Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolehelsetjenesten Hva er den? Hvor går den? Skal vi gå med

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolehelsetjenesten Hva er den? Hvor går den? Skal vi gå med"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Skolehelsetjenesten Hva er den? Hvor går den? Skal vi gå med......................

3 Historisk bilde på skolehelsetjenesten
Schiøtz arbeid Politisk plassering av skolehelse og helsestasjonstjenesten

4 The Upstream Theory There I am standing by the shore of a swiftly flowing river and I hear the cry of a drowning man. So I jump into the river, put my arms around him, pull him to shore and apply artificial respiration. Just when he begins to breathe, there is another cry for help. So I jump into the river, reach him, pull him to shore

5 apply artificial respiration, and then just as he begins to breathe, another cry for help. So back in the river again, without end, goes the sequence. You know I am so busy jumping in, pulling them to shore, applying artificial respiration, that I have no time to see who the hell is upstream pushing them all in.

6 Hva er dagens helseproblem blant unge-sett fra et helsepolitisk ståsted?
Røyk Rus Vekt-kosthold Muskel skjelettlidelser Allergi Sexuelt overførbare sykdommer Psykososiale problemer

7

8

9 Beregnet gjennomsnittlig alkoholkonsum
Beregnet gjennomsnittlig alkoholkonsum målt i liter ren alkohol blant gutter og jenter i alderen år i Norge, 1986 –

10 Beregnet gjennomsnittlig alkoholkonsum målt i liter ren alkohol blant gutter og jenter i alderen år i Oslo,

11 Hva oppgir ungdommene som sitt helseproblem
The health of the youth-WHO rapport Hva finner vi lokalt når vi spør på skolen Hud, kroppsbilde,humør,allergi,rygg/nakke

12 Er det forskjell på hva forskning viser og hva ungdommene selv opplever som sine problemer
Somatisk Psykososialt Psykisk

13 Ut fra vår kunnskap hva gjør vi?
Screening? Målrettede helseundersøkelser Forebyggende programmer Individrettet kontakt Tverrfaglig samarbeid

14 Screening ( Wilson and Jungner)
Tilstanden en søker skal være et viktig helse problem Der må være en akseptabel behandling for sykdommen en screener for Fasiliteter for diagnose og behandling må være tilgjengelig Det må være et gjenkjennbart latent eller tidlig symptom stadie Det må være en passende test eller undersøkelse

15 screening forts Testen må være akseptabel for befolkningen Sykdommens utvikling, da innkludert latent og avklart sykdom må være vel forstått Det må være en avklart handling hvem som skal behandles som pasient Kostnadene ved case-finding ( innkludert diagnose og behandling av diagnostisert pasient) bør være økonomisk balansert i forhold til mulige utgifter på helsebudsjettet i sin helhet Case- finding bør være en kontinuerlig prosess og ikke et en gang for alle prosjekt

16 Metoder for læring Problembasert læring Empowerment
Helseundervisning-Health education Sum: Helsefremmende skoler

17 Schmidt og kollegaer (1987) har presentert PBL som en arbeidsprosess i syv trinn for å ivareta de kognitive prosessene: Umiddelbare oppfatninger av en situasjon. Avklaring av begreper og fakta. Identifikasjon av problemer og utfordringer - behov for ytterligere klargjøring. Forslag til hypoteser om hva problemet eller utfordringen kan skyldes.

18 4. Drøfting av sammenheng mellom problemstilling og hypotese.
Formulering av behov for læring. Selvstudier for å hente inn relevant kunnskap. Anvendelse av kunnskapene på problemstillingen, sammenfatning og videreføring.

19 Helsefremmende skoler-program
Kartlegge ønsker og behov Planlegge og utarbeide tiltak Vekke oppmerksomhet om prosjektet og få alle med Fordele ansvar og eierskap Sette av tid og ressurser Evaluere tiltakene Få tiltakene inn i faste former

20 Empowerment Empowerment er en tilnærming som gjør mennesker i stand til å ta kontroll over sitt liv, dette innkluderer endring av adferd- hvis de ønsker det

21 Helse undervisning målsetting (health education)
.....er å forsikre at individet er i stand til å ha et informert valg når de velger den livsstil de adopterer. (.. de mest ” fanatiske” mener også at helse undervisning også implementerer det å overtale mennesker til å adoptere sunn adferd.)

22 Tannahill’s model for helsefremmende arbeid

23 Keith Tones’ Modell

24 Hvilke programmer foreligger idag
Vær røykfri Ungdom og alkohol- et undervisningsprogram for ungdomstrinnet Du bestemmer Andre

25 Hvilke agendaer skal vi ha i skolehelsetjenesten
Barneskoletrinnet Ungdom- videregående skoletrinnet

26 Hva styrer skolehelsetjenesten idag
Lovverket Veileder Lokale politiske beslutninger Økonomi

27 Hva ønsker de ulike aktørene (inn) i skolehelsetjenesten
Skolelegen Helsesøster Fysioterapeuter,psykologer Politikere- sentralt, lokalt Fastlegen

28 Politiske retninger for skolehelsestetjenesten
Sier veileder noe om retning Grønn resept-St.meld Nr.16

29 Hvilke roller skal vi ha?
Skolelegen Helsesøster Kommunefysioterapeuten Psykologen?

30 Fallgruber i skolehelsetjenesten
Hvordan kan vi finne ut hva som virker? Hvilke mål skal settes? Hvordan måle arbeidet?(effekt/ressursbruk)

31 Fallgruber forts....... Lager vi fremtidige pasienter? Lager vi ofre?
Etikk: skal vi finne noe vi ikke kan følge opp? Skal vi sette igang prosjekter som ikke kan implementeres eller følges opp videre Hvorledes gjøre skolehelsetjenesten uavhengig av hvem (person, ikke fagperson) som jobber der?

32 Oppgaver: 1.Hvorledes lage en skolediagnose-Hvorledes implementere denne 2.Er det mulig å bruke bruke dagens tilgjengelige ressurser (lokalt hos dere) og kunne tilby en tjeneste som holder seg innen målsettinger og lovverk

33 Oppgaver forts 3.Er tverrfaglighet godt for eleven??? Hvorledes kan vi måle effekt av hva vi gjør eller hva vi ikke gjør 4.Tenk at dere skal lage et forebyggingsprogram dere har tro på (eller bruk et dere kjenner) ut fra kunnskaper skolelokalt og se på mulige implementeringsmåter 5.Hvis det nå skal formes en ny veileder for skolehelsetjenesten- hva bør denne inneholde som må/bør oppgaver ut fra dagens kunnskap om forebygging og helsetilstand blant ungdom


Laste ned ppt "Skolehelsetjenesten Hva er den? Hvor går den? Skal vi gå med"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google