Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Nordisk Kulturfond Lillehammer, 11. desember 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Nordisk Kulturfond Lillehammer, 11. desember 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Nordisk Kulturfond Lillehammer, 11. desember 2007

2 Kulturfond i det nordiske kultursamarbeidet

3 16 i hele Norden X - Y X – Y Private Letter- stedtska föreningen Clara Lachmanns fond Nordisk Film- & TV-fond Nordisk Kulturfond Nordisk Minister- råds tema- program Offentlige Bilaterale Nordiske Nordiske fond

4 Nordisk Kulturfond BIDRAGSGIVER Nordisk Ministerråd TILSYNSMYNDIGHET Nordisk Råd STIFTERE Regjeringene FONDETS SEKRETARIAT FORVALTER Fondets styre NORDISK KULTURFOND NORDISK MINISTER- RÅDS SEKRETARIAT SAKKYNDIGE

5 Kulturfondets styre Kulturfondets styre har 13 medlemmer: -To fra hver av Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. -Én fra hver av Færøyene, Grønland og Åland. Halvparten av medlemmene utpekes henholdsvis av Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. Norske medlemmer: Stortingsrepresentant Rolf Reikvam (SV) Ekspedisjonssjef Kjell Myhren, Kultur- og kirkedep.

6 Kulturfondets sekretariat Kulturfondets sekretariat i København har fem ansatte: Karen Bue, direktør (Danmark) Kjell Austin, rådgiver (Norge) Aja Bugge, prosjektkoordinator (Danmark) Karin Ekström, prosjektmedarbeider (Sverige) Thomas Heikkilä, rådgiver (Finland) Det er kontraktsansettelse, for maksimalt åtte år.

7 Nordisk Kulturfonds sekretariat Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds sekretariat Kulturfondets kontoradresse Store Kongensgade 36, København

8 Sakkyndige Kulturfondet etablerte i 2004 en ordning med enkeltstående Sakkyndige, som gir en vurdering av alle gyldige søknader (Søknader som er teknisk godkjent av sekretariatet). De sakkyndige utpekes bl.a. etter forslag fra Norsk kulturråd og tilsvarende organisasjoner og myndigheter i de andre nordiske land og selvstyrende områder. Utpekes for en toårsperiode ad gangen Sakkyndige fra Norge i 2007: Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær i Norsk Kulturforum. Mia Lindrup, avdelingsleder i Norsk filminstitutt. Endre Mørck, professor ved Universitetet i Tromsø. Jorunn Spord Borgen, forsker ved NIFU STEP.

9 Fondets sektorer Hovedsektorer Billedkunst og fotografi Dans Film Design og håndverk Kunst og ny teknologi Litteratur Museer og kulturarv Musikk og musikkteater Språk og språkpolitikk Teater Øvrige sektorer Arkitektur Bibliotek og arkiv Humanistiske emner Kunst og kulturpolitikk Massemedier Tverrkulturelt Tverrsektorielt

10 Offentlighet Informasjon om søknader, bidrag og sluttrapporter m.m. er offentlig materiale, og kan presenteres på Kulturfondets hjemmeside eller på annen måte. Sekretariatet legger ut informasjon på nettet etter hver behandlingsrunde, men det er primært smakebiter på større prosjekter med interesse for et bredere publikum. Fra og med 2007 er også de sakkyndiges vurderinger offentlig materiale, på samme måte som sekretariatets forslag til styret.

11 Kulturfondets økonomi Kulturfondets budsjett i 2007 er på ca 33 mill. DKK. Av dette utdeles ca 25 mill. DKK i prosjektbidrag. Det øvrige budsjett går til administrasjon og fondets egne prosjekter.

12 Kulturfondets oppgave Kulturfondets oppgave er å fremme det kulturellesamarbeidet mellom de nordiske land - Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - samt de selvstyrende områdene Færøyene, Grønland og Åland. Det kulturelle samarbeidet skal gi en nordisk merverdi Fondet er virksomt innen et svært bredt kunst- og kulturområde, og virksomheten omfatter både profesjonelle og amatører.

13 Særlige prioriteringer - Samarbeid mellom nye grupper og aktører. -Utveksling mellom idéelle foreninger og nettverk. - Aktiviteter for og med barn og ungdom. - Aktiviteter som gjennomføres i mindre steder og byer. - Nye uttrykks- og formidlingsformer. - Økt forståelse mellom de nordiske språk.

14 Særlige prioriteringer -Økte kunnskaper om ulike språk i Norden og språkenes rolle som kulturbærere. (Jvf den store nordiske språkundersøkelsen noen år tilbake). -Økte kunnskaper om Nordens historie og framveksten av nye tradisjoner og den kulturarv som formes av samtiden. -Diskusjon om aktive foreningers og nettverks betydning for et rikt kulturliv. - Diskusjon om kunst- og kulturpolitikk.

15 Hva Kulturfondet gir bidrag til Hovedregelen er at Kulturfondet gir bidrag til prosjekter der minst tre nordiske land og/eller selvstyrende områder er involvert (enten som deltagere, arrangører eller tema). Et prosjekt kan også omfatte land utenfor Norden. Når det anses særlig berettiget kan det gis bidrag til bilaterale prosjekter, som på den ene side omfatter Færøyene, Grønland eller Island og på den annen side Danmark, Norge, Finland, Åland eller Sverige.

16 Hva Kulturfondet gir bidrag til Det gis også bidrag til fellesnordiske kulturpresentasjoner utenfor Norden og til prosjekter som initieres/organiseres av søker fra land utenfor Norden. Det kan gis bidrag til eksempelvis konferanser, konserter, turnéer, utstillinger, festivaler, voksenopplæring, utdanning og forskning. Søknadene kan komme fra både enkeltpersoner, foreninger/ nettverk, organisasjoner og offentlige institusjoner og organer.

17 Hva Kulturfondet ikke gir bidrag til -Aktiviteter som allerede er påbegynt før fondets styre har sluttbehandlet søknaden. - Teknisk utstyr, reparasjoner, bygningsarbeid e.l. - Institusjoners/organisasjoners ordinære driftskostnader. -Produksjon og utgivelse av CD. -Produksjon av spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, TV- fiksjon eller TV-serier.

18 Hva Kulturfondet ikke gir bidrag til -Komposisjonsbestillinger. -Oversettelse av skjønn- og faglitteratur. (Her finnes det en egen støtteordning gjennom Nordisk ministerråd/ Kulturkontakt Nor) - Enkeltpersoners studier, videreutdanning eller forskningsarbeid. (Her kan det eventuelt søkes støtte fra NorPlus) - Regulær elevutveksling og klassereiser.(Her kan det eventuelt søkes støtte fra NorPlus) - Nasjonal deltagelse i nordiske arrangementer (det er m.a.o. hovedarrangør som skal søke om støtte).

19 Tilbakevendende arrangementer Fondet prioriterer prosjekter som er av engangskarakter. Det vil si nye aktiviteter som ikke har blitt gjennomført tidligere. Når det gjelder tilbakevendende arrangementer som f.eks. festivaler, utstillinger eller konferanser bevilger fondet som regel bidrag til samme arrangement høgst tre ganger i rad. Dette gjelder arrangementer som skjer årlig eller hvert annet år.

20 Kulturfondets bidragspolitikk

21 Kulurfondets bidragspolitikk Kulturfondets bidragspolitikk kan sammenfattes på følgende måte: - Bevilge mindre bidrag til tidsmessig kortvarige prosjekter. - Bevilge bidrag ved flere årlige beslutningsomganger og med relativt kort behandlingstid. - Prosjektene skal være avsluttet innen to kalenderår etter beslutningsåret. I 2006 ble dette oppnådd for 95% av de bevilgede prosjekter.

22 Kulturfondets bidragspolitikk Økonomiske betingelser Fondet skal i første rekke delfinansiere et prosjekt, og gir som regel bidrag på høyst 85% av prosjektets totale kostnader. Det gis ikke bidrag over 500.000 DKK til ett og samme prosjekt. I ”egeninnsatsen” kan det inngå bidrag fra andre finansieringskilder, inntekter fra salg/avgifter, eller egen økonomisk innsats. Videre kan det inngå nedlagt ideell arbeidstid tilsvarende en sum som Kulturfondet anser rimelig for gjennomføring av prosjektet.

23 Kulturfondets bidragspolitikk Økonomiske betingelser Fondet kan gi bidrag til søkerens egne administrasjons- og lønnskostnader, forutsatt at de har direkte tilknytning til prosjektet og er nødvendige for at dette skal kunne gjennomføres. Kulturfondet støtter ikke prosjekter som tar sikte på økonomisk gevinst for bidragsmottaker.

24 Sluttrapport Statusrapport Rekvisisjon E-adm/ÄHS Sekretariatet Web-søknad Min Prosjektside Fondets hjemmeside Søknads-og bidragshåndtering Søker/ bidragsmottager

25 Søknadsfrister i 2008 Søknader t.o.m. 100.000 DKK Frister:Beslutningsdatoer: 1. februar8. april 1. mars7. mai 1. april2. juni 1. september7. november 1. oktober9. desember

26 Søknadsfrister i 2008 Søknader over 100.000 DKK Frister:Beslutningsdatoer: 1. februar13. mai 1. september1. desember

27 Kulturfondets egne initiativ

28 Årets nordiske utstilling Hvert andre år annonserer Kulturfondet en satsing som heter ”Årets nordiske utstilling”. Den første satsingen var i 2003 og den andre i 2005. Det var i høst annonsert en ny runde, med søknadsfrist 1. oktober. (Valg av utstillingsprosjekt er ennå ikke endelig avgjort.) Med denne satsingen ønsker Kulturfondet å gjøre mulig en ”reell nordisk utstilling”, gjøre en ekstraordinær innsats og en markering som synliggjør Norden og ”det nordiske”. Det avsettes 3 mill DKK til hvert prosjekt.

29 De to utstillingsprosjekter som hittill har fått bidrag er: Årets nordiske utstilling 2005-2007, 2007-2009 og 2008-2010 2003 - Kongospor (vises 2005–2007) 2005 - Nätter av ljus – Dagar av mörker (vises 2007–2009)

30 Andre initiativ - En vitenskapelig undersøkelse om ungdommers skandinaviske språkforståelse. - Rapport og konferanseserie om temaet ”nordisk kulturpolitik under förändring”. - Utredning om de bilaterale fond i Norden. - Konferanse ”Kultur för livet” (kultur og helse), Lund, 3.-5. oktober 2007. - ”Nye nordboere i det nordiske kultursamarbeidet” – nytt satsingsområde fra 2008.

31 Statistikk

32 Bidrag 2003 - 2006 Fordeling av bidrag 2003 - 2006: 38% Inntil 50 000 DKK 44% 51 000 - 100 000 DKK 8%101 000 - 150 000 DKK 5%151 000 - 200 000 DKK 3%201 000 - 250 000 DKK 2%251 000 – 500 000 DKK I 2003-2006 mottok Kulturfondet 3249 gyldige søknader, og det ble gitt i alt ca 1100 bidrag.

33 Ansökningsstatistik 2004-2007 I 2007 er det kommet inn i underkant av 1200 søknader, hvorav ca 800 er teknisk gyldige

34 Ansökningsstatistik 2004-2007

35

36 VIKTIG!!!!! Start planleggingen i god tid Les kulturfondets retningslinjer for bidrag Skriv kortfattet og tydelig Vær oppmerksom på når kulturfondet tar sin beslutning om søknaden Ta gjerne kontakt med kulturfondet før dere sender søknaden

37 NOEN RÅD PÅ VEIEN Beskriv det dere skal gjøre – Vær konkret Er dere usikre på hva dere vil, bruk litt mer tid (om dere har) for å få en god søknad Ikke søk bare for å søke Eventuell generell omtale kan legges som vedlegg. Har dere egen hjemmeside, oppgi den. Det er fint med en kortfattet bekreftelse fra dem dere skal samarbeide med. Budsjettet må være realistisk og henge logisk sammen. Slurvete søknander og dårlige budsjettoppsett kan hindre gode prosjekter fra å få støtte.

38 Kontaktopplysninger Nordisk Kulturfond kulturfonden@norden.org www.nordiskkulturfond.org Tlf. +45 3396 0200 Kjell Austin ka@norden.org Tlf. +45 3396 0242 / 2969 2988

39 Kulturkontakt Nord I 2006 ble Nordisk Ministerråds kunstkomiteer avviklet: -Nifca (samtidskunst) -Nordbok (bok og bibliotek) -Nomus (musikk) -NordScen (dans og teater) Fra 2007 er det etablert en ny programvirksomhet, som administreres av Kulturkontakt Nord på Sveaborg i Helsingfors.

40 Kulturkontakt Nord Kunst- og kulturprogram Støtte til: -Produksjonsrettet virksomhet og formidling -Kompetanseutvikling, kritikk og kunnskaps- formidling Mobilitets- og residensprogram Støtte til: -Nettverk -Residenssentra -Mobilitet

41 Kontaktopplysninger Kulturkontakt Nord info@kknord.org www.kknord.org Bergljót Jónsdóttir, direktør


Laste ned ppt "Presentasjon av Nordisk Kulturfond Lillehammer, 11. desember 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google