Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om søknadsskriving - NFR/FRIPRO - Rutiner 14. Mai 2013 Christian Hansen og Rune Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om søknadsskriving - NFR/FRIPRO - Rutiner 14. Mai 2013 Christian Hansen og Rune Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om søknadsskriving - NFR/FRIPRO - Rutiner 14. Mai 2013 Christian Hansen og Rune Larsen

2 Innhold Administrasjonen - Presentasjon Gjennomgang/evaluering av fjorårets søknader Viktige elementer ved årets utlysning og søknaden Tips Retningslinjer for søknadsinnsendelse Internbudsjettet og godkjenning Spørsmål, kommentarer og hjelp med søknaden 10.07.20142

3 Administrasjonen - Hvem gjør hva? 10.07.20143 Budsjettering/Internbudsjett Assistanse -Rune Larsen -Geir Bjarne -Sten Are Arkivering/ferdig søknad - Postmottak.BFE-fak@asp.uit.no -Geir-Bjarne S. Bendiksen -Rune Godkjenning - Instituttleder - Christian Hansen Gjennomlesning og internevaluering av søknad -Rune Larsen -Michaela Aschan Grafikk – Figurer og diagrammer -Rune Larsen – Enkel grafikk -Frøydis Strand – Mer avansert enn enkel grafikk Økonomi -Sten Are, Gerd Anne og May Administrator -Terje Aspen -Christian Hansen

4 Prosjektsøknader Innhold  Selve prosjektet – Ideen, forskningen, sammensetning av prosjektgruppe/konsortium, implementeringen og gjennomføringen  Fagmiljøet/kolleger hovedsakelig som kan bidra til bedre søknad  En fremragende søknad forutsetter at innholdet er godt (fremragende) Presentasjon  Formidling av prosjektets innhold  Utforming av søknaden og prosjektbeskrivelsen  Kan løses på ulike måter, men malen bør følges. 10.07.20144

5 Resultater og erfaringer fra fjoråret - Landsbasis Søknadstype Antall innsendte søknader Innvilgede søknaderAndel innvilget Forskerprosjekter378267 % Post doc59712 % "Support for events"2150 % Total439348 % 10.07.20145 Karakter7654321 Andel5 %19 %36 %28 %10 %2 %0 % Søknadstype Antall innsendte søknader Innvilgede søknaderAndel innvilget Forskerprosjekter14275 % Post doc2927 % Arrangementsstøtte9889 % Total180179 % Karakter7654321 Andel5 %17 %27 %33 %13 %4 %1 % FRIMEDBIO FRISAM

6 Evalueringer av fjorårets søknader 10.07.20146

7 Yngre forskere kan/bør alliere seg med mer erfarne forskere.  Søknadsskrivefasen  Fagmiljø/prosjektgruppe i ryggen Tilstrekkelig beskrivelse av metodologi/metode  Større detaljnivå  Dog, begrenset med plass til å utbrodere En god plan for vitenskapelig formidling er ikke tilstrekkelig for å score høyt på formidlingskriteriet  God plan for populærvitenskapelig formidling  Beskrivelse av hvordan brukere av resultatene blir kommunisert Alle sjekkpunkter innunder "special points to consider" må vurderes og tilstrekkelig besvares. 10.07.20147 Forbedringspotensial basert på tilbakemeldinger fra evaluatorene

8 10.07.20148 Endringer i årets FriPro-utlysning Fusjonering av FRISAM og FRIHUMAN  -> FRIHUMSAM Ny søknadskategori – Yngre forskertalenter  Intervju  Prosjektleder og forskningsgruppe evalueres hver for seg Nytt evalueringskriterium – dristighet

9 Søknadskategorier og føringer Forskerprosjekt  > 6 år phd, 3-9 mill, postdoc < 3 år, phd 3 år, < 4 år prosjekt Yngre forskertalenter  Annen støtte, 3-7 mill, < 8 år phd, 39 år, < 4 år prosjekt, intervju Personlig postdok  < 5 år phd, 2-3 år prosjekt, utenlandsopphold 3-12 mnd Arrangementstøtte og utenlandsstipend Behandles separat i fagkomiteen 10.07.20149

10 10 Vurderingskriterier og skisse av søknadsbehandling Hovedkriterier -Vitenskapelig kvalitet -Dristighet -Prosjektleder -Forskningsgruppe -Gjennomførbarhet -Formidling Tilleggskriterier -Internasjonalt samarbeid -Nasjonalt samarbeid -Internasjonalisering -Kvinnerekruttering -Kjønnsbalanse -Kjønnsperspektiver -Miljøpåvirkning -Etikk Samlet vurdering -Vitenskapelig kvalitet er avgjørende -Karakter 6 og 7 går videre Rangering -Kun karakter 6 og 7 rangeres -Kan ta hensyn til sjekkpunktene/til- leggskriteriene Søknad Fagkomiteen Fagpanelet Behandling -Følger i stor grad vurdering/rangering fra fagpanelene -Fatter endelig vedtak om bevilgning/avslag -Søknadskategoriene behandles hver for seg -Moderat kjønnskvotering

11 Vitenskapelig kvalitet Originalitet i form av faglig fornyelse – utvikling av kunnskap Klare og konkrete problemstillinger, hypoteser og målformuleringer Teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder Dokumentert kunnskap om forskningsfronten Prosjektets faglige realisme Absolutt viktigste kriterium  Som regel sammenfall med samlet vurdering Besvares hovedsakelig i 2.1 og 2.2 i prosjekt- beskrivelsen  objectives, 2.3 og relevance relative to the call 10.07.201411

12 Dristighet og fornyelse i forskningen Potensial for faglig fornying Kreativitet og ukonvensjonell tilnærming Teoretisk og metodisk fornyelse Betydning for flere fagområder Har prosjektet potensiale for vesentlig å endre vitenskapelige innsikter, tilnærminger og metoder Bør adresseres i 1, 2.1, 2.2 og abstract 10.07.201412

13 Prosjektleder og prosjektgruppe Prosjektledelse Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet Tidligere publisering Erfaring med samarbeidsprosjekter Erfaring med veiledning I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av forskningsmiljø med tilstrekkelig kompetanse og ressurser Din og samarbeidspartneres CV er utslagsgivende Synliggjøre at man er en del av en forskningsgruppe/fagmiljø Adresseres hovedsakelig i 2.3 10.07.201413

14 Gjennomføringsplan og ressursbehov Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker, milepæler eller leveranser Prosjektets behov for personalressurser Prosjektets behov for øvrige ressurser Budsjett og ressurser Implementering av prosjektet Adresseres i 2.2, 2.3 og 2.4 10.07.201414

15 Formidling og kommunikasjon Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmenheten og brukere av prosjektets resultater Planer for hvordan sentrale brukere skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter Plan for formidling i søknadskjema og punkt 4 i prosjektbeskrivelsen 10.07.201415

16 Tilleggskriterier Internasjonalt samarbeid (2.3) Nasjonalt samarbeid (2.3) Internasjonalisering (1,2.3) Kvinnerekruttering (3.5, 2.3) Kjønnsbalanse (3.5) Kjønnsperspektiver (3.5) Miljøpåvirkning (3.3) Etikk (3.4) Relevance relative to the call (1) Adresser alle tilleggskriteriene 10.07.201416

17 Prosjektbeskrivelsen Veileder AFU s 60-92 gir gode råd om utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen 1 Relevance relative to the call  Executive summary  Adressere FRIPROs visjon 2.1 Background and status of knowledge  Redegjør for utfordringer og muligheter  Demonstrer kjennskap til grunnleggende arbeider  Knowledge gaps og hvordan ditt arbeid/prosjekt adresserer dette  Vis hvilken «impact» prosjektet kan ha 10.07.201417

18 Prosjektbeskrivelsen 2.2 Approaches, hypotheses and choice of method  Arbeidspakker  Tilstrekkelig beskrivelse av forsøksdesign, metoder og analyser  Gjør rede for hvorfor de aktuelle metodene er valgt  Forklar hvordan metodene bidrar til å løse/besvare mål og hypoteser  2.3 The project plan  Beskrivelse av prosjektimplementeringen - Gantt chart, Pert-diagram Interaksjon mellom WPs og tasks Milepæler  Back-up planer for aktiviteter med høy risiko  Beskrivelse av samarbeid  Redegjør for tilgjengelige ressurser og ekspertise 10.07.201418

19 Tips Språk: evaluatorene er spesialister innen området, men ikke nødvendigvis ditt spesifikke felt.  Gjør deg lett forstått  Sikt deg inn på eksperten og generalisten Tidlig og overbevisende formidling av måloppnåelsen Kom med eventuelle forbehold/utfordringer etter hvert Inkluder foreløpige/tidligere resultater Forankring i forskningsgruppe/fagmiljø Balanse mellom «kjent forskningsmaterie» og ny forskning (High risk/high gain) Contingency plans – alternative handlingsplaner, særlig for «high risk» aktiviteter 10.07.201419

20 Layout og plassbesparelser Etterstreb en fin layout  Justified/blokkjustert tekst  Figurer integrert i teksten - typesetting Vanlige figurer diagrammer å inkludere  Pert-diagram -> Oversikt/sammenheng mellom WP  Gant-chart -> Tidsforløp på WP og tasks Nummererte referanser 10.07.201420

21 10.07.201421 Layout

22 Gantt chart - Eksempel 10.07.201422

23 Pert diagram - Eksempel 10.07.201423

24 Pitfalls Missing the deadline Already a running project Budget too high or too low Missing project description or CV project leader No clear hypothesis No specification of budget Unfocused project description, dense, unillustrated 10.07.201424

25 Ressurser Veileder – AFU  http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_docum ent_id=127166&p_dimension_id=88199&p_menu=2 8713 http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_docum ent_id=127166&p_dimension_id=88199&p_menu=2 8713 NFR  http://www.forskningsradet.no/prognett- fripro/Om_FRIPRO/1226994096457 http://www.forskningsradet.no/prognett- fripro/Om_FRIPRO/1226994096457 10.07.201425

26 10.07.201426 Søknadsfasen Midlertidig ansatte skal ha godkjenning fra instituttleder før arbeidet med søknaden starter (epost med kort beskrivelse av søknaden er tilstrekkelig). Utkast av søknad/prosjektbeskrivelse med internbudsjett sendes instituttleder senest sju dager før fristen Instituttleder godkjenner faglig innhold og bruk av egeninnsats Fakultetsdirektør skal ha søknaden til godkjenning senest tre dager før fristen Etter fristen: Send søknad med relevante dokumenter til postmottak@bfe.uit.no postmottak@bfe.uit.no Eksempel: Prosjektbeskrivelse, internbudsjett, støttebrev (letter of intent), budsjettfordeling (hvis flere partnere), godkjenning av instituttleder og fakultetsdirektør, begrunnelse for bruk av egeninnsats, kvittering for mottatt søknad

27 10.07.201427 Internbudsjett Skal vise samtlige inntekter og kostnader ved prosjektet for BFE Omfatter ikke eventuelle partneres del av prosjektet Settes opp i henhold til UiTs satser, bl.a. for indirekte kostnader Alle kostnader skal med, også arbeidsinnsats fra fast ansatte Konvertering til NFRs søknadsmal (sparer arbeid) Viktig: Realistisk tidsplan Ta høyde for at tilsettinger tar tid Driftsmidler. Husk utgifter til utlysning, driftsmidler til stipendiater o.a., disputas NFRs satser dekker normalt ikke faktiske kostnader. Legg gjerne inn tekniker eller annen infrastruktur i tillegg

28 10.07.201428 Indirekte kostnader (dekningsbidrag) Kostnader som ikke er mulig å belaste prosjektet direkte; «hus, lys og varme» Vitenskapelige stillinger320 000 Tillegg eksperimentell virksomhet240 000 Teknisk-administrative stillinger200 000 Basert på gjennomsnittlige kostnader UiT Inkluderer ikke fartøydrift

29 10.07.201429 Oppbygging dekningsbidrag Kontorplass med inventar44 000 Felles IT-/telefontjenester29 000 Bibliotektjenester34 000 Felles administrative tjenester75 000 Lokale administrative tjenester96 000 Kontorhold, inkludert PC42 000 SUM INDIREKTE KOSTNADER320 000 Laboratoriearealer53 000 Teknisk støttepersonell107 000 Vitenskapelig utstyr80 000 SUM EKSPERIMENTELL VIRKSOMHET240 000

30 10.07.201430 Kontraktsfasen Svar fra NFR normalt i desember Må eventuelt revidere søknaden Kontrakt mellom NFR og koordinator («Avtaledokument for FoU-prosjekt») Konsortieavtale mellom koordinator og partnere (NFRs standardformlar) Partnere må være FoU-institusjoner eller bedrifter (ikke enkeltpersoner) Viktige momenter: IPR, publisering og budsjettfordeling Avtaler signeres av fakultetsdirektør

31 10.07.201431 Avslutning Frist – 29. mai Spørsmål, kommentarer Lykke til!


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om søknadsskriving - NFR/FRIPRO - Rutiner 14. Mai 2013 Christian Hansen og Rune Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google