Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Den nysgjerrige student: aktiv bidragsyter - ikke passiv mottaker Hva kreves?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Den nysgjerrige student: aktiv bidragsyter - ikke passiv mottaker Hva kreves?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Den nysgjerrige student: aktiv bidragsyter - ikke passiv mottaker Hva kreves?

2 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Pensumlitteratur: Halvorsen, K. (2003). Å forske på samfunnet – en innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

3 Kunnskapsløftet Departementets side om Kunnskapsløftet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/andre/Kunnskapsloeftet.html?id=1411 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/andre/Kunnskapsloeftet.html?id=1411 Kunnskapsløftets Læreplan (L06): http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103 http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

4 Jeg lurer på … for eksempel: Øker eller avtar intelligensen med alderen? Hvor mye brukes IKT i skolen egentlig – og til hva? Og: Hva er det riktig/galt å bruke IKT til? Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

5 Introduksjonsoppgave i ped til basisgruppene 1.Hver enkelt formulerer minst èn ting du lurer på innenfor området skole/peda- gogikk. Formuler deg såpass presist at alle på gruppa oppfatter akkurat hva du lurer på. Skriv det ned. 2.Gruppa diskuterer og finner fram til en måte å finne ut av det på. Skriv ned det også. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

6 Oppgave til slutt Hva er en lærers særegne kompetanse? (Eller: Hva er det en lærer kan som ingen andre kan, og som derfor gjør læreren uunnværlig og høyt verdsatt?) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

7 Hvem er du? ”Jeg liker best å få ting presentert av en lærer. Det jeg ikke får med meg, er det alltid noen andre, lærer eller medstudenter, som kan hjelpe meg med. Bare jeg står til eksamen er jeg fornøyd.” eller ”Jeg er er nysgjerrig og ønsker å finne ut av ting. Det er ikke nok at noen forteller meg hvordan ting er. Jeg er ikke fornøyd før jeg forstår det selv. Jeg ønsker å kunne uttrykke og bidra med det jeg har funnet ut.

8 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Å tenke utforskende og vitenskapelig er nyttig og kvalifiserende En lærer må alltid, undrende og kreativt, forholde seg til spørsmål som: –Hva skjer/skjedde? –Forholder det seg virkelig slik som det ser ut? –Kan teori belyse problemet jeg står overfor, –eller må jeg finne ut av/utforske dette ytterligere? Hvordan? –Kan jeg stå for/legitimere mine synspunkter og didaktiske valg? Er det fornuftig det jeg gjør? –Kan jeg uttrykke/formidle det jeg vet/har funnet ut?

9 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Utforskende og vitenskapelig tenking bidrar til at du Utvikler din kreativitet og fantasi Oppøver din evne til kritisk tenking Utvikler en systematisk arbeidsform Tenker og handler selvstendig Utvikler saklighet Bedrer din skriftlige og muntlige fremstilling Kombinerer teori og praksis bedre (Etter f.eks. Halvorsen 2003:12)

10 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Hva er forskning - egentlig? Jeg lurer på noe … –som jeg vil forsøke å finne ut av (utforske) Jeg finner en måte som jeg kan finne ut av dette på (angrepsmåte) Jeg finner ut (angriper/utforsker) Jeg merker meg det jeg finner ut (registrerer) Jeg bearbeider det jeg har funnet ut (analyserer) Jeg sjekker det jeg fant ut med det jeg lurte på (konkluderer). Har jeg en løsning? Jeg lurer videre …

11 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Forskning forutsetter derfor bl. a. Undring og innsikt Kreativitet og selvstendig tenking Fokus på undringen (en problemstilling) basert på innsikt/tidligere forskning Systematikk Evne til å bearbeide, sortere og sammenfatte det man finner ut Uttrykke det man finner ut (f. eks. i en rapport, en artikkel, et framlegg, en blogg, en web-side etc)

12 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Noen sentrale forskningsmetodiske tema man alltid må forholde seg til, er altså: Problemstillingen Teorier/begreper Metoden Feltet (praksis) Systematikken Rapporten/formidlingen

13 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Det jeg lurer på … … fører meg til problemstillingen Er det ingen ting jeg lurer på og som jeg vil finne ut av, er det svært vanskelig for meg å formulere noen problemstilling.

14 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Problemstillingen er alfa og omega Det er den er oppgaven jeg gir meg selv ”Den røde tråd” Kort sagt: Uttrykker det man vil finne ut av og som alt man foretar seg i prosjektet derfor må relateres til. ”Formuler problemet, og det er løst.” (Halvorsen 2003:21)

15 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Problemstillingen Man må aldri ”gå ut” med et prosjekt før problemstillingen er ganske klar. Tid nedlagt i arbeid med problemstillingen i prosjektets innledningsfase får man tilbakebetalt med renter og renters rente i innspart tid seinere. NB! Gjelder også veiledningstid.

16 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Problemstillingen bør være mest mulig relevant aktuell interessant og ikke minst: realistisk

17 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Still viktige spørsmål mens problemstillingen utarbeides Kan vi finne ut av dette? Kan vi finne ut av dette innenfor de angitte rammer? Hvordan kan vi finne ut av (angripe) dette? Vet man noe om dette fra tidligere? Finnes det relevant litteratur?

18 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Problemstillingen – vanlige problemer Legger ned for lite tid og arbeid i den, tror den er ”i boks”, går raskt videre – og glemmer den så helt eller delvis bort mens man arbeider med prosjektet. Problemstillingen er for ambisiøs og for urealistisk, for vid eller vag Problemstillingen formuleres mer som et emneområde enn en problemstilling –Husk: Man beskriver et emne, og løser et problem

19 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Valg av angrepsmåte (metode) En problemstilling må angripes for å kunne ”løses”. Metoden vi velger er vårt angrepsvåpen. Når du formulerer en problemstilling, spør alltid samtidig: Hvordan kan jeg angripe den? Skiller i hovedsak mellom kvantitative og kvalitative metoder

20 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Metodevalg (og feltarbeid) – noen vanlige problemer Glemmer lett problemstillingen (hva man driver med) Velger en kvalitativ metode, men tenker kvantitativt, dvs. anvender ofte begrep og teknikker fra den kvantitative tradisjon Er ofte ikke kreative nok – tyr til gamle skjemaer, dvs. gjennomfører slik som det alltid har vært gjort Tenker ikke realistisk på informasjonsbearbeidingen etterpå

21 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Teoristudier Må foregå parallelt helt fra første start av prosjektet – gjerne før Er forskningens basis: gir dine antakelser om praksis en vitenskapelig plattform Gir inspirasjon, assosiasjoner og dybde til forskningen

22 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Bruk av teori – vanlige ”feil” Glemmer problemstillingen – greier ikke å skille vesentlig teori fra uvesentlig teori –Nyttig triks: Skriv problemstillingen inn i hver eneste avsnittsoverskrift før du begynner skrivingen Teori oppfattes ofte kun å være klassikere som Piaget, Maslow etc., men NOU-er, artikler, forskningsrapporter og lignende er vanligvis vel så interessante for prosjektet. Man har ofte lest for lite på forhånd. Må da ofte ”fikse litt” på problemstilling (og prosjekt) etter hvert som inn- og oversikt øker underveis.

23 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Litt om rapportskriving (se egen omtale) Husk: Ikke skriv et eneste ord uten å tenke på problemstillingen. Vekt på faglig redegjøring for veien fra tema til problemstilling. Bruk referanser i teksten på rett og systematisk måte. Alle referansene skal stå i litteraturlista. Sett opp litteraturlista riktig, ordnet etter forfatters etternavn. All litteratur på lista skal være referert til i teksten.

24 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Litteraturliste, eks.: Ordnes alfabetisk etter forfatters etternavn. Eks på bok som kilde: Bø, I. (2000): Barnet og de andre: nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Eks på artikkel i tidsskrift som kilde: Løvlie, L. 2005: Ideologi, politikk og læreplan. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 4-2005, årgang 89. S. 269 ‑ 279. Oslo: Universitetsforlaget. Eks på artikkel i bok som kilde: Skjervheim, H. 1992: Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi. I E. L. Dale (red.): Pedagogisk filosofi. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

25 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Litteraturliste, flere eks.: Artikkel på internett som kilde: D'Antoni, S. (ed.): The Virtual University. Fra internett: http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/index.html. Lest 6. oktober 2005. http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/index.html. Offentlig publikasjon som kilde: NOU 2000: 14: Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge. St.meld.nr.30 (2003-2004): Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

26 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Referanser, eks.: Vanlig: (Bø 2000:79) Eks på vanlig formulering: ”En representant for dette synet er Telhaug (2005:223)…" Sekundærkilder: Tyler i Engelsen (2005:95). Eller: ”Engelsen (2005:95) refererer R. W. Tyler som....” (Her føres Engelsen i litteraturlista.)

27 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Sitater Sitater som del av teksten skal stå i anførselstegn. Sitater skal alltid henvises med sidetallet i boka Lengre sitater skal skilles ut i eget avsnitt, innrykket og med mindre linjeavstand og bokstavstørrelse enn teksten for øvrig og stå i anførselstegn*: ”Med paradigme menes: ”En vitenskaps grunnleggende oppfattelse av hva som skal studeres, hvilke spørsmål som skal stilles, hvordan de skal stilles og hvilke regler som skal overholdes ved tolkningen av de innhentede svarene.”” (Kalleberg 1982:30 sitert i Halvorsen 2003:35) (*Noen sløyfer anførselstegnet foran og bak et slik innrykk, atter andre sløyfer anførselstegnet men kursiverer hele innrykket. Velg selv, men vær konsekvent.)

28 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Noen begreper man må være fortrolig med: Validitet Reliabilitet Operasjonalisering Kvalitativ forskning Kvantitativ forskning Empiri Også interessant: Paradigme/paradigmeskifte

29 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Veileders og students roller Det er ikke veilederen som skal utføre prosjektet. Prosjektet, planleggingen og gjennomføringen, er studentenes ansvar. Veileder gir (velmente) råd – studentene vurderer og tar ansvar for om de vil følge disse. Veileder er særlig viktig i starten av prosjektet. Veileder motiverer og inspirerer – særlig når det går trått. Roller og forventninger bør om nødvendig avklares i en tidlig veiledning. Veileder må særlig følge opp i forhold til de etiske og praktiske rammene for prosjektet.

30 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Praktiske forutsetninger for veiledningen: Studentene har ansvar for å ta initiativ til veiledning Avtal veiledning minst én dag i forveien! Også når det er fastsatte veiledningstider.... Gi samtidig veileder en kort, skriftlig redegjøring (gjerne e-post) for hva veiledningen skal handle om (hva de ønsker veiledning på)! Gruppa er ansvarlig for at det skrives referat fra veiledningen og at dette sendes veileder (gjerne e-post) Sjekk alltid med veileder før skriftlig materiale deles ut til institusjoner eller personer utenfor høgskolen

31 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Om veiledning Den vise veileder fører meg ikke inn i sin egen visdoms hus, men leder meg til min egen klokskaps dørterskel. Kierkegaard Veilederen skal være et speil for studenten og på den måten være med å øke selvinnsikten. Kjell Skogen


Laste ned ppt "Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Den nysgjerrige student: aktiv bidragsyter - ikke passiv mottaker Hva kreves?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google