Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Miljø- og samfunnsansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Miljø- og samfunnsansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser MYNDIGHETENE DIFI OFFENTLIG SEKTOR INNKJØPS- NETTVERK LEVERANDØRER Presentasjon regionkoordinatorer

2 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Myndighetene tar ansvar – fra ord til handling ….. 2006-2007 - Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller krav om å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljø 2007-2010 – Regjeringen utarbeider en handlingsplan for Miljø- og Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser – utgitt av departementene MD – FAD og BLD. Direktoratet for forvaltning og IKT – Difi, oppretter et nasjonalt overgripende prosjekt for å implementere handlingsplanen i offentlig sektor Det opprettes en faglig støttetjeneste, et KNUTEPUNKT i hvert fylke/region, for å ivareta regjeringens intensjon – redusere miljøbelastninger fra anskaffelser, effektiv ressursbruk og bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv 2

3 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Formålet med regjeringens handlingsplan: At miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig Å bidra til etisk forsvarlig produksjon, handel og forbruk En effektiv bruk av ressurser Å bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv 3 Handlingsplanens aktivitetsområde: Bidra til miljøbasert innkjøpspolitikk for hele fylket/regionen (stat og kommune) Bidra til innarbeidelse av miljøkrav, etiske og sosiale hensyn i leverandøravtaler Dialogkonferanser og kurs/seminarer sammen med innkjøps- og leverandørmiljøene Kurstilbud for politikere, ledere og innkjøpere Bistå med maler for gode innkjøpsprosesser der miljø, etiske og sosiale hensyn inngår Praktisk bistand ved enkeltinnkjøp Leverandørutvikling

4 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Strategi- og handlingsplan Knutepunkt Oppland 2010 – 2012  Lokal iverksetting av Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser  Del 1 Sammendrag - Innledning - Bakgrunn - Knutepunkt Oppland - Organisering  Del 2 Kommunikasjons- og handlingsstrategi  Del 3 Handlingsplan - Tiltaksplan - Aktivitetsplan - Budsjett 4 Knutepunkt Oppland ’s kommunikasjons- og handlingsstrategi  Knutepunktet skal kommunisere ”budskapet” på en måte som motiverer til positiv endring.  Knutepunktet skal bistå slik at offentlige oppdragsgivere skal kunne se at deres handlinger har innvirkning på resultatet  Knutepunktet skal arbeide for at offentlige oppdragsgiver skal føle det som et ansvar å bidra på sin måte  Knutepunktet skal bidra til at offentlige oppdragsgiver i Oppland blir en samfunnsnyttig forbruker som etterspør miljøvennlige varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder  Knutepunktet skal legge tilrette for at offentlige anskaffelser i Oppland bidrar til et forbruk og en produksjon som er bærekraftig Tiltaksplan Knutepunkt Oppland  Lederforankring og veiledning ved utvikling av anskaffelsesstrategi  Policyformuleringer for miljø og samfunnsansvar  Kompetanseoverføring, verktøy, maler og metoder  Informasjonsstrategi og portalløsning  Yte praktisk bistand ved enkeltkjøp  Leverandørsamarbeid, innovasjon og utvikling

5 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 5 St.meld. nr. 36 (2008–2009) Det gode innkjøp Interne forhold: - Behovsdekning - Best pris til beskrevet kvalitet - Minimal miljøbelastning - Verdiskapning ved effektiv ressursbruk Eksterne forhold: - Utvikling av markedet/ leverandørkjedene - Styrket tillet til bruk av felles- skapets midler - Verdiskapning ved konkurranse i markedet

6 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Offentlige innkjøp 200620072008 Samlet innkjøp 314,2342,4386,5 - + 6,1 % Offentlig forvaltning232,10263,60 284,10 - + 7,8 % Statsforvaltningen 136,60155,50165,10 - + 6,2 % Statsforvaltningen inkl. forsvaret 115,70132,00140,40 Forsvaret 20,8023,5024,80 Kommuneforvaltningen95,50108,10 119,90 - + 10,0 % Kommuner82,8093,70 103,20 - + 10,1 % Fylkeskommuner12,6014,40 15,70 - + 9,0 % Offentlig forretningsdrift 82,1078,8096,10 Statlig ekskl. oljesektoren 5,507,506,60 Oljesektoren 66,2057,9072,90 Kommunal og fylkeskommunal 10,3013,3016,60 Offentlig innkjøp i % av BNP 14,515,114,9 6

7 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser TIL SAMMENLIGNING Offentlige anskaffelser i 2008-386 milliarder Offentlige ansatte i 2008-745 000 Offentlige årsverk i 2008-612 000 Offentlige lønnskostnader i 2008-306 milliarder 7

8 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 8 Riksrevisjonens funn Riksrevisjonens funn kan med stor sannsynlighet knyttes opp til: tilfeldig, mangelfull eller uhensiktmessig organisering mangel på anskaffelsesfaglig kompetanse og ferdigheter mangel på dedikerte ressurser mangel på anskaffelsesstrategi eller mangel på implementering av strategi for egen virksomhet mangel på ledelsesforankring

9 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Lov og forskrift om offentlige Anskaffelser Ønsket adferd Uønsket adferd Konkurranselovgivningen 9 Definert behov Behovs- dekning

10 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 3 – 5 % økonomisk 15 – 20 % økonomisk Sikre avtalt pris og effekt effekt kvalitet, samt hindre avtalebrudd/rettstvister Mangelfull planlegging Ulovlige direkte-Upresise og lite og behovsdefinering anskaffelserstyringsdyktige kontrakter 10 Ønsket adferd Planlegging av anskaffelsen Gjennomføring av anskaffelsen Oppfølging av anskaffelsen Uønsket adferd

11 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Lederansvar Offentlige anskaffelser er KUNNSKAP Offentlige anskaffelser er REGLER Offentlige anskaffelser er GODE PROSESSER Offentlige anskaffelser er ORGANISERING Offentlige anskaffelser er SYSTEMER & STYRING Offentlige anskaffelser er ETIKK & INTEGRITET Offentlige anskaffelser er SAMFUNNSANSVAR Offentlige anskaffelser er ADFERD Offentlige anskaffelser er VERDISKAPING 11

12 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Lederansvar - SYSTEMER & STYRING MÅL STRATEGI HANDLINGSPLAN 12 Visjon Visjon: Et uttrykk for virksomhetens langsiktige målsetting – ikke kvantifisert Eksempler på visjoner: Ideer som forenkler – Telenor Oss mennesker imellom – Posten Vi viser vei – Mesta Utvikling gjennom samarbeid - Difi Mål: Uttrykker virksomhetens målsetting i for eksempel: Resultatgrad – Omsetning – Markedsandel SMARTEe MÅL: Spesifikke - Målbare og Motiverende - Aktuelle Realistiske – Tidsbestemte - Enkle Strategi: Uttrykker de virkemidler virksomheten vil benytte målsetting for å nå sine mål Eksempler på strategier: Organisk vekst/oppkjøp – Kostnads- effektivisering – Bemanning/outsoursing - Anskaffelser -Miljø- og samfunnsansvar Handlingsplan: Handlingsplan er strategi nedbrutt i enkelt- aktiviteter og tid - HVA som skal gjøres og NÅR det skal skje Tiltaksplan: Konkrete tiltak og aktiviteter Operativ gjennomføring av tiltak handlingsplan, forankret i strategier og målsetting for å bidra til å realisere overordnet visjon Eksempler på tiltaksplaner: - Utarbeide policyformuleringer - Foredragsaktivitet - Gjennomføre seminarer/kurs - Yte praktisk bistand

13 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Lederansvar - VERDISKAPING 13 Behov oppstår VERDI Behovsdekning TID 1) Få tilbyderne til å levere sitt beste tilbud gjennom gode forberedelser i en konkurranseprosess INNKJØPER OG VERDISKAPER 2) Velge det økonomisk mest fordelaktig tilbud når valget av leverandør skal gjøres 3) Sikre at valget forblir det økonomisk mest fordelaktige tilbud i HELE kontraktsperioden INNKJØPER OG VERDISKAPER

14 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Lederansvar - VERDISKAPING 14 Åpenhet og krav til dokumentasjon reduserer faren for uetisk adferd Virksomhetenes internkontrollsystem sikrer etterlevelse og kvalitet Felles fremgangsmåte sikrer hensiktsmessige prosesser Rett organisering sikrer riktig ressursinnsats Anskaffelsesstrategi gir ønsket retning og måloppnåelse Lov og Forskrift er et minimum, men ingen garanti for en kosteffektiv anskaffelser

15 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Anskaffelsesstrategi 15

16 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Policydokument Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser INNLEDNING Miljø- og samfunnsansvar i offentlige virksomheter defineres som helheten av et økonomisk, miljømessig, etisk og sosialt ansvar. Virksomhetene skal opptre som en krevende og samfunnsansvarlig forbruker som etterspør miljøvennlige varer og tjenester tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder. Offentlige virksomheter vil, når de bidrar på sin måte, se at deres handlinger har innvirkning på et forbruk og en produksjon som er bærekraftig. Dette policydokumentet henvender seg alle statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter i Oppland fylke. Likeledes skal dokumentet være retningsgivende for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv. Dette policydokumentet bør forankres i virksomhetenes anskaffelses-strategi og/eller overordnede retningslinjer for virksomhetenes anskaffelsesvirksomhet. 16

17 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Målet med offentlige anskaffelser i Oppland fylke – Anskaffe de varer, tjenester, bygg og anlegg det er behov for, på en måte som bidrar til effektiv drift og best mulig økonomisk resultat over tid – Opptre som ansvarlig samfunnsaktør, herunder: Gjennomføre innkjøpsaktivitetene med høy etisk integritet Sikre at leverandører overholder grunnleggende faglige- og menneskelige rettigheter Ha fokus på at ressurs- og inntektsgrunnlaget for marginaliserte folkegrupper bevares Redusere problemet knyttet til sosial dumping Spesifisere og velge produkter og løsninger som er universelt utformet Spesifisere og velge produkter og løsninger som reduserer den totale miljøbelastningen – Anskaffe varer og tjenester i henhold til gjeldende lover og regler – Tilrettelegge slik at innkjøp blir så enkelt som mulig for brukerne i virksomhetenes organisasjoner – Bidra til leverandørutvikling og konkurransedyktige leverandører – Frigjøre ressurser til den kommunale og offentlige kjernevirksomheter 17

18 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Etisk integritet – I forholdet til tilbydere og leverandører skal all samhandling skje forutberegnlig, gjennomsiktig og etterprøvbar – samtidig som nødvendig diskresjon utvises – All opptreden skal skje på en slik måte at de offentlige virksomhetenes integritet og troverdighet ikke kan trekkes i tvil Prinsipper for anskaffelsesprosessen – Alltid vurdere alternative løsninger og unngå nyanskaffelser hvis dette er mulig – Vurdere konsekvenser hvis behovet ikke tilfredsstilles – Identifisere og verifisere det faktiske behovet i et samarbeid mellom innkjøper og brukere og legge til grunn et helhetssyn på tvers av organisasjonen – Enhver anskaffelse skal så langt som mulig være basert på konkurranse – Benytte objektive og funksjons- og/eller ytelsesbaserte spesifikasjoner og kriterier slik at konkurransen i markedet utnyttes – Ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet – Orientere ikke antatte tilbydere om hvorfor de ikke ble valgt – Kontrollere og aktivt følge opp leverandøren i avtaleperioden 18

19 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Se hele nettsiden på: http://www.oppland.no/knutepunkt Alt presentasjonsmateriell er selvfølgelig trykket på papir fra klimanøytral produsent og har opprinnelsesgaranti og FSC sertifikat. Papiret bærer EU Ecolabel (EU blomsten). Papirprodusent er også ISO 9706 sertifisert Nedenfor finner dere ”et nettbilde” fra nettsiden til Knutepunkt Oppland 19

20 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 20

21 – en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 21 VISJON: Perfection consists not in doing extraordinary things, but doing ordinary things extraordinarily well


Laste ned ppt "– en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser Miljø- og samfunnsansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google