Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

2 Intensjon Informere om status i Vest-Agder Informere om endringer i videreutdanningsordningen og innføring av ny stipendmodell Lyngdal

3 Kompetanse for kvalitet – hva vet vi? Oppsummering av aktivitetsrapportering fra skoleeierne:  380 kommuner, 19 fylkeskommuner og 89 private skoler har rapportert  I Vest-Agder har alle rapportert – BRA! Lyngdal

4 Deltakerundersøkelsen 2013  De aller fleste er fornøyde med videreutdanningstilbudene, 90 % opplever kvaliteten som god eller svært god.  Studiene har høg faglig kvalitet, et praksisnært innhold.  Mer fornøyde med de faglige sidene enn de fagdidaktiske. Den nettbaserte delen av studiet er ikke så godt vurdert som samlingene.  Mange oppgir at de har fått nye faglige innfallsvinkler, og at de har blitt i stand til å undervise bedre.  God tilrettelegging ved skolene. De fleste fri til å studere og økonomisk støtte til studierelaterte utgifter.  Delingskulturen ved skolene blir opplevd forskjellig, kunnskapsdeling står sterkest på barnetrinnet.  Nesten 2/3 av informantene kunne tenke seg å ta mer videreutdanning. Lyngdal

5 Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014  84 studietilbud utlyst  10 tilbud hadde «oversøking»  9 tilbud ble avlyst  Ca 1800 lærere har begynt på videreutdanning  ¾ fra grunnskolen  Ca 1250 på «frikjøpte studietilbud» Lyngdal

6 Frikjøpte studietilbud 2013/2014 Godkjente søknader pr fag/område Fag Antall godkjente Antall tilbud Andel godkjente 15. mai Antall i fjor Andel i fjor Bekreftet29. aug15. mai15. april Leseopplæring %27253 % Matematikk %26159 % Engelsk %19557 % Norsk %15363 % Ledelse i skolen % Rådgivning %10044 % Fagområder vgo %9450 % Andrespråkspedagogikk %5250 % Kunst og håndverk %2334 % Musikk %1336 % Mat og helse %1223 % Kroppsøving %929 % Samisk %0- Lyngdal

7 Fylkesvis fordeling tall fra mai tall per juni tall per august Antall søknader fra lærere Antall godkjente søknader Andel godkjente % Antall søknader fra lærere Antall godkjente søknader Andel godkjente % Antall søknader fra lærere Andel godkjente % Akershus , , ,0 Aust-Agder , , ,0 Buskerud , , ,1 Finnmark923133, ,077 36,4 Hedmark , , ,3 Hordaland , , ,6 Møre og Romsdal , , ,8 Nordland , , ,0 Nord-Trøndelag572645, , ,2 Oppland892022, , ,1 Oslo , , ,1 Rogaland , , ,6 Sogn og Fjordane , ,189 61,8 Sør-Trøndelag , , ,1 Telemark , ,987 64,4 Troms , , ,3 Vest-Agder , , ,9 Vestfold892932, , ,8 Østfold , , ,1 Utland 4 Totalt , , ,4 Lyngdal

8 Grunnskole vs videregående opplæring  73 % av søknadene totalt er fra grunnskolelærere  49 % av søknadene fra grunnskolelærere er godkjent - 43 % i videregående opplæring  24 % av søknadene fra grunnskolelærere er til «andre tilbud» - tilsvarende søknader fra lærere i videregående opplæring er 51 % Lyngdal

9 Grunnskole vs videregående opplæring  Videregående lærere søker i større grad på «andre tilbud»  Fylkeskommunene godkjenner søknader i noe mindre grad enn kommunene Lyngdal

10 Vest-Agder 13/14 Søknader godkjent av arbeidsgiver AntallAndelSøkt omRammeUtnyttelse Kommunale2540 % % Private1219 % % VAF2641 % % Total63100 % % Lyngdal

11 Vest-Agder 13/14 KommuneneAntallSøkt omAvsattDifferanse Audnedal kommune Kristiansand kommune Vennesla kommune Lyngdal kommune Farsund kommune Flekkefjord kommune Marnardal kommune Mandal kommune Songdalen kommune Sirdal kommune Søgne kommune Åseral kommune Lindesnes kommune Kvinesdal Hægebostad Lyngdal

12 Hva er nytt 14/15? Lyngdal

13 Flere deltakere  Måltallet for antall deltakere i Kompetanse for kvalitet økes fra 1850 til  Det etableres en stipendordning for lærere der om lag 450 lærere kan få kr i stipend for å ta en videreutdanning på 30 stp i prioriterte fag, spesielt matematikk.  Antall studieplasser i matematikk øker til 650 (fra 300 inneværende studieår)  41 nye videreutdanningstilbud i matematikk (6 som fjernundervisning), naturfag og regning som grunnleggende ferdighet Lyngdal

14 Bedre betingelser for skoleeier  Grunnsatsen for vikarutgiftene øker fra kr til kr.  For videreutdanning i matematikk og naturfag dekker staten 75 % av vikarutgiftene.  For videreutdanning i andre fag dekker staten 60 % av vikarutgiftene og skoleeier 15 %. Lyngdal

15

16 Stipendordningen  Stipendordningen har som mål å øke antallet lærere som tar videreutdanning med statlig støtte.  Ordningen supplerer Kompetanse for kvalitet, og gir lærerne større muligheter til selv å bestemme hvordan de ønsker å bruke midlene, enten til frikjøp av tid eller som ekstra lønn. Lyngdal

17 Målgruppe for stipendordningen  Lærere i hele grunnopplæringen, inkludert lærere som underviser voksne i grunnopplæringen.  Lærere som jobber på privatskoler som er godkjent etter Privatskoleloven kan søke videreutdanning. Lærere som jobber ved privatskoler som er godkjent etter voksenopplæringsloven faller utenfor ordningen, det samme gjelder skoler som er godkjent etter § 2-12 i opplæringsloven. Lyngdal

18 Stipendordningen - omfang  Om lag 450 lærere  kr for å ta 30 stp  kr for å ta 15 stp  Skoleeier dekker kostnader til reise, opphold, læremidler osv. Lyngdal

19 Stipendordningen - prioritering  Matematikk  Naturfag  Andre fag (Loddtrekning ved oversøking) Lyngdal

20 Stipendordningen – læreren  Søke på samme måte som ved vikarordningen  Læreren velger, i forståelse med arbeidsgiver, hvordan stipendet skal benyttes  Livsopphold dersom man tar ut permisjon uten lønn  Merinntekt dersom man velger å studere helt eller delvis på fritiden.  Studiestipend er i utgangspunktet skattepliktig dersom stipendet overstiger kostnadene til utdanningen  Benytte stipendet etter forutsetningen – følge planlagt studieprogresjon Lyngdal

21 Stipendordningen - skoleeier  Godkjenne og avslå søknader fra lærere, som ved vikarordningen  Motta stipendmidler fra Fylkesmannen, utbetale stipend til lærer og følge opp at stipendet brukes etter hensikten  Avtale med lærere hvordan tid til studier skal sikres  Gi fridager til lesedager og eksamen etter avtaleverket  Dekke reise- og oppholdskostnader og studiemateriell Lyngdal

22 Stipendordningen - midler  Fullmaktsbrev til Fylkesmennene – skoleeierne - lærerne  Halvparten høst, resten vår  Skoleeier utbetaler siste halvpart når studiet er fullført – hvordan formulere retningslinjer?  Skoleeier kan søke om å få beholde midlene som ble utbetalt ved oppstart, selv om læreren ikke fullfører et studium  Andre studier: studieavgift dekkes av staten Lyngdal

23 Kompetanse for kvalitet Søkesystemet og søknadsprosedyrer 2014/2015 Lyngdal

24 Viktige datoer  1. februar: Søknadssystemet åpner  15. mars:Søknadsfrist for lærere  15. april:Frist for skoleeier for å godkjenne eller avslå søknader, og melde behov for midler til FM (SKJEMA)  1. juni: Frist for Utdanningsdirektoratet for å fordele studieplasser  15. sept: Frist skoleeier bekrefte studiedeltakelse til FM (SKJEMA!)  15. okt: Frist for Fylkesmannen å utbetale midlene til skoleeierne Lyngdal

25 Skoleeiermodul  Lesetilgang fra 1.februar  Behandlingsrettigheter fra 16.mars  Godkjenne/avslå og prioritere søknader  Melde behov om vikarmidler  I systemet  På papir  sende til Fylkesmannen  Søknadsfrist 15. april  Automatisk e-post til lærerne om at søknaden er godkjent eller avslått av skoleeier Innen 1. juni: e-post fra Udir om at de kan logge seg på søkesystemet for å se fordeling av studieplasser Innen 15. september: bekrefte at læreren har blitt tatt opp på studiet (SKJEMA!) Lyngdal

26 Rapportering våren 2014  Informasjonsbrev sendes ut i februar/mars  REV er avviklet, og rapporteringen skjer på papir  Antall lærere, fag, studiepoeng Lyngdal

27 Til slutt: SSkoleeiers tilrettelegging og skoleeiers langsiktige planer for kompetanseutvikling er viktig. Lyngdal


Laste ned ppt "Informasjon om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google