Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hygienepakken - innledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hygienepakken - innledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hygienepakken - innledning
Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 15. Januar 2008

2 Nytt hygieneregelverk
Hygienepakka – generell

3 Hygienepakken H1 Veil Forordning (EF) nr. 852/2004
om næringsmiddelhygiene - veiledningsdokument til gjennomføringen av visse bestemmelser i H1 - veiledningsdokument om gjennomføringen av fremgangsmåter basert på HACCP-prinsippene + forenkling i visse foretak H2 Forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - veiledningsdokument til gjennomføringen av visse bestemmelser i H2 H3 Forordning (EF) nr. 854/2004/EC om særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum Hygienepakka – generell

4 Hvilket regelverk vil gjelde på hygieneområdet?
FOR ALLE NÆRINGSMIDDELVIRKSOMHETER VIL DETTE GJELDE: 1. Matloven: eks. …§ 5 etterlevelsesplikt og systematisk kontrolltiltak, § 6 forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak, …§ 16 næringsmiddeltrygghet … Kommende norsk forskrift (med nasjonale bestemmelser) som gjennomfører: 2. Food Law: eks ...art. 18 sporbarhet… 3. H1: eks…registrering art. 6 … 4. Forordn. nr. 2073/2005 mikrobiologiske kriterier Pliktsubjekt: ”Driftsansvarlig for næringsmiddelforetak” ► Pluss norsk forskrift som gjennomfører gjennomføringsforordningen Internkontrollforskriften fortsetter å gjelde FOR NOEN NÆRINGSMIDDELVIRKSOMHETER VIL DETTE GJELDE I TILLEGG: næringsmiddelforetak som omsetter næringsmidler av animalsk opprinnelse: Kommende norsk forskrift med nasjonale bestemmelser som gjennomfører: 5. H2 I tillegg har det, og vil komme, endringsforordninger til hoved- eller basisforordningene. Hygienepakka – generell

5 Hovedlinjene i hygienepakken
- Regelverket har lite fokus på detaljkrav og løsninger. Det er i utgangspunktet fritt for tall og verdier (noen unntak). Hovedregelen er at virksomheten selv må finne frem til hensiktsmessige forsvarlige løsninger. Regelverket legger opp til målstyring og stor grad av fleksibilitet. Det gis mulighet for tilpasning av kravene i forhold til den aktiviteten som skal utøves. Virksomhetene får stor frihet til å finne løsninger som fører til trygg mat, og tilsvarende ansvar for å dokumentere at egne valg, rutiner og kontroll sikrer oppfyllelse av regelverket. Tilsynet skal fokusere på resultatene og i mindre grad på løsningene. - Veiledningsaspektet skal håndteres med varsomhet. Hygienepakka – generell 5

6 Om næringsmiddelhygiene – H1
Generelt: rammebestemmelser basert på dagens generelle hygieneforskrift næringsmidler gjelder også primærproduksjonen inklusive fiske/fangst/tilvirkning som i dag har vært unntatt - basert på prinsippet om at produsentene selv har ansvaret for krav til drift og hygiene, fremgangs-måter, kontroll med farer etc. Hygienepakka – generell

7 Om næringsmiddelhygiene – H1
videre generelt : generell og skjønnsmessig regelverk som rommer alle typer produksjon - detaljregler er erstattet av begreper som ”om nødvendig”, ”passende”, ”hensiktsmessig” og ”tilstrekkelig” - for å oppfylle forordningens mål. - løsningene skal utformes av virksomhetene selv og vurderes av tilsynet i forhold til måloppnåelse. - aktørene kommer regelverket i møte gjennom å utvikle nasjonale retningslinjer. Hygienepakka – generell

8 Om næringsmiddelhygiene – H1
Oppbygging: Innledningstekst (fortale) 18 artikler (art. 5 Haccp-prinsipper for alle unntatt primærprodusenter,) 2 vedlegg Vedlegg I: gjelder kun primærproduksjonen Vedlegg II: generelle hygienebestemmelser (i realiteten en videreføring av Rådsdirektiv 93/43/EØF/generell hygieneforskrift) Det nye regelverket må leses og forstås i lys av Food Law og Matloven Eksempel der definisjoner blir viktig: Når er en virksomhet ikke lenger en virksomhet som driver ”primærproduksjon”? (Food law” art. 3 nr. 17) ≈ ”råvare” (H1 art.2 b) nærmere i veiledningsdokument til H1 pkt 3 og H2 pkt 3.7. Hygienepakka – generell

9 Om næringsmiddelhygiene H1 - hoveddel
art. 1 virkeområde art. 2 definisjoner bl.a. av ”råvare” ”foredling” ”drikkevann”, ”rent vann” og ”rent sjøvann” art. 3 driftsansvarlig skal sikre samsvar med relevante krav i forordningen art. 4 nærmere om hvem skal etterleve hva i forordningen primærprodusent vedlegg 1 – alle andre vedlegg II … hovedlinjene rundt prøvetaking og analyse art. 5 virksomhetene skal ha framgangsmåter basert på i HACCP- prinsippene gjelder alle virksomheter (eks. fabrikkfartøy), men ikke primærproduksjonen (følger av nr. 3) oppheves: § 5a i internkontrollforskriften - næringsmidler § 1.11 i fiskekvalitetsforskriften art. 6 registreringsplikt (meldeplikt) gjelder også primærprodusenter art. 7 og 8 nasjonale retningslinjer. Hygienepakka – generell

10 Om næringsmiddelhygiene - H1 vedlegg I
Vedlegg I - gjelder primærprodusenter A. Alminnelige bestemmelser - primærproduksjon - generelle krav rundt hygiene – beskytte mot forurensing - registrering/journalføring/dokumentasjon over tiltak som er gjort for å kontrollere farer- (fiskefartøy se endringsforordn. 1243/2007 til H2) - ytterligere krav til de som oppdretter/produserer dyr herunder fisk og de som produserer planteprodukter B. Anbefalinger hvis nasjonale retningslinjer, hva de skal omhandle. Hygienepakka – generell

11 Om næringsmiddelhygiene - H1 vedlegg II
Vedlegg II - gjelder alle unntatt primærprodusenter I - krav til lokaler som brukes til næringsmidler II - krav til lokaler der næringsmidler behandles III - krav til flyttbare/midlertidige lokaler IV - krav til transport V - krav til utstyr som næringsmidler kommer i kontakt med VI - næringsmiddel avfall VII - vannforsyning – ”drikkevann” - ”rent vann” VIII- personlig hygiene IX - bestemmelser som får anvendelse på næringsmidler X - bestemmelser – innpakking og emballering av næringsmidler XI - varmebehandling XII - opplæring. Hygienepakka – generell

12 Nasjonale bestemmelser i forskriften som gjennomfører H1
- Temperaturkrav for lett bedervelige næringsmidler: - oppbevaring ved 4 ˚C eller lavere, med mindre noe annet følger av merkingen på næringsmidlet eller nasjonale retningslinjer kan oppbevares ved høyere temperatur i kortere perioder, når det er nødvendig av praktiske grunner, forutsatt at det ikke medfører helserisiko - toalettløsninger. Hygienepakka – generell

13 Om særlige regler for produkter av animalsk opprinnelse – H2
Oppbygging av H2: - Innledningstekst (fortale) 15 artikler 3 vedlegg - vedlegg I definisjoner - vedlegg II omhandler krav som gjelder flere produkter av animalsk opprinnelse - vedlegg III særlige krav. Hygienepakka – generell

14 Særlige regler - H2 hoveddel
art. 1 virkeområde: uforedlede og foredlede produkter av animalsk opprinnelse flere unntak fra virkeområdet til H2: bl.a. ”sammensatte produkt” art. 4 nr. 2 krav om godkjenning: til virksomheter som håndterer de produktene av animalsk opprinnelse som omfattes av kravene i H vedlegg III flere unntak. Hygienepakka – generell

15 Særlige regler - H2 vedlegg I og II
Vedlegg I definisjoner - levende muslinger osv, fiskerivarer osv. Vedlegg II omhandler krav som gjelder flere produkter av animalsk opprinnelse: avsnitt I: Identifikasjonsmerking Norge er NO (etter ISO-standard) oval ramme avsnitt II: Mål for HACCP- slakterier avsnitt III:Opplysninger om næringsmiddelkjeden – slakterier. Hygienepakka – generell

16 Særlige regler - H2 vedlegg III
SÆRLIGE KRAV Avsnitt : I: Kjøtt fra tamme hov - og klovdyr II: Kjøtt fra fjørfe og haredyr III: Kjøtt fra oppdrettsvilt IV: Kjøtt fra viltlevende vilt V: Kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt VI: Kjøttprodukter VII: Levende muslinger VIII: Fiskerivarer Hygienepakka – generell

17 Særlige regler - H2 vedlegg III
IX: Rå melk og melkeprodukter X: Egg og eggprodukter XI: Froskelår og snegler XII: Smeltet animalsk fett og fettgrever XIII: Behandlede mager, blærer og tarmer XIV: Gelatin XV: Kollagen Hygienepakka – generell

18 Forskrifter som gjennomfører hygienepakken
Gjennomføring av hygienepakken i norsk rett – kan se slik ut: åtte henvisningsforskrifter med vedheng (”konsolidert” og EØS-tilpasset forordningstekst): - forskrift om næringsmiddelhygiene, gjennomfører H1 og fastsetter nasjonale bestemmelser - forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, gjennomfører H2 og fastsetter nasjonale bestemmelser - forskrift om særlige regler for organisering av offentlig kontroll av H2-produkter, gjennomfører H3 og fastsetter nasjonale bestemmelser Hygienepakka – generell

19 Øvrige forskrifter som gjennomfører hygienepakken
- forskrift om salmonellagarantier, gjennomfører forordning nr. 1688/2005 - forskrift om mikrobiologiske kriterier, gjennomfører forordning nr. 2073/2005 forskrift om gjennomføringstiltak, gjennomfører forordning nr. 2074/2004 forskrift om offentlig kontroll av trikiner, gjennomfører forordning nr. 2075/2005 - forskrift om overgangsordninger, gjennomfører forordning nr. 2076/2005. Det har kommet en rekke endringsforordninger til forordningene i hygienepakken: nr. 1662/2006, nr 1663/2006, nr. 1664/2006, nr. 1665/2006, nr.1666/2006, nr. 1245/2007, nr. 1243/2007, nr. 1246/2007, nr. 479/2007 ………………… SANCO 1489/2007 … (Disse implementeres i forskriftene over samtidig som vedhenget til hver forskrift konsolideres”) (til og med de for 2006 har/er på høring). Hygienepakka – generell

20 Hygienepakken – revisjon i EU
- Mulige endringer i artiklene i forordningene og definisjoner Mulige endringer av kravene i vedleggene til forordningene Hygienepakka – generell

21 Kort om nasjonale retningslinjer
Artikkel 7 i H1: ”Medlemsstatene skal legge til rette for at det utarbeides nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og for anvendelse av HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 8. …… Formidling og bruk av både nasjonale retningslinjer og fellesskapsretningslinjer skal fremmes. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan imidlertid bruke disse retningslinjene på frivillig grunnlag.” Hygienepakka – generell

22 Kort om nasjonale retningslinjer
Mattilsynet vurderer de nasjonale retningslinjene: Hvorvidt de oppfyller formålet med hygieneregelverket innenfor de rammer som er fastsatt i henholdsvis H1 og H2. Om de objektivt sett fremstår som et tjenlig og hensiktsmessig verktøy for næringsmiddelforetakene med sikte på å sikre mattryggheten på permanent basis. Legges de til grunn, vil det være en del av referansen Mattilsynet fører tilsyn og treffer vedtak etter. Alle bransjer i matvarekjeden, inklusive primærproduksjon, kan utarbeide nasjonale retningslinjer. Hygienepakka – generell

23 Mer informasjon om hygienepakken
Tekstene (forordninger og veiledningsdokument): klikk regelverk – hygienepakken - nyhetsarkiv (når regelverket kommer) alle forordningene (også endringer) søk også konsoliderte utgaver ”Guidance Documents” - EU-kommisjonens veiledningsdokumenter (tre av dem er også oversatt til norsk – – klikk regelverk - hygienepakken ) Hygienepakka – generell

24 Mer informasjon om hygienepakken
Innholdet: - klikk regelverk – hygienepakken - nyhetsarkiv Anbefaling: - les alle høringer og høringssammenstillinger (det finnes høringer av forordninger til og med 2006 – endringsforordninger 2007 høres snart) - les også Ot.prp. Nr. 100 ( ) forarbeidene til matloven (i vedlegg 1 er Food Law på norsk) søk denne på DK - DET LOKALE MATTILSYN RK det regionale mattilsyn HK hovedkontoret: RA - Regelverksavdelingen – seksjon for mattrygghet TA - Tilsynsavdelingen – seksjoner for: animalsk mat, eksport og import, fisk og sjømat, landdyr og dyrehelsepersonell, omsetning til forbruker, planter og vegetabilsk mat, og tilsynsutvikling - Fødevarestyrelsen - Food Safety Authority Hygienepakka – generell


Laste ned ppt "Hygienepakken - innledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google