Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary International Distrikt 2280 VELKOMMEN til MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary International Distrikt 2280 VELKOMMEN til MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary International Distrikt 2280 VELKOMMEN til MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI

2 Rotary International Distrikt 2280 PRESENTASJON Unni Alfei – 55 år Mann: Arne Matias Lystad Jeg har ei datter på 35 år – nygift Arne Matias har 5 barn To av dem, tvillinger, vokste opp hos oss Vi har 5 barnebarn

3 Rotary International Distrikt 2280 YRKE Trygdesjef i Kr.sund i 16 år Inkl. Frei i 3 år Vært nestleder i Trygdesjefenes Landsforbund Begynte på Hamar trygdekontor i 1971 Jobbet to år med utviklingshjelp i Sudan i Afrika på 70-tallet

4 Rotary International Distrikt 2280 Bakgrunn i Rotary Begynte i 1995 2. kvinne i klubben President 1999-2000 Ass. Guv.: 2001-2005

5 Rotary International Distrikt 2280 HVA ER ROTARY ? -ET LOKALT OG INTERNASJONALT NETTVERK -MED SPENNENDE MULIGHETER FOR AKTIVE YRKESUTØVERE, LEDERE OG RESSURSPERSONER -SOM ØNSKER Å UTVIKLE SIN YRKESMESSIGE KOMPETANSE OG BRUKE SINE RESSURSER LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT

6 Rotary International Distrikt 2280 ROTARY ER EN VERDENSOMSPENNENDE ORGANISASJON AV LEDERE OG RESSURSPERSONER SOM ØNSKER Å LÆRE SINE MEDMENNESKER Å KJENNE SKAPE NETTVERK UTNYTTE HVERANDRES ERFARINGER BRUKE DEM TIL Å GAGNE ANDRE

7 Rotary International Distrikt 2280 ROTARY FORMÅL Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende felleskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre

8 Rotary International Distrikt 2280 Er klubben vår slik ? Er vi aktuelle i vår tid ? Er vi attraktive for yngre medlemmer ? Utnytter vi de muligheter Rotary gir ? Vi ønsker at Rotary skal gå framover

9 Rotary International Distrikt 2280 Vi er en yrkesklubb – utnytter vi det ? Noen har ment at du representerer ditt yrke best – det er derfor du ble forespurt til å være medlem i denne klubben For å representere, må vi møte opp Deler vi vår kunnskap om vårt yrke? Kan vi være mentorer for hverandre ? Hva med mentorer for de unge i Ungt entreprenørskap (på skolene)?

10 Rotary International Distrikt 2280 Rotary står for etikk I dagens samfunn er 4-spørsmålsprøven meget aktuell

11 Rotary International Distrikt 2280 4-spørsmålsprøven OM SAKER VI TENKER, SIER OG GJØR: Er det sant ? Er det rettferdig overfor alle det angår ? Vil det skape forståelse og bedre vennskap ? Vil det være til beste for alle det angår ?

12 Rotary International Distrikt 2280 Prosjekter ? Mange klubber er flinke – andre mindre flinke Klubbene har ofte enkelte engasjerte rotarianere som utvikler nye prosjekter, motiverer andre til å delta De former ryggraden i klubben Kanskje flere av oss kunne bli en slik rotarianer ? Skal vi starte med å si ja ? - og spørre de som får det til (Rotary shares) Prosjekter skaper fellesskap og engasjement !

13 Rotary International Distrikt 2280 PRESIDENT ROTARY INTERNATIONAL 2007- 2008: Wilfrid (Wilf) Wilkinson Canada

14 Rotary International Distrikt 2280 Møte med RI Presidenten

15 Rotary International Distrikt 2280 ÅRETS MOTTO ROTARIANERE DELER Vi deler av vår tid Vi deler av våre ressurser Vi deler av våre midler Vi deler vår omtanke Vi deler vår kjærlighet

16 Rotary International Distrikt 2280 Wilf. Wilkinson ”I året som kommer ber jeg hver enkelt av dere om å bevisstgjøre dere selv på hva hver en av dere har å dele med Rotary. Ditt lederskap, dine evner og kunnskaper, og ønsket om å styrke klubben din, slik at klubben, distriktet og Rotary får fremgang.”

17 Rotary International Distrikt 2280 ”Hemmeligheten med Rotary er at Rotary gir vanlige mennesker som deg og meg muligheten til å gjennomføre ekstraordinære oppgaver”.

18 Rotary International Distrikt 2280 Rotary shares Wilf.: Håper ”Rotary shares” tjener til både en stolthetsfølelse for alle rotarianere + en motiverende styrke

19 Rotary International Distrikt 2280 Rotary shares - ” Å dele” er normalt assosiert med å dele goder Men er også en individuell handling, et personlig valg Et ønske om individuell involvering

20 Rotary International Distrikt 2280 Wilf. Wilkinson: Jeg vil fortsatt fokusere på: Rent vann Helse og Sult Analfabetisme Rotaryfamilien Når vi betaler inn til TRF, er vi med og finansierer slike prosjekt

21 Rotary International Distrikt 2280 Rotary shares Wilf. sier: Rotary shares har en dobbel mening: -På samme måte som rotarianere deler, -Må vi også dele Rotary (med nye medlemmer)

22 Rotary International Distrikt 2280 Fortell hva Rotary gjør ! Fortell det til potensielle nye medl. Fortell det til avisa, nær-TV etc Vis glede over hva klubben får til Vær like stolt over hva 32000 Rotary- klubber i hele verden utfører Og over det vi som rotarianere finansierer gjennom bidrag til TRF

23 Rotary International Distrikt 2280 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber i D2280

24 Rotary International Distrikt 2280 Status på egen klubb Hva er viktig for vår klubb. Vekst, kameratskap, relevante prosjekter, engasjement, aktivitet osv Hvilke ressurser er det vi har? –bl.a. med henblikk på prosjekter Trenger vi noen forandring, fornyelse, ny dynamikk Hvordan ser vi framtiden? Medlemsutvikling, aktivitet Hva slags klubb er vi? Våre sterke og vår svake sider Høsten er fin til slikt arbeid

25 Rotary International Distrikt 2280 Effektive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere De fire tjenestegrener Klubbens lederplan

26 Rotary International Distrikt 2280 Plan og gjennomføring: 1.Klubben utarbeider først en langsiktig strategiplan for 3–5 år, basert på pillarene for en aktiv klubb 2.Klubbens årlige planer og mål utarbeides slik at de står i forhold til den langsiktige strategiplanen 3.Medlemmene deltar i planleggingen 4.Klubben reviderer vedtektene tilsvarende

27 Rotary International Distrikt 2280 Klubbens nye komité-struktur* Medlemsskap Kommunikasjon Internt/Eksternt Rotary Foundation ServiceprosjektAdmin komité Styre * Andre komiteer opprettes etter behov Administrasjon

28 Rotary International Distrikt 2280 Fordeler: Kontinuitet i ledelse, prosjekter og programmer Flere og bedre skolerte ledere i klubben Bedre planlegging og langsiktig perspektiv Revitalisering av klubben: Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet Mer effektive klubber

29 Rotary International Distrikt 2280 Hva har dere gjort? Har dere bare organisert dere annerledes ? Har dere forr.års president og neste års president med i styret ? (kontinuitet) Har dere endret vedtektene ? Har dere aktivisert de nye komiteene ? Har dere laget en langtidsplan ?

30 Rotary International Distrikt 2280

31 Rotary International Distrikt 2280 Rotary = det arbeid som gjøres i klubbene Distriktet er støtteapparat for klubbene Benytt komitelederne - spør om råd - be dem om foredrag i klubbene Benytt assisterende guvernører - de er kontaktledd mellom klubb og guvernør

32 Rotary International Distrikt 2280 Strategi for Rotary i Norge mot 2010 Medlemsvekst: nå 15.000 medl 20% kvinnelige medlemmer Mangfold: alder, kjønn, yrke, etnisk bakgrunn, språk, ulike livssyn og interesser Opplæring av alle nye medl. (Kunnskapssenteret)

33 Rotary International Distrikt 2280 Strategi mot 2010 forts.: The Rotary Foundation: bidrag 100 US doller pr. medl. pr. år Alle klubber 1 utveksl.student hvert 4.år Minst 1 aktivt prosjekt hvert år Alle klubber positiv omtale i avisa/media/ lokal-TV hvert år

34 Rotary International Distrikt 2280 Prioritet: 2007 – 2008 Motto: Rotary Shares 2008 – 2009 Motto: 2009 – 2010 Motto: Hovedmål - Medlemsutvikling netto minst 1 medlem økning. - Introdusere Rotary Kunskapsenteret – Gjennomføre Rotary grunnopplæring av alle nye medlemmer - Klubben har en aktiv TRF komité med klare mål og aktivitetsplaner / prosjekter. - Kunnskapsenterts TRF opplæring i klubben. - Gjennomføre Ungdomsutveksling - Søke distriktet om bidrag fra TRF til et prosjekt. - Øke klubbens bidrag til TRF til 100 US dollar/medlem/år Viktig delmål Minst ett prosjekt under arbeid. Klubben / Rotary nevnt minst en gang i lokale media. Minst ett prosjekt under arbeid. Klubben / Rotary nevnt minst en gang i lokale media. Minst ett prosjekt under arbeid. Klubben / Rotary nevnt minst en gang i lokale media. Forberedelse til neste år Opprette klubbens TRF komité – og delta på distriktets kurs for TRF komitémedlemmer. Planlegge ungdomsutveksling / vertsfamilier Delta på distriktets kurs for komitémedlemmer FORSLAG TIL EN KLUBBS 3-ÅRSPLAN

35 Rotary International Distrikt 2280 Mål for distrikt 2280 2007-2008 Alle klubber innfører ny KLP innen 1.7.07 Klubben lager en handlingsplan for arbeidet i komiteene Starter arbeidet med en tre-årsplan

36 Rotary International Distrikt 2280 Mål forts.: Netto medlemsøkning i klubbene: -minst ett medl. netto pr. klubb i klubber med over 30 medl. -Minst to netto medl. pr. klubb i klubber under 30 medl. -Alle klubber skal ha kvinner -De som allerede har kvinner, må øke kvinneandelen

37 Rotary International Distrikt 2280 Mål forts.: Minst ett årlig samfunnsprosjekt i hver klubb Gjennomføre eller planlegge et TRF- prosjekt Bidra til TRF med minst 40 USdoller pr. medl.

38 Rotary International Distrikt 2280 Mål forts.: Få inn omtale av klubben i lokalavisa minst en gang i året Benytte Kunnskapssenteret overfor nye medl. - klubben bør utnevne en opplæringsleder Planlegge ungdomsutveksling Finne minst en person til å delta i RYLA

39 Rotary International Distrikt 2280 Et nytt Rotary-år Bruk et klubb-møte nå på høsten til gjennomgang av klubben Er det slik vi har det vi ønsker å være ? Er vi blitt en kaffeklubb med foredrag ? Hvorfor slutter medlemmene ? Vet vi det ? Hva skal til for å få fornyelse ? Hva skal til for at Rotary skal passe for yngre medlemmer ?

40 Rotary International Distrikt 2280 Bestem hvem som skal gjøre hva ? Hvem har ansvar for å finne nye medl.? Hva slags medl. ønsker vi ? - hvilke yrker mangler vi repr. fra ? - er det kvinner vi skal se etter ? - hva med våre nye landsmenn ? - er ikke vi en internasjonal organisasjon ? - representerer klubben vår mangfoldet i kommunen ?

41 Rotary International Distrikt 2280 RYLA-deltakere Er det lurt å ansvarliggjøre noen til dette ? RYLA arrangeres i Skogn 18. – 21.oktober -begynn i god tid for å finne kandidater

42 Rotary International Distrikt 2280 Rotary Foundation (TRF)-seminar SeminarstedÅlesundKristiansundOrkdalTrondheimSkogn Klubber Brattvåg Giske Hareid Herøy Rauma Spjelkavik Stranda Sula Sykkylven Ulstein Vatne- Tennfjord Volda Ørskog Ørsta Aalesund Aalesund Øst Aukra Averøy Fosna Frei Fræna Kristiansund Midsund Molde Molde Øst Sunndal Surnadal Vestnes Bjugn Hemne Meldal Oppdal Orkdal Ørland Charlottenlund Gauldal Heimdal Huseby-Flatås Lade Malvik Melhus Nidarvoll Røros Trondheim Internasjonale Trondhjem Trondhjem Vest Egge Frosta Klinga Levanger Namsos Rørvik Skogn Stjørdal Verdal Åsen Seminardato Tirsdag 9.10.Mandag 8.10. Torsdag 10.10. Mandag 15.10.Tirsdag 2.10.

43 Rotary International Distrikt 2280 Prosjekter Skal vi lage en langtidsplan for å starte et større prosjekt? Kan vi samarbeide med andre klubber ? Hvilke muligheter har vi ?

44 Rotary International Distrikt 2280 Ungdomsutveksling Langtidsplanlegging Ansvarliggjøring Samarbeid med andre klubber ? Hareid og Averøy har utveksling i år Hurra for dem ! DYOE Harald Vik kan gi råd.

45 Rotary International Distrikt 2280 Roundtrip neste år Vertskapsklubber Trøndelag:Møre og Romsdal: HeimdalAalesund Øst NidarvollHareid KlingaØrsta MalvikUlstein De klubbene får k. 2.500 hver i støtte.

46 Rotary International Distrikt 2280 Distriktskonferansen Kr.sund 14. – 16.9.07 Har dere meldt dere på ? En opplevelse alle rotarianere bør få med seg – årets happening i Rotary.

47 Rotary International Distrikt 2280 Rotary er fantastisk Vi er mer enn 1,2 mill medlemmer Mer enn 32000 klubber Ca 530 distrikt i hele verden Klubber i over 200 land Rotaryklubbene er engasjert i en mengde humanitære, interkulturelle og utdanningsmessige aktiviteter for å bedre menneskenes livsvilkår. Det største prosjektet har vært/er å utrydde polio. Del det med flere i ditt nærmiljø !

48 Rotary International Distrikt 2280 INFORMASJON GJENNOM ÅRET Benytt distriktets web-side: http://d2280.rotary.no Guvernørens månedsbrev: Enkelt brev sendes direkte til president og sekretærs mailadresse. Kan leses opp i klubbene. + legges på web-sida Guvernørens kvartalsbrev = avis på web-sida

49 Rotary International Distrikt 2280 LYKKE TIL MED ROTARY-ÅRET ! TAKK FOR MEG !


Laste ned ppt "Rotary International Distrikt 2280 VELKOMMEN til MØTE MED DISTRIKTSGUVERNØR UNNI ALFEI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google