Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1."— Utskrift av presentasjonen:

1 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1

2 2 Identifisere direkte og indirekte kostnader. Sette opp og forklare selvkostkalkyle. Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon. Selvkostkalkyle etter tilleggskalkulasjon. Sette opp bidragskalkyle. Sammenligne bidrags- og selvkostkalkyler. Læringsmål

3 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen3 Produktets enhetskostnad danner utgangspunktet for bedriftens produktkalkyle for: Fastsettelse av produktets pris. Dekker totalt dekningsbidrag totale faste kostnader og ønsket fortjeneste? Lønnsomhetsvurderinger. Lagervurderinger og resultatberegninger. Formålet med produktkalkyler

4 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen4 Forkalkyler. Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang. Etterkalkyler. Formålet er å vise hva som virkelig skjedde. Forkalkyler og etterkalkyler

5 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen5 Kostnadsarter som er av vesentlig størrelse og som kan knyttes direkte til produktet: Direkte materialer Direkte lønn De direkte kostnader er i vår drøfting å betrakte som variable kostnader. Direkte kostnader

6 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen6 Indirekte kostnader er alle de andre kostnadene i tilvirkningsavdelingene som ikke kan knyttes direkte til produktet eller er uvesentlige i størrelse: Indirekte materialkostnader Indirekte lønnskostnader Indirekte kostnader omfatter både variable og faste kostnader. Indirekte kostnader

7 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen7 materialhåndteringskostnader indirekte materialer indirekte lønnskostnader, inkl. sos. kostnader lokalkostnader for produksjonsavdelingene avskrivninger på maskiner og inventar reparasjon og vedlikehold renter på kapital investert i maskiner og utstyr elektrisk kraft Indirekte tilvirkningskostnader:

8 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen8 Selvkostkalkylen Direkte materialerVK +Direkte lønnVK +Indirekte tilvirkningskostnaderVK + FK =Tilvirkningskost +SalgskostnaderVK + FK +AdministrasjonskostnaderVK + FK =Selvkost(Totale kostnader) +Fortjeneste =Salgspris

9 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen9 Divisjonskalkulasjon Ekvivalenskalkulasjon Tilleggskalkulasjon Kalkylemetoder etter selvkostmetoden

10 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen10 Passer for bedrifter som produserer ett produkt eller har en ensartet produksjonsprosess. Meget enkel metode, kostnad per enhet finnes ved å dividere totalkostnader med produsert kvantum: Divisjonskalkulasjon

11 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen11 Produksjonskvantum: 200.000 enheter Divisjonskalkyle - eksempel

12 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen12 Benyttes når bedriften fremstiller flere produkter basert på samme innsatsfaktorer og samme produksjonsprosess, men hvor innsatsfaktorenes sammensetning varierer fra produkt til produkt. Mengdene som går med i de forskjellige produktene regnes om til en felles benevning slik av de kan sammenlignes: Ekvivalensenheter Ekvivalenskalkulasjon

13 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen13 En bedrift produserte 100 000 murstein og 200 000 takstein med samme innsatsfaktorer. En takstein krever: 40 % av råvarer som går med til murstein 60 % av direkte lønn som går med til murstein 50 % av indirekte tilvirkningskostnader Eksempel - ekvivalens

14 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen14 Salg og adm. utgjør 300/890 = 33 % av tilvirkningskost Totale kostnader

15 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen15 Ekvivalenstall

16 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen16 Ekvivalenskalkyle Mengde100000200000EkvivalensenheterEkvivalenskalkyle TotalEkvivalenstallMengdeKostnadEnhetskostnad kostnadMursteinTaksteintotaltpr enhetMursteinTakstein Direkte materialer27000010,4180000 1,50 1,50 1,50 0,60 0,60 Direkte lønn22000010,6220000 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 Indirekte tilvirkningskostnader40000010,5200000 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Tilvirkningskost890000 4,50 4,50 2,20 2,20 Salgs- og adm. kostnad (S&A)300000S&A i forhold til tilvirkningskost33,71 % 1,50 1,50 0,75 0,75 Selvkost1190000 6,00 6,00 2,95 2,95

17 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen17 Mer vanlig i praksis enn divisjons- og ekvivalenskalkulasjon. Direkte kostnader henføres direkte til det gjeldende produkt eller ordre. Indirekte kostnader belastes etter fordelingsnøkler. Nøkkelbegreper: Kostnadsgruppe: Hvor kostnadene oppstår/registreres (avdelinger eller arbeidssteder). Kalkyleobjekt: Bedriftens produkter eller ordrer i vår drøfting. Tilleggskalkulasjon

18 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen18 Tilleggskalkulasjon Direkte kostnader Indirekte kostnader Produkt/ordre Direkte henføring Avdelingsvise tillegg

19 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen19 De indirekte kostnader varierer normalt med forskjellige typer aktivitetsmål; ­ kostnadsdrivere: direkte materialforbruk er aktivitetsmålet som materialhåndteringskostnadene varierer med. maskintimer er aktivitetsmålet som reparasjon og vedlikehold varierer med. arbeidstimer eller direkte lønn er aktivitetsmålet som indirekte lønnskostnader varierer med. Fordeling av kostnader

20 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen20 I selvkostkalkulasjon fordeles de indirekte kostnader på bedriftens avdelinger iht. hvor kostnadene er oppstått. Summen av de indirekte kostnader per avdeling regnes ut som et prosent- eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen. Avdelingsvis tilleggssats = Indirekte kostnader forbrukt i avdelingen Fordelingsgrunnlaget Avdelingsvise tilleggssatser - selvkost

21 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen21 Indirekte materialkostnader: direkte materialforbruk. Indirekte tilvirkningskostnader: maskintimer, arbeidstimer. Indirekte salg- og adm. Kostnader: tilvirkningskost. Fordelingsgrunnlag

22 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen22 Materialforvaltningskostnader er i en periode 60.000, mens direkte materialkostnader er 600.000. Tilleggssats 60.000/600.000 = 10 %. Hvis et produkt krever kr. 20.000 i materialkostnader, skal det også belastes kr. 2.000 i materialforvaltning. Dvs. 10% av kr. 20.000. Eksempel - materialforvaltning

23 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen23 Kalkyleoppsett - tilleggskalkyle

24 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen24 Eksempel Kostnadsart Material avdeling Maskin avdeling Montasje avdeling Salg&adm avdelingSum kostnader Direkte materialer1 200 000 Direkte lønn1 275 0002 000 0003 275 000 Sum direkte kostnader1 200 0001 275 0002 000 0004 475 000 Indirekte lønn40 00080 000 200 000400 000 Driftsmateriell10 000110 00060 00020 000200 000 Energikostnader10 00040 00020 00010 00080 000 Rep og vedlikehold8 00096 00016 000120 000 Kontorholdskostnader2 0004 000 210 000220 000 Salgskostnader500 000 Husleie10 00060 00040 00099 000209 000 Finanskostnader30 00080 00020 00040 000170 000 Avskrivninger10 000300 00040 00050 000400 000 Sum indirekte kostnader120 000770 000280 0001 129 0002 299 000

25 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen25 Materialavdelingen: Materialtillegget skal innkalkuleres som et prosenttillegg på direkte materialer. Maskinavdelingen og monteringsavdelingen: De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et kronetillegg på medgåtte maskintimer. Salg og adm. avdeling: De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et prosenttillegg på tilvirkningskost. Beregning tilleggssatser for indirekte kostnader

26 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen26 10% av dir. material Sats indirekte kostnader materialavdeling: 120 000/1 200 000 = 10% av dir. material. kr. 200,- pr. t. Sats indirekte kostnader maskinavdeling: 770 000/3 850 = kr. 200,- pr. t. kr. 35,- pr. t. Sats indirekte kostnader montasje: 280 000/8 000 = kr. 35,- pr. t. 20% av tilvirkningskost. Sats salgs&adm. avdeling: 1 129 000/5 645 000 = 20% av tilvirkningskost. Tilleggssatser Kostnadsart Material avdeling Maskin avdeling Montasje avdeling Salg&adm avdeling Sum kostnader Sum direkte kostnader1 200 0001 275 0002 000 0004 475 000 Sum indirekte kostnader tilvirkning120 000770 000280 0001 170 000 Tilvirkningskostnad5 645 000 Fordelingsgrunnlag % Direkte material Medgåtte maskintimer % tilvirk.- kost 1 200 00038508 0005 645 000

27 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen27 Ett av produktene som ble produsert forrige kvartal hadde en pris på kr. 1 950,-. Ressursbruket pr. enhet var: Materialavdelingen:Kr. 300,- Maskinavdelingen: 2 maskintimer 2,5 arbeidstimer Monteringsavdelingen:0,5 timer Timelønnen er kr. 250,- Var produktet lønnsomt? Etterkalkyle

28 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen28 Etterkalkyle - Produktkalkyle AvdelingSatsGrunnlagKostnadSum Materialavdeling Direkte material kr 300,00 Indirekte kostnad10 % kr 300,00kr 30,00 Materialkost kr 330,00 Maskinavdeling Direkte lønn2,5 kr 250,00 kr 625,00 Indirekte kostnad2 kr 200,00 kr 400,00 kr 1 025,00 Monteringsavdeling Direkte lønn0,5 kr 250,00 kr 125,00 Indirekte kostnad0,5 kr 35,00 kr 17,50 kr 142,50 Foredlingskost kr 1 167,50 Tilvirkningskost kr 1 497,50 Salgs&adm avdeling20,00 % kr 1 497,50 kr 299,50 Selvkost kr 1 797,00 Fortjeneste kr 153,00 Salgspris kr 1 950,00 10% av direkte material Kr. 200,- pr. maskintime Kr. 35,- pr. arbeidstime 20,00% av tilvirkningskost

29 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen29 Vi har konkludert med at dette ene produktet gir en fortjeneste. Vi kan likevel ikke konkludere med at bedriften går med overskudd. Selvkostkalkylen har fordelt faste kostnader basert på et forutbestemt aktivitetsnivå. Selvkostkalkylen vil bare beregne de faste kostnadene korrekt hvis aktivitetsnivået faktisk blir som planlagt. Etterkalkyle – Selvkostmetoden

30 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen30 Tilleggskalkulasjon - bidragsmetoden Direkte kostnader Kostnads- bærer tilknytning Direkte kostnads- iht. fordelings- Kostnadsfordeling grunnlag Indirektevariablekostnader Periodekostnader (Bedriftensdriftsuavhengige (faste) kostnader) fasteIndirektekostnader

31 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen31 Bidragskalkylen Direkte materialerVK +Direkte lønnVK +Indirekte variable tilvirkningskostnaderVK =Tilvirkningsmerkost +Variable salgs & administrasjonskostnaderVK =Salgsmerkost +Dekningsbidrag =Salgspris

32 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen32

33 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen33 Indirekte variable kostnader Kostnadsart Material avdeling Maskin avdeling Montasje avdeling Salg&adm avdelingSum kostnader Direkte materialer 1 200 000 Direkte lønn 1 275 0002 000 0003 275 000 Sum direkte kostnader 1 200 0001 275 0002 000 0004 475 000 Indirekte lønn 40 00080 000 200 000400 000 Driftsmateriell 10 000110 00060 00020 000200 000 Energikostnader 10 00040 00020 00010 00080 000 Rep og vedlikehold 8 00096 00016 000120 000 Kontorholdskostnader 2 0004 000 210 000220 000 Salgskostnader 500 000 Husleie 10 00060 00040 00099 000209 000 Finanskostnader 30 00080 00020 00040 000170 000 Avskrivninger 10 000300 00040 00050 000400 000 Sum indirekte kostnader 120 000770 000280 0001 129 0002 299 000 Derav: Variable kostnader 60 000 146 300 112 000 96 050 414 350 Faste kostnader 60 000623 700168 0001 032 9501 884 650

34 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen34 Tilleggskalkulasjon - Bidragsmetoden Material avdeling Maskin avdeling Montasje avdeling Salg&adm avdeling Direkte kostnader 1 200 0001 275 0002 000 0004 475 000 Indirekte variable kostnader60 000146 300112 000318 300 Tilvirkningsmerkost4 793 300 Indirekte variable kostnader96 050 Salgsmerkost4 889 350 Driftsinntekter7 200 000 Dekningsbidrag2 310 650 Faste kostnader1 884 650 Resultat426 000 Direkte material Maskin timer Arbeids timer Tilvirknings merkost Aktivitetsnivå1 200 0003 8508 0004 793 300 Sum indirekte kostnader60 000146 300112 00096 050 Tilleggssats 5,00 % 38,0014,00 2,00 %

35 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen35 Etterkalkyle - Bidragsmetoden AvdelingSatsGrunnlagKostnadSum Materialavdeling Direkte material300,00 Indirekte variable5,00 %300,0015,00 Materialkost315,00 Maskinavdeling Direkte lønn2,5250,00625,00 Indirekte variable238,0076,00 701,00 Monteringsavdeling Direkte lønn0,5250,00125,00 Indirekte variable0,514,007,00 132,00 Foredlingskost833,00 Tilvirkningsmerkost1 148,00 Variable salgs&adm2,00 %1 148,0023,00 Salgsmerkost1 171,00 Dekningsbidrag779,00 Salgspris1 950,00

36 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen36 Selvkostmetoden fordeler alle indirekte kostnader (både faste og variable) på det enkelte produkt. Bidragsmetoden fordeler kun de variable indirekte kostnadene på produktene. Full kostnadsfordeling (selvkostmetoden) kan benyttes i etterkalkyler for å fordele lønnsomhet/tap, verdier av lagerbeholdninger, etc. Vilkårlig fordeling av faste kostnader kan ikke benyttes til beslutningsformål: Kun kostnader og inntekter som blir påvirket av en beslutning er relevant. Bidragsmetoden kan benyttes også i forkalkyler (til beslutninger): Endringen i totalt dekningsbidrag må dekke endringen i totale faste kostnader. Bidragsmetode - Selvkostmetode


Laste ned ppt "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google