Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En gjennomgang av skoleskyssområdet for elever i grunnskolen  Skyssretten etter oppl § 7-1 for elever med over og under 4 km (evt 2 km) mellom hjem og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En gjennomgang av skoleskyssområdet for elever i grunnskolen  Skyssretten etter oppl § 7-1 for elever med over og under 4 km (evt 2 km) mellom hjem og."— Utskrift av presentasjonen:

1 En gjennomgang av skoleskyssområdet for elever i grunnskolen  Skyssretten etter oppl § 7-1 for elever med over og under 4 km (evt 2 km) mellom hjem og skole  Avstandsmåling  Skyssrett versus skyssorganisering/kvalitet  Vedtaksinstanser og klageinstanser  Gangavstand mellom hjem og busstopp: Lengde og ansvar  Akseptabel reisetid  Skyssorganisering og økonomisk ansvar Utdanningsmøte for Vest-Agder 12. mars 2013

2 Skyssretten etter oppl § 7-1 «Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.»

3 Avstand mellom hjem og skole – hva er det? «- frå dør til dør etter farande veg.» (Ot prp 46 (1997-98) = Bokstavelig forståelse: Fra døren hjemme til den døren på skolen som eleven går inn gjennom til vanlig på vei til 1. time = Avstanden ligger fast og kan ikke påvirkes gjennom endring av start/stoppsted for skolebuss Digital måling er akseptert med margin for feilmåling på 25 meter

4 « – etter farande veg.»  Private veier: Akseptert som skolevei dersom den brøytes vinterstid og ikke stenges. Veilys ikke betingelse.  Noen kommuner har for sin del gjort prinsippvedtak om at det kun er kommunale gang/sykkelveier (i tillegg til vanlig offentlig vei) som skal benyttes ved beregning av skolevei.

5 Vedtaksinstanser - skyssrett  Kommunen er førsteinstans ved alle søknader/krav om skyss ved avstander under 4, evt 2 km, og har ansvaret for oppfylling av skyssretten under minsteavstanden  Fylkeskommunen (AKT) er førsteinstans ved alle søknader/krav om skyss over 4, evt 2 km, og har ansvaret for oppfylling en skyssretten for disse elevene

6 Vedtaksinstans - Organisering etc av skyss -Elever med skyssrett skal sikres denne over nivået for lovens minstekrav. -Skyssens kvalitative side (organisering, materiellstandard, servicenivå etc) er fylkeskommunens (AKT) ansvar og beslutning.

7 «Svært farlig eller vanskelig skolevei under 4 (2) km»  Kommunalt ansvar. Obs g/s-veier, fartsskilting etc i skolenes nærområder. Klagesaker vanlig ved bortfall av skyss etter ny G/S-vei  = Veien må ha en fare-/vanskelighetsgrad som går utover det vanlige.  Klagebehandling: Presedenser i klagesaker, vurderinger i kommunale reglement, skjønn  Men: Skyss er en individuell rett (alder, ind. Forutsetninger, alene/medelever etc)

8 Klageinstanser  Fylkesmannen er klageinstans ved fylkeskommunalt vedtak ift skyssrett ved avstand over 4, evt 2 km.  Fylkesmannen er klageinstans ved kommunalt vedtak ift skyssrett under 4, evt 2 km.  Fylkesutvalget er klageinstans for fylkeskommunalt vedtak vedr service, organisering, materiell etc som går utover skyssretten.

9 Akseptabel gangavstand hjem – busstopp 1  Loven er absolutt i sin angivelse av avstandsgrenser hjem – skole, men tar ikke stilling til maksimal gangavstand hjem – busstopp.  Ved skyssrett: Mestedelen av skoleveien skal gjøres i buss e.a.  Fylkeskommunalt reglement for grun nskoleskyss: «…. bør ikke overstige 1 km for 1 årstrinn, 1,5 km for 2. – 3. årstrinn og 2 km for 4. – 10. årstrinn»

10 Akseptabel gangavstand hjem – busstopp 2  OBS: Ved avstand over 4 (2) km har fylkeskommunen også ansvar for denne delen av skoleveien.  Skyss – en individuell rett: Krav til varsling og vedtak når ordning faller bort ved overgang fra for eksempel 1. til 2. klasse.  Samme krav til veiens sikkerhet etc ved gangavstanden som ved skolevei under 4 (2 km)  Individuelle elevhensyn skal vurderes.

11 Noen begrep - 1  Skole/undervisningstid = elevens faktiske skoletid, ikke skolens start- og sluttider (Sivilombudsmannen)  Reisetid = Den samlede tiden for den enkelte elev fra en forlater hjemmet til det ringer inn. Tilsvarende ved elevens undervisningstids slutt.  Akseptabel reisetid: Lov eller forarbeid sier ikke noe om hva som er akseptabelt, men peker på hensyn til alder, de yngste elevenes behov for leke- og fritid – og ind. Hensyn. VAFs skyssreglement har ingen juridisk funksjon, men er fylkeskommunens vurdering.

12 Noen begrep - 2  Merk at VAFs reglement bruker ikke begrepet reisetid, men kjøretid i buss (30 min 1- 3. årstrinn/45 min 4. – 10. trinn)  Midtskyss: Begrepet er villedende og er ikke noe juridisk begrep. Grunnlaget for organisering av skyssen er hva som gir akseptabel reisetid (jfr definisjon)  Akseptabel reisetid inngår i skyssretten = omfattes av klageretten til Fylkesmannen

13 Organisering av skoleåret – og skyss  Ferie- og fridagsplanen (skoleruta): Kommunal bestemmelse/forskrift  Fellesforslaget fra KS og fylkesmennene på Agder ikke bindende, men er en anmodning  En kommune som avviker fra fellesforslaget skal ikke betale ekstra for skyss som følge av dette.  Likevel: Alle parter har ansvar for å gjøre skoleskyssen så rasjonell som mulig, dog slik at den enkelte elevs skyssrett oppfylles.

14 Organisering av skoleuka -Som for skoleåret: Felles ansvar for god utnyttelse av offentlige midler + ivaretaking av skyssretten. -Kommunen skal bestrebe seg på en kostnadseffektiv ukeorganisering innen gjeldende forskrift og praktiske, mulige rammer på den enkelte skole. -Fylkeskommunen skal oppfylle skyssretten og organisere den samlede skyssen på en kostnadseffektiv måte. -Kriterium: Akseptabel reisetid for enkeltelever, - ikke midtskyss som ordning/begrep

15 Annen skyss - 1: § 7-3  Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.  Elevar som har plass i skolefritidsordninga, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga. Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane. Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom heimen og skolefritidsordninga.

16 Annet – 2: § 7-4  Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Retten til nødvendig reisefølgje og til nødvendig tilsyn gjeld også for barn som har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga etter § 7-3 andre ledd.  Reisefølge er kommunalt ansvar, og kommer lett i spenningsforhold til § 7-3 og til ‘akseptabel reisetid’. Jfr også situasjoner ved bråk på skolebussen.

17 Andre skyssproblemstillinger  En elev innvilges plass på annen skole enn nærskolen i kommunen og må ha skyss.  Elever ved skole i annen kommune (Krossen skole)  Elever i private skoler som ligger i annen kommune enn hjemkommunen  Forholdet mellom SFO og avlastning: Rett til skyss betalt av VAF mellom hjem og sfo, - også mellom sfo og avlastningshjem?  Generelt: Virkelighetens variabler er utallige, og det må manøvreres med klokskap og smidighet.

18 Ved uenighet og tvister  Gjennomgående godt samarbeid og fleksibilitet fra begge parter  Avtalefritt område: Kommune og VAF ikke pålagt tosidige avtaler, men bør etter FMs syn gjøre det  Ved tvister: FM kan avgjøre oppgjørstvister om partene ber om det, men kan ikke av eget initiativ gå inn i en slik oppgave


Laste ned ppt "En gjennomgang av skoleskyssområdet for elever i grunnskolen  Skyssretten etter oppl § 7-1 for elever med over og under 4 km (evt 2 km) mellom hjem og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google