Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjernen Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen (med god oppfølging fra trygd, aetat og bedriftshelsetjeneste) ArbeidstakerArbeidsgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjernen Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen (med god oppfølging fra trygd, aetat og bedriftshelsetjeneste) ArbeidstakerArbeidsgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjernen Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen (med god oppfølging fra trygd, aetat og bedriftshelsetjeneste) ArbeidstakerArbeidsgiver

2 Nye muligheter åpenhet om sykefraværåpenhet om sykefravær arbeidsplassen er den sentrale arenaarbeidsplassen er den sentrale arena trygd/aetat/arbeidstilsyn skal være serviceorgan for bedriftenetrygd/aetat/arbeidstilsyn skal være serviceorgan for bedriftene funksjonsvurdering fremfor diagnose - fokus på mestringfunksjonsvurdering fremfor diagnose - fokus på mestring samarbeid arbeidsgiver - arbeidstaker - myndighetersamarbeid arbeidsgiver - arbeidstaker - myndigheter offentlige støtteordninger skal bidra til forebyggende arbeid på arbeidsplassenoffentlige støtteordninger skal bidra til forebyggende arbeid på arbeidsplassen

3 Nye roller: Arbeidsgiver dialog med arbeidstaker ved sykefraværdialog med arbeidstaker ved sykefravær aktivt vurdere alternative oppgaver for arbeidstaker v/reduksjon i arbeidskapasitetaktivt vurdere alternative oppgaver for arbeidstaker v/reduksjon i arbeidskapasitet dialog med Trygdekontor, utløsing av støtteordningerdialog med Trygdekontor, utløsing av støtteordninger

4 Nye roller: Arbeidstaker ta del i dialog ved sykefraværta del i dialog ved sykefravær skal bidra med vurdering om egen funksjonsevne ved fraværskal bidra med vurdering om egen funksjonsevne ved fravær ta del i tilretteleggingen for å komme tilbake i arbeid/være i arbeidta del i tilretteleggingen for å komme tilbake i arbeid/være i arbeid ansvar for egen helseansvar for egen helse

5 Nye roller: Trygdekontoret fokusskifte fra individ til bedriftfokusskifte fra individ til bedrift servicefunksjon overfor bedriftene om ulike støtteordninger/hjelpetiltakservicefunksjon overfor bedriftene om ulike støtteordninger/hjelpetiltak fast kontaktperson på trygdekontoret for bedriften (IA-bedrifter)fast kontaktperson på trygdekontoret for bedriften (IA-bedrifter) ny sykmeldingsblankettny sykmeldingsblankett

6 Nye roller: Fastlegen redusert behov for sykmelding fra lege ved øking av egenmeldingsdageneredusert behov for sykmelding fra lege ved øking av egenmeldingsdagene skal funksjonsvurdere for at sykmelding skal være gyldigskal funksjonsvurdere for at sykmelding skal være gyldig forventes å samarbeide med arbeidsgiver og arbeidstaker for å finne løsning i bedriftforventes å samarbeide med arbeidsgiver og arbeidstaker for å finne løsning i bedrift

7 Samarbeidsavtalen - arbeidsgivers ansvar a. Ta initiativ til, og bidra positivt til dialog a. Ta initiativ til, og bidra positivt til dialog b. Etablere rutiner for oppfølging av sykmeldte (innen b. Etablere rutiner for oppfølging av sykmeldte (innen 12 uker) 12 uker) c. Utarbeide individuell oppfølgingsplan innen 8 uker c. Utarbeide individuell oppfølgingsplan innen 8 uker d. Bidra til omskolering, etter- og videreutdanning d. Bidra til omskolering, etter- og videreutdanning slik at den sykmeldte kan være i virksomheten slik at den sykmeldte kan være i virksomheten e. Legge til rette for arbeidstakere med redusert e. Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne funksjonsevne f. Legge til rette for å kunne rekruttere og beholde f. Legge til rette for å kunne rekruttere og beholde eldre arbeidstakere eldre arbeidstakere g. Føre fraværsstatistikk, og oversikt over antall g. Føre fraværsstatistikk, og oversikt over antall personer innen ulike tiltak personer innen ulike tiltak

8 Samarbeidsavtalen - arbeidstakers ansvar a. Bidra positivt til dialog med nærmeste leder a. Bidra positivt til dialog med nærmeste leder b. Melde fra om forventet fraværslengde ved fravær b. Melde fra om forventet fraværslengde ved fravær c. Levere egenmelding eller sykmelding c. Levere egenmelding eller sykmelding d. Opplyse om fraværet er relatert til d. Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen arbeidssituasjonen e. Opplyse om egen funksjonsevne og tiltak for å e. Opplyse om egen funksjonsevne og tiltak for å være i arbeid være i arbeid f. Være aktivt med i utarbeidelsen av oppfølgingsplan f. Være aktivt med i utarbeidelsen av oppfølgingsplan og bidra i dette og bidra i dette

9 Samarbeidsavtalen - trygdeetatens ansvar a. Gi tilbud om informasjon og veiledning a. Gi tilbud om informasjon og veiledning b. Gi råd og veiledning i vanskelige enkeltsaker b. Gi råd og veiledning i vanskelige enkeltsaker c. Utløsing av økonomiske virkemidler c. Utløsing av økonomiske virkemidler d. Bistå med utviklingstiltak d. Bistå med utviklingstiltak e. Koordinere bistand fra offentlige instanser e. Koordinere bistand fra offentlige instanser f. Tilby statistikk over sykefravær fra f. Tilby statistikk over sykefravær fra virksomhet/bransje virksomhet/bransje g. Samarbeide med BHT g. Samarbeide med BHT h. Gjøre seg kjent med delmålene i virksomheten h. Gjøre seg kjent med delmålene i virksomheten

10 Samarbeidsavtalen - status, prosess og forankring Situasjonen i den enkelte bedrift Beslutningsprosessen (ledelse, fagforening, samarbeidsorganer) BHTs og andres rolle i prosessen Synliggjøring av prosessen

11 Samarbeidsavtalen - mål a. Redusere sykefraværet a. Redusere sykefraværet b. Tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede arbeidstakere, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag b. Tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede arbeidstakere, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag c. Øke den reelle pensjonseringsalder (dvs. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet c. Øke den reelle pensjonseringsalder (dvs. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet Egne delmål skal settes på virksomheten innen 12 uker. Egne delmål skal settes på virksomheten innen 12 uker.

12 Bedriftens beskrivelse av de enkelte delmål 1.Kort beskrivelse av situasjonen nå 2.Spesielle forhold, rammebetingelser for bedriften 3.Kort om tiltak 4.Konkrete mål, eller beskrivelse av mål 1.2.3 gir samlet en begrunnelse (forklaring) på de målene som er valgt

13 Delmål a Stikkord for delmål a) Kan sykefraværet reduseres, hva er realistisk ? Spesielle forhold, omorganisering etc. ? Nevne spesielle tiltak, målgrupper Konkrete mål (redusere sykefraværet med x % i løpet av y år), (beholde et allerede lavt sykefravær)

14 Delmål b Stikkord for delmål b) Noe om bedriftens holdning eller policy ? Prioritere egne ansatte som taper arbeidsevne ? Spesielle forhold (nedbemanning ?) Muligheter for å finne tilpasset arbeid i bedriften Oversikt over de som er på div. ”ordninger” Konkrete mål eller mål for tiltak

15 Delmål c Stikkord for delmål c) Beskrivelse av situasjonen nå, pensjoneringsalder Spesielle forhold: nedbemanning, omorganisering, rekrutteringsbehov Seniorpolitikk i bedriften ? Likebehandling ? Kan det settes konkrete mål eller mål for tiltak ?

16 Nye roller: Bedriftshelsetjenesten skal aktiviseres på bedriftenes premisser økonomisk insentiv i Folketrygden for å bidra med å tilbakeføre langtidssyke (IA-bedrifter) forventes å prioritere sykefraværs- forebyggende arbeid

17 BHT skal aktiviseres på bedriftens premisser Bedriften må ha bestillerkompetanse Bedriften må ”styre” gjennom avtaler og bruk Behov for å revidere avtale

18 Refusjonstakst for BHT Gjelder fra 1.juli i år, det vil komme en veiledning Vil gjelde bistand fra BHT i enkeltsaker, for eksempel funksjonsvurdering, saksarbeid i forhold til trygdekontor, oppfølging på arbeidsplassen

19 BHT forventes å prioritere sykefraværs-forebyggende arbeid Hva er det ? Hva må da prioriteres ned ? Individrettet v.s. Miljørettet arbeid

20 Kjernen Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen ArbeidstakerArbeidsgiver Dette betyr at leder / ansatt får nye roller

21 Nye roller for leder / ansatt Dette er en lederoppgave –Mandat –Rutiner Kunnskap er nødvendig –Faktakunnskap –Trening Rollene er akseptert av alle

22 Hva vil det si å være IA-bedrift 1.Det foreligger en avtale om delmål: –Redusere sykefraværet –Ansette (og ivareta) arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne –Øke pensjoneringsalderen 2.Bak avtalen om delmål ligger det en prosess om ledelse og ansatte har deltatt i

23 Hva vil det si å være IA-bedrift 3.Bedriften har egen kontaktperson ved det lokale arbeidslivssenter (gir assistanse og foretar saksbehandling) 4.Det blir gitt refusjon til BHTs arbeid med tilbakeføring av sykemeldte

24 Hva vil det si å være IA-bedrift 5.Rutinene er oppdatert og brukes (er knyttet til IK-systemet) 6.Bedriften har utvidet retten til bruk av egenmeldinger

25 Utfordringer i det å være IA-bedrift 1.Sykefraværsarbeidet må bygge på tillit og enighet 2.Lederne må skaffes opplæring 3.Holdningsendringer er ofte nødvendig 4.Delmålene som settes må være realistiske 5.IA-arbeidet må gi resultater

26 Alternativer 1.Arbeide som før 2.Ny arbeidsmåte (leder / sykemeldt, vil fremtvinge seg) 3.Bli IA-bedrift nå 4.Bli IA-bedrift senere

27 De viktigste aktørene må samarbeide: 1.NHO/Regionf./LF 2.LO/Fagforbund 3.Trygdeetatens Arbeidslivssentre 4.Bedriftene

28 PIL skolens IA kurs Innhold og presentasjonsform –Vanskelig ? –Interaktivitet Arbeidsheftet Hvordan kan kurset brukes i egen bedrift –For hvem –Samlinger Tekniske problemer ? Assistanse fra PIL-skolen

29 Nå-situasjonen 20 prosent eller nesten 500.000 (=20%) av den yrkesaktive befolkning er20 prosent eller nesten 500.000 (=20%) av den yrkesaktive befolkning er sykmeldtsykmeldt på attføringpå attføring uføretrygdetuføretrygdet UførepensjonisterUførepensjonister ca. 30.000 i år 2000ca. 30.000 i år 2000 prognose: ca. 26.000 hvert år fremoverprognose: ca. 26.000 hvert år fremover

30 Nå-situasjonen (forts.) SykefraværSykefravær 200.000 årsverk tapt i 2000200.000 årsverk tapt i 2000 økningen i 2000 = 20.000 tapte årsverkøkningen i 2000 = 20.000 tapte årsverk 24 dager/år i gjennomsnitt24 dager/år i gjennomsnitt ca. 35% høyere i Norge enn i Sverigeca. 35% høyere i Norge enn i Sverige veksten flater utveksten flater ut KostnaderKostnader 40-45 milliarder kroner/år40-45 milliarder kroner/år bedriftene betaler halvpartenbedriftene betaler halvparten

31 Utvalg og avtaler Sandman utvalgets innstilling om endret sykelønnsordning er lagt tilsideSandman utvalgets innstilling om endret sykelønnsordning er lagt tilside Istedenfor er det inngått en intensjonsavtale mellom partene og regjeringen om 20% reduksjon av sykefraværet innen 2005Istedenfor er det inngått en intensjonsavtale mellom partene og regjeringen om 20% reduksjon av sykefraværet innen 2005 Det er innført virkemidler for å nå dette målet:Det er innført virkemidler for å nå dette målet: –Generelle virkemidler –Bedrifter som inngår samarbeidsavtale med det lokale arbeidslivssenter (og blir IA-bedrift) får spesielle virkemidler

32 Nye virkemidler vesentlig mer penger til bedriftsintern attføringvesentlig mer penger til bedriftsintern attføring økt støtte til lønnstilskudd for å få personer med redusert yteevne tilbake i arbeidøkt støtte til lønnstilskudd for å få personer med redusert yteevne tilbake i arbeid mer kjøp av helsetjenester for å redusere helsekøer (betalt av Folketrygden)mer kjøp av helsetjenester for å redusere helsekøer (betalt av Folketrygden) sykepenger til gravide er et offentlig ansvarsykepenger til gravide er et offentlig ansvar arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år reduseres med 4%-poeng fra 1.07.2002arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år reduseres med 4%-poeng fra 1.07.2002

33 Inkluderende arbeidsliv- bedrifter (IA-bedrifter) aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdekontor (forutsetter at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige)aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdekontor (forutsetter at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige) fast kontaktperson på trygdekontoretfast kontaktperson på trygdekontoret BHT får refusjon fra Folketrygden ved bistand om tilbakeføring til arbeidBHT får refusjon fra Folketrygden ved bistand om tilbakeføring til arbeid forplikter seg til å utvide egenmelding til inntil 24 dager/år, og inntil 8 dager hver gangforplikter seg til å utvide egenmelding til inntil 24 dager/år, og inntil 8 dager hver gang

34 Den viktigste endringen Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen ArbeidstakerArbeidsgiver Dette betyr at leder / ansatt får nye roller

35 Hva vil det si å være IA-bedrift 1.Det foreligger en avtale om delmål: –Redusere sykefraværet –Ansette (og ivareta) arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne –Øke pensjoneringsalderen

36 Hva vil det si å være IA-bedrift 2. Bak samarbeidsavtalen ligger det en prosess om ledelse og ansatte har deltatt i

37 Hva vil det si å være IA-bedrift 3.Bedriften har egen kontaktperson ved det lokale arbeidslivssenter (gir assistanse og foretar saksbehandling)

38 Hva vil det si å være IA-bedrift 4.Det blir gitt refusjon til BHTs arbeid med tilbakeføring av sykemeldte (og om en står i fare for å bli sykemeldt).

39 Hva vil det si å være IA-bedrift 5.Rutiner og prosedyrer for oppfølging av sykemeldte er om nødvendig endret

40 Hva vil det si å være IA-bedrift 6.Retten til bruk av egenmeldinger er utvidet til 24 dager (inntil 8 dager pr. tilfelle)


Laste ned ppt "Kjernen Arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar sammen (med god oppfølging fra trygd, aetat og bedriftshelsetjeneste) ArbeidstakerArbeidsgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google