Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem, Seniorrådgiver MFM 16. Januar 2014, Molde Et ringvirkningsperspektiv

2 Hovedpunkter Hva menes med ringvirkninger? Livsløpsanalyse for basevirksomhet Kristiansund Ormen Lange effekter utbygging og drift Petroleumsrelatert maritim industri – fra norsk sokkel til globalt ledende aktør Øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdalsregionen

3 3

4 Ringvirkninger Klassiske ringvirkninger måles gjerne som sysselsettingseffekter lokalt med arbeidsplasser som i seg selv ikke har samfunnsøkonomisk verdi i en økonomi med full sysselsetting, men med betydelige regionale fordelingseffekter De effektivitetsgevinster som oppstår med effektiv lokal leverandørnæring på grunn av nærhet og størrelse har samfunnsøkonomisk verdi og drives av markedet «Wider economic impacts» er det nye store forskningstema i ringvirkningsanalyser og her oppnår man samfunnsøkonomiske gevinster gjennom omstilling mot økt produktivitet og bærekraftig konkurransedyktig næringsliv

5 5

6 Vekstforløpet for en forsyningsbase Det tar tid før løftet kommer – kunnskapsinnhold i tjenestene kommer etter tid Konsentrasjon om utvalgte lokaliteter med fokus på kritisk masse og mangfold i leverandørnæring er viktig for å skape ringvirkninger. Steder med forsyningsbase oppnår industrielle ringvirkninger i betydelig grad Livssyklus base, eksempel Kr.sund

7 Utvikling i bedriftsetablering petro.relatert Kristiansund

8 Verdiskaping Ormen Lange utbygging

9 Samlede investeringer og driftskostnader Ormen Lange Samlet (mrd.kr) Regionale leveranser Midt-Norge (mrd.kr) Andel Midt-Norge ORMEN LANGE Total % Investeringer % Drift % ) 1) Inkl. eiendomsskatt

10 Investeringer og driftskostnader Ormen Lange landanlegg

11 Aktivitetsnivå knyttet til terminalanlegg Nyhamna årsverk knyttet til Nyhamna drift i Shell ansatte på Nyhamna og over 60 i støttefunksjoner fra Kristiansund 240 fra Molderegionen

12 Sysselsatte Nyhamna bosatt lokalt er 240 årsverk i 2013 Effekten av eiendomsskatt er estimert til rundt 200 årsverk Fra lokalt skapte arbeidsplasser skapes videre ringvirkninger gjennom konsum-, investerings- og skatteeffekter Alle ringvirkningene inkludert for 2013 er anslått til ca. 700 årsverk, som er høyere enn PUD 2003 (400 årsverk) Samlede lokale ringvirkninger i driftsfasen

13 Petroleumsrelatert maritim industri Møre og Romsdal LEVERANDØRER 172 bedrifter Omsetning: 22.0 mrd Årsverk: SKIPSVERFT 14 verft Omsetning: 14.8 mrd Årsverk: REDERI 18 rederier Omsetning: 13.1 mrd Årsverk: SKIPSKONSULENTER 14 bedrifter Omsetning: 1.0 mrd Årsverk: 494

14 Utvikling omsetning maritim klynge M&R

15 Kontraherte offshore fartøy ved verft i M&R

16 Øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdalsregionen Vekst på 38 % i sysselsetting Består av rundt 30 bedrifter Består i betydelig grad av kompetansetunge tjenesteytende bedrifter Mange har allerede fått fotfeste i globale markeder Skapes også i denne regionen et petroleumsrelatert entreprenørskapsmiljø

17 Sysselsetting petroleumsrelatert virksomhet i Møre og Romsdal Årsverk M&R Endring Drift Tjeldbergodden %200 Drift Nyhamna % Kristiansundsregionen m/Vestbase % Øvrig petroleumsrelatert virksomhet (Romsdal) % * Maritim klynge M&R % ** Samlet % * Tallene for maritim klynge inkluderer innleid arbeidskraft hos verft og utstyrsleverandører, men eksklusive utenlandske sjøfolk i rederiene. ** Samlet sysselsetting er justert for dobbelttelling av årsverk tilknyttet drift Nyhamna fra leverandører i petroleumsrelatert virksomhet i fylket

18 Oppsummering Samlede ringvirkninger fra petroleumsaktivitet globalt viser at Møre og Romsdal har utviklet seg til å bli et petroleumsfylke – nesten 20 % av årsverkene Alle tre regioner er berørt, med hovedtyngden maritim på Sunnmøre, baseaktivitet på Nordmøre og øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdal Et kjennetegn er økende kompetanseinnhold i den petroleumsrelaterte næringen og mange har vunnet frem i globale markeder Denne næringen er også kjennetegnet av stor omstillingsevne i et langsiktig bærekraftig konkurranseutsatt næringsliv


Laste ned ppt "Leverandøreffekter av petroleumsaktivitet i Møre og Romsdal Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM Bjørn G. Bergem,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google