Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 Driftsregnskapets formål 1. Tjene som beregningsgrunnlag for varelagervurderinger 2. Gi data for kontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 Driftsregnskapets formål 1. Tjene som beregningsgrunnlag for varelagervurderinger 2. Gi data for kontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 Driftsregnskapets formål 1. Tjene som beregningsgrunnlag for varelagervurderinger 2. Gi data for kontroll og oppfølging i bedriftens ulike avdelinger 3. Gi grunnlagsdata for prissetting og lønnsomhetskalkyle 4. Tjene som grunnlag for spesialkalkyler

2 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 2 Fremdriften av nye kalkylesystemer Eksterne faktorer Økt markedsstyring Økt konkurranse Informasjonsteknologien Interne faktorer Produkter med økt tjenesteinnhold Flere produkter Automatisering Større og mer komplekse bedrifter Ustabile og krevende kunder Lavere marginer Reduserte målekostnader Økte produktulikheter Høyere andel faste kostnader Desentralisert ansvar Endret kostnadsstruktur Økte krav til produktkalkyler og beslutnings- underlag Raskere informasjon

3 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 3 Endret kostnadsstruktur

4 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 4 Syv grunnleggende begreper i ABC 1.Kostnadsobjekter  Hva som helst vi ønsker å måle kostnaden for 2.Ressurser  Mennesker, råvarer, o.l. Ressurser skaper nytte og forårsaker kostnader 3.Aktiviteter  Avgrensede gjentatte serier av arbeidsoppgaver 4.Aktivitetskostnad  Aktivitetens eller aktivitetsgruppens samlede kostnader 5.Aktivitetsfrekvens  Antall ganger aktiviteten utføres i en periode 6.Kostnadsdriver  Det kvantifiserte mål for aktiviteten 7.Aktivitetssats  Kostnaden per aktivitetsfrekvens

5 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 5 Verdikjeden LeverandørerSekundærfunksjoner Primærfunksjoner Ledelse, organisasjon og styring Menneskelig ressursutvikling Teknologisk utvikling Innkjøp og materialadministrasjon Logistikk innProduksjonLogistikk utMarkedsføringOppfølging og service Kunder Margin

6 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 6 Kostnadsdriver  Oppgaven blir på velge den kostnadsdriver som best beskriver hva som forårsaker aktivitetens kostnader i forhold til kostnadsobjektet. Det skilles i hovedsak mellom: 1.Frekvensbaserte kostandsdrivere Hvor mange ganger en aktivitet utføres i en periode (antall bestillinger, antall maskinomstillinger. Fungerer best når det er tilnærmet linearitet mellom kostnadsdriver og aktivitet. 2.Kostnadsdriver som måler ressursbruk Måler aktivitetens ressursbruk for eksempel gjennom observasjon av den arbeidsoppgave som utføres på grunnlag av medgått tid. Eksempler er materialhåntering, kvalitetskontroll og timer brukt på materialbestillinger.

7 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 7 Aktivitetssats Aktivitetssats = = kostnaden pr. frekvensenhet Eksempler: 1. Akt.sats = totale maskinkostnader /antall maskintimer 2. Akt.sats = kostnader innkjøpsavdeling / antall innkjøpsordrer

8 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 8 Kostnadsmodellen i ABC Ressurser Aktiviteter Produkter og tjenester Beslutninger Evaluering av aktiviteter Prosess- perspektiv Kostnads- perspektiv Grunnleggende ide: Aktiviteter forbruker ressurser, og de skapte verdier (produkter/tjenester), forbruker aktiviteter.

9 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 9 Hovedoppgave i aktivitetsbasert kalkulasjon: Klarlegge de aktiviteter som alltid må ligge mellom bedriftens ressursbruk og verdiskaping, både i form av kroner og aktivitetsfrekevns, og å forstå og evaluere deres bidrag i verdiskapingen. Eksempel: Grunnprinsipper i ABC-kalkyle Kostnadsobjekt= Innkjøpsavdelingen Ressurser = Ansatte i avd. og ressurser som brukes Aktivitet = Innkjøp Aktivitetskostnadene = 2.000.000 kr. for gjeldende periode Aktivitetsfrekvens= 1.000 bestillinger for gjeldende periode Kostnadsdriver= Antall bestillinger Aktivitetssatsen= Aktkostn/-frekvens: 2.000.000/ 1.000 = 2.000 kroner pr. bestilling

10 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 10 Kalkulasjonsprinsippet i ABC Innkjøpsavdelingens Kostnad kr 2 000 000 Kostnad per bestilling (aktivitetssats) kr 2 000 Bestillingskostnad for produkt X kr 40 000 Bestillingskostnad per produktenhet X kr 4 Analyse Frekvens av bestillinger: 1000 Frekvens av bestillinger: for produkt X: 20 Antall enheter tilvirket av produkt X: 10 000

11 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 11 Aktivitetsnivåene i ABC 1. Enhetsbaserte aktiviteter  som utføres hver gang en produktenhet tilvirkes 2. Seriebaserte aktiviteter  Som utføres hver gang tilvirkningen av en serie planlegges og igangsettes 3. Produktbaserte aktiviteter  som utføres i tilknytning til tilvirkningen av hver produkttype 4. Bedriftsnivåbaserte aktiviteter  generelle administrasjonskostnader, anleggskostnader o.l.

12 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 12 Aktivitetsbasert kostnadskalkyle for et industriprodukt Direkte materialer Direkte lønn Indirekte kostnader Produkter og tjenester Enhetsbaserte aktiviteter Seriebaserte aktiviteter Produktbaserte aktiviteter Bedriftsnivåbaserte aktiviteter Antall maskin -timer Antall serier Antall kvalitets kontroll- er Primærfordelingen Viderefordelingen Periodekostnader Kostnadsfordeling iht. aktivitetssatser Direkte kostnadstilknytning

13 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 13 Likheter/Ulikheter i fht. tilleggskalkulasjon Likheter: Direkte kostnader knyttes direkte til produkt, og de indirekte kostnadene først henføres til aktiviteter/akt.grp. for så å knyttes til produktet via aktivitetssatser. Forskjeller: Aktiviteter erstatter kostnadssteder. De direkte kostnadene (spes. direkte lønn) vil være mindre i en ABC kalkyle enn i tilleggskalk.

14 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 14 Trinnene i en ABC-kalkyle Definere og kartlegge aktiviteter og kostnads- drivere og aktivitets- frekvens Trinn 1 Gruppere og spesifisere kostnadene på aktiviteter Trinn 2 Henføre kostnads- tall til aktiviteter/ aktivitetsgrupper Trinn 3 Henføre aktivitets- kostnadene til kostnadsobjekter Trinn 4 1.Verdianalyse 2.Primær og sekundær analyser 3.Analyse av konsentasjons- grad Aktivitetssats * Kostnadsobj. akt.frekvens = Kostn.obj. aktivitets- kostnad

15 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 15 Eksempel Efteløt Industrier A/S Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) Tre hovedavdelinger: 1. Avd. 1 er maskinavdelingen hvor aktivitetsmålet er maskintimer 2. Avd. 2 er montasjeavdelingen hvor aktivitetsmålet er direkte timer 3. Administrasjonsavdelingen hvor aktivitetsmålet er tilvirkningskost. Standard materialkost: kr. 170 pr. enhet Delux og kr. 116 pr. enhet Ordinær. Standard lønnsats er kr. 180 pr time. Standard tid er: DeluxOrdninær Avdeling 12 t. pr. enhet1 t. pr. enhet Avdeling 23 t. pr. enhet3 t. pr. enhet Sum direkte timer5 t. pr. enhet4 t. pr. enhet Hver produktenhet Delux bruker 6 maskintimer i avd. 1, mens Ordinær bruker 2,8 timer i avd. 1. Indirekte tilvirkningskostnader i avd 1:kr. 3.200.000 Indirekte tilvirkningskostnader i avd 2:kr. 2.000.000 Administrasjonskostnaderkr. 1.590.000 Sum indirekte kostnaderkr. 6.790.000

16 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 16 Eksempel Efteløt Industrier A/S Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) Totale direkte maskintimer sist år: Delux:6 maskintimer pr enhet * 2000 enheter = 12.000 maskintimer Ordinær2,8 maskintimer pr enhet * 10.000 enheter= 28.000 maskintimer Sum = 40.000 maskintimer Totale direkte arbeidstimer sist år: Delux:5 arbeidstimer pr enhet * 2000 enheter = 10.000 arbeidstimer Ordinær4 arbeidstimer pr enhet * 10.000 enheter= 40.000 arbeidstimer Sum = 50.000 arbeidstimer Standardsatser: Avdeling 1:Ind.kostn i avd./fordel.gr.lag = 3.200.000/40.000 m.t = kr 80 pr. maskint. Avdeling 2.2.000.000/50.000 arbeidstimer = kr. 40 pr arbeidstime.

17 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 17 Eksempel Efteløt Industrier A/S Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) Standardkostregnskap for produktene:DeluxeOrdinær Direkte materialerkr. 170,00kr. 116,00 Direkte lønn(begge avd.: 180 * 5t/4t)kr. 900,00kr. 720,00 Direkte standardkostnaderkr. 1070,00kr. 836,00 Indirekte tilvirkningskostnader: Avdeling 1: (80,00 * 6t / 2,8t)kr. 480,00kr. 224,00 Avdeling 2: (40,00 * 5t / 4t)kr. 200,00kr. 160,00 Standard tilvirkningkost pr enhetkr. 1850,00kr. 1220,00 Administrasjonskostnader: 1.590.000/(1850*2000+1220*10000)=10%kr. 185,00kr. 122,00 Sum standard selvkost kr. 2035,00kr. 1342,00 Oppnådd pris pr. enhetkr. 2148,00kr. 1358,00 Kostnadsspesifikasjon virkelig indirekte kostnader:Indirekte lønn:Sum: Administrasjon800.000 Driftsledere560.000 Maskinstillere700.000 Lagerformann250.000 Laboratoriepersonell700.000 Produksjonsplanlegger250.0003.260.000

18 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 18 Eksempel Efteløt Industrier A/S Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) Kostnadsspesifikasjon virkelig indirekte kostnader:Driftskostnader:Sum: Driftsmateriel 420.000 Elektriskkraft, lys og varme 350.000 Laboratoriekostnader 280.000 Drift lager 80.000 Telefon, porto, rekvisita 90.000 Husleier 600.000 Avskrivninger:Maskiner1.100.000 Transportutstyr 50.000 Laboratorieutstyr 100.000 Kontorutstyr 50.000 Honorarer 50.000 Forsikringer 160.0003.320.000 Kostnadsspesifikasjon virkelig indirekte kostnader:Finanskostnader: Rentekostnader200.000 200.000 Sum virkelige indirekte kostnader6.790.000

19 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 19 Eksempel Efteløt Industrier A/S (ABC-analyse) Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) Trinn 1:Definere og kartlegge aktiviteter, kostnadsdrivere og aktivitetsfrekvens  ok Trinn 2:Utabeide detaljert spesifikasjon av de indirekte kostnader  ok Trinn 3:Henføre kostnadstall til aktiviteter/aktivitetsgrupper: Årlig aktivitetsfrevens Aktivitetsgrupper:Kostnadsdriver:Akt.kostn.DeluxOrdinær Total Enhetsbaserte: Indirekte lønnDir. arbeidstimer560.00010.000t40.000t50.000t MaskinavdelingAnt. maskintimer1.750.00012.000t28.000t40.000t Seriebaserte: MaskinomstillingAntall omstillinger1.050.0003.0002.0005.000 stk Produksjonsplanl.Ant. prod.ordrer490.000 100 300 400 stk MaterialhåndteringAnt. råvaremottak630.000 150 600 750 stk Produktbaserte: Laboratoriavdeling Ant. kval.tester1.120.0005.0003.0008.000stk Bedriftsnivåbaserte: Generell administrasjon1.190.000 Sum indirekte kostnader6.790.000

20 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 20 Eksempel Efteløt Industrier A/S Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) Trinn 4:Aktivitessatser = Aktivitetskostnad / Aktivitetsfrekvens Aktivitetsgrupper:Akt.kostn. Årlig aktivitetsfrevensAktivitetssats Enhetsbaserte: Indirekte lønn 560.00050.000560000/50000= 11,20 pr arbeidstime Maskinavdeling1.750.00040.0001750000/40000=43,75 pr maskintime Seriebaserte: Maskinomstilling1.050.0005.0001050000/5000=21,00 pr omstilling Produksjonsplanl. 490.000400490000/400=1225,00 pr ustedt ordre Materialhåndtering 630.000 750 630000/750=840,00 pr varemottak Produktbaserte: Laboratoriavdeling 1.120.0008.0001120000/8000=140,00 per lab.test Bedriftsnivåbaserte: Gen. administrasjon1.190.000Henføres ikke, blir periodekostnad. Sum indirekte kostn6.790.000

21 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 21 Eksempel Efteløt Industrier A/S Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) ABC-kalkyle for de indirtekte kostnadene blir: Deluxe (2000 enh)Ordinær(10000 enh) Aktivitetsgrupper:Akt.sats.Frekvens Aktivitetskostn Frekvens Aktivitetskostn Indirekte lønn11,20 10.000112.00040.000448.000 Maskinavdeling43,7512.000525.00028.0001.125.000 Maskinomstilling21,00 3.000630.0002.000420.000 Produksjonsplanl.1225,00100122.500300367.500 Materialhåndtering 840,00 150126.000600504.000 Laboratoriavdeling 140,00 5.000700.0003.000420.000 Sum kostnader2.215.5003.384.500 Indirekte kostnader pr. enhet2215500/2.000 enh= 1.107,75 3384500/10.000= 338,45

22 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 22 Eksempel Efteløt Industrier A/S Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) ABC-kalkyle for de indirtekte kostnadene blir: ABC-kalkyle pr. enhet:DeluxeOrdinær Direkte materialer170,00 116,00 Direkte lønn900,00 720,00 Indirekte kostnader1107,75 338,45 Sum kostnader pr. enhet2177,751174,45 Oppnådd pris pr. enhet2148,001358,00 Resultat per enhet- 29,75 +183.55

23 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 23 Eksempel Efteløt Industrier A/S Produkter (salg): Ordinær (10.000 enheter) og Delux (2.000 enheter) To hovedårsaker til at opprinnelig tilleggskalkulasjon forvrenger bildet: 1. Det er benyttet for få kostnadssteder og 2. kostnadsdriverne for de beregnede standardsatsene forklarer ikke produktenes innbyrdes ressursbruk. Den lar høyvolumproduktet bære en uforholdsmessig stor del av de indirekte kostnadene.

24 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 24 ABM -Aktivitetsbasert ledelse Deler virksomhetens aktiviteter inn i to kategorier: 1. Verdiskapende aktiviteter  gir produktet eller tjenesten merverdi i forhold til kunder i form av salgsinntekter 2. Ikke-verdiskapende aktiviteter  aktiviteter som kundene ikke etterspør, men som bedriften allikevel utfører

25 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 25 Design av et ABC-system Utgangspunktet er en verdianalyse av selve tilvirkningsprosessen: 1. Utarbeidelse av flowchart som detaljerer prosessen i aktiviteter fra start til ferdig produkt 2. Hver aktivitet analyseres mht. om den gir produktet merverdi:  " Vil eliminering av aktiviteten medføre mindre kundetilfredsstillelse?" 3. De aktiviteter som ikke skaper merverdi i forhold til produktet/ kunden identifiseres og søkes eliminert eller redusert i størst mulig omfang

26 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 26 Eksempel på prosessverdianalyse Gjennomløpstid: Verdiskapende7dager Ikke-verdiskapende26dager Sum33dager IV V V V 101822321121 Råvaremottak Råvarelager Kvalitetskontroll Interntransport Venting Pakking Forsendelse Maskin- avd Intern transport Venting Maskin- avd. II Intern transport Venting Monter- ingsavd. Ferdigvare lager Dagens situasjon: Gjennomløpstid 33 dager IV = ikke-verdiskapende aktiviteter V= verdiskapende aktiviteter IV V Råvaremottak Interntransport Venting Råvare- lager Maskin- avd. I V Maskin- avd. II 13213 IV Kvalitetskontroll 1 V Monte- ringsavd. 2 IV 5 Ferdigvarelager IV Pakking Forsendelse 1 Målsetning: Gjennomløpstid: 19 dager Gjennomløpstid: Verdiskapende7dager Ikke-verdiskapende12dager Sum19dager

27 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 27 Fordeler og ulemper med ABC Fordeler: 1. Det benyttes normalt mange fordelingsgrunnlag for de indirekte kostnadene 2. Det benyttes tildels andre typer fordelingsgrunnlag enn i tilleggskalkulasjon 3. De indirekte kostnadene endrer karakter Ulemper: 1. Ofte høye målekostnader 2. Også vilkårlig fordeling av de indirekte kostnadene i ABC 3. Faste kostnader kan ikke gjøres variable selv om de fordeles iht. kostnadsdrivere


Laste ned ppt "Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 Driftsregnskapets formål 1. Tjene som beregningsgrunnlag for varelagervurderinger 2. Gi data for kontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google