Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk
Forskningsaktivitet Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk

2 Hovedfokus: Kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon fra stamfisk, rogn og yngel til høykvalitets matfisk som tilfredstiller markedets krav

3 Hovedområder FHF havbruk (0.3 % av eksportverdi av all sjømat)
Fôrressurser Smoltkvalitet og ferskvannsressurser Genetikk Miljø (rømming, hindre begroing) Helse (virus, velferd, lakselus) Rent miljø, trygg mat, areal-/kystsone, regelverk, HMS er fellesområder

4 FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond)
Næringens ”egne” midler (80 – 100 mill/år) Sekretariat i Oslo 3 FoU-koordinerings-oppdrag Fangst (Fiskarlaget) Havbruk (FHL havbruk) Industri/foredling (FHL industri & eksport) Særlig innen havbruk jobber i grensesnittet mellom FHF, NFR, IN og delvis EU og andre finansieringskilder

5 Fôrressurser Status var: Dagens situasjon: Fremtiden:
Stort fokus på fremtidig fôrmangel, spesielt marint fett FHF-prosjekter om høsting lavere i næringskjeden (rauåte og krill), og om mulig industrialisering av mikroalgeproduksjon som kilde til marint fett Dagens situasjon: Fôrprodusentene signaliserer at de ser muligheter, og ønsker å konkurrere om beste løsninger Mye forskning pågår, aktiv og fokusert produktutvikling Markedsbasert fôrproduksjon / -fôrtyper Fremtiden: FHF må følge med slik at fôret bidrar til god produktkvalitet, matvaretrygghet og god dyrehelse

6 Intensiv dyrking av mikroalger (FHF-prosjekt/NFR-prosjekt NLH)
Foreløpig valgt algen Nannochloris oculata Utvalgte alger kan produsere relativt store mengder av de viktige fettsyrene EPA (eicosapentaenoic acid), AA (arachidonic acid) og DHA (docosahexaenic acid). Innhold av EPA økt fra 1.0 til 6.5% av tørrstoffinnhold Disse fettsyrene bidrar sterkt til de positive helsemessige effektene mennesker har av å spise sjømat. Algereaktor for intensiv dyrking av mikroalger

7 Smoltkvalitet / ferskvannsressurser
Status var: Dødelighet i settefiskanlegg Problemer med smolt etter utsett Lite koordinert forskningsinnsats FHF initierte koordinert FoU-program (presenteres senere) Dagens situasjon: Betydelig økt kunnskap og bruk av denne i både forskningsmiljø og næring Kunnskap fra satsingen sentral i utarbeidelse av norske og europeiske driftskrav Fremtiden: Kunnskapen om optimalt vannmiljø i ferskvann gjør at vi produserer en lytefri smolt som gir grunnlag for matfiskproduksjon uten unødig svinn, medisinbruk eller nedklassifisering av sluttprodukt for eksempel grunnet deformiteter

8 Dødelighet etter smitte med IPN virus (data fra Fiskeriforskning)
Akkumulert dødelighet (%)

9 Oppsummering Klar sammenheng mellom redusert vannkvalitet (som følge av lavt vannforbruk, oksygenering og høy tetthet) og IPN utbrudd hos atlantisk laksesmolt Fisk utsatt for redusert vannkvalitet vokste dårligere enn kontrollfisk, både i ferskvann og etter overføring til sjø Immunsystemet synes svekket hos fisk utsatt for redusert vannkvalitet

10

11 Resultater fra forsøk velferd/kvalitet (FHF-prosjekt ved Akvaforsk/AquaGen/Ewos Innovation)
Ryggvirvler utvikles feil ved innhold av fosfor i fôret i perioden fra startfôring og utover i tråd med tidligere antatt behov (1%) Mineralernæring videre i vekstfasen påvirker alvorlighetsgraden Dette stiller store krav til fôrleverandørene, og oppdretterne må være bevisst på temperatur- og veksthastighet CT-skanner bilde av ryggvirvel fra høstsmolt ca 10 mnd etter klekking Bilde fra Tom Hanssen - Havforskningsinstituttet

12 Bilder fra Grete Bæverfjord - Akvaforsk

13 Bilder fra Grete Bæverfjord - Akvaforsk

14 Nedklassing på slaktelinja 14 mnd etter utsett!!
Temperatur hele tiden 12 oC -> 1.4 % nedklassing Temperatur hele tiden 12 oC, bortsett fra: 16 oC fra 1 gram til 8 gram -> ca 5 % nedklassing 16 oC fra 8 gram til 30 gram -> ca 5 % nedklassing 16 oC fra 30 gram til 60 gram -> ca 6 % nedklassing Vi trenger enda mer kunnskap om krav til samspill mellom ernæring, raskt vekst og temperatur i yngelfasen for å unngå kvalitetstap på slaktelinja Data fra Akvaforsk

15 Melaninflekker i laksemuskel
Vaksineskader? Betennelsesreaksjon? Vegetabilske fôrråvarer? Annet? Melaninflekk i laksefilet Betennelsesreaksjon Rundt melaninflekk FHF-prosjekt pågår ved Norges Veterinærhøyskole

16 Fiskehelse - virus Status var: Dagens situasjon:
Spesielt IPN og ILA ga problemer Lite kunnskap om overføring av smitte mellom ulike arter Dagens situasjon: FHF har bidratt til betydelig bedre kunnskap om IPN, sykdommen gir små problemer i dag, men god kontroll gjenstår FHF har bidratt til at kunnskapsgrunnlaget for forvaltningens og næringens håndtering av ILA er i fokus FHF har bidratt til å vise at blåskjell ikke er reservoir for ILA Nye virus-sykdommer gir utfordringer, FHF bidrar til ny kunnskap

17 Virusprosjekter (1) ILA (infeksiøs lakseanemi)
Polymorfisme og evolusjon av ILA-virus (40) Univ. I Bergen ILA – molekylær epidemiologi og karakterisering av virusets glykoproteiner Veterinærinstituttet Risikostudier om (ILA) og PD (pancreas disease) (56)

18 Virusprosjekter (2) IPN-virus
Suboptimalt vannmiljø i ferskvannsfasen. Effekter på smoltkvalitet, helse og risiko for sykdom (del av smoltkvalitet – vannkvalitet) (75) Fiskeriforskning Validering og standardisering av badsmittemodell med IPNV for å teste effekt av kommersielle IPN-vaksiner for bruk på laks VESO Vikan Overføring av IPN-virus fra stamfisk til avkom (46) Veterinærinstituttet i Oslo IPNV – en immunologisk utfordring for intensiv smoltproduksjon (61) Univ. I Bergen Følsomhet og motstandskraft mot IPN-infeksjon gjennom produksjonssyklusen for atlantisk laks (54) IPN-kunnskap (review og spørreundersøkelse) FHL havbruk, arbeidet utført av VESO med bidrag fra Fiskeriforskning, Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen, Fisheries Research Services – Aberdeen m.fl.

19 Smitteoverføringsprosjekter
Kan skjell (fokus blåskjell) være reservoir og overførings-vektor for fiskesykdommer? (51) Havforskningsinstituttet + Veterinærinstituttet i Bergen Samspill mot HASUT Overføring av patogene fiskevirus mellom ulike oppdrettsarter (64) Veterinærinstituttet i Oslo

20 Andre mindre fiskehelseprosjekter
Parvicapsula (ny parasitt) (forprosjekt) Veterinærinstituttet i Oslo Hjertesaker – laksefisk (forprosjekt) Fiskehelsa BA – Hemne, Halsa og Aure m.fl.

21 Fiskehelse - perspektiver
Fremtiden Dagens situasjon Fisk Miljø Fisk Miljø MER MOTSTANDSDYKTIG BEDRE MINDRE Virus Virus

22 Lakselus – en utfordring
Status var Dårlig oversikt Mørkerødt kart Dagens situasjon Koordinert FoU Alta, Sogn og spesielt Hardangerfjorden Leppefisk Lyserødt og hvitt kart Fremtiden Vaksine Hvitt kart Kjønnsmodne hunnlus fylkesvis pr fra Lusedata

23 Lakselusprosjekter Sammenheng mellom lakselus på vill og oppdrettet laks (fjord) Havforskningsinstituttet, Fiskeriforskning, NINA, Veterinærinstituttet og Universitetet i Oslo Utvikling av spredningsmodell for lakselussmitte med vannstrøm (kyst) Fiskeriforskning, Havforskningsinstituttet, SINTEF m.fl. Metodikk for kontroll med dosering av løst stoff mot lakselus i oppdrettsmerd VESO Trondheim m.fl. ReLus – Ressursgruppe for luseinformasjon Norsk Sjømatsenter – Bergen Nasjonalt ”nettverk” for kontroll med lakselus vha rensefisk (NATUR-REN) Norsk Sjømatsenter – Bergen, Havforskningsinstituttet, Villa leppefisk Lus på nett – presentasjon av lusedata regionvis på internett FHL havbruk / Eterra Samlet fokusert ”pakke” med all kunnskap og målrettet FoU om lus i Hardangerfjorden Koordinert av FHL havbruk / NINA, i samarbeid med mange…

24 Lakselusforskning – samarbeid og samfinansiering med AquaNet i Canada

25 Andre perspektiver 3 – 5 år fremover Sterk og fokusert FoU-innsats sammen med NFR og IN og EU skal hjelpe næringen til å oppnå: Miljøvennlig og kostnads- effektiv kontroll med marin begroing på nøter og utstyr Tilnærmet null rømming av fisk Sintef SINTEF

26 Totalperspektiv havbrukskjeden
Fra stamfisk og fôr til marked og bord god, sunn og trygg mat gode arbeidsplasser god lønnsomhet i alle ledd

27 Photo: Jon Arne Grøttum


Laste ned ppt "Kjell Maroni Fagsjef FoU FHL havbruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google