Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYTEK Axel R. Anfinsen Senioringeniør Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYTEK Axel R. Anfinsen Senioringeniør Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYTEK Axel R. Anfinsen Senioringeniør Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen

2 Disposisjon  Overordnet teknisk krav til fiskeoppdrettsanlegg  NYTEK - et intrikat trekantforhold?  NYTEK - en omlegging av myndighetene tilsyn  Norsk Akkreditering  Standard Norge  Elementer i NYTEK-ordningen Krav, NS 9415 Samsvarsvurdering NYTEK-forskriften  Forholdet mellom forskrift, standard og sertifisering  Dispensasjon

3 Norsk oppdrettsnærings vugge Not Flytekrage Fortøyning

4 Overordnet teknisk krav til fiskeoppdrettsanlegg Fiskeoppdrettslovens § 16. første ledd Oppdrettsanleggenes tekniske standard: Anlegg som nyttes til oppdrettsvirksomhet skal ha forsvarlig teknisk standard.  Godkjenning Stadfestelse av at krav er oppfylt

5 NYTEK – et intrikat trekantforhold Hjemmel Fiskeriforvaltning Krav Standard Norge NS 9415 Samsvars- vurdering Norsk Akkreditering

6 NYTEK En omlegging av myndighetene tilsyn St.meld.nr. 17 (2002 – 03). Om statlig tilsyn: Det vil videre være et mål å avvikle de tradisjonelle statlige tilsynsordninger på de områder hvor dette med fordel kan erstattes, eller i det minste reduseres, ved alternativer som for eksempel akkreditering og sertifisering

7 Akkreditering - Sertifisering  Akkreditering: Offisiell anerkjennelse av at en organisasjon har  Kvalitetssystem  Kompetanse og utstyr til å utføre nærmere beskrevne oppgaver og oppfyller vilkårene for akkreditering  Sertifisering: Bekreftelse på at et ledelsessystem, et produkt, en tjeneste eller person tilfredsstiller kravene det erklæres samsvar mot Kilde: Norsk Akkreditering

8 Norsk Akkreditering (NA) … sikrer tillit Norsk Akkreditering (NA) … sikrer tillit www.akkreditert.nowww.akkreditert.no  NA er en upartisk og uavhengig organisasjon etablert som forvaltningsorgan under NHD  Medlem av IAF (International Accreditation Forum, www.iaf.nu)www.iaf.nu Certified once, accepted everywhere

9 NAs MANDAT  Etablere og opprettholde et tilbud om teknisk akkreditering  Etablere og opprettholde et tilbud om GLP- inspeksjon  Informere om de aktuelle ordningene slik at de tas i bruk der det er hensiktsmessig  Sikre internasjonal aksept for akkrediterte tjenester utført i Norge Kilde: Norsk Akkreditering

10 Akkrediterte produktsertifiseringsorgan NS-EN 45011 1.Aquastructures asTrondheim 2.Norsk Sertifisering as Lysaker 3.Sivilingeniør Finn Strøm asDrammen 4.NOOMAS as Bergen 5.ROLI Certification asBømlo +(en søker) Kilde: Norsk Akkreditering

11 Akkrediterte inspeksjonsorgan NS-EN ISO/IEC 17 020 (tideligere NS-EN 45 004) 1.Aquastructures asTrondheim 2.NOOMAS asBergen 3.Akva Dykk as Kolnes 4.Vik- Sandvik asStord 5.Barlindhaug Norfico asTromsø 6.Bergen Engineering asBergen 7.Norsk Sertifisering as Lysaker 8.Akvaplan-NivaTromsø +(to søkere) Kilde: Norsk Akkreditering

12 Miljøsertifisering  Sertifisert mot ISO 14001 av akkreditert sertifiseringsorgan (NS-EN 45012)  Akkrediterte sertifiseringsorgan DNV Cert. NEMKO Cert. Dovre Sert. TI Sert. ROLI Cert.  Kostnaden kan være ca 50`pr oppdretter som kan ha mange anlegg/konsesjoner Kilde: Norsk Akkreditering

13 Miljøovervåking (MOM)  C-undersøkelse etter NS 9410  5 laboratorier er akkreditert NS ‑ EN ISO/IEC 17 025 Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse  De akkrediterte har god geografisk spredning Kilde: Norsk Akkreditering

14 Standard Norge (SN) Standard Norge (SN) www.standard.no www.standard.no  Privat og uavhengig medlemsorganisasjon  Samling av Norges Standardiseringsforbund (NSF)  Vedtok NS 9415 Norsk Allmennstandardisering (NAS)  Ledet standardiseringskomiteen Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) Norsk Teknologisenter (NTS)  Norges medlem CEN og ISO Kilde: Standard Norge

15 Standardiseringen i Norge Norsk Elektroteknisk KomitePost- og teletilsynetStandard NorgeStandardiseringens salgsselskap Kilde: Standard Norge

16 Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganissjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Post- og teletilsynet Standard Norge Kilde: Standard Norge

17 SNs finansieringskilder  Medlemskontigent  Komitekontigent  Statstilskudd fra NHD  Prosjektmidler fra fagmyndigheter eller næringslivet  Royalty fra salg av standarder  Kursinntekter, foredrag etc. Kilde: Standard Norge

18 Standard  Et frivillig avtaledokument Beskriver en vare, tjeneste og/eller en arbeidsprosess  Hensikten med standardisering er å sikre kompatibilitet, orden og forenkling  Internasjonale standarder skal bidra til å fjerne tekniske handelshindringer  Standarder gir like konkurransevilkår, kjente spilleregler, reduserte kostnader og et styrket samspill med markedet Kilde: Standard Norge

19 Standarder og lovverk  Norske lover og forskrifter Lover og forskrifter viser til Norsk Standard på flere områder  Tradisjonelt mest utbredt på byggområdet og innenfor landbrukssektoren, men nå også som en konsekvens av europeisk lovgivning  Europeisk regulering Ny metode direktivene viser til standarder som en måte å overholde de overordnede kravene på Standarder spiller en nøkkelrolle for å etablere et felles europeisk marked  WTO regimet Det forutsettes at man benytter internasjonale (globale) standarder så fremt det er mulig/de finnes Disse har høyere status enn nasjonale standarder Kilde: Standard Norge

20 Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet  Åpenhet Alle kan delta  Bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere  Frivillighet Basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte parter  Konsensus Siktemålet er enighet, innebærer prosess og forhandlinger Kilde: Standard Norge

21  Ca. 3000 norske eksperter deltar i nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiserings-arbeid  Frivillig ressursinnsats er beregnet å være 150 millioner kroner  Ca 30 % av alle europeiske standardiserings-prosjekter er mandaterte, dvs. knyttet til et direktiv Standardiseringsarbedet Kilde: Standard Norge

22 Godkjenning  Stadfestelse av at krav er oppfylt Krav Samsvarsvurdering  NYTEK-forskriften med formål om å begrense rømming fra flytende oppdrettsanlegg Krav  Generelt henvisning til NS 9415 Samsvarsvurdering  Akkrediterte organ

23 NYTEK - organisering Forskrift NS 9415 Sertifiserings- og Inspeksjonsorgan

24 Elementer i NYTEK-ordningen  NYTEK-forskriften Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet  Formål å begrense rømming fra flytende oppdrettsanlegg  Gjelder all oppdrett av fisk i flytende anlegg  Krav, NS 9415  Samsvarsvurdering, akkreditering og sertifisering Produktsertifisering  Sertifiseringsselskap, NS-EN 45011  Fortøyning, sertifisering av (design)leverandør Dugelighetsbevis  Inspeksjonsorgan, NS-EN 45 004 (nå NS-EN ISO/IEC 17 020) oUavhengighetsklasse C  Totalanlegg  Notgarderoben  Lokalitetsklassifisering Kompetent organ

25 Eksisterende anlegg - dugelighetsbevis Akkreditert inspeksjonsorgan Bruk ihht Anerkj. prinsipper Vur- dering av anlegg Lok: Klassi- fisering Lokalitetsklassifisering ihht NS 9415 Akkr. inspeksjonsorgan ihht NS-EN 45 004 (erstattet av NS-EN ISO/IEC 17 020) Dugelighets- bevis Kompetent organ

26 Nye anlegg og hovedkomponenter Utstyrs- produsent Utvikling og konstr. Brukerh.bok Leveranse Anl./h.komp. Akkreditert Sert.selskap Kompetent organ Fortøyning Installasjon ihht bruker- håndbok Bruk ihht bruker- håndbok Lok. Klassi- fisering Produktsertifisering og lok.klassifisering ihht NS 9415 Akkr. sertifiserningsselskap ihht NS-EN 45 011 Gir viktige føringer for IK Levering Sertifisering Leverandør Produkt- sertifikat

27 Oppfølging og kontroll  Myndighetene har ansvar for forskriften og dispensasjonsbehandling  SN har ansvar for NS 9415  NA og sertifiseringsorgan har ansvar for sertifisering Klageadgang tas opp av NA  Utstyrsprodusent har ansvar for produktsertifikat  Oppdretter har ansvar for: Lokalitetsklassifisering Anskaffelse Installasjon, drift og vedlikehold i samsvar med brukerhåndbok Dugelighetsbevis for eksisterende anlegg  Myndighetene fører tilsyn Systemrevisjon basert på IK-Akvakultur  Sjekk av prosedyrer for installasjon, bruk og vedlikehold  Dokumentkontroll

28 Forskrift standard sertifisering  Generelt Standard stiller krav Forskrift angir dokumentasjonsform Sertifiseringsorgan foretar samsvarsvurdering  Totalvurdering av anlegg  Flåter  Not Dugelighetsbevis ”Resertifisering” av not Forskrift NS 9415 Sertifiserings- og Inspeksjonsorgan

29 Dispensasjon  § 18. Dispensasjonsadgang Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra forskriften.  § 12. Krav om dugelighetsbevis (2. ledd) Fiskeridirektoratet kan frem til 01.01.2008 etter søknad dispensere fra tidsfristen der eier av anlegget kan dokumentere at driften skjer med gyldig sertifisering etter internasjonalt godkjent miljøstyringssystem.  NS-EN ISO 14 001 eller EMAS  § 13. Utstedelse av og nærmere krav til dugelighetsbevis (siste ledd) Fiskeridirektoratet kan frem til 01.01.2008 etter søknad godkjenne at dugelighetsbevis utstedes av kompetent organ dersom søker kan sannsynliggjøre at bruk av akkreditert inspeksjonsorgan vil være vesentlig dyrere enn bruk av kompetent organ, eller andre særlige grunner foreligger.  Dispensasjonsadgangen er ikke delegert til regionene

30 Oppsummering  Overordnet teknisk krav til fiskeoppdrettsanlegg  NYTEK - et intrikat trekantforhold?  NYTEK - en omlegging av myndighetene tilsyn  Norsk Akkreditering  Standard Norge  Elementer i NYTEK-ordningen Krav, NS 9415 Samsvarsvurdering NYTEK-forskriften  Forholdet mellom forskrift, standard og sertifisering  Dispensasjon  NYTEK-tolkninger, spørsmål og svar: www.fiskeridir.no/

31 Rømming av laks og ørret 2001 – sept. 2005 Kilde: Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbr.avd. Til sammen 2 771 971 Laks og ørret

32 Rømming av laks og ørret 2001 – sept. 2005 Kilde: Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbr.avd.

33 Rømming av marin fisk 2003 – sept. 2005 Kilde: Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbr.avd. Til sammen 306 567 Derav 96,4 % torsk

34 Rømming av marin fisk 2003 – sept. 2005 Kilde: Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbr.avd.

35 4 Uavhengighet, upartiskhet og integritet  4.1 Generelt Personalet ved inspeksjonsorganet skal ikke være utsatt for kommersielle, økonomiske eller andre typer press som kan påvirke deres vurdering. Det skal anvendes prosedyrer som sikrer at personer eller organisasjoner utenfor inspeksjonsorganet ikke kan påvirke resultatene av inspeksjon som er utført.  4.2 Uavhengighet Inspeksjonsorganet skal være uavhengig i den grad det kreves med hensyn til betingelsene som det utfører sine tjenester under. Uavhengig av disse betingelsene skal det oppfylle minstekravene i ett av tilleggene A, B eller C.

36 4.2.1 Inspeksjonsorgan type A  Inspeksjonsorganet som yter tjenester som «upartisk tredjepart», skal oppfylle kravene i tillegg A (normativt).

37 Tillegg A (normativt) Uavhengig hets krav til inspeksjonsorganer type A  Inspeksjonsorganet som det er henvist til i 4.2.1 skal oppfylle følgende krav:  A.1 Inspeksjonsorganet skal være uavhengig av partene som er innblandet.  Inspeksjonsorganet og dets personale som er ansvarlig for å utføre inspeksjonene, skal ikke være konstruktøren, produsenten, leverandøren, installatøren, kjøperen, eieren, brukeren eller vedlikeholderen av gjenstanden og heller ikke den bemyndigede representanten for noen av disse partene.  A.2 Inspeksjonsorganet og dets personale skal ikke engasjere seg i noen aktiviteter som kan komme i konflikt med deres evne til uavhengig vurdering og deres integritet under inspeksjonene. Spesielt skal de ikke direkte være innblandet i utforming, fremstilling, levering, installering, bruk eller vedlikehold av gjenstandene som inspiseres, eller tilsvarende lignende konkurrerende gjenstander.  A.3 Alle interesserte parter skal ha tilgang til inspeksjonsorganets tjenester. Det skal ikke finnes uforholdsmessige økonomiske eller andre betingelser. Prosedyrene som organet arbeider under, skal ledes på en ikke-diskriminerende måte.

38 4.2.2 Inspeksjonsorgan type B  Inspeksjonsorgan type B som danner en atskilt og identifiserbar del av enorganisasjon, som arbeider med utforming, fremstilling, levering, installering, bruk eller vedlikehold av gjenstander det inspiserer, og som er etablert for å yte inspeksjonstjenester til hovedorganisasjonen, skal oppfylle kravene i tillegg B (normativt).

39 Tillegg B (normativt) Uavhengighetskrav til inspeksjonsorganer type B  Inspeksjonsorganet som det henvises til i 4.2.2, skal oppfylle følgende krav:  B.1 Det skal være et klart skille mellom ansvaret til inspeksjonspersonalet og ansvaret til personalet som er ansatt i andre funksjoner, ved organisasjonsmessig identifikasjon og rapporteringsmetoder for inspeksjonsorganet innenfor hovedorganisasjonen.  B.2 Inspeksjonsorganet og dets personalet skal ikke engasjere seg i noen aktiviteter som kan komme i konflikt med deres evne til uavhengig vurdering og deres integritet i forhold til deres inspeksjonsaktiviteter. De skal spesielt ikke bli direkte innblandet i utformingen, fremstillingen, leveringen, installeringen, bruken eller vedlikeholdet av gjenstandene som inspiseres, eller, lignende konkurrerende gjenstander.  B.3 Inspeksjonstjenester skal bare ytes til organisasjonen som inspeksjonsorganet er en del av.

40 4.2.3 Inspeksjonsorgan type C  Inspeksjonsorgan type C som arbeider med utforming, fremstilling, levering, installering, bruk eller vedlikehold av gjenstander det inspiserer, eller av lignende konkurrerende gjenstander og som kan yte inspeksjonstjenester til andre parter enn hovedorganisasjonen, skal oppfylle kravene i tillegg C (normativt).

41 Tillegg C (normativt) Tillegg C (normativt) Uavhengighets krav til inspeksjonsorganer type C  Inspeksjonsorganet som det henvises til i 4.2.3, skal oppfylle følgende krav:  C.1 Inspeksjonsorganet skal treffe organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å sikre egnet fordeling av ansvarsområder i forbindelse med inspeksjonstjenester ved organisering og/eller dokumenterte prosedyrer.

42


Laste ned ppt "NYTEK Axel R. Anfinsen Senioringeniør Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google