Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

2 Intensjon Informere om status i Vest-Agder
Informere om endringer i videreutdanningsordningen og innføring av ny stipendmodell Lyngdal

3 Kompetanse for kvalitet – hva vet vi?
Oppsummering av aktivitetsrapportering fra skoleeierne: 380 kommuner, 19 fylkeskommuner og 89 private skoler har rapportert I Vest-Agder har alle rapportert – BRA! Lyngdal

4 Deltakerundersøkelsen 2013
De aller fleste er fornøyde med videreutdanningstilbudene, 90 % opplever kvaliteten som god eller svært god. Studiene har høg faglig kvalitet, et praksisnært innhold. Mer fornøyde med de faglige sidene enn de fagdidaktiske. Den nettbaserte delen av studiet er ikke så godt vurdert som samlingene. Mange oppgir at de har fått nye faglige innfallsvinkler, og at de har blitt i stand til å undervise bedre. God tilrettelegging ved skolene. De fleste fri til å studere og økonomisk støtte til studierelaterte utgifter.   Delingskulturen ved skolene blir opplevd forskjellig, kunnskapsdeling står sterkest på barnetrinnet.   Nesten 2/3 av informantene kunne tenke seg å ta mer videreutdanning. Lyngdal

5 Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014
84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» 9 tilbud ble avlyst Ca 1800 lærere har begynt på videreutdanning ¾ fra grunnskolen Ca 1250 på «frikjøpte studietilbud» Lyngdal

6 Frikjøpte studietilbud 2013/2014 Godkjente søknader pr fag/område
Antall godkjente Antall tilbud Andel godkjente 15. mai Antall i fjor Andel i fjor Bekreftet 29. aug 15. april Leseopplæring 289 291 288 276 12 55 % 272 53 % Matematikk 257 269 278 270 11 61 % 261 59 % Engelsk 187 189 192 188 9 54 % 195 57 % Norsk 108 114 121 117 153 63 % Ledelse i skolen 93 100 106 4 32 % Rådgivning 88 90 101 97 43 % 44 % Fagområder vgo 113 107 17 94 50 % Andrespråkspedagogikk 73 70 77 68 2 52 Kunst og håndverk 24 23 22 3 33 % 34 % Musikk 13 36 % Mat og helse 18 21 39 % 23 % Kroppsøving 8 10 29 % Samisk 1 25 % - Lyngdal

7 Fylkesvis fordeling 2010-2013 Vest-Agder 112 38 33,9 49 44,5 119 52,9
tall fra mai tall per juni tall per august Antall søknader fra lærere Antall godkjente søknader Andel godkjente % Andel godkjente % Akershus 559 209 37,4 518 272 52,5 526 57,0 Aust-Agder 114 35 30,7 99 56 56,6 100 60,0 Buskerud 151 55 36,4 185 69 37,3 220 34,1 Finnmark 92 31 33,7 75 36 48,0 77 Hedmark 150 70 46,7 143 52,4 138 49,3 Hordaland 468 107 22,9 420 135 32,1 479 28,6 Møre og Romsdal 162 52 177 45,8 Nordland 266 101 38,0 242 117 48,3 200 46,0 Nord-Trøndelag 57 26 45,6 146 59 40,4 157 38,2 Oppland 89 20 22,5 149 67 45,0 141 46,1 Oslo 316 142 44,9 219 139 63,5 232 68,1 Rogaland 347 110 31,7 306 159 52,0 425 49,6 Sogn og Fjordane 118 64 54,2 82 70,1 61,8 Sør-Trøndelag 282 122 43,3 298 166 55,7 312 57,1 Telemark 133 46 34,6 51,9 87 64,4 Troms 234 111 47,4 181 78 43,1 46,3 Vest-Agder 112 38 33,9 49 44,5 119 52,9 Vestfold 29 32,6 121 60 132 53,8 Østfold 173 65 37,6 134 62 126 42,1 Utland 4 Totalt 3912 1433 36,6 3739 1825 48,8 3918 48,4 Lyngdal

8 Grunnskole vs videregående opplæring
73 % av søknadene totalt er fra grunnskolelærere 49 % av søknadene fra grunnskolelærere er godkjent - 43 % i videregående opplæring 24 % av søknadene fra grunnskolelærere er til «andre tilbud» - tilsvarende søknader fra lærere i videregående opplæring er 51 % Lyngdal

9 Grunnskole vs videregående opplæring
Videregående lærere søker i større grad på «andre tilbud» Fylkeskommunene godkjenner søknader i noe mindre grad enn kommunene Lyngdal

10 Vest-Agder 13/14 Søknader godkjent av arbeidsgiver Antall Andel
Søknader godkjent av arbeidsgiver Antall Andel Søkt om Ramme Utnyttelse Kommunale 25 40 % 60 % Private 12 19 % 342 % VAF 26 41 % 148 % Total 63 100 % 101 % Lyngdal

11 Vest-Agder 13/14 Kommunene Antall Søkt om Avsatt Differanse
Audnedal kommune 1 62500 Kristiansand kommune 6 375000 Vennesla kommune 230000 Lyngdal kommune 2 125000 134000 -9000 Farsund kommune 3 187500 146500 41000 Flekkefjord kommune 145500 -20500 Marnardal kommune Mandal kommune 210000 Songdalen kommune 99000 -36500 Sirdal kommune Søgne kommune 174500 13000 Åseral kommune Lindesnes kommune 74000 -11500 Kvinesdal 105500 Hægebostad -62500 Lyngdal

12 Hva er nytt 14/15? Lyngdal

13 Flere deltakere Måltallet for antall deltakere i Kompetanse for kvalitet økes fra 1850 til 2600. Det etableres en stipendordning for lærere der om lag 450 lærere kan få kr i stipend for å ta en videreutdanning på 30 stp i prioriterte fag, spesielt matematikk. Antall studieplasser i matematikk øker til 650 (fra 300 inneværende studieår) 41 nye videreutdanningstilbud i matematikk (6 som fjernundervisning), naturfag og regning som grunnleggende ferdighet Lyngdal

14 Bedre betingelser for skoleeier
Grunnsatsen for vikarutgiftene øker fra kr til kr. For videreutdanning i matematikk og naturfag dekker staten 75 % av vikarutgiftene. For videreutdanning i andre fag dekker staten 60 % av vikarutgiftene og skoleeier 15 %. Lyngdal

15 Lyngdal

16 Stipendordningen Stipendordningen har som mål å øke antallet lærere som tar videreutdanning med statlig støtte. Ordningen supplerer Kompetanse for kvalitet, og gir lærerne større muligheter til selv å bestemme hvordan de ønsker å bruke midlene, enten til frikjøp av tid eller som ekstra lønn. Lyngdal

17 Målgruppe for stipendordningen
Lærere i hele grunnopplæringen, inkludert lærere som underviser voksne i grunnopplæringen. Lærere som jobber på privatskoler som er godkjent etter Privatskoleloven kan søke videreutdanning. Lærere som jobber ved privatskoler som er godkjent etter voksenopplæringsloven faller utenfor ordningen, det samme gjelder skoler som er godkjent etter § 2-12 i opplæringsloven. Lyngdal

18 Stipendordningen - omfang
Om lag 450 lærere kr for å ta 30 stp kr for å ta 15 stp Skoleeier dekker kostnader til reise, opphold, læremidler osv. Lyngdal

19 Stipendordningen - prioritering
Matematikk Naturfag Andre fag (Loddtrekning ved oversøking) Lyngdal

20 Stipendordningen – læreren
Søke på samme måte som ved vikarordningen Læreren velger, i forståelse med arbeidsgiver, hvordan stipendet skal benyttes Livsopphold dersom man tar ut permisjon uten lønn Merinntekt dersom man velger å studere helt eller delvis på fritiden. Studiestipend er i utgangspunktet skattepliktig dersom stipendet overstiger kostnadene til utdanningen Benytte stipendet etter forutsetningen – følge planlagt studieprogresjon Lyngdal

21 Stipendordningen - skoleeier
Godkjenne og avslå søknader fra lærere, som ved vikarordningen Motta stipendmidler fra Fylkesmannen, utbetale stipend til lærer og følge opp at stipendet brukes etter hensikten Avtale med lærere hvordan tid til studier skal sikres Gi fridager til lesedager og eksamen etter avtaleverket Dekke reise- og oppholdskostnader og studiemateriell Lyngdal

22 Stipendordningen - midler
Fullmaktsbrev til Fylkesmennene – skoleeierne - lærerne Halvparten høst, resten vår Skoleeier utbetaler siste halvpart når studiet er fullført – hvordan formulere retningslinjer? Skoleeier kan søke om å få beholde midlene som ble utbetalt ved oppstart, selv om læreren ikke fullfører et studium Andre studier: studieavgift dekkes av staten Lyngdal

23 Kompetanse for kvalitet
Søkesystemet og søknadsprosedyrer 2014/2015 Lyngdal

24 Viktige datoer 1. februar: Søknadssystemet åpner
15. mars: Søknadsfrist for lærere 15. april: Frist for skoleeier for å godkjenne eller avslå søknader, og melde behov for midler til FM (SKJEMA) 1. juni: Frist for Utdanningsdirektoratet for å fordele studieplasser 15. sept: Frist skoleeier bekrefte studiedeltakelse til FM (SKJEMA!) 15. okt: Frist for Fylkesmannen å utbetale midlene til skoleeierne Lyngdal

25 Skoleeiermodul Lesetilgang fra 1.februar
Behandlingsrettigheter fra 16.mars Godkjenne/avslå og prioritere søknader Melde behov om vikarmidler I systemet På papir  sende til Fylkesmannen Søknadsfrist 15. april Automatisk e-post til lærerne om at søknaden er godkjent eller avslått av skoleeier Innen 1. juni: e-post fra Udir om at de kan logge seg på søkesystemet for å se fordeling av studieplasser Innen 15. september: bekrefte at læreren har blitt tatt opp på studiet (SKJEMA!) Lyngdal

26 Rapportering våren 2014 Informasjonsbrev sendes ut i februar/mars
REV er avviklet, og rapporteringen skjer på papir Antall lærere, fag, studiepoeng Lyngdal

27 Til slutt: Skoleeiers tilrettelegging og skoleeiers langsiktige planer for kompetanseutvikling er viktig. Lyngdal


Laste ned ppt "Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google