Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge EUs kulturprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge EUs kulturprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge EUs kulturprogram

2 2 Lillehammer 11. desember 2007 MagicNet, A European Theatre Network. I 2005 fikk teaternettverket Magic Net tilskudd fra EU. Prosjektet varer fram til 2008. Teatret Vårt i Molde deltar. Tilskudd fra Kultur 2000: Ca. 7,2 mill NOK

3 3 Lillehammer 11. desember 2007 Hva er EUs kulturprogram? Finansiering  EU bidrar med max 50% av prosjektets budsjett  De resterende 50% må deltakerne skaffe selv. Fra egen konto eller innhentet eksternt via andre støtteordninger eller sponsing. Europeiske partnere  Prosjektet må inkludere deltakere fra minimum tre europeiske land.  Det må være et reelt samarbeid over landegrensene i form av reising/turnering. Mobilitet er et sentralt stikkord. Et godt prosjekt innen kulturfeltet.  En god idé  Tydelig europeisk profil  Solide partnere, god prosjektbeskrivelse, troverdig budsjett.  Gjerne nyskapende og med unge profesjonelle

4 4 Lillehammer 11. desember 2007 Kulturprogrammet (2007-2013) Mål: At europeere føler seg som en del av et kulturelt fellesskap i Europa  Mobilitet for mennesker som jobber i kultursektoren  Spredning av verk, kulturelle og kunstneriske uttrykk  Interkulturell dialog i bred forstand (gjerne også intersektoriell).  Nøkkelord: Europeisk merverdi.

5 5 Lillehammer 11. desember 2007 Hvem administrerer kulturprogrammet? EU  Europakommisjonen står som formell avsender.  Forvaltningsorganet for utdanning, kultur og media (EACEA) har operativt ansvar for utlysninger og prosjekter. Det er hit man fysisk sender søknaden. Kultur- og kirkedepartementet  Har politisk ansvar for Norges deltakelse  Representerer Norge i forvaltningskomiteen Norsk kulturråd  Gir søkere veiledning og informasjon  Deltar i nettverket av kulturkontakter (Cultural Contact Points – CCP)

6 6 Lillehammer 11. desember 2007 Hvilke land deltar? EUs 27 medlemsland EFTA/EØS: Norge, Island, Liechtenstein Kandidatland: Tyrkia, Kroatia, Makedonia, Serbia

7 7 Lillehammer 11. desember 2007 Hvem samarbeider vi med?

8 8 Lillehammer 11. desember 2007 Sammendrag 2000-2006

9 9 Lillehammer 11. desember 2007 Norsk deltakelse 2000-2006

10 10 Lillehammer 11. desember 2007 Glitterbird, Art for the very young. Glitterbird handler om kunst for de aller yngste; barn under tre år. Høgskolen i Oslo var leder. Tilskudd fra Kultur 2000: Ca. 6,5 millioner NOK

11 11 Lillehammer 11. desember 2007 Hvem kan søke? Kulturaktører og offentlige og private kulturvirksomheter fra deltagerlandene  Universiteter og høyskoler, museer, teater, ensembler, forlag, organisasjoner, foreninger, kommuner, fylkeskommuner, biblioteker, gallerier osv. Privatpersoner kan ikke søke

12 12 Lillehammer 11. desember 2007 Hvilke områder dekkes? Scenekunst  Musikk, sang, opera, dans, teater, gateteater, ny sirkus Visuell kunst  Maleri, skulptur, video, elektronisk kunst, design, grafisk, kunsthåndverk, foto og tekstil Litteratur  Oversettelser; bøker, lesing og leselyst Kulturarv  Løse og faste kulturminner, immateriell kulturarv, historiske arkiv og bibliotek, arkeologi, kulturlandskap

13 13 Lillehammer 11. desember 2007 Hva kan få tilskudd? Samarbeidstiltak inntil to år. Minimum tre land må delta. Flerårige samarbeidsprosjekter, tre til fem år. Minimum seks land deltar. Litterære oversettelser. Forlagene søker. Ingen samarbeidspartnere. Samarbeid med tredjeland, europeiske organisasjoner/nettverk og analyser.

14 14 Lillehammer 11. desember 2007 Hva prioriteres IKKE? Utforming og vedlikehold av websider. Utforming av magasiner og nyhetsblad. Planlegging og gjennomføring av konferanser og møter. Gjennomføring av studier og rapporter. Forlengelse av prosjekter som får støtte eller har fått støtte de siste 24 månedene fra EUs kulturprogram.

15 15 Lillehammer 11. desember 2007 Reseau Art Nouveau Network. Det europeiske Jugendstilnettverket fikk i 2005 midler til et samarbeidsprosjekt. Jugendstilsenteret fra Ålesund er norsk partner. Tilskudd fra Kultur 2000: ca. 6,6 mill NOK

16 16 Lillehammer 11. desember 2007 Samarbeidstiltakinntil to år Cooperation measures (Strand 1.2.1) Kreative og nyskapende tiltak der mulighetene er tilstede for mer langvarig samarbeid. Kulturaktører fra minst tre land samarbeider. EUs andel (50%): Minimum €50 000 (ca kr. 400.000), maks. €200 000 (ca kr. 1 600 000). Varighet: maks. 24 måneder. Total budsjettramme for slike tiltak i 2008: Ca. 80 millioner kroner = ca 80 prosjekter.

17 17 Lillehammer 11. desember 2007 Flerårige samarbeidsprosjekter Multi-annual cooperation projects (Strand 1.1) Levedyktige nettverk som på sikt skal stå på egne ben økonomisk. Kulturaktører fra minst seks land samarbeider. EUs andel (50%): Minimum €200 000 (ca kr. 1 600 000), maks. €500 000 (ca kr. 4 mill) per år. (Dvs maks budsjett på 40 millioner NOK). Varighet: Tre til fem år. Total budsjettramme for slike tiltak i 2008: Ca. 140 millioner kroner = ca 12 prosjekter.

18 18 Lillehammer 11. desember 2007 EØS-finansieringsordningene

19 19 Lillehammer 11. desember 2007 Hvilken rolle kan man velge? Prosjektleder  Avsender på søknaden.  Underskriver avtalen med Brussel.  Hovedansvarlig for budsjettet  Juridisk ansvarlig overfor Kommisjonen i Brussel  Utforming – Gjennomføring - Finansiering Samarbeidspartner  Bidrar til søknaden med info om egen organisasjon  Utforming – Gjennomføring - Finansiering

20 20 Lillehammer 11. desember 2007 Gode EU-prosjekter Kan bedre gjennomføres på europeisk enn nasjonalt nivå Er multilaterale med partnere fra mange land Når ut til mange Bygger varige transnasjonale nettverk Fremmer kulturdialog Er nyskapende og originale Rettet mot unge profesjonelle Tar i bruk ny teknologi Inkluderer flere kulturuttrykk (dvs er transsektorielle) Inkluderer flere språkområder og kulturer som ikke kjenner hverandre så godt fra før.

21 21 Lillehammer 11. desember 2007 Hvordan finne de riktige samarbeidspartnere? Personlige kontakter Fagmiljø Nasjonale paraplyorganisasjoner Culture Contact Points Partnersøkdatabaser Noen som passer for meg?

22 22 Lillehammer 11. desember 2007 Safeguarding the Heathlands of Europe (HeathGuard) Stiftelsen Lyngheisenteret på Lygra i Nord-Hordaland ledet dette prosjektet som hadde som mål å forbedre forvaltningen av Europas lynhgeier i perioden 2003-04. Tilskudd fra Kultur 2000: ca. 1,2 mill NOK

23 23 Lillehammer 11. desember 2007 Tips for prosjektet Møt alle partnerne personlig og skisser hele prosjektet Beregn god tid på forprosjektering og søknadsskriving. Lage klart hele prosjektbeskrivelsen i forkant Lage eget budsjett og deretter fylle inn i EUs skjema. Få hjelp av regnskapskyndig person til dette. En slik en må uansett med i prosjektet på ledersiden Bli med som partner i mindre prosjekt først for å få erfaring. Lite rom for endring av et prosjekt når det først har fått støtte. Lite rom for flytting mellom budsjettposter. Ta vare på dokumentasjon underveis og etterpå. (til dokumentasjon ved forespørsel og til sluttrapport)

24 24 Lillehammer 11. desember 2007 Noen tips om søknadsskriving Les utlysningstekstene nøye Skriv kortfattet, enkelt og tydelig Legg særlig vekt på prosjektbeskrivelsen Ha et realistisk støttebeløp Budsjettet skal være balansert Skriv på engelsk og bruk ordbok.

25 25 Lillehammer 11. desember 2007 Søknadsdokumenter Alt finnes her: eacea.ec.europa.eu. Velg ”Culture”. (Lenke fra Norsk Kulturråds EU-sider) Utlysingen i EUs fellesskapstidende. ”Official Journal of the European Union”. Retningslinjer. ”Specifications” Søknadsskjema fase I og fase II. ”Application File” Søkerguide. ”Applicant’s guide” Eget budsjettskjema i excelformat for begge fasene. Forsider til vedlegg. Ekstra skjema, bank-ID osv. (følger med søknadsskjemaene) Les også ”Supplementary Information” og særlig relevant dokumentasjon fra ”InfoDay Culture”. FAQ (Frequently asked questions) Les også info på norsk på Norsk Kulturråds hjemmesider

26 26 Lillehammer 11. desember 2007 Hvordan vurderes søknaden? 1.Europeisk merverdi i prosjektet 2.Samsvar med målene for Kulturprogrammet 3.Kvaliteten på prosjektet (og på søknaden) 4.Solide partnere 5.Resultater i tråd med målene for Kulturprogrammet 6.Spredning av prosjektet til europeiske innbyggere. (Kommunikasjon og PR) 7.Levedyktighet etter at EUs støtteperiode er over Hver av disse syv punktene gis poeng fra én til fem. De med høyest poengsum får støtte.

27 27 Lillehammer 11. desember 2007 Tidsplan for 2007/2008 April 2008 Siste søknadsfrist i 2007-utlysningen for litterære oversettelser. August Utlysing av nye midler. Oktober Søknadsfrist fase I. Jan - feb 2009Ekspertvurdering. Ca februar Søknadsfrist fase II for de som går videre, maks en måneds frist for innsending av tilleggsinformasjon. Mai/juniSkriftlig beskjed til søkere. Sommer 2009Avtaleinngåelse og utbetalig av midler.

28 28 Lillehammer 11. desember 2007 Hvilken profil har prosjektet? Lokal? Regional? Nasjonal? Nordisk? Europeisk?  Kommune  Fylkeskommune  Norsk kulturråd, ABM-utvikling, Norsk Kulturminnefond  Nordisk kulturfond, Kulturkontakt Nord  EUs rammeprogrammer: Kultur, Interreg, Livslang læring, Aktiv Ungdom osv. + EØS-finansieringsordningene

29 29 Lillehammer 11. desember 2007 Border Dialogues. Kulturprosjektlederne Pikene på Broen i Kirkenes var leder for dette prosjektet, som var en del av Barentstriennalen for samtidskunst i 2005/6. Tilskudd fra Kultur 2000: Ca. 1 mill NOK

30 30 EØS-finansieringsordningene Bilaterale støtteordninger innen kulturvern. Gir bl.a. penger til innkjøp/oppussing. Omfatter de 12 nye EU-landene + Hellas, Portugal og Spania. Norsk partner kan ikke søke selv, men delta. Nytt: Norsk – Polsk kulturutvekslingsfond. Eget fond på 35 mill NOK. (4,4 mill €) Dekker i tillegg til kulturarv også musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur/arkiv. www.eeagrants.org

31 31 Norsk Kulturråds støtteordninger Norsk Kulturfond er foreslått økt til 325 mill NOK i 2008 7 fagområder: Litteratur & tidsskrift, billedkunst, scenekunst, musikk, kulturvern, rom for kunst og barn & unge. Privatpersoner kan søke, pluss institusjoner/organisasjoner Støtte til profesjonell kunst/kultur. I hovedsak til enkelttiltak og forsøksvirksomhet innenfor samtidens kunst- og kulturuttrykk. 2008 er Mangfoldsåret. 12 mill NOK ekstra til slike tiltak. Søknadsfrister fortløpende hele året. www.kulturrad.no

32 32 Lillehammer 11. desember 2007 Informasjon og rådgivning Hjemmeside: www.kulturrad.nowww.kulturrad.no Telefon: 22 47 83 30 Kontaktperson: Noëlle Poppe Astrid Bjerke (permisjon til april) E-post:  noelle.poppe@kulturrad.no noelle.poppe@kulturrad.no


Laste ned ppt "Lillehammer 11. desember 2007 Noëlle Poppe EUs kulturkontakt i Norge EUs kulturprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google