Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Departementets bibliometriske finansieringsmodell for universiteter og høgskoler: UHR-innstillingen "Vekt på forskning" (2004) - en ”kvalitetsreform”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Departementets bibliometriske finansieringsmodell for universiteter og høgskoler: UHR-innstillingen "Vekt på forskning" (2004) - en ”kvalitetsreform”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Departementets bibliometriske finansieringsmodell for universiteter og høgskoler: UHR-innstillingen "Vekt på forskning" (2004) - en ”kvalitetsreform” ? Presentasjon på UiT Øyvind Nystøl

2 Fra og med 2006: Budsjetter fordeles etter vitenskapelig publisering i U&H-sektoren

3 Historikk 2002: Ny finansieringsmodell for U&H med mer resultatbaserte tildelinger. Utfordringer: Mest fokus på utdanning Behov for bedre indikatorer og data for forskning 2003: Arbeid for å forbedre forskningsdatabaser, forslag til modell 2004: Utarbeiding og enighet om modell i rapporten Vekt på forskning Forskningsdatabasene forbedres, gir nye data 2005: Ny modell implementeres i statsbudsjettet for 2006 med data fra 2004 2005/2006: Institusjonene implementerer selv på institusjonsnivå Debatt om ”tellekantregimet”

4 Oppgaver for prosjektet ”Vekt på forskning”
Oppdraget fra departementet: Skaffe bedre data for vitenskapelig publisering Ta hensyn til ulik publiseringspraksis - og unngå uheldig tilbakevirkning på publiseringspraksis Foreta avgrensning og vekting av vitenskapelig publisering som gjør indikatoren sammenlignbar over fag- og institusjonsgrenser Inndele i kvalitetsnivåer for å hindre forflatning av publiseringsmønsteret i retning av ren produktivitet Forskningsmeldingen i 2005: Modellen skal ”stimulere til økt forskningsaktivitet og fordele ressurser til miljøer som kan dokumentere gode forskningsresultater.” Fagevalueringer seneste år: For lavt ambisjonsnivå, for lite internasjonal publisering

5 Prosjektet “Vekt på forskning” (2003-2004, implementert 2006)
Oppgave Ansvar Oppdrag, finansiering, implementering Kunnskapsdepartementet Prosjektledelse, konsensusprosesser på vegne av institusjoner og fag, informasjonsarbeid Universitets- og høgskolerådet Forslag til modell, utkast til rapporter, utredning og datasimulering NIFU STEP Nye felles forskningsdatabaser Kontraktører i sektoren (USIT og BIBSYS) Statistikk, drift av bibliografisk importtjeneste og autoritetsregister for publiseringskanaler. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

6 Disposisjon videre Bedre datakvalitet
Avgrensning og vekting av publikasjoner Erfaringer, problemer, diskusjoner

7 Nødvendigheten av å nedlegge publikasjonskategoriene
Ulik kategorisering av Tidsskrift for Den norske Lægeforening ved ett fakultet 1999 Kategori Antall Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee 242 Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift  67 Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift med referee   8 Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift uten referee   4 Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift   3 Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee 1 Sum 325

8 Nødvendigheten av standardisering
22 stavemåter for samme tidsskrift ved rapportering fra ett fakultet, 1999

9 Den ”bibliometriske vendingen”:
Fra kategorier av publikasjoner til ordinære bibliografiske referanser A11. Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Ranestad, K. A geometric construction of elliptic conic bundles in P^4. -- Mathematische Zeitschrift Springer-Verlag, Berlin. 1999; 231 : Ranestad, Kristian: A geometric construction of elliptic conic bundles in P^4 Mathematische Zeitschrift (ISSN: ) 1999 Vol. 231 (4): Vitenskapelig artikkel

10 Dynamiske registre over vitenskapelige ISSN-titler og ISBN-utgivere
Foreløpig mer enn ISSN-titler og 600 utgivere. Brukes til å kvalitetssikre, analysere og vekte referanser. Africa Today African Affairs African American Review African Archaeological Review African Arts African Development Review African Economic History African Entomology African Identities African Journal of Biotechnology African Journal of Crop Science African Journal of Ecology African Journal of Environmental Assessment and Management African Journal of Food, Agriculture, Nutrition African Journal of Neurological Sciences African Literature Today CABI Publishing Cambridge University Press Cappelen Akademisk Forlag Carfax Publishing Carl Heymanns Verlag Carlsson bokförlag Catholic University of America Press Central European University Press Channel View Publications Chinese University Press Christian Ejlers´s Forlag

11 Authors Peer review Readers
”Vitenskapelig publiseringskanal” Kan være periodika, serier og nettsteder (ISSN) eller utgivere av ISBN-titler Editorial organization Manu-scripts Publi-cations Authors Peer review Readers

12 Import fra bibliografiske datakilder
Forskeren som forfatter Publikasjon Referanse i biblioteksystem Forskeren som leser Forskeren som ansatt Publikasjonsdata = Importerte referanser verifisert av forfatteren + Referanser supplert av forfatteren Forsknings- database

13 Fra ISI Fra Norart

14 Dekning av tidsskriftsartikler i Web of Science (ISI)
Publication counts in these graphs are sums of fractionalized (co-authored) publications

15 Andre publikasjonsformer

16 Avgrensning gjennom definisjon av vitenskapelig publikasjon
Publikasjonen må: presentere ny innsikt være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

17 Kanal Form Avgrensning av tre publikasjonsformer
1) Artikkel i ISSN-tittel 2) Artikkel i ISBN-tittel 3) ISBN-tittel Kanal For eksempel vitenskapelig artikkel i Nature eller vitenskapelig ISBN-tittel på Oxford University Press. Form

18 Utelatelse av lokalt publiseringsnivå
Publikasjoner i lokale kanaler teller ikke med i budsjettmodellen. Nivå defineres av forfatterkrets i kanalen. Nivå: Definisjon: Internasjonalt Forfattere fra flere land; internasjonalt språk Nasjonalt Mer enn 2/3 av forfatterne fra samme land (ikke nødvendigvis Norge) Lokalt Mer enn 2/3 av forfatterne fra samme institusjon

19 Publikasjoner brøkdeles når flere institusjoner medvirker til dem

20 Hvorfor inndele publiseringskanaler i kvalitetsnivåer?
Modell for virkningen av en budsjettmodell på det generelle publiseringsmønsteret A: Krevende publikasjoner B: Normale publikasjoner C: Mindre krevende publikasjoner Uten resultat-finansiering Alle publikasjoner får samme uttelling Med kvalitetsnivåer

21 20 % av publikasjonene gis høyere uttelling
Publiseringskanaler på to nivåer Nivå 2 består av utvalgte kanaler som de nasjonale fagråd nominerer etter visse kriterier Kanalene på nivå 2 kan ikke publisere mer enn 20 prosent av publikasjonene i et fagfelt Nivå 2: 20 % av publikasjonene gis høyere uttelling Nivå 1: 80% av publikasjonene gis normal uttelling

22 Ulike kriterier for nominering
Nærmest full ISI-dekning av publikasjoner eller siterte publikasjoner: Bare de mest prestisjetunge internasjonale tidsskrifter Fysikk Økonomi Litteraturforskning Minimal ISI-dekning av publikasjoner eller siterte publikasjoner: Ledende tidsskrifter, serier og bokutgiverere med internasjonal forfatterkrets

23 Eksempler på kanaler på nivå 2

24 Publikasjonspoeng til budsjettene
Publikasjonsform Nivå 1 Nivå 2 Monografi 5 8 Artikkel i periodika og serier 1 3 Artikkel i antologi 0,7

25

26 Hva har vi oppnådd? Implementering
Økt fokus på forskning – mye større enn de økonomiske effektene tilsier Økt oppmerksomhet mot publiseringsmønstre Bred aksept av prinsippene for modellen på ledernivå Fullstendige og analyserbare publikasjonsdata Modellen innføres også for instituttsektoren og sykehusene

27 Problemer og diskusjoner
Indikatorer for formidling og kunstnerisk resultater Et godt felles dokumentasjonssystem? Nominering til nivå 2 er vanskelig Samme modell for fordeling og belønning internt ved institusjonene på lavere nivåer? ”Kan man telle seg til kvalitet?” ”Et uakseptabelt meritteringssystem”

28 Bruk av kvalitet i Vekt på forskning
Begrepet kvalitetsnivå brukes om inndelinger av publiseringskanaler i en finansieringsmodell hvor publikasjoner i et utvalg publiseringskanaler får større uttelling enn andre. Ved resultatfinansiering kan slike inndelinger være nødvendig for at det generelle publiseringsmønstret i fagene skal påvirkes i en positiv og ikke i en negativ retning av finansieringsmodellen. Ved å gi mer krevende og betydningsfulle publiseringskanaler større uttelling, kan man hindre at publiseringsmønsteret flates ut i retning av ren kvantitet. Ordet ”kvalitet” i begrepet er utelukkende knyttet til slike overordnete virkninger på publiseringsmønsteret. En inndeling av publiseringskanaler i kvalitetsnivåer kan verken erstatte eller simulere kvalitative vurderinger av publikasjoner på individnivå, like lite som en overordnet finansieringsmodell kan erstatte evalueringer av og strategier for forskningen ved institusjonene. Publikasjoner av høy kvalitet blir noen ganger publisert i mindre anerkjente kanaler eller omvendt. Kanalen kan ikke brukes til å trekke konklusjoner om den enkelte publikasjon eller den enkelte forsker, og det er heller ikke meningen. Vekt på forskning S. 35 (pkt 4.5)


Laste ned ppt "Departementets bibliometriske finansieringsmodell for universiteter og høgskoler: UHR-innstillingen "Vekt på forskning" (2004) - en ”kvalitetsreform”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google