Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

YRKESSKADE/YRKESSYKDOM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "YRKESSKADE/YRKESSYKDOM"— Utskrift av presentasjonen:

1 YRKESSKADE/YRKESSYKDOM
ARBEIDSRELATERT SKADE OG SYKDOM - ET VIDT BEGREP SKILLES FRA EN MER SNEVER DEFINISJON AV YRKESSKADE/YRKESSYKDOM SOM INNEBÆRER VISSE FORDELER FOR PASIENTEN Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

2 SÆRFORDELER VED YRKESSKADE
Beregning av sykepenger Beregning av rehabiliteringspenger Beregning av attføringspenger Beregning av uførepensjon Beregning av pensjon Beregning av pensjon til gjenlevende ektefelle Beregning av barnepensjon Stønad ved helsetjenester Grunn- og hjelpestønad Stønad ved gravferd Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

3 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB
YRKESSKADE Er en legemsskade eller sykdom som er forårsaket av en arbeidsulykke En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending som arbeidstakeren har vært utsatt for i arbeidet. Inkluderer også en konkret tidsbegrenset ytre påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

4 YRKESSYKDOM (likestilt med yrkesskade)
Angis i forskrifter fra Departementet Sykdom som er angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom: a)sykdomsbildet er karakteristisk b)det er rimelig sammenheng mellom aktuell påvirkning og sykdomsbilde c)symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen d)det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom er årsak til symptomene Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

5 Liste over yrkessykdommer
Forgiftning, kjemisk påvirkning Allergier, hud/lunge Stråleskader Nedsatt hørsel Lungesykdom pga. Støv Vibrasjonsskader Dekompresjonssykdom Infeksjoner Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

6 Melding av yrkesskade/yrkessykdom
ARBEIDGIVER MELDER SKADE OG SYKDOM LEGE SKAL MELDE ALL SYKDOM SOM LEGEN ANTAR KAN SKYLDES ARBEIDSTAKERENS ARBEIDSFORHOLD Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

7 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB
Kasuistikk Navn: Hans Olav Hansen Personnr. : Adresse: Bøkeveien 1,1291 Eden Denne mannen er baker, og har vært det i 20 år. Før det arbeidet han i et mekanisk verksted hos sin far Olav Hans Hansen . Faren er nå død. Dagens arbeidsgiver for denne mannen er Baker Bolle AS, Kringleveien 2, 5291 Eden H.O. Hansen har de siste 4 årene vært plager av astamanfall, som kommer på ettermiddagen. Han får tung pust og har måttet bruke ventolin det siste året når dette har kommet. I ferier og helger med fri har hna ikke hatt plager.Han lurer på om dette skyldes mel, da de i bakeriet har fått et rom med meget bra ventilasjon og lokk på eltebollene, og når han arbeider i dette rommet blir han ikke syk. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

8 YRKESSKADEFORSIKRING
Alle arbeidsgivere skal ha tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte Pasienten eller etterlatte må selv rette krav til siste arbeidsgivers forsikringsselskap Forsikringen skal dekke påført inntektstap og påførte utgifter, tap i framtidige erverv og framtidige utgifter, evt. ménerstatning og erstatning til etterlatte. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

9 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB
Foreldelsesfrister Trygdekontoret - 1 år Lov om yrkesskadeforsikring - 3 år. Fristen begynner å løpe fra når vedkommende har fått kunnskap om sykdommen og kunnskap om at den kan dekkes av forsikringen Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

10 Skritt for skritt - yrkessykdom
A. Lege sender meldeskjema B. Den skadde må selv ta kontakt med trygdekontoret for å få vurdert om vedkommende har en yrkessykdom C.Trygdekontoret innhenter skademelding fra arbeidsgiver, evt. også fra lege D. Trygdekontoret kan henvise til spesialist for vurdering E. Det lokale trygdekontoret fatter vedtak om godkjenning eller ikke. Tvilstilfelle sendes til RTV. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB

11 Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB
Skritt for skritt….. F. Et evt. avslag kan påklages, klage sendes trygdekontoret innen 6 uker G. Trygdekontoret kan gjøre om sitt vedtak. H. Hvis trygdekontoret opprettholder sitt vedtak, sendes saken til fylkestrygdekontoret. Dette kontoret kan endre vedtaket. Dersom folketrygdekontoret opprettholder sitt vedtak, kan saken ankes inn for Trygderetten. Vedtak her kan ankes inn for Lagmannsretten. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, UiB


Laste ned ppt "YRKESSKADE/YRKESSYKDOM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google