Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om søknadsskriving - NFR/FRIPRO - Rutiner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om søknadsskriving - NFR/FRIPRO - Rutiner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om søknadsskriving - NFR/FRIPRO - Rutiner
14. Mai 2013 Christian Hansen og Rune Larsen

2 Innhold Administrasjonen - Presentasjon
Gjennomgang/evaluering av fjorårets søknader Viktige elementer ved årets utlysning og søknaden Tips Retningslinjer for søknadsinnsendelse Internbudsjettet og godkjenning Spørsmål, kommentarer og hjelp med søknaden

3 Administrasjonen - Hvem gjør hva?
Budsjettering/Internbudsjett Assistanse Rune Larsen Geir Bjarne Sten Are Godkjenning - Instituttleder - Christian Hansen Arkivering/ferdig søknad - Geir-Bjarne S. Bendiksen Rune Gjennomlesning og internevaluering av søknad Rune Larsen Michaela Aschan Grafikk – Figurer og diagrammer Rune Larsen – Enkel grafikk Frøydis Strand – Mer avansert enn enkel grafikk Administrator Terje Aspen Christian Hansen Økonomi Sten Are, Gerd Anne og May

4 Prosjektsøknader Innhold Presentasjon
Selve prosjektet – Ideen, forskningen, sammensetning av prosjektgruppe/konsortium, implementeringen og gjennomføringen Fagmiljøet/kolleger hovedsakelig som kan bidra til bedre søknad En fremragende søknad forutsetter at innholdet er godt (fremragende) Presentasjon Formidling av prosjektets innhold Utforming av søknaden og prosjektbeskrivelsen Kan løses på ulike måter, men malen bør følges.

5 Resultater og erfaringer fra fjoråret - Landsbasis
FRIMEDBIO Søknadstype Antall innsendte søknader Innvilgede søknader Andel innvilget Forskerprosjekter 378 26 7 % Post doc 59 7 12 % "Support for events" 2 1 50 % Total 439 34 8 % Karakter 7 6 5 4 3 2 1 Andel 5 % 19 % 36 % 28 % 10 % 2 % 0 % FRISAM Søknadstype Antall innsendte søknader Innvilgede søknader Andel innvilget Forskerprosjekter 142 7 5 % Post doc 29 2 7 % Arrangementsstøtte 9 8 89 % Total 180 17 9 % Karakter 7 6 5 4 3 2 1 Andel 5 % 17 % 27 % 33 % 13 % 4 % 1 %

6 Evalueringer av fjorårets søknader

7 Forbedringspotensial basert på tilbakemeldinger fra evaluatorene
Yngre forskere kan/bør alliere seg med mer erfarne forskere. Søknadsskrivefasen Fagmiljø/prosjektgruppe i ryggen Tilstrekkelig beskrivelse av metodologi/metode Større detaljnivå Dog, begrenset med plass til å utbrodere En god plan for vitenskapelig formidling er ikke tilstrekkelig for å score høyt på formidlingskriteriet God plan for populærvitenskapelig formidling Beskrivelse av hvordan brukere av resultatene blir kommunisert Alle sjekkpunkter innunder "special points to consider" må vurderes og tilstrekkelig besvares.

8 Endringer i årets FriPro-utlysning
Fusjonering av FRISAM og FRIHUMAN -> FRIHUMSAM Ny søknadskategori – Yngre forskertalenter Intervju Prosjektleder og forskningsgruppe evalueres hver for seg Nytt evalueringskriterium – dristighet

9 Søknadskategorier og føringer
Forskerprosjekt > 6 år phd, 3-9 mill, postdoc < 3 år, phd 3 år, < 4 år prosjekt Yngre forskertalenter Annen støtte, 3-7 mill, < 8 år phd, 39 år, < 4 år prosjekt, intervju Personlig postdok < 5 år phd, 2-3 år prosjekt, utenlandsopphold 3-12 mnd Arrangementstøtte og utenlandsstipend Behandles separat i fagkomiteen

10 Vurderingskriterier og skisse av søknadsbehandling
Fagpanelet Fagkomiteen Hovedkriterier Vitenskapelig kvalitet Dristighet Prosjektleder Forskningsgruppe Gjennomførbarhet Formidling Samlet vurdering Vitenskapelig kvalitet er avgjørende Karakter 6 og 7 går videre Behandling Følger i stor grad vurdering/rangering fra fagpanelene Fatter endelig vedtak om bevilgning/avslag Søknadskategoriene behandles hver for seg Moderat kjønnskvotering Tilleggskriterier Internasjonalt samarbeid Nasjonalt samarbeid Internasjonalisering Kvinnerekruttering Kjønnsbalanse Kjønnsperspektiver Miljøpåvirkning Etikk Rangering Kun karakter 6 og 7 rangeres Kan ta hensyn til sjekkpunktene/til-leggskriteriene

11 Vitenskapelig kvalitet
Originalitet i form av faglig fornyelse – utvikling av kunnskap Klare og konkrete problemstillinger, hypoteser og målformuleringer Teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder Dokumentert kunnskap om forskningsfronten Prosjektets faglige realisme Absolutt viktigste kriterium Som regel sammenfall med samlet vurdering Besvares hovedsakelig i 2.1 og 2.2 i prosjekt-beskrivelsen objectives, 2.3 og relevance relative to the call

12 Dristighet og fornyelse i forskningen
Potensial for faglig fornying Kreativitet og ukonvensjonell tilnærming Teoretisk og metodisk fornyelse Betydning for flere fagområder Har prosjektet potensiale for vesentlig å endre vitenskapelige innsikter, tilnærminger og metoder Bør adresseres i 1, 2.1, 2.2 og abstract

13 Prosjektleder og prosjektgruppe
Prosjektledelse Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet Tidligere publisering Erfaring med samarbeidsprosjekter Erfaring med veiledning I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av forskningsmiljø med tilstrekkelig kompetanse og ressurser Din og samarbeidspartneres CV er utslagsgivende Synliggjøre at man er en del av en forskningsgruppe/fagmiljø Adresseres hovedsakelig i 2.3

14 Gjennomføringsplan og ressursbehov
Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker, milepæler eller leveranser Prosjektets behov for personalressurser Prosjektets behov for øvrige ressurser Budsjett og ressurser Implementering av prosjektet Adresseres i 2.2, 2.3 og 2.4

15 Formidling og kommunikasjon
Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmenheten og brukere av prosjektets resultater Planer for hvordan sentrale brukere skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter Plan for formidling i søknadskjema og punkt 4 i prosjektbeskrivelsen

16 Tilleggskriterier Internasjonalt samarbeid (2.3)
Internasjonalisering (1,2.3) Kvinnerekruttering (3.5, 2.3) Kjønnsbalanse (3.5) Kjønnsperspektiver (3.5) Miljøpåvirkning (3.3) Etikk (3.4) Relevance relative to the call (1) Adresser alle tilleggskriteriene

17 Prosjektbeskrivelsen
Veileder AFU s gir gode råd om utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen 1 Relevance relative to the call Executive summary Adressere FRIPROs visjon 2.1 Background and status of knowledge Redegjør for utfordringer og muligheter Demonstrer kjennskap til grunnleggende arbeider Knowledge gaps og hvordan ditt arbeid/prosjekt adresserer dette Vis hvilken «impact» prosjektet kan ha

18 Prosjektbeskrivelsen
2.2 Approaches, hypotheses and choice of method Arbeidspakker Tilstrekkelig beskrivelse av forsøksdesign, metoder og analyser Gjør rede for hvorfor de aktuelle metodene er valgt Forklar hvordan metodene bidrar til å løse/besvare mål og hypoteser 2.3 The project plan Beskrivelse av prosjektimplementeringen - Gantt chart, Pert-diagram Interaksjon mellom WPs og tasks Milepæler Back-up planer for aktiviteter med høy risiko Beskrivelse av samarbeid Redegjør for tilgjengelige ressurser og ekspertise

19 Tips Språk: evaluatorene er spesialister innen området, men ikke nødvendigvis ditt spesifikke felt. Gjør deg lett forstått Sikt deg inn på eksperten og generalisten Tidlig og overbevisende formidling av måloppnåelsen Kom med eventuelle forbehold/utfordringer etter hvert Inkluder foreløpige/tidligere resultater Forankring i forskningsgruppe/fagmiljø Balanse mellom «kjent forskningsmaterie» og ny forskning (High risk/high gain) Contingency plans – alternative handlingsplaner, særlig for «high risk» aktiviteter

20 Layout og plassbesparelser
Etterstreb en fin layout Justified/blokkjustert tekst Figurer integrert i teksten - typesetting Vanlige figurer diagrammer å inkludere Pert-diagram -> Oversikt/sammenheng mellom WP Gant-chart -> Tidsforløp på WP og tasks Nummererte referanser

21 Layout

22 Gantt chart - Eksempel

23 Pert diagram - Eksempel

24 Pitfalls Missing the deadline Already a running project
Budget too high or too low Missing project description or CV project leader No clear hypothesis No specification of budget Unfocused project description, dense, unillustrated

25 Ressurser Veileder – AFU NFR
NFR

26 Søknadsfasen Midlertidig ansatte skal ha godkjenning fra instituttleder før arbeidet med søknaden starter (epost med kort beskrivelse av søknaden er tilstrekkelig). Utkast av søknad/prosjektbeskrivelse med internbudsjett sendes instituttleder senest sju dager før fristen Instituttleder godkjenner faglig innhold og bruk av egeninnsats Fakultetsdirektør skal ha søknaden til godkjenning senest tre dager før fristen Etter fristen: Send søknad med relevante dokumenter til Eksempel: Prosjektbeskrivelse, internbudsjett, støttebrev (letter of intent), budsjettfordeling (hvis flere partnere), godkjenning av instituttleder og fakultetsdirektør, begrunnelse for bruk av egeninnsats, kvittering for mottatt søknad

27 Internbudsjett Skal vise samtlige inntekter og kostnader ved prosjektet for BFE Omfatter ikke eventuelle partneres del av prosjektet Settes opp i henhold til UiTs satser, bl.a. for indirekte kostnader Alle kostnader skal med, også arbeidsinnsats fra fast ansatte Konvertering til NFRs søknadsmal (sparer arbeid) Viktig: Realistisk tidsplan Ta høyde for at tilsettinger tar tid Driftsmidler. Husk utgifter til utlysning, driftsmidler til stipendiater o.a., disputas NFRs satser dekker normalt ikke faktiske kostnader. Legg gjerne inn tekniker eller annen infrastruktur i tillegg

28 Indirekte kostnader (dekningsbidrag)
Kostnader som ikke er mulig å belaste prosjektet direkte; «hus, lys og varme» Vitenskapelige stillinger Tillegg eksperimentell virksomhet Teknisk-administrative stillinger Basert på gjennomsnittlige kostnader UiT Inkluderer ikke fartøydrift

29 Oppbygging dekningsbidrag
Kontorplass med inventar 44 000 Felles IT-/telefontjenester 29 000 Bibliotektjenester 34 000 Felles administrative tjenester 75 000 Lokale administrative tjenester 96 000 Kontorhold, inkludert PC 42 000 SUM INDIREKTE KOSTNADER Laboratoriearealer 53 000 Teknisk støttepersonell Vitenskapelig utstyr 80 000 SUM EKSPERIMENTELL VIRKSOMHET

30 Kontraktsfasen Svar fra NFR normalt i desember
Må eventuelt revidere søknaden Kontrakt mellom NFR og koordinator («Avtaledokument for FoU-prosjekt») Konsortieavtale mellom koordinator og partnere (NFRs standardformlar) Partnere må være FoU-institusjoner eller bedrifter (ikke enkeltpersoner) Viktige momenter: IPR, publisering og budsjettfordeling Avtaler signeres av fakultetsdirektør

31 Avslutning Frist – 29. mai Spørsmål, kommentarer Lykke til!


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om søknadsskriving - NFR/FRIPRO - Rutiner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google