvarende ansvar for å dokumentere at egne valg, rutiner og kontroll sikrer oppfyllelse av regelverket. -Tilsynet skal fokusere på resultatene og i mindre grad på løsningene. -Veiledningsaspektet skal håndteres med varsomhet.

6 6Hygienepakka – generell Om næringsmiddelhygiene – H1 Generelt: -rammebestemmelser basert på dagens generelle hygieneforskrift næringsmidler -gjelder også primærproduksjonen inklusive fiske/fangst/tilvirkning som i dag har vært unntatt -basert på prinsippet om at produsentene selv har ansvaret for krav til drift og hygiene, fremgangs- måter, kontroll med farer etc.

7 7Hygienepakka – generell Om næringsmiddelhygiene – H1 videre generelt : -generell og skjønnsmessig regelverk som rommer alle typer produksjon -detaljregler er erstattet av begreper som ”om nødvendig”, ”passende”, ”hensiktsmessig” og ”tilstrekkelig” - for å oppfylle forordningens mål. -løsningene skal utformes av virksomhetene selv og vurderes av tilsynet i forhold til måloppnåelse. - aktørene kommer regelverket i møte gjennom å utvikle nasjonale retningslinjer.

8 8Hygienepakka – generell Om næringsmiddelhygiene – H1 Oppbygging: Innledningstekst (fortale) 18 artikler (art. 5 Haccp-prinsipper for alle unntatt primærprodusenter,) 2 vedlegg - Vedlegg I: gjelder kun primærproduksjonen - Vedlegg II: generelle hygienebestemmelser (i realiteten en videreføring av Rådsdirektiv 93/43/EØF/generell hygieneforskrift) Det nye regelverket må leses og forstås i lys av Food Law og Matloven Eksempel der definisjoner blir viktig: Når er en virksomhet ikke lenger en virksomhet som driver ”primærproduksjon”? (Food law” art. 3 nr. 17) ≈ ”råvare” (H1 art.2 b) nærmere i veiledningsdokument til H1 pkt 3 og H2 pkt 3.7.

9 9Hygienepakka – generell Om næringsmiddelhygiene H1 - hoveddel art. 1virkeområde art. 2definisjoner bl.a. av ”råvare” ”foredling” ”drikkevann”, ”rent vann” og ”rent sjøvann” art. 3 driftsansvarlig skal sikre samsvar med relevante krav i forordningen art. 4nærmere om hvem skal etterleve hva i forordningen primærprodusent vedlegg 1 – alle andre vedlegg II … hovedlinjene rundt prøvetaking og analyse art. 5virksomhetene skal ha framgangsmåter basert på i HACCP- prinsippene gjelder alle virksomheter (eks. fabrikkfartøy), men ikke primærproduksjonen (følger av nr. 3) oppheves:§ 5a i internkontrollforskriften - næringsmidler § 1.11 i fiskekvalitetsforskriften art. 6 registreringsplikt (meldeplikt) gjelder også primærprodusenter art. 7 og 8 nasjonale retningslinjer.

10 10Hygienepakka – generell Om næringsmiddelhygiene - H1 vedlegg I Vedlegg I - gjelder primærprodusenter A. Alminnelige bestemmelser - primærproduksjon - generelle krav rundt hygiene – beskytte mot forurensing - registrering/journalføring/dokumentasjon over tiltak som er gjort for å kontrollere farer- (fiskefartøy se endringsforordn. 1243/2007 til H2) - ytterligere krav til de som oppdretter/produserer dyr herunder fisk og de som produserer planteprodukter B. Anbefalinger hvis nasjonale retningslinjer, hva de skal omhandle.

11 11Hygienepakka – generell Om næringsmiddelhygiene - H1 vedlegg II Vedlegg II - gjelder alle unntatt primærprodusenter I- krav til lokaler som brukes til næringsmidler II- krav til lokaler der næringsmidler behandles III- krav til flyttbare/midlertidige lokaler IV- krav til transport V- krav til utstyr som næringsmidler kommer i kontakt med VI - næringsmiddel avfall VII- vannforsyning – ”drikkevann” - ”rent vann” VIII- personlig hygiene IX- bestemmelser som får anvendelse på næringsmidler X- bestemmelser – innpakking og emballering av næringsmidler XI- varmebehandling XII- opplæring.

12 12Hygienepakka – generell Nasjonale bestemmelser i forskriften som gjennomfører H1 -Temperaturkrav for lett bedervelige næringsmidler: -oppbevaring ved 4 ˚C eller lavere, med mindre noe annet følger av merkingen på næringsmidlet eller nasjonale retningslinjer kan oppbevares ved høyere temperatur i kortere perioder, når det er nødvendig av praktiske grunner, forutsatt at det ikke medfører helserisiko -toalettløsninger.

13 13Hygienepakka – generell Om særlige regler for produkter av animalsk opprinnelse – H2 Oppbygging av H2: -Innledningstekst (fortale) -15 artikler -3 vedlegg - vedlegg I definisjoner - vedlegg II omhandler krav som gjelder flere produkter av animalsk opprinnelse - vedlegg III særlige krav.

14 14Hygienepakka – generell Særlige regler - H2 hoveddel art. 1 virkeområde: uforedlede og foredlede produkter av animalsk opprinnelse flere unntak fra virkeområdet til H2: bl.a. ”sammensatte produkt” art. 4 nr. 2 krav om godkjenning: til virksomheter som håndterer de produktene av animalsk opprinnelse som omfattes av kravene i H2 vedlegg III flere unntak.

15 15Hygienepakka – generell Særlige regler - H2 vedlegg I og II Vedlegg I definisjoner - levende muslinger osv, - fiskerivarer osv. Vedlegg IIomhandler krav som gjelder flere produkter av animalsk opprinnelse: avsnitt I:Identifikasjonsmerking Norge er NO (etter ISO-standard) oval ramme avsnitt II: Mål for HACCP- slakterier avsnitt III:Opplysninger om næringsmiddelkjeden – slakterier.

16 16Hygienepakka – generell Særlige regler - H2 vedlegg III SÆRLIGE KRAV Avsnitt : I: Kjøtt fra tamme hov - og klovdyr II: Kjøtt fra fjørfe og haredyr III: Kjøtt fra oppdrettsvilt IV: Kjøtt fra viltlevende vilt V: Kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt VI: Kjøttprodukter VII: Levende muslinger VIII: Fiskerivarer

17 17Hygienepakka – generell Særlige regler - H2 vedlegg III IX: Rå melk og melkeprodukter X: Egg og eggprodukter XI: Froskelår og snegler XII: Smeltet animalsk fett og fettgrever XIII: Behandlede mager, blærer og tarmer XIV: Gelatin XV: Kollagen

18 18Hygienepakka – generell Gjennomføring av hygienepakken i norsk rett – kan se slik ut: åtte henvisningsforskrifter med vedheng (”konsolidert” og EØS-tilpasset forordningstekst): - forskrift om næringsmiddelhygiene, gjennomfører H1 og fastsetter nasjonale bestemmelser - forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, gjennomfører H2 og fastsetter nasjonale bestemmelser - forskrift om særlige regler for organisering av offentlig kontroll av H2-produkter, gjennomfører H3 og fastsetter nasjonale bestemmelser Forskrifter som gjennomfører hygienepakken

19 19Hygienepakka – generell Øvrige forskrifter som gjennomfører hygienepakken -forskrift om salmonellagarantier, gjennomfører forordning nr. 1688/2005 -forskrift om mikrobiologiske kriterier, gjennomfører forordning nr. 2073/2005 -forskrift om gjennomføringstiltak, gjennomfører forordning nr. 2074/2004 -forskrift om offentlig kontroll av trikiner, gjennomfører forordning nr. 2075/2005 -forskrift om overgangsordninger, gjennomfører forordning nr. 2076/2005. Det har kommet en rekke endringsforordninger til forordningene i hygienepakken: nr. 1662/2006, nr 1663/2006, nr. 1664/2006, nr. 1665/2006, nr.1666/2006, nr. 1245/2007, nr. 1243/2007, nr. 1246/2007, nr. 479/2007 ………………… SANCO 1489/2007 … (Disse implementeres i forskriftene over samtidig som vedhenget til hver forskrift konsolideres”) (til og med de for 2006 har/er på høring).

20 20Hygienepakka – generell Hygienepakken – revisjon i EU -Mulige endringer i artiklene i forordningene og definisjoner -Mulige endringer av kravene i vedleggene til forordningene

21 21Hygienepakka – generell Kort om nasjonale retningslinjer Artikkel 7 i H1: ”Medlemsstatene skal legge til rette for at det utarbeides nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og for anvendelse av HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 8. …… Formidling og bruk av både nasjonale retningslinjer og fellesskapsretningslinjer skal fremmes. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan imidlertid bruke disse retningslinjene på frivillig grunnlag.”

22 22Hygienepakka – generell Kort om nasjonale retningslinjer Mattilsynet vurderer de nasjonale retningslinjene: Hvorvidt de oppfyller formålet med hygieneregelverket innenfor de rammer som er fastsatt i henholdsvis H1 og H2. Om de objektivt sett fremstår som et tjenlig og hensiktsmessig verktøy for næringsmiddelforetakene med sikte på å sikre mattryggheten på permanent basis. Legges de til grunn, vil det være en del av referansen Mattilsynet fører tilsyn og treffer vedtak etter. Alle bransjer i matvarekjeden, inklusive primærproduksjon, kan utarbeide nasjonale retningslinjer.

23 23Hygienepakka – generell Mer informasjon om hygienepakken Tekstene (forordninger og veiledningsdokument): -www.mattilsynet.no klikk regelverk – hygienepakken - nyhetsarkivwww.mattilsynet.no -www.lovdata.no(når regelverket kommer)www.lovdata.no -www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htmwww.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm alle forordningene (også endringer) søk også konsoliderte utgaver -http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htmhttp://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htm ”Guidance Documents” - EU-kommisjonens veiledningsdokumenter (tre av dem er også oversatt til norsk – www.mattilsynet.no – klikk regelverk - hygienepakken )www.mattilsynet.no

24 24Hygienepakka – generell Mer informasjon om hygienepakken I nnholdet: -www.mattilsynet.no klikk regelverk – hygienepakken - nyhetsarkivwww.mattilsynet.no Anbefaling: - les alle høringer og høringssammenstillinger (det finnes høringer av forordninger til og med 2006 – endringsforordninger 2007 høres snart) - les også Ot.prp. Nr. 100 (2002-2003) forarbeidene til matloven (i vedlegg 1 er Food Law på norsk) søk denne på www.regjeringen.no -www.regelverk.nowww.regelverk.no -DK - DET LOKALE MATTILSYN RK det regionale mattilsyn HK hovedkontoret: RA - Regelverksavdelingen – seksjon for mattrygghet TA - Tilsynsavdelingen – seksjoner for: animalsk mat, eksport og import, fisk og sjømat, landdyr og dyrehelsepersonell, omsetning til forbruker, planter og vegetabilsk mat, og tilsynsutvikling -Fødevarestyrelsenwww.foedevarestyrelsen.dkwww.foedevarestyrelsen.dk -Food Safety Authoritywww.food.gov.ukwww.food.gov.uk


Laste ned ppt "Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 15. Januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google