Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold
Pedagogikk (ca): Oppvekst og samfunnsendring v/hpw Ca : a) Arbeid med nøkkelbegrepene til dagens tema, se lysbilde 13 og b) legg inn minst 1 innlegg om dette på Nettkonferansen. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

2 SKOLE BARN OG UNGE I ET SAMFUNN I ENDRING
Skolens oppgaver og roller i det moderne Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

3 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold
Litteratur: Pensum: Bø, I. (2000): Barnet og de andre. Kap. 4, 1, 6 og 7. Oslo: Universitetsforlaget Nyttig grunnlagskilde: Statistisk Sentralbyrå. På nettet: Anbefalt tilleggslitteratur: Frønes, I. (2007): De likeverdige: Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Oslo: Gyldendal Akademisk. Frønes, I. og R. Brusdal (2000): På sporet av den nye tid. Oslo: Fagbokforlaget. Krange, O. og T. Øya (2005): Den nye moderniteten: Ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Referert litteratur: Eriksen, T. H. (red.) (1997): Flerkulturell forståelse. Oslo: Aschehoug Finset, A. (1981): Familien og det sosiale nettverket. Oslo: Cappelen. Haugstvedt, Y. (1979): Samfunnsendring og sosialisering. I Hoem m.fl. (red.): Samfunnsrettet pedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. Klausen, A.M. (1992): Kultur: Mønster og kaos. Gyldendal Ad Notam. Martinussen, W. (1984): Sosiologisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget. Tiller, P. O. (1983): Å vokse opp i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

4 Identitet – en definisjon (Bø 2004:38f)
”Selvbegrepet eller identiteten er en generell betegnelse for hvordan en tenker om seg selv, og omfatter alle sider ved en selv (…). Identitet blir (…) et noe videre begrep enn selvet, idet det rommer så mange selvfølelser – stolthet, selvrespekt, selvforakt, mismot, mindreverd og lignende – som alle er blitt til som resultater av gjensvar fra andre på egen atferd.” (…) Identitet handler i stor grad ”om å se seg selv som en del av en sosial sammenheng. Identitet forutsetter en sosial lokalisering.” Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

5 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold
Identitet Hvem er jeg? Hvem, eller hva, har formet meg? Hvilket fellesskap er jeg en del av? Hva særpreger dette fellesskapet? Hvordan preger jeg fellesskapet? Hvilke relasjoner har jeg i fellesskapet? Hvilke roller har jeg? Hvordan kommer skolen inn her? Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

6 Identitet – ulike dimensjoner (Eriksen 1997:36)
Språk Hjem-sted Ætt Nasjon-alitet Etnisk tilhør. ? Familie Alder Utdan-ning Individu-alitet Politikk Livsstil Klasse Religion Kjønn Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

7 Slekter skal følge slekters gang …?
”Vi må bli klar over at ingen annen generasjon noen gang vil oppleve det vi har opplevd. I denne betydning må vi [for første gang] erkjenne at vi ikke har noen etterkommere, likesom våre barn ikke har noen forfedre.” (Mead, M. 1971:111 sitert i Klausen 1992:155) Hva innebærer dette? Hva vil dette gjøre med oss? Hvilke utfordringer skaper dette for skolen? Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

8 Samler- og jegersamfunnet Informasjons-samfunnet
”Det 5. samfunn” Kilde: Institutt for Fremtidsforskning, København. (Fra Aftenposten ) Samler- og jegersamfunnet Landbruks- samfunnet Industri-samfunnet Informasjons-samfunnet Det 5. samfunn Tidsepoke f. Kr. - 1880 - 1960 - 2020 2020 - Prioritert ressurs: Erfaring Kapital Boklig viten Fantasi Prioritert sosial struktur: Gruppe Familie Hierarki Nettverk «energikilde»: Muskelkraft Hestekraft Kull og olje Elektronikk Bilder Status- person: Eldste Familiefaren Kapitaleieren Vitenperson Historie-fortelleren Prioritert «verktøy» Gravestokken Plogen Dreiebenken PC’en Virtual reality Viktig møtested: Nomadehytten Gården Fabrikken Konferansehotell Fredags-øl aktivitet: Ritualene Familien Arbeidet Leken Viktigste tidsenhet: Dagen Året Årene verdibegrep: Naturen Gud Nytten Viten Historien «setting»: Åpne land Marken Byen Forstaden Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

9 Livet og endringshastigheten
DET RELATIVT STABILE SAMFUNN. FÅ SOSIALE ROLLER. KORT LÆRETID. FØDSEL |------|----| |-----| DØD 1 barn 2initiant voksen gammel MODERNE FORM. MANGE SOSIALE ROLLER. LANG LÆRING/OMSKOLERING FØDSEL |--|---|-----|---|----|--|------|--|--|-----| DØD 1 barn, 2 førskolebarn, 3 skolebarn, 4 tenåring, 5 ungdom, 6 voksen ungdom, 7 voksen, 8 halvgammel, 9 førpensjonist, 10 pensjonist (Se Klausen, 1992:155) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

10 Hva er et godt oppvekstmiljø?
Et godt oppvekstmiljø må tilfredsstille behovet for Personlig, spontan kontakt. Dvs. man må få oppleve hele mennesker, ikke bare roller Mangfold, variasjon. Som grunnlag for bl.a. lek, eksperimentering med roller. Barnet trenger en rik representasjon av roller på nært hold. Medvirkning. Barnet må oppleve å være nødvendig, en del av fellesskapet. (Etter Tiller, 1983) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

11 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold
HOVEDTYPER OPPVEKSTMILJØ (TRADISJONELL INNDELING. ”Bygda” og ”Byen” må ikke oppfattes bokstavelig.) ”Gemeinschaft” ”Gesellschaft” (”BYGDA”) (”BYEN”) ”Det organiske, flate og myke samfunnet.” ”Det mekanisk organiserte, hierarkiske samfunnet.” Tett sosialt nettverk Stabilt. Vanskelig substituerbare relasjoner. Egenskapsorientert. Spesielt. Det private er relevant. Tradisjonsstyrt. Spredt sosialt nettverk. Mobilt. Lett substituerbare relasjoner. Ytelsesorientert. Allment. Det offentlige er relevant. Rasjonalitetsstyrt. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Töennies i Bø (2000), s. 92 ff.

12 Oppvekst i endring Etter Bø, kap. 4
Oppsplitting av sentrale livsområder Privatisering, isolering og funksjonstømming av familien Redusert antall søsken Travle foreldre – haltende omsorg? Endringer i familiemønsteret, f.eks. skilsmisser Livet mellom husene forsvinner Arbeid, ansvar og deltaking Samvær og voksenkontakt Profesjonalisering av oppdragelse/omsorg Alderssegregering Overorganisering av barndommen? Feminisering av barndommen Massemedienes (inkl. IKT) betydning Flytting Forskyvning av sosialiseringsansvaret Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

13 Nøkkelbegrep til forelesningen 26.03.08
Det forventes at dere skal kunne gjøre faglig rede for og delta i diskusjoner om følgende begrep og fenomen fra forelesningsserien "Skolens utfordringer i et samfunn i endring": Hva former vår identitet? Hvilke moderne utfordringer står vi overfor når det gjelder identitetsdanning? Hvilken betydning kan skolen ha? Diskuter hva som kjennetegner et godt oppvekstmiljø.  Gjør rede for de to hovedtyper oppvekstmiljøer (eller samfunnsbeskrivelser) ”Bygda” (Gemeinschaft) og ”Byen” (Gesellschaft). Hva kan man lære av dette med tanke på skolens rolle? Hvordan skal man oppfatte begrepene "bygda" og "byen"? Gjør rede for og forklar hovedtrekk ved framstillingen av en ”oppvekst i endring”. Hva vil dette kunne innebære for skolens rolle? Legg inn minst ett debattinnlegg, evt. svar på innlegg, som vedrører dagens tema, på Nettkonferansen. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google