Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "tilbud om støtte til kvalitetsutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 tilbud om støtte til kvalitetsutvikling
Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

2 Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen
Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme i gang med forbedring av læreprosessene, slik at flere elever lærer mer, og gjennomfører og består videregående opplæring. Veiledningen skal konsentreres om kjerneområdene for kvalitet slik de er definert i denne meldingen. Veiledning av skoleeiere og skoler med særskilte utfordringer ble første gang omtalt i Meld. St.31 ( ). På bakgrunn av meldingen fikk Utdanningsdirektoratet i 2008 oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet om å etablere et veilederkorps i tråd med denne beskrivelsen.

3 Mål for kvalitet i opplæringen
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring Disse målene ble fastsatt i Fra Meld. St.31 ( ) Om kvalitet i skolen , og legges også til grunn i Meld. St. 22; ungdomstrinnsmeldingen Motivasjon – Mestring – Muligheter. Målene for kvalitet danner grunnlaget for utvelgelse av skoleeiere til tilbudet, og for veiledningen fra Veilederkorps.

4 Veiledning av skoleeier og skoler
Støtte til skoleeier/skoler for å styrke arbeidet med kontinuerlig utviklingsarbeid – veilederteamet skal ikke ta over ansvaret for utviklingen. Veiledningsavtalen gjelder for 1 ½ år Veiledningen vil ha fokus på skoleeier og skolene som lærende organisasjoner Skoleeier/skole velger eget utviklingsområde i samråd med veilederteamet - får støtte til å identifisere virkemidler, ressurser og muligheter fra eventuelt andre kompetansemiljøer Veiledningen gir støtte til skoleeiere og skoler – ansvaret for kvalitetsutviklingsarbeidet ligger fortsatt hos skoleeier. Veiledningsavtalene inngår for perioden – for denne porteføljen. Fokus på skoleeier og skoler som lærende organisasjoner innebærer at veiledningen i første rekke retter seg mot lokal administrasjon av skolen og skoleledelse omkring tema som organisasjonsutvikling, endringsledelse, dialogbasert arbeid med kvalitetsmålene, og læringskultur som plattform for utviklingsarbeidet. Skoleeier/skole velger eget utviklingsområde, i mange tilfeller vil dette være områder der veilederteamet ikke vil kunne tilby spisskompetanse. Men veilederne kan peke på kompetansemiljøer som kan bistå skoleeier/skole, og gi veiledning i prosess- og endringsledelse i forhold til valgt utviklingsområde.

5 Veiledningsprosessen
Initieringsfasen Etablere kontakt og avklare roller Analysere situasjonen ved hjelp av analyseverktøy Sette mål Finne løsninger og planlegge tiltak Implementerings-fasen Gjennomføre tiltak Gjennomføre relevant kompetanse-utvikling Utvikle strategier for gjennomføring Institusjonaliserings-fasen Evaluere Ny praksis er etablert Spredning av ønsket praksis Vedlikehold Veiledningen tar sikte på å bistå skoleeier/skole gjennom hele forløpet, men vi ser at i mange tilfeller kommer man kanskje ikke så langt som til institusjonaliseringsfasen i eget utviklingsarbeid i løpet av 1 ½ år. Dette understreker at skoleeier har ansvaret for utviklingsarbeide også utover veiledningsperioden, men veilederne vil være med og legge til rette for at dette kan ivaretas lokalt.

6 Organisasjonsanalysen
Analyse-/refleksjonsverktøy i initieringsfasen Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av skolens praksis og resultater i arbeidet med elevenes læring og læringsmiljø. Organisasjonsanalysen Organisasjonsanalysen er et verktøy som er utviklet for å ta temperaturen på skolen som kunnskapsarbeidsplass Swot-analysen Analyse som tydeliggjør styrker, svakheter, muligheter og trusler ved organisasjonen Skoleeieranalysen Skoleeieranalysen er et refleksjons- og prosessverktøy som kommunen kan bruke i tilknytning til oppfølging, ev utarbeiding av Tilstandsrapporten. Veilederkorpset stiller krav til disse analyseverktøyene benyttes I første fase av veiledningsforløpet for å skaffe et best mulig grunnlag for valg av utviklingsområde og forankring av arbeidet I hele organisasjonen. I tillegg tilbys et utvalg av skolene som deltar i veiledningen ekstern skolevurdering til støtte for gjennomføringen. Dette lyses ut som eget tilbud etter at deltakerne er valgt ut. Mer informasjon om verktøyene kan dere finne på

7 Skolefaglig rådgiver om effekter av veiledningen
Jeg har fått en MYE større innsikt i problemene skolen strir med. Når det kommer folk utenfra, kan man sammen reflektere over utfordringene. Dette gir en bredere forståelse. Jeg kunne ikke fått til dette refleksjonsnivået alene. Samtalene med en annen skoleeier har vært VIKTIGE. Å være skolefaglig rådgiver kan være en ensom posisjon. Dette er utsagn fra en skolefaglig rådgiver som mottok veiledning i prøveprosjektet Uttalelsen er kommet i forbindelse med tilbakemelding fra alle deltagerne ved avslutning av prøveprosjektet våren 2011.

8 Veilederne – hvem er de? Veiledere med skoleeier-erfaring
Erfarne skoleadministratorer eller andre fra kommunal administrasjon som representerer aktiv og god ledelse av skolesektoren i sin kommune (rådmann, kommunalsjef/skolesjef, fylkesrådmann, fylkesutdanningssjef eller tilsvarende) Veiledere med skoleleder-erfaring Erfarne rektorer/virksomhetsledere som representerer god ledelse over tid Veilederne frikjøpes deler av sine stillinger i andre kommuner, fylkeskommuner eller andre arbeidsgivere Veilederne rekrutteres av Utdanningsdirektoratet, og settes sammen i veilederteam med sikte på å utnytte deres kompetanse komplementært.

9 Veilederrollen bidra til egenutvikling
gi råd og veiledning til utviklings-/endringsprosessen gi metodisk og praktisk veiledning i de ulike stadier i prosessen (verktøy, modeller, metodikk) representere et eksternt speil gi legitimitet og støtte bidra med energi, entusiasme og optimisme Veilederne skal i hovedsak benytte en coachende tilnærming i veiledningen, det vil ikke instruere eller gi råd uten at dette er avklart med veisøkerne. Veiledernes erfaringer fra egen virksomhet kan i mange tilfeller være til god hjelp og støtte, men veilederne skal alltid forsikre seg om at verktøy og metodikk er godt forankret i organisasjonen og ikke bare «påført» utenfra.

10 Modell for organisering Veilederkorps
Veilederteam 1 veileder m erfaring som skoleeier 2 – 3 veiledere med erfaring som skoleledere Ressursgruppe Fagpersoner til støtte for veilederteamene Skoleeier Utdanningsdirektoratet Veilederteamene settes sammen med 4-6 medlemmer, og får ansvar for veiledningen av 2 – til 3 skoleeiere og de skolene de bringer med seg inn i avtalen. Størrelse og sammensetning av teamet vil variere i forhold til størrelse på skoleeier og skole, og antall skoler som deltar fra hver skoleeier. Ressursgruppa rekrutteres fra Utdanningsdirektoratet, og består av fagpersoner med særlig kompetanse innenfor ledelse, kommunal forvaltning, veiledning o.a. I 2013 består ressursgruppa av fagfolk fra bl.a. BI-Oslo, forskningsstiftelsen IMTEC, KS-Konsulent og Læringsmiljøsenteret. Skoleleder Skoleleder Skoleleder Skoleleder Skoleleder

11 Veilederteamenes arbeidsmetodikk
4- 5 besøk per år Veilederteamet gjennomfører besøkene sammen og i par Samlinger for skoleeier-skoleledere lokalt, og individuelle samtaler med veisøkerne etter behov Veilederteamenes metodikk tilpasses lokale behov og ønsker i hver enkelt veiledningsavtale, men som hovedregel vil veilederne gjennmomføre veiledningen sammen.

12 Faglige referanser Dette er eksempel på sentrale faglige referanser for veiledernes skolering og kompetanse. • KS, FOU-rapport: Kom nærmere ! - Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuner og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte (PWC 2010) • Fullan, Michael: All Systems Go – The Change Imperative for Whole System reform (Corwin & Ontario Principals Council, 2010) • Andreassen, Roy-Asle, Irgens, Eirik J., Skaalvik, Einar M. (red): Kompetent skoleledelse (Tapir akademisk forlag, 2010) OECD (2011): Reviews of Evaluation and Assessment in Education – Norway Artikkelstafetten ”En lærende skole” , Utdanningsdirektoratet

13 Veiledningsavtalen inngås mellom:
Utdanningsdirektoratet og skoleeier (kommune/fylkeskommune/privat skoleeier) kalt avtaleparter Skoleeier inviterer skoler fra egen organisasjon til å motta veiledning Endringer i avtalen, inkludert deltagelse fra kommunen, skal godkjennes av begge avtaleparter Skoleeier bestemmer selv hvilke og hvor mange skoler de ønsker å inkludere i veiledningen. Direktoratet anbefaler å inkludere 2 – 3 skoler dersom det er mulig for å få til god forankring av utviklingsarbeidet i kommunen/fylkeskommunen. Av hensyn til kapasitet vil ikke direktoratet normalt kunne følge opp flere skoler hos hver enkelt skoleeier.

14 Utdanningsdirektoratets rolle
Rekruttering av skoleeiere i samarbeid med FM Rekruttering av veilederteam Rekruttere kompetanse til ressursgruppe for veilederteamene Tilrettelegge for skolering og erfaringsutveksling for veilederteamene i hele veiledningsperioden Samarbeide med ressursgruppe om faglig utvikling av tilbudet Samarbeide med partssammensatt referansegruppe om nasjonal utvikling av tilbudet

15 Utdanningsdirektoratet inviterer:
Utdanningsdirektoratet inviterer 4 faglige samlinger for skoleeiere, skoleledere og andre lokale aktører: - Oppstartsamling med fokus på avtalen presentasjon av veiledningen To faglige samlinger med fokus på skoleeierskap og organisasjonsutvikling Avsluttende samling med fokus på videre kvalitetsutvikling hos skoleeier og skole etter endt veiledningsavtale Oppstartsamlingene skjer første uke i desember 2013, og har som mål å informere om tilbudet, forankre veiledningsavtalen hos alle aktørene, og introdusere veisøkerne for veilederteamene. Etter denne samlingen inngår direktoratet formell avtale med den enkelte skoleeier for perioden Direktoratet inviterer skoleeiere og skoleledere til ytterligere tre samlinger i løpet av veiledningsperioden med bidrag fra faglige ressurspersoner innenfor tema som skoleeierskap, organisasjonsutvikling og ledelse, og med fokus på skoleeiers og skolenes eget utviklingsarbeid.

16 Kostnader for skoleeiere
Veiledningstjenesten er gratis for skoleeier og skoler. Opphold og reiseutgifter i forbindelse med Utdanningsdirektoratets samlinger dekkes etter avtale. Skoleeier og skolene dekker selv sine kostnader i forbindelse med egen tidsbruk og utgifter i forbindelse med møter og samlinger lokalt. Skoleeier og skoler dekker selv kostnader til kompetanse spesifikt til eget pedagogisk utviklingsarbeid. Kostnader knyttet til veiledernes reiser og opphold i veiledningsperioden dekkes av direktoratet. Skoleeier må selv dekke møterom o.a. i forbindelse med lokale samlinger underveis, direktoratet dekker alle kostnader i tilknytning til de samlingene vi inviterer til nasjonalt.

17 Veilederkorpset Prøveprosjekt: Vest-Agder og Hordaland avsluttet juni 2011 – 11 skoleeiere og 17 skoler mottok tilbudet : Akershus, Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Rogaland, Nordland og Østfold – 29 skoleeier og 99 skoler mottok tilbudet 2012 – 13: Buskerud, Oppland, Møre og Romsdal, Hedmark, Rogaland, Nordland, Sør-Trøndelag og Troms – 26 skoleeiere og 77 skoler mottar tilbudet, avslutter juni – 14: Aust-Agder, Finnmark, Telemark, og Vestfold – 19 skoleeiere og 64 skoler mottar tilbudet Tilbudet om veiledning har siden 2011 vært lyst ut i alle landets fylker (med unntak av Oslo). Veilederkorpset har også gitt veiledning til skoleeiere i alle fylker med unntak av Sogn og Fjordane og Oslo.

18 Fra evalueringsrapport om Veilederkorps 2013
Samlet sett er veisøkere og veiledere svært fornøyde med veiledningen fra Veilederkorpset. Skoleledere, skoleeiere og veiledere oppgir at det i stor grad er en god «match» mellom veisøker og veiledere. Både skoleeiere og skoleledere oppgir at veilederne i Veilederkorpset har god fag- og veilederkompetanse. Rambøll Management Consulting evaluerer tilbudet om Veilederkorps i tidsrommet 1. september desember 2013 på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med førsteamanuensis Marit Aas og førsteamanuensis Eli Ottesen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO). NB! Delrapporten publiseres i sin helhet 22.mai 2013 på De neste sitatene og funnene er hentet fra delrapport i denne evalueringen. Sluttrapport fra evalueringen vil publiseres i løpet av desember 2013. FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV ORDNINGEN MED VEILEDERKORPS DELRAPPORT 25.april 2013 – Rambøll/ILS

19 Skoleledere og skoleeieres vurdering av veiledningen
FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV ORDNINGEN MED VEILEDERKORPS DELRAPPORT 25.april 2013 – Rambøll/ILS

20 Evalueringen viser at veisøkere og veiledere opplever at veiledningen fra Veilederkorpset har bidratt positivt til det lokale utviklingsarbeidet. Veiledningen oppgis også å ha medført økt bevissthet om skoleutvikling, særlig på skolenivå. Både veisøkere og veiledere oppgir at veiledningen har ført til praksisendringer ved skolene. FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV ORDNINGEN MED VEILEDERKORPS DELRAPPORT 25.april 2013 – Rambøll/ILS

21 Flertallet oppgir også at veiledningen har bidratt til organisasjonsendringer på skoleeiernivå, men at det spesielt er på skolenivå at det registreres endringer. Det fremgår av evalueringen at det er mer utfordrende å skape endringer på skoleeiernivå. FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV ORDNINGEN MED VEILEDERKORPS DELRAPPORT 25.april 2013 – Rambøll/ILS

22 Veisøkere og veilederes vurdering av hvorvidt veiledningen har medført endringer i praksis
FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV ORDNINGEN MED VEILEDERKORPS DELRAPPORT 25.april 2013 – Rambøll/ILS

23 Utvelgelse av skoleeiere
En skjønnsmessig helhetsvurdering legges til grunn Grunnlaget for utvelgelsen og prioriteringen kan være enten resultater fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet eller annen relevant dokumentasjon som viser at skoleeier og skoler har særskilte utfordringer på områder som f.eks.: Nasjonale prøver lesing eller regning Elevundersøkelsen Gjennomføre, fullføre og bestå 13-årig skoleløp FM bistår i arbeidet med å velge ut, motivere og koordinere søknadsprosess I uttaket prioriteres skoleeiere med liten kapasitet til ledelse og faglig utvikling av sine skoler, og som kan dokumentere utfordringer i forhold til kjerneområdene for kvalitet fra St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen. Kommuner som har igangsatt utviklingsarbeid, blant annet gjennom deltagelse i andre statlige støttetiltak, prioriteres i uttaket for å støtte opp om mulighetene for varige endringer. Kommuner som deltar i skolebasert kompetanseutvikling i satsingen «Ungdomstrinn i utvikling», prioriteres ikke i denne omgang. Når skoleeiere fra samme region søker, skal disse prioriteres, slik at direktoratet kan stimulere til nettverkssamarbeid mellom skoleeiere også etter endt avtaleperiode.

24 Veilederkorps 2014 Tilbud om veiledning til skoleeiere fra hele landet
kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere Rammene ca 20 avtaler Veiledning i perioden – Oppstartssamlinger uke 49 – desember 2013 Tilbudet om veiledning går ut i alle landets fylker (med unntak av Oslo) i Nye avtaler om veiledning inngås for perioden Rammen for Veilederkorps tilsier at direktoratet har kapasitet til å inngå cirka 20 avtaler totalt sett for hele landet per år.

25 Søknad Søknadsfrist 15. september 2013 til FM i det aktuelle fylket.
FM innstiller til direktoratet innen 1.oktober 2013. Søknadskjema på nettsiden

26 Veilederkorps 2014 Rekruttering av veiledere:
Erfarne skoleeiere/skoleledere fra hele landet kan søke om å bli veiledere Søknadsfrist 1.oktober 2013 til Utdanningsdirektoratet – søknadsskjema på Direktoratet skal også rekruttere veiledere til ny portefølje, og er interessert i søknader fra erfarne skoleadministratorer og skoleledere fra hele landet.


Laste ned ppt "tilbud om støtte til kvalitetsutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google