Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS I BUDSJETTERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS I BUDSJETTERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS I BUDSJETTERING

2 Kurs i budsjettering og økonomistyring
Teorikurs Budsjett-ering Systemkurs ADI-budsjett-innlasting Teorikurs Økonomi-oppfølging Discoverer-rapporter viewer/ plus + Egne kurs i Prosjektadministrasjon/PA

3 Innhold 1. Teori - Budsjettering - UiBs økonomimodell
- Hva er B1, B3 og B4? - Hvordan få god kvalitet på budsjettet 2. Hjelpemidler - Malene på intranett 3. Spesielle områder - Budsjettering mellom BOA og GB - Budsjettering av avskrivninger

4 Budsjettering – planprosessen i tall
Budsjettprosesser: oven-fra-og-ned nedenfra-og-opp kombinasjon Budsjettmetoder: Rammebudsjettering Konsekvensjustert ramme Programbudsjettering Balanced scorecard Etc. Høyeste Mellomste Laveste Budsjetter: Salgsbudsjett Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Investeringsbudsjett

5 Hvorfor budsjettere UiB-økonomien er stor og kompleks (GB: 2,6 mrd, BOA: 0,7 mrd) Budsjetter er et viktig verktøy for å få oversikt og styringsinformasjon: - pr prosjekt - pr finansieringskilde (for eksempel GB, BOA, NFR, EU) - pr institutt - pr fakultet/avdeling - for hele UiB Legger planer og følger opp disse gjennom året Plan (budsjett) Måler Rapporterer

6 Metode for oppfølging av planer: 1. Periodisert budsjett
kroner plan Mnd. Jan Des

7 2. Regnskapsrapporter mot budsjett => avviksrapportering
kroner rapport rapport rapport rapport rapport rapport rapport regnskap plan Mnd. Jan Des

8 Eksempel på økonomirapport
Årsbudsjett Budsjett hittil i år Regnskap Avvik hittil i år Avvik % Innt. 3 inntekter -0,50 % 4 varek. 5 lønn -4,00 % 6-7 adk. -116,10 % 8-9 annet 92 023 1,50 % -36,90 % Overf. overført inn 0,00 % overført ut 42,73 % 36,90 % 2. Sum Sum total GB HF pr. mars 1. Kostn. Avvik som må forklares Kvalitetssikring viktig

9 Økonomimodell - virksomhetsområder (prosjekt)
UiB Grunnbevilgning (GB) BOA Bidrag (BA) Oppdrag (OA) Annuum Prosjekt NFR 199999 Prosjekt 100399 EU Prosjekt Andre bidr. prosjekt Øremerkede avsetninger Prosjekt

10 Økonomimodell - artsregnskap (resultat)
UiB Resultat: BFV-Bevilgn.fin.virksomhet Grunnbevilgning (GB) BOA 3. Inntekter Bidrag (BA) Oppdrag (OA) Annuum (prosjekt 00000) NFR Prosjekt Oppdrags prosjekt EU Prosjekt 4. Invest. 5. Lønn Andre bidrags prosjekt Øremerkede avsetninger 6-9 drift

11 Modellering av UiB-økonomien i 3 dimensjoner
Art Avdeling 1 Avdeling 3 Avdeling 2 Prosjekt (virksom-het) Inntekter Virksomhet Kostnader Hovedpoeng: mulig å planlegge (budsjett) og følge opp (regnskapsføre) innenfor hver klosse. Sted

12 Kontostreng Firma 01 Art 6720 Sted 131700 Prosjekt 000000
Analyse Formål Motpart 00 UiB-konto:

13 Tre budsjett vi kan rapportere mot:
1. B1 Tildelingsbudsjett - Økonomiavdelingen legger inn i OF 2. B3 Hovedbudsjett - Fakultetsadministrasjonen legger inn i OF 3. B4 Budsjettprognose (”skyggebudsjett” /”instituttbudsjett”) - legges inn i OF av instituttet eller fakultetet

14 Budsjettstruktur i Oracle
Tildelingsbudsjett B3 Hoved- budsjett B4 Budsjett- prognose Org ↓ HF 100 10 HF ADM 20 AI 30 EI 40 50 SUM 110

15 UiBs budsjettrutiner Rutiner på intranett
https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.275.uP?loc_code_path=2170&uP_root=root&link_id_path=158297_160582_160753&menu_type=11&mode=show_page&link_id=158297&sublink_id=160582&subsublink_id=160753&toplink_id=16881 Hovedelementer: Rammeoversikt i B1 Operasjonalisert budsjett i B3 Revidering av budsjett etter først halvår Ekstratildelinger i B1 ca annenhver måned Fakultetsvise rutiner B4-rutiner mv

16 Hvilke poster skal vi budsjettere?
Dette må vi budsjettere Alle poster over kroner Poster som er øremerket Dette bør vi budsjettere Det vi ønsker å rapportere på Vi må altså først bestemme hvordan rapporteringen vår skal være, deretter vet vi hvilke poster vi må budsjetter utover det som er pålagt.

17 REGNSKAPSRAPPORT 03/10 - AVDELING
Månedsrapport REGNSKAPSRAPPORT 03/10 - AVDELING Sammendrag Det er overforbruk på fastlønn med 2% - dvs Dette balanserer mot besparelse på avlyst seminar. Innhold: 1. Total GB 2. Analyse GA 3. Prosjekt GP 4. Prosjekt BOA Avd.total Artsregn. S11 TB GB Prosjekt- regnskap S13 TB GP Prosjektregn- skap S13 TB BOA Analyse- regnskap S14 TB GA .

18 Hvordan få god kvalitet på budsjettet
Lag budsjettgrunnlaget i excel På intranettsidene til ØA finnes excel-maler for: - budsjettering og periodisering av fastlønn - periodisering av inntekter og kostnader GB og BOA NB! Oppdateres årlig! Periodiser budsjettet ditt. Tenk: Hva er planen? (sjekk f.eks med prosjektleder) Hvilken måned kommer inntekten? Hvilken måned kommer kostnaden? (NB: forskjell på fakturadato og periodisering) Om informasjon mangler. Tenk: Hvordan var dette i fjor? Del budsjettet på 12 måneder Bruk malene på nettet. Avstem budsjettet ditt mot B1 eller B3 (kontrollrapport B11) Lagre budsjettgrunnlaget for dokumentasjon og ”sporing” Lagre ADI-arket for dokumentasjon og sikkerhet Lag evt en logg for budsjetteringer i B3/B4.

19 Kontrollrapport B11 – i Discoverer
Rapporten viser at B3 er lik B1.

20 Kontrollrapport B11 – også online fra OF
Rapporten viser at B3 er lik B1.

21 Hjelpemidlene Malene Budsjettering av lønn og sosiale kostnader
Budsjettering av fastlønn Budsjettperiodisering Felles for malene Det er bare noen felter som skal endres! Må ikke skrive over formler! Vær forsiktig ved egen maltilpasning Stemmer formlene når nye linjer settes inn? Sjekk at forutsetningene stemmer/er rimelige

22 Maler Budsjettering av lønn Lønnskostnad pr. år Lønnskostnad pr. måned
Hurtigregler for kalkulering av årslønn Link intranett

23 Litt om lønnsvekst

24 a) Budsjettering av lønn - årskostnad

25 b) Budsjettering av lønn – kostnad pr måned

26 c) Budsjettering av lønn – hurtigregel

27 Mal budsjettering av fastlønn
Lønn 5001 vit.ansatte Lønn 5002 t/a-ansatte Lønn 5003 rekrutteringsstillinger B-tillegg Refusjoner Sosiale kostnader Forutsetninger Lønnstrinn Satser sosiale kostnader Antatt lønnsvekst Link intranett

28 Budsjettering av lønn – fastlønnsbudsjett

29 Budsjettering av lønn – fastlønnsbudsjett

30 Budsjettering av lønn – fastlønnsbudsjett

31 Mal for budsjettperiodisering
Grunnbevilgningen Bidrags- og oppdragsaktiviteten Link intranett

32 Budsjettperiodisering – grunnbevilgning

33 Budsjettperiodisering – grunnbevilgning
Sist oppdatert Budsjettperiodisering – grunnbevilgning Forutsetninger Årsbudsjettbeløp

34 Budsjettperiodisering – forutsetninger

35 Budsjettperiodisering – årsbudsjettbeløpene

36 Budsjettperiodisering – BOA
Flere maler da ulike finansieringskilder føres ulikt

37 Budsjettperiodisering – NFR

38 Budsjettperiodisering – EU

39 Budsjettperiodisering – Andre bidrag

40 Budsjettperiodisering – Oppdrag

41 BOA-budsjettering Hovedbok (GL)
Budsjettere BOA-målsetning (volum/aktivitet inntekt/kostnad) Budsjettere dekningsbidragsinntekter i GB/BOA Budsjettere egenandel i GB/BOA Budsjettere egenfinansiering i GB/BOA Prosjektmodul (PA) Budsjettere enkeltprosjektene

42 BOA-budsjettering

43 BOA-budsjettering

44 BOA-budsjettering

45 BOA-budsjettering i PA

46 BOA-budsjettering i GL

47 Budsjettering av avskrivninger
Formålet med aktivering er å vise verdien og verdifallet på eiendeler. Avskrivninger fordeler kostnaden for et anleggsmidler over flere år. Modellen UiB bruker for føring av avskrivninger fordeler også inntekten en bruker til å betale investeringer over tilsvarende antall år (kalles forpliktelsesmodellen). Inntekt og kostnad knyttet til avskrivninger vil alltid være lik (nullsumspill) Alle avskrivningseffekter er samlet på motpart 81. Anbefaler å budsjettere avskrivningene i samarbeid med fakultetet.

48

49 Budsjettering av avskrivninger
Tre kilder til budsjett for avskrivninger Årets planlagte investeringer (investeringsbudsjettet) Planlagte avskrivninger fra åpningsbalansen (fakultetet har oversikt) Effekt av avskrivninger av investering gjort fra 2005 og frem til budsjettåret (Rapport A62)

50 Budsjettering av avskrivninger - Mal
Excel-mal tilgjengelig på fakultetet:

51 Oppsummering 1. Teori - Budsjettering - UiBs økonomimodell
- Hva er B1, B3 og B4? - Hvordan få god kvalitet på budsjettet 2. Hjelpemidler - Malene på intranett 3. Spesielle områder - Budsjettering mellom BOA og GB - Budsjettering av avskrivninger


Laste ned ppt "KURS I BUDSJETTERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google