Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2008 Om innretninger og forslag Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken UiB 10. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2008 Om innretninger og forslag Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken UiB 10. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2008 Om innretninger og forslag Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken UiB 10. oktober 2008

2 Om presentasjonen Bakteppet er rektors oppsummering av innsatsen før budsjettet ble presentert og analysene av budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet fra universitetene Denne presentasjonen har elementer i Kunnskapsdepartementets budsjettforslag som hovedtema – generelt for universitetene og for UiB spesielt I tillegg presenteres også aktuelle forslag fra andre departementer Til slutt noen momenter om det videre arbeidet

3 Hovedtekst for universitetene i budsjettet Programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoleutdanning - særlig –Kap. 270 Studium i utlandet og sosiale formål for studenter –Kap. 271 Universitet (side 111-116) –Kap. 281 og Kap 3281Fellesutgifter for universitet og høgskolar Programkategori 07.70 Forskning –Kap. 285 Noregs forskningsråd –Kap. 286 og Kap 3286 Fondet for forsking og nyskaping –Kap. 288 og Kap 3288 Internasjonale samarbeidstiltak Samt ”Orientering om forslag…” Tabelloversikter

4 07.60 Høgre utdanning - Forskning 350 nye stipendiatstillinger, 270 til universitetene, hvorav 2/3 til matematisk naturvitenskapelige og teknologiske fag – virkning fra 1.7 – til sammen 118 mill Ingen økning i basisbudsjettet etter fjorårets kutt med 274 mill Forskningsfondets kapital øker til 66 milliarder, med 6 mrd – ca 330 i avkastning i 2009 – til EU- kontingent i hovedsak 4.3% i lønns- og priskompensasjon

5 Mer.. 10 mill. til forskerskoler, lyses ut av Forskningsrådet (5 mill frie) Ordningen for Yngre fremragende forskere videreføres Strategiske institusjonsprogrammer ved fagevaluering – nå nordisk Bevilgning til dobbeltkompetanse odontologi –1,3 mill. fra KD+ 6 mill. fra Helse og omsorgsdepartementet Ordningen med små driftsmidler videreføres frem til 2010

6 Satsing på universitetsmuseene! 40 mill. til forskning, formidling bevaring, sikring og digitalisering museene –8 mill. til UiB

7 07.60 Høgre utdanning Videreføring av 500 nye studieplasser innenfor lærerutdanningen (5 av disse ved UiB) Styrking av regionale etiske komiteer (REK) (5 mill) 238 mill til vitenskapelig utstyr og infrastruktur, men –200 av disse ble tildelt våren 2007 –38 mill til vitenskapelig utstyr ved høgskolene –Ingen nye midler til universitetene

8 07.60 Høgre utdanning - Bygg Sluttbevilgning til Studentsenteret: 9,6 mill avsatt i Statsbygg budsjett (kap. 1580, post 31) Ingen midler til nytt odontologibygg Ingen nybygg i det hele tatt, verken til universiteter eller høyskoler, Rehabilitering av Urbygningen ved UiO ventes i revidert budsjett Bygging av studentboliger: + 40 mill (sats per bolig økt fra 0,5 mill. til 0,6 mill)

9 Hovedtall for UiB Budsjett 2007 2.009.372 –Forskning (RBO) -16.680 –Forskning (halvårseffekt 52 stip. stillinger) 16.640 –Regional etisk komite 570 –Resultatmidler utdanning 12.453 –Helårseffekt studieplasser lærerutdanningen 255 –Lønns- og priskompensasjon (4,3%) 86.403 –Museet 7.998 Forslag budsjett 2007 2.117.011 Nominell vekst på 5,3%

10 Hovedtall for UiB

11 07.60 Høgre utdanning - Resultatmidler Totalt øker universitetenes resultatbaserte undervisningskomponent med 33,7 mill i 2008. Fordeling per universitet:

12 Hovedtall for UiB Endring utdanning –Resultatmidler studiepoeng 11.529 –Resultatmidler utvekslingsstudenter 924 –Videreføring 5 studieplasser lærerutd. 255 –SUM 12.708

13 07.60 Høgre utdanning – Forskning (RBO) Universitetene står for ca 80% av vitenskapelig publisering i Norge og utdanner 94% av doktorgradene Universitetene taper 3,3 mill. kroner til høgskolene gjennom RBO. Økning ved de nye universitetene

14 Hovedtall for UiB Endring forskning –52 stipendiatstillinger halvårseffekt 16.640 –Resultatmidler forskning -16.680 –SUM - 40

15 Hovedtall for UiB Endring RBO- indikatorer

16 OM RBO og forskningsmidlene… Til sammen fordeles en fast ramme – hvor mye hver kategoripremie gir et gitt år, avhenger av samlete resultater ved universitetene.. Indikatorer 2008 (side 27 i tabellvedlegget) Doktorgradskandidater vekt 0.3430.470 per kand EU-midler vekt 0.22130 per 1000 nok NFR- midlervekt 0.2150 per 1000 nok Publiseringspoengvekt 0.340 370 pr poeng

17 Hovedbilde så langt for UiB Omtrent samme hovedtall som i fjor Økt studiepoengpremiering Reduksjon i RBO, særlig knyttet til EU-finansiering Økt antall stipendiater krever økt veiledningskapasitet – en ekte utfordring Studentsenteret blir ferdig! Odontologiutdanningen og lokalene er i en vanskelig situasjon Vi må arbeide grundig med budsjettet framover!

18 Universitetet i Bergen scorer høyt på de resultatavhengige tildelingene, særlig på undervisningskomponenten Undervisn.komp i % av basisbudsjett RBO i % av basisbudsjett Samlet resultat- komponenter i % av basisbud. Univ. i Bergen48,0 %21,2 %69,2 % Univ. i Oslo40,0 %20,8 %60,8 % NTNU38,7 %18,9 %57,5 % Univ. i Tromsø24,6 %11.5 %36,1 %

19 Universitetet i Bergen scorer høyt på de resultatavhengige tildelingene, også på RBO Undervisn.komp. i % av basis og strategisk bev. RBO i % av basis og strategisk bev. Samlet resultat- komponent i % av basis og strategisk bev. Univ. i Bergen36,4 %16,0 %52,4 % Univ. i Oslo31,1 %16,1 %47,2 % NTNU31,3 %15,3 %46,6 % Univ. i Tromsø19,9 % 9.4 %29,2 %

20 Muligheter andre steder i statsbudsjettet… Forskningsrådet. Totalbudsjett 5,3 mrd. –Tildeling til fagområdene videreføres med samme kronebeløp som i 2007 –10 mill til forskerskoler prioriteres innenfor rammen –Fondsmidler med samme kronebeløp som i 2007 –Forskningsådet har et vanskelig budsjett! Andre departementers budsjetter… Og, - selvsagt andre eksterne kilder…

21 FoU- bevilgninger i statsbudsjettet (beregnet) Nedgang pga færre FOU-bygg Inkl. 1 mrd til EU EU-vekst utgjør ca halvparten av årets økning. Øker med 7 %, - størst nominell vekst i KD, Helse og Næring.

22 Bevilgninger til NFR etter departement 3,1 % økning i NFR- bidrag fra departementene. Størst økning fra Helse- og omsorgsdep. (+19,6 %)

23 Kap 286 Forskningsfondet Forskningsfondet økes med 6 mrd. (10) til 66 mrd. Total avkastning blir 3.084 mill (+431 mill) Avkastning fra forskningsfondet (mill)20072008 Universiteter og høgskoler 505 594 Forskningsrådet, grunnramme 989 Forskningsrådet, fond 940 EU 184 526 Næringsdepartementet 36 Sum 2 654 3 084 Fondsmidlene brukes i hovedsak til å finansiere driftsbudsjetter 940 mill disponeres som fondsmidler direkte.

24 Kap 286.50 Forskningsrådet fondsmidler Fondsmidlene brukes i hovedsak til de store programmene, SFF-ene og gaveforsterkning. Rammen på 940 mill for 2008 er ikke budsjettert på områder.

25 Kap 285.52 Forskningsrådet etter fagområde Omprioritering mellom internasjonale tiltak (EU- posisjonering) og rekruttering (forskerskoler)

26 Nærings- og handelsdepartementet 1, 85 milliarder kr settes av til næringsrettet forskning – en økning på 84 mill kr (5%) i forhold til 2007 Den største enkeltposten, tilskuddet til NFR, økes med 6,8% til 1,154 milliarder kr Nordområderelevant forskning styrkes med 13 mill. til 40 mill. kroner til forskningsprogrammet Gassmaks. Det avsettes 7 millioner kroner til marin bioprospektering Nærmere en halv milliard kroner settes av til romforskning Det settes av 25 millioner kroner til Kings Bay AS for å forsterke Ny-Ålesunds attraktivitet som forskningsmiljø

27 MAREANO- programmet økes med 9 mill kr for å styrke arbeidet med å kartlegge havbunnen 5 mill kr avsettes til bioprospektering og bioteknologi – i tillegg til de 7 mill kr som er avsatt over Nærings- og Handelsdepartementets budsjett 5 mill kr bevilges til prosjektering av nytt isgående forskningsfartøy NIFES styrkes med 3 mill. kr knyttet til overvåking av fremmedstoffer i fisk fra oppdrett og nordområdene Fiskeri- og kystdepartementet

28 Forsking og utvikling i nordområda styrkes med 12,6 mill til 32,6 mill. gjennom satsingen Barents 2020. Økt satsing på klimaforskning med 100 mill. knyttet til faglig samarbeid og næringsliv. –Tiltak rettet inn mot ren energi, Den grønne utviklingsmekanismen og samarbeid om karbonfangst og lagring i utviklingsland prioriteres. Utenriksdepartementet

29 Medisinsk og helsefaglig forskning styrkes med 15,6 mill Styrking oppbygging av allmennmedisinske forskningsenheter ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. –Øker med 4 mill til totalt 7 mill i 2008. Stamcellesforskning/ oppbygging av nasjonale forskningssentre styrkes med 5,6 mill. Dobbelkompetanse odontologi 6 mill. Helse- og omsorgsdepartementet

30

31 Hovedutfordringer Ingen tilbakeføring av kuttet i basisbevilgning Økte oppgaver til veiledning med økt antall stipendiater Kan gi økt press på undervisning på alle nivå og på forskning Utstyr ingen nye satsinger og Ingen nye bygg I tillegg…. Forskningsrådet har fått et dårlig budsjett –Gjør det vanskeligere å få eksternt finansierte postdokstipender Fondet gir ingen frihet til nye satsinger – i strid med intensjonene

32 Veien videre.. Fra UHR- styremøte i går og møte med KUF- komiteen –Bygg og basiskutt som hovedtema framover UiB - møte med Hordalandsbenken 16.10 Stortingsmeldingen om Kvalitetsreformen legges sannsynligvis fram 19.10 Stortingsmelding om rekruttering arbeides det med.. Møter med KD og HOD om odontologi – forberedelser starter i dag Og vi fortsetter arbeidet med institusjonsbudsjettet for 2008 og utvalget arbeider videre med budsjettmodellen


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2008 Om innretninger og forslag Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken UiB 10. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google