Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Departementets bibliometriske finansieringsmodell for universiteter og høgskoler: UHR-innstillingen "Vekt på forskning" (2004) -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Departementets bibliometriske finansieringsmodell for universiteter og høgskoler: UHR-innstillingen "Vekt på forskning" (2004) -"— Utskrift av presentasjonen:

1 uhr@uhr.no www.uhr.no Departementets bibliometriske finansieringsmodell for universiteter og høgskoler: UHR-innstillingen "Vekt på forskning" (2004) - en ”kvalitetsreform” ? Presentasjon på UiT 23.11.06 Øyvind Nystøl

2 www.uhr.no uhr@uhr.no Fra og med 2006: Budsjetter fordeles etter vitenskapelig publisering i U&H-sektoren Budsjett Basis: 60%Utdanning: 25%Forskning: 15% Strategiske midlerResultatbasert Vitenskapelig publisering Doktorgrader Ekstern finansiering (EU/NFR)

3 www.uhr.no uhr@uhr.no Historikk 2002: Ny finansieringsmodell for U&H med mer resultatbaserte tildelinger. Utfordringer: –Mest fokus på utdanning –Behov for bedre indikatorer og data for forskning 2003: –Arbeid for å forbedre forskningsdatabaser, forslag til modell 2004: –Utarbeiding og enighet om modell i rapporten Vekt på forskning –Forskningsdatabasene forbedres, gir nye data 2005: Ny modell implementeres i statsbudsjettet for 2006 med data fra 2004 2005/2006: –Institusjonene implementerer selv på institusjonsnivå –Debatt om ”tellekantregimet”

4 www.uhr.no uhr@uhr.no Oppgaver for prosjektet ”Vekt på forskning” –Oppdraget fra departementet: –Skaffe bedre data for vitenskapelig publisering –Ta hensyn til ulik publiseringspraksis - og unngå uheldig tilbakevirkning på publiseringspraksis –Foreta avgrensning og vekting av vitenskapelig publisering som gjør indikatoren sammenlignbar over fag- og institusjonsgrenser –Inndele i kvalitetsnivåer for å hindre forflatning av publiseringsmønsteret i retning av ren produktivitet –Forskningsmeldingen i 2005: Modellen skal ”stimulere til økt forskningsaktivitet og fordele ressurser til miljøer som kan dokumentere gode forskningsresultater.” –Fagevalueringer seneste år: For lavt ambisjonsnivå, for lite internasjonal publisering

5 www.uhr.no uhr@uhr.no Prosjektet “Vekt på forskning” (2003-2004, implementert 2006) OppgaveAnsvar Oppdrag, finansiering, implementeringKunnskapsdepartementet Prosjektledelse, konsensusprosesser på vegne av institusjoner og fag, informasjonsarbeid Universitets- og høgskolerådet Forslag til modell, utkast til rapporter, utredning og datasimulering NIFU STEP Nye felles forskningsdatabaserKontraktører i sektoren (USIT og BIBSYS) Statistikk, drift av bibliografisk importtjeneste og autoritetsregister for publiseringskanaler. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

6 www.uhr.no uhr@uhr.no Bedre datakvalitet Avgrensning og vekting av publikasjoner Erfaringer, problemer, diskusjoner Disposisjon videre

7 www.uhr.no uhr@uhr.no Nødvendigheten av å nedlegge publikasjonskategoriene Ulik kategorisering av Tidsskrift for Den norske Lægeforening ved ett fakultet 1999 KategoriAntall Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee242 Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift 67 Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift med referee 8 Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift uten referee 4 Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift 3 Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee1 Sum325

8 www.uhr.no uhr@uhr.no Nødvendigheten av standardisering 22 stavemåter for samme tidsskrift ved rapportering fra ett fakultet, 1999

9 www.uhr.no uhr@uhr.no Den ”bibliometriske vendingen”: A11. Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Ranestad, K. A geometric construction of elliptic conic bundles in P^4. -- Mathematische Zeitschrift Springer-Verlag, Berlin. 1999; 231 : 771-781 Ranestad, Kristian: A geometric construction of elliptic conic bundles in P^4 Mathematische Zeitschrift (ISSN: 0025-5874) 1999 Vol. 231 (4): 771-781 Vitenskapelig artikkel Fra kategorier av publikasjoner til ordinære bibliografiske referanser

10 www.uhr.no uhr@uhr.no Dynamiske registre over vitenskapelige ISSN-titler og ISBN-utgivere 0001-9887Africa Today 0001-9909African Affairs 1062-4783African American Review 0263-0338African Archaeological Review 0001-9933African Arts 1017-6772African Development Review 0145-2258African Economic History 1021-3589African Entomology 1472-5843African Identities 1684-5315African Journal of Biotechnology 1021-9730African Journal of Crop Science 0141-6707African Journal of Ecology 1438-7890 African Journal of Environmental Assessment and Management 1684-5378 African Journal of Food, Agriculture, Nutrition 1015-8618African Journal of Neurological Sciences 0065-4000African Literature Today CABI Publishing Cambridge University Press Cappelen Akademisk Forlag Carfax Publishing Carl Heymanns Verlag Carlsson bokförlag Catholic University of America Press Central European University Press Channel View Publications Chinese University Press Christian Ejlers´s Forlag Foreløpig mer enn 16500 ISSN-titler og 600 utgivere. Brukes til å kvalitetssikre, analysere og vekte referanser.

11 www.uhr.no uhr@uhr.no ”Vitenskapelig publiseringskanal” Editorial organization Authors Manu- scripts Publi- cations ReadersPeer review Kan være periodika, serier og nettsteder (ISSN) eller utgivere av ISBN-titler

12 www.uhr.no uhr@uhr.no Import fra bibliografiske datakilder Forskeren som forfatter Publikasjon Forskeren som leser Referanse i biblioteksystem Forskeren som ansatt Forsknings- database Publikasjonsdata = Importerte referanser verifisert av forfatteren + Referanser supplert av forfatteren

13 www.uhr.no uhr@uhr.no Fra ISI Fra Norart

14 www.uhr.no uhr@uhr.no Dekning av tidsskriftsartikler i Web of Science (ISI) Publication counts in these graphs are sums of fractionalized (co-authored) publications

15 www.uhr.no uhr@uhr.no Andre publikasjonsformer

16 www.uhr.no uhr@uhr.no Avgrensning gjennom definisjon av vitenskapelig publikasjon Publikasjonen må: 1.presentere ny innsikt 2.være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 3.være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 4.være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

17 www.uhr.no uhr@uhr.no Avgrensning av tre publikasjonsformer Kanal Form For eksempel vitenskapelig artikkel i Nature eller vitenskapelig ISBN-tittel på Oxford University Press. 1) Artikkel i ISSN-tittel 2) Artikkel i ISBN-tittel 3) ISBN-tittel

18 www.uhr.no uhr@uhr.no Utelatelse av lokalt publiseringsnivå Nivå:Definisjon: InternasjonaltForfattere fra flere land; internasjonalt språk NasjonaltMer enn 2/3 av forfatterne fra samme land (ikke nødvendigvis Norge) LokaltMer enn 2/3 av forfatterne fra samme institusjon Publikasjoner i lokale kanaler teller ikke med i budsjettmodellen. Nivå defineres av forfatterkrets i kanalen.

19 www.uhr.no uhr@uhr.no Publikasjoner brøkdeles når flere institusjoner medvirker til dem Publikasjon Forfatter 1 Institusjon A Forfatter 2 Institusjon B Institusjon C Forfatter 3 Institusjon C

20 www.uhr.no uhr@uhr.no Hvorfor inndele publiseringskanaler i kvalitetsnivåer? A: Krevende publikasjoner B: Normale publikasjoner C: Mindre krevende publikasjoner Uten resultat-finansiering Alle publikasjoner får samme uttelling Med kvalitetsnivåer Modell for virkningen av en budsjettmodell på det generelle publiseringsmønsteret

21 www.uhr.no uhr@uhr.no Publiseringskanaler på to nivåer Nivå 2: 20 % av publikasjonene gis høyere uttelling Nivå 1: 80% av publikasjonene gis normal uttelling Nivå 2 består av utvalgte kanaler som de nasjonale fagråd nominerer etter visse kriterier Kanalene på nivå 2 kan ikke publisere mer enn 20 prosent av publikasjonene i et fagfelt

22 www.uhr.no uhr@uhr.no Ulike kriterier for nominering Fysikk Økonomi Litteraturforskning Nærmest full ISI-dekning av publikasjoner eller siterte publikasjoner: Bare de mest prestisjetunge internasjonale tidsskrifter Minimal ISI-dekning av publikasjoner eller siterte publikasjoner: Ledende tidsskrifter, serier og bokutgiverere med internasjonal forfatterkrets

23 www.uhr.no uhr@uhr.no Eksempler på kanaler på nivå 2

24 www.uhr.no uhr@uhr.no Publikasjonspoeng til budsjettene PublikasjonsformNivå 1Nivå 2 Monografi 58 Artikkel i periodika og serier 13 Artikkel i antologi 0,71

25 www.uhr.no uhr@uhr.no

26 www.uhr.no uhr@uhr.no Hva har vi oppnådd? Implementering Økt fokus på forskning – mye større enn de økonomiske effektene tilsier Økt oppmerksomhet mot publiseringsmønstre Bred aksept av prinsippene for modellen på ledernivå Fullstendige og analyserbare publikasjonsdata Modellen innføres også for instituttsektoren og sykehusene

27 www.uhr.no uhr@uhr.no Problemer og diskusjoner Indikatorer for formidling og kunstnerisk resultater Et godt felles dokumentasjonssystem? Nominering til nivå 2 er vanskelig Samme modell for fordeling og belønning internt ved institusjonene på lavere nivåer? ”Kan man telle seg til kvalitet?” ”Et uakseptabelt meritteringssystem”

28 www.uhr.no uhr@uhr.no Bruk av kvalitet i Vekt på forskning Begrepet kvalitetsnivå brukes om inndelinger av publiseringskanaler i en finansieringsmodell hvor publikasjoner i et utvalg publiseringskanaler får større uttelling enn andre. Ved resultatfinansiering kan slike inndelinger være nødvendig for at det generelle publiseringsmønstret i fagene skal påvirkes i en positiv og ikke i en negativ retning av finansieringsmodellen. Ved å gi mer krevende og betydningsfulle publiseringskanaler større uttelling, kan man hindre at publiseringsmønsteret flates ut i retning av ren kvantitet. Ordet ”kvalitet” i begrepet er utelukkende knyttet til slike overordnete virkninger på publiseringsmønsteret. En inndeling av publiseringskanaler i kvalitetsnivåer kan verken erstatte eller simulere kvalitative vurderinger av publikasjoner på individnivå, like lite som en overordnet finansieringsmodell kan erstatte evalueringer av og strategier for forskningen ved institusjonene. Publikasjoner av høy kvalitet blir noen ganger publisert i mindre anerkjente kanaler eller omvendt. Kanalen kan ikke brukes til å trekke konklusjoner om den enkelte publikasjon eller den enkelte forsker, og det er heller ikke meningen. Vekt på forskning S. 35 (pkt 4.5)


Laste ned ppt "Departementets bibliometriske finansieringsmodell for universiteter og høgskoler: UHR-innstillingen "Vekt på forskning" (2004) -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google