Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjon - et empowermentprosjekt  Seilet/ Molde/November 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjon - et empowermentprosjekt  Seilet/ Molde/November 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjon - et empowermentprosjekt  Seilet/ Molde/November 2003

2 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjonen -et empowermentprosjekt Høst 2001- høst 2003

3 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Df. Egenjournal Parent held child health records z Et sett helseopplysninger om en person, som er i samme persons eie og varetekt, og som pasienten selv forventes å gi videre til helsepersonell som har behov for den.

4 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 EGENJOURNAL zStandardisert skjema zom barns helse og utvikling z10 sider i A 5 format

5 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 BAKGRUNN zOpplevelse av: zDårlig kommunikasjon zMangelfull koordinering zLite mulighet til deltagelse og med- bestemmelse z Ny pasient- rettighetslov z Ny helsepersonellov z Arbeidsgruppe i Helsetilsynet: z Utarbeidet forslag til til utforming av egenjournal

6 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Bakgrunn 2 Prosjekt videreutvikling av helsestasjons- og skole- helsetjenesten zAvdekket behov for vektforsyvning i tjenestene: yFra problemorientering til ressursorientering. yFra individ- til grupperettet arbeid  Fra ekspertrollen til løsninger hvor brukeren medvirker i større grad.

7 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Empowerment 1 zEn prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å forbedre egen helse. zOttawa-charteret

8 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Empowerment 2 zPersonlige ferdigheter yPartnerskap, deltagelse og medbestemmelse yinformasjon og kommunikasjon ykunnskap zSkape støttende miljøer yGrupper zTilpasse helsetjenesten i en mer helsefremmende retning

9 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Hensikt zEvaluere bruken av egenjournal hos ca. 300 helsestasjonsbrukere i 10-12 kommuner på nordvestlandet i Norge

10 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Forskningsspørsmål: zI hvilken grad vil foreldre bruke EJ? zVil foreldre oppleve at EJ fører bedre og mer delaktig kommunikasjon med helsetjenesten? zVil bruk av egenjournal påvirke bruken av helsetjenester? zVil foreldre som benytter EJ få tilført mer kunnskap om barns hese?

11 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Design zRandomisert- kontrollert forsøk zevalueringsdesign: zBefore- after zspørreundersøkelse zIntervensjponsgruppe og kontrollgruppe

12 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003

13 Utvalg z310 barn født mellom 01.08.00- 01.10.01, tilfeldig utvalgt blant: z- helsestasjoner i Rhs- kommunene z- min. kvalifisert personell z-ekskl. førstegangsfødende

14 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Innsamling / analyse zEnqueter, del 1 og del 2, standardisert spørsmål. zLukkede/ noen åpne z20-30 spørsmål zSPSS dataprogram

15 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Tidsplan z Spørreundersøkelse i oktober 2001 og januar 2003 z Analyse sommer 2003 z Ferdig høst 2003

16 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Ej- resultat fra foreldrene zBruken av EJ: y70% tok med EJ på helsestasjonen y37% tok med EJ til lege/ legevakt y70% skrevet selv y92% todde EJ nyttig dersom permanent y94% ville ta godt vare på EJ dersom perm y90% ville brukt EJ mer dersom etterspurt y93% var fornøyd med utformingen av EJ

17 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Ej- resultat fra foreldrene zEmpowerment: yIngen forskjell på forskningsgruppene mht: xinformasjon, kommunikasjon (snakke med) xbruken av helsetjenester xøkt tilførsel av kunnskap (RCT) yCa 50% mente at EJ hadde ført til: xbedre oversikt over barns helse og utvikling xmer involvert i bestemmelser som angår barnet

18 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 EJ- resultat fra foreldrene zMest brukt, størst nytte: yDe yngste barna yDe barna som hadde en langvarig, alvorlig eller moderat alvorlig sykdom

19 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 EJ-Resultat fra de ansatte zBruken av EJ: yCa 50% hadde skrevet i journalen yCa 50% sa at foreldrene la frem EJ selv yCa 50% hadde etterspurt EJ yCa 25% skrevet sammen med bruker yCa 80% var fornøyd med utformingen

20 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 EJ-Resultat fra de ansatte zEmpowerment: yCa 50% mente foreldrene ble mer involvert yCa 50% foreldre lettere å ta opp bekymringer y100% svarte at EJ var nyttig for de ansatte y100% svarte at EJ var nyttig for foreldrene y95% svarte at de ville medvirke til bruk av EJ dersom den ble innført permanent.

21 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Diskusjon zMetodens holdbarhet? zAnsattes holdninger? zForeldrenes muligheter? zTjenestens muligheter?

22 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Konklusjoner/ anbefalinger zEJ godt mottatt og hyppig benyttet. zUs støtter ikke tidl.pos. resultat vedr. effekt på kommunikasjon og informasjon zBehov for videre forskning

23 Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Anbefalinger - egenjournalen Foreldre og ansatte tror at resultatene ville vært bedre dersom: -EJ innføres på 1. hjemmebesøk etter fødsel som en rutine -EJ tilpasses edb- løsninger -EJ tilpasses iht. us. merknader -det gis tilstrekkelig opplæring i bruken av EJ -det jobbes videre med holdningsarbeid blant helsepersonell


Laste ned ppt "Lillian Bjerkeli Grøvdal, mph november 2003 Evaluering av bruken av egenjournal i helsestasjon - et empowermentprosjekt  Seilet/ Molde/November 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google