Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal
Et ringvirkningsperspektiv Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem, Seniorrådgiver MFM 16. Januar 2014, Molde

2 Hovedpunkter Hva menes med ringvirkninger?
Livsløpsanalyse for basevirksomhet Kristiansund Ormen Lange effekter utbygging og drift Petroleumsrelatert maritim industri – fra norsk sokkel til globalt ledende aktør Øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdalsregionen

3

4 Ringvirkninger Klassiske ringvirkninger måles gjerne som sysselsettingseffekter lokalt med arbeidsplasser som i seg selv ikke har samfunnsøkonomisk verdi i en økonomi med full sysselsetting, men med betydelige regionale fordelingseffekter De effektivitetsgevinster som oppstår med effektiv lokal leverandørnæring på grunn av nærhet og størrelse har samfunnsøkonomisk verdi og drives av markedet «Wider economic impacts» er det nye store forskningstema i ringvirkningsanalyser og her oppnår man samfunnsøkonomiske gevinster gjennom omstilling mot økt produktivitet og bærekraftig konkurransedyktig næringsliv

5

6 Livssyklus base, eksempel Kr.sund
Vekstforløpet for en forsyningsbase Det tar tid før løftet kommer – kunnskapsinnhold i tjenestene kommer etter tid Livssyklus base, eksempel Kr.sund Konsentrasjon om utvalgte lokaliteter med fokus på kritisk masse og mangfold i leverandørnæring er viktig for å skape ringvirkninger. Steder med forsyningsbase oppnår industrielle ringvirkninger i betydelig grad. 

7 Utvikling i bedriftsetablering petro.relatert Kristiansund

8 Verdiskaping Ormen Lange utbygging 2004-2007
Norsk andel til sum Ormen Lange er 70,5%. Regional andel 11,5 og lokal andel 3,2%. Landanlegget har høyest norsk andel med 75,6% samt høyere regional andel med 13,7% og lokal andel med 5,5%. Langeled har liten regional og lokal andel og såvidt høy utenlandsandel som 45,3%.

9 Samlede investeringer og driftskostnader Ormen Lange 2008-2012
Samlet (mrd.kr) Regionale leveranser Midt-Norge (mrd.kr) Andel Midt-Norge ORMEN LANGE Total 35.8 6.0 16.9 % Investeringer 27.8 3.2 11.6 % Drift 8.0 2.8 35.3 % 1) 1) Inkl. eiendomsskatt

10 Investeringer og driftskostnader Ormen Lange landanlegg 2008-2012

11 Aktivitetsnivå knyttet til terminalanlegg Nyhamna 2013
520 årsverk knyttet til Nyhamna drift i 2013 144 Shell ansatte på Nyhamna og over 60 i støttefunksjoner fra Kristiansund 240 fra Molderegionen

12 Samlede lokale ringvirkninger i driftsfasen
Sysselsatte Nyhamna bosatt lokalt er 240 årsverk i 2013 Effekten av eiendomsskatt er estimert til rundt 200 årsverk Fra lokalt skapte arbeidsplasser skapes videre ringvirkninger gjennom konsum-, investerings- og skatteeffekter Alle ringvirkningene inkludert for 2013 er anslått til ca årsverk, som er høyere enn PUD 2003 (400 årsverk)

13 Petroleumsrelatert maritim industri Møre og Romsdal 2013
SKIPSVERFT LEVERANDØRER 14 verft Omsetning: 14.8 mrd Årsverk: 4.390 172 bedrifter Omsetning: 22.0 mrd Årsverk: 8.630 SKIPSKONSULENTER REDERI 14 bedrifter Omsetning: 1.0 mrd Årsverk: 494 18 rederier Omsetning: 13.1 mrd Årsverk: 7.030

14 Utvikling omsetning maritim klynge M&R

15 Kontraherte offshore fartøy ved verft i M&R

16 Øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdalsregionen
Vekst på 38 % i sysselsetting Består av rundt 30 bedrifter Består i betydelig grad av kompetansetunge tjenesteytende bedrifter Mange har allerede fått fotfeste i globale markeder Skapes også i denne regionen et petroleumsrelatert entreprenørskapsmiljø

17 Sysselsetting petroleumsrelatert virksomhet i Møre og Romsdal
Årsverk M&R 2008 2012 Endring 2015 2020 Drift Tjeldbergodden 175 200 + 14 % Drift Nyhamna 310 460 + 48 % 500 600 Kristiansundsregionen m/Vestbase 2 100 2 600 + 24 % 3 400 4 200 Øvrig petroleumsrelatert virksomhet (Romsdal) 870 1 200 + 38 % 1 600 1 900 * Maritim klynge M&R 18 100 17 300 - 4 % 17 500 18 000 ** Samlet 21 300 21 600 + 1.4 % 23 000 24 600 Tabellen viser utvikling de 4 siste årene for de ulike aktivitetsområdene I M&R med den maritime petrorelaterte modne globaliserte klyngen som den største. Samlet utgjør dette området snart 20 % av årsverkene i fylket, og viser sterk regional omstilling mot den petrorelaterte verdikjeden med sterk produktivitetsvekst. * Tallene for maritim klynge inkluderer innleid arbeidskraft hos verft og utstyrsleverandører, men eksklusive utenlandske sjøfolk i rederiene. ** Samlet sysselsetting er justert for dobbelttelling av årsverk tilknyttet drift Nyhamna fra leverandører i petroleumsrelatert virksomhet i fylket.

18 Oppsummering Samlede ringvirkninger fra petroleumsaktivitet globalt viser at Møre og Romsdal har utviklet seg til å bli et petroleumsfylke – nesten 20 % av årsverkene Alle tre regioner er berørt, med hovedtyngden maritim på Sunnmøre, baseaktivitet på Nordmøre og øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdal Et kjennetegn er økende kompetanseinnhold i den petroleumsrelaterte næringen og mange har vunnet frem i globale markeder Denne næringen er også kjennetegnet av stor omstillingsevne i et langsiktig bærekraftig konkurranseutsatt næringsliv


Laste ned ppt "Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google