Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse for kvalitet – nytt strategidokument

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse for kvalitet – nytt strategidokument"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse for kvalitet – nytt strategidokument 2012-2015
En bred strategi med tre elementer: Videreutdanning Rektorutdanning Etterutdanning

2 Delmål for perioden Satsingen på videreutdanning har som mål å bedre elevenes resultater i prioriterte fag ved å øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse opp til 60 studiepoeng. Gjeldende kompetanseforskrift er et viktig grunnlag for videreutdanningen. Øke lærernes kompetanse gjennom etterutdanning på prioriterte fag og områder Styrke skolelederes kompetanse gjennom det nasjonale rektorprogrammet

3 Kommuner og fylkeskommuners skal
Forankre strategien for etter- og videreutdanning i egen organisasjon Kartlegge behov for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet og på den enkelte skole i samarbeid med partene I samarbeid med organisasjonene lage plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale og skolelederne der statlig finansierte tiltak inngår som en integrert del, og forankre planen politisk Delta i satsingen på videreutdanningen for lærere gjennom å legge til rette for deltakelse, dekke en andel av vikarutgiftene og utgifter til reise, opphold, læremidler m.v. Samarbeide med organisasjonene og lærerutdanningsinstitusjonene om kvalitet, relevans, tilrettelegging og tilpasning av tilbudene om etter- og videreutdanning Foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med partene

4 Ny finansieringsordning fra studieåret 2012/2013
Finansieringsordningen er endret slik at staten tar 50 % av vikarkostnadene mens skoleeier tar 25 %. Resten er lærernes egeninnsats i form av bruk av egen tid Læreren skal frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver Statens bidrag til vikarutgifter er kr for 30 stp Skoleeiers andel av vikarutgifter er kr kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler m.v.

5 Lærer i 100 % stilling som tar 30 stp videreutdanning

6 Lærer i 100 % stilling som tar 30 stp videreutdanning
Total arbeidsbelastning

7 Nasjonalt prioriterte fag/områder og antall tilbud
Antall studietilbud finansiert fra strategien redusert fra første periode fra 96 tilbud til 74 (80) Tilbud i nasjonalt prioriterte fag/områder: Norsk/samisk (samisk kulturkunnskap), matematikk, engelsk Leseopplæring og rådgivning Mat og helse, Kroppsøving, Musikk og Kunst og håndverk Andrespråkspedagogikk Tilbud til lærere i videregående opplæring prioriteres ut fra skoleeiers lokale behov Videreutvikling av tilbud til yrkesfaglærere (5 nye tilbud) Ledelse i skolen (for lærere) Andre ordinære studier som universiteter og høgskoler tilbyr, gjerne utviklet i samarbeid med skoleeier og organisasjonene

8 Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader
15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og andre ordinære studier Skoleeier kunne innhente flere søknader: 118 nye søknader 3789 registrerte søknader [Hordaland: 420] 2803 fra lærere i grunnskolen [334] 877 fra lærere i videregående opplæring [75] 117 fra lærere i private skoler [19] 15. april: Skoleeiers frist for godkjenning/avvisning og prioritering Skoleeier søke Fylkesmannen om vikarmidler m.m

9 Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Skoleeiers søknader
1844 godkjente søknader frikjøpte og selvvalgte studieplasser – måltall 1700 [Hordaland 135] Grunnskolen ca 1410 lærere - 3/4 Videregående opplæring ca 340 lærere Private skoler ca 90 lærere 1185 på studietilbud opprettet for Kompetanse for kvalitet i de nasjonalt prioriterte fag/områdene [110] 74 tilbud fordelt på 25 universiteter/høgskoler 659 på «selvvalgte studietilbud» dvs andre fag og/eller studiesteder – 1/3 [25 i Hordaland] Pr i dag 1730 studenter

10 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader pr fag/område
Antall godkjente Antall tilbud Andel godkjente Leseopplæring 272 12 53 % Matematikk 261 11 59 % Engelsk 195 9 57 % Norsk 153 63 % Rådgivning 100 4 44 % Fagområder vg opplæring 94 50 % Andrespråkspedagogikk 52 2 Kunst og håndverk 23 3 34 % Musikk 13 36 % Mat og helse 23 % Kroppsøving 29 % Samisk -

11 Videreutdanning for lærere 2012/2013 Frikjøpte studietilbud
20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere: 4 av tilbudene i Matematikk 4 av tilbudene i Leseopplæring 4 av tilbudene i Engelsk 3 av tilbudene i Rådgivning 2 av tilbudene i Norsk 2 tilbud i Andrespråkspedagogikk Tilbudet i Yrkesretting av programfag 6 tilbud har oversøking dvs flere godkjente søkere enn «makstallet» institusjonen har oppgitt

12 Frikjøpte studietilbud med flest godkjente søkere
Institusjon Antall godkjente Leseopplæring 1 Høgskolen i Oslo og Akershus 76 Matematikk 2 53 Matematikk 1 48 Engelsk 2 45 Norsk 1 44 Engelsk 1 Høgskolen i Østfold 42 Universitetet i Stavanger Leseopplæring 2 37 Rådgivning 1 Høgskolen i Bergen 36 Andrespråkspedagogikk Høgskolen i Hedmark 31 Høgskolen i Vestfold 30 Høgskolen i Nord-Trøndelag 29 Norsk 2 28 Rådgivning 2 Høgskolen i Lillehammer 26 25 NTNU

13 Frikjøpte studietilbud med få godkjente søkere
4 tilbud hadde ingen godkjente søkere Følgende tilbud ble avlyst 2012/2013 Matematikk med fagdidaktikk (vg): UMB Energi, klima og yrkesdidaktikk i naturbruk (vg): UMB Kroppsøving: Høgskulen i Sogn og Fjordane Mat og helse: Universitetet i Tromsø Mat og helse: Universitetet i Agder Samisk andrespråkspedagogikk: Samisk Høgskole Sørsamisk: Høgskolen i Nord-Trøndelag

14 Frikjøpte studietilbud region Vest - godkjente søkere
Institusjon Fag Antall godkjente søkere Høgskolen i Bergen Andrespråkspedagogikk 21 Engelsk 2 6 Matematikk 1 24 Matematikk 2 18 Norsk 1 12 Norsk 2 13 Rådgivning 1 36 Høgskolen Stord/Haugesund Musikk 5 Høgskulen i Sogn og Fjordane Kroppsøving Prosjekt til fordjuping Høgskulen i Volda Leseopplæring 1 3 NLA Høgskolen 11 Leseopplæring 2 7 Universitetet i Bergen Matematikk for videregående opplæring 8 177

15 Frikjøpte tilbud Antall godkjente søknader pr institusjon
Antall tilbud Høgskolen i Oslo og Akershus 367 9 Høgskolen i Bergen 130 7 Universitetet i Stavanger 91 4 Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 5 Høgskolen i Østfold 72 Høgskolen i Hedmark 69 3 NTNU 55 Høgskolen i Vestfold 49 Høgskolen i Nord-Trøndelag 39 Høgskolen i Lillehammer 2 Høgskolen i Telemark 34 Universitetet i Agder 29 Universitetet i Tromsø Universitetet i Nordland 25 Øvrige institusjoner 83 14

16 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader fra Hordaland Fordeling på institusjoner
Antall godkjente fra Hordaland Totalt fra hele landet Høgskolen i Bergen 76 130 NLA 16 18 Universitetet i Stavanger 8 91 Høgskulen i Sogn og Fjordane 3 13 Høgskolen i Oslo og Akershus 2 367 Universitetet i Bergen 1 Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold 72 Høgskolen i Nesna Universitet i Tromsø 29 SUM 110

17 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader fra Hordaland Fordeling på fag/område
Antall godkjente Institusjoner Leseopplæring 19 NLA(16), UiS, HiOA, HiVo Matematikk 28 Alle ved HiB Engelsk 11 UiS(6), HiB(3), HiØ, UiTø Norsk 22 Rådgivning 9 HiB(8), HiNe Fagområder videregående opplæring 5 HiSF(3), UiB, UiS Andrespråkspedagogikk 15 Kunst og håndverk 1 HiOA SUM 110

18 Frikjøpte vs selvvalgte studietilbud
Skoleeier har godkjent noe større andel av søknadene om studier på «frikjøpte tilbud» framfor søknader på de «selvvalgte tilbudene» Geografiske forskjeller når det gjelder andel godkjente selvvalgte tilbud ifht totalen i fylket: Sogn og Fjordane 83 % Oppland 74 % Nordland 54 % Finnmark 53 % Og i den andre enden Oslo 2 % Vestfold 13 % Hordaland 19 % Troms, Akershus og Rogaland 28 %

19 Selvvalgte studietilbud Fagområder med mange godkjente søknader
Ca antall studenter Studenter fra Hordaland Leseopplæring/ leseveiledning o.l 115 Masterstudier 75 4 Spesialpedagogikk 65 3 Matematikk 55 1 Klasseledelse 30 Engelsk Rådgivning

20 Selvvalgte studietilbud – institusjoner med flere enn 10 godkjente søkere
Antall studenter Universitetet i Oslo 86 Høgskolen i Lillehammer 22 Høgskulen i Sogn og Fjordane 62 Universitetet i Bergen NTNU 60 Universitetet i Stavanger 20 Høgskolen i Sør-Trøndelag 48 Høgskulen i Volda 19 Høgskolen i Oslo og Akershus 40 Høgskolen i Vestfold 18 Universitetet i Nordland 38 Høgskolen i Nord-Trøndelag 15 Høgskolen i Telemark 28 Høgskolen Stord/Haugesund 12 Høgskolen i Østfold 27 Rudolf Steinerhøyskolen Universitetet i Agder Høgskolen i Hedmark 11 Universitetet i Tromsø 23 Høgskolen i Bergen 10

21 Deltar ikke, ingen søknader Antall kommuner totalt
Oversikt over deltakelse pr fylke: 64 % av kommunene deltar med lærere i ordningen 26 % av kommunene har ingen registrerte søknader 10 % av kommunene avviste alle søknader Fylke Deltar Avvist alle Deltar ikke, ingen søknader Antall kommuner totalt Østfold 10 4 18 56 % 22 % Akershus 21 1 22 95 % 0 % 5 % Hedmark 17 5 77 % 23 % Oppland 15 7 26 58 % 15 % 27 % Buskerud 12 3 6 57 % 14 % 29 % Vestfold 13 14 93 % 7 % Telemark 11 2 61 % 11 % 28 % Aust-Agder 73 % 20 % Vest-Agder 9 60 % 13 % Rogaland 69 % 12 % 19 % Hordaland 33 79 % 9 % Sogn og Fjordane 8 31 % Møre og Romsdal 36 Sør-Trøndelag 25 44 % Nord-Trøndelag 23 35 % Nordland 20 44 45 % 41 % Troms 16 64 % 4 % 32 % Finnmark 19 63 % 16 % 21 %

22 Vikarmidler Hordaland
Nasjonalt: Foreløpige rammer 1. februar 106,25 mill kr Endelig ramme 4. oktober kr Hordaland: Foreløpig ramme kr Endelig ramme kr

23 Antall godkjente søknader pr 15. april Hordaland
Skoleeier Lærer-søknader Godkjente søknader Hordaland fylkeskommune 73 5 Fusa 6 4 Bergen 152 40 Os 10 1 Etne 3 Austevoll Sveio 2 Sund Bømlo 15 Fjell 9 Stord 18 Askøy 16 Fitjar Modalen Tysnes Osterøy Kvinnherad Meland Odda Øygarden Ullensvang Lindås 25 Eidfjord Austrheim Ulvik Fedje Granvin Masfjorden Voss Private skoler 19 Kvam Statlige skoler SUM  420 135

24 Kompetanse for kvalitet – hva vet vi?
Deltakerevalueringer: Lærerne er meget tilfredse med tilrettelegging og organisering, innhold, formidling og forelesernes kompetanse Studiene oppleves i høy grad å være relatert til læreplanen, grunnskolelærere i større grad enn lærere i videregående opplæring Nesten alle lærere har fått frigjort tid til å studere Videreutdanningen kan med fordel settes inn i en større sammenheng på skolene  kunnskapsdeling Oppsummering av aktivitetsrapportering fra skoleeierne Oppsummering av rapporter fra fylkesmennenes om arbeid med etter- og videreutdanning Det samarbeides godt om etter- og videreutdanning i fylkene Endringen i finansieringsordningen er blitt godt mottatt Skoleeierne er bekymret over midler til etterutdanning på prioriterte områder Evaluering av strategien

25 Elektronisk søknadssystem
Lærere registrerer søknader fra 1. februar – 15. mars Skoleeiere før 15. april: Godkjenner/avviser søknader fra lærere Søker fylkesmannen om vikarmidler Utdanningsdirektoratet fordeler studieplasser Skoleeierne melding om lærere som har fått plass Universiteter og høgskoler melding om lærere som har fått plass UH gjør det formelle opptaket FM tildeler vikarmidler foreløpig til skoleeierne før sommeren Skoleeierne gir endelig beskjed til FM innen 15. september Fylkesmannen tildeler midler

26 Etterutdanning 2012 Midler til gjennomføring av etterutdanning
Leseopplæring, regneopplæring, vurdering for læring, klasseledelse, spesialpedagogikk, andrespråksdidaktikk, fag- og yrkesopplæring Skolering av lærere i Ny GIV Pilotering av skolebasert etterutdanning - strategi for ungdomstrinnet Klasseledelse, lesing, skriving, regning Budsjettforslag for 2013: Skolebasert etterutdanning - strategi for ungdomstrinnet Kompetanse i opplæring av minoritetsspråklige barn

27 Ny GIV Gjennomføring i videregående opplæring
Tettere oppfølging av svakt presterende elever Skolering av 2 lærere fra alle ungdomsskoler og videregående skoler sammen 3+2 dager i leseopplæring, skriveopplæring og regneopplæring – underveisevurdering og klasseledelse/motivasjon Matematikksenteret, Lesesenteret, Skrivesenteret 650 lærere første året, 1350 lærere neste år, 1600 lærere 2012/2013

28 Kompetanse for kvalitet Nasjonal rektorutdanning
15. mars: 788 registrerte søkere Rektorer 184 Ass. rektorer 44 Inspektører 227 Avdelingsledere 209 Lærere 124 Søknader pr skoletype: Grunnskole 585, videregående opplæring 178, private skoler 42 Studiestart høsten 2012: 400 studieplasser er fylt opp

29 Rektorutdanningen 2012 Oversikt over studiesteder
Antall søkere Antall innstilt til tilbyder Handelshøyskolen BI (Oslo, Porsgrunn og Stavanger) 269 135 50 % NTNU (Trondheim og Tromsø) 140 83 59 % Universitetet i Bergen (Bergen og Førde) 136 64 47 % ILS ved Universitetet i Oslo 116 72 % Høgskolen i Oslo og Akershus 71 48 68 % AFF ved Norges Handelshøyskole 41 18 44 %

30 Kompetanse for kvalitet Nasjonal rektorutdanning
Ekstern evaluering Delrapport nr. 2: Deltakerne er svært fornøyde med programmet Deltakerne opplever å få økt trygghet i lederrollen Den pedagogiske kvaliteten er god og praksisrelevansen er høy Kompetente leverandører på feltet Veien videre Siste ordinære opptak er våren 2013 Vurdere behov og situasjon i dag og framover

31 Lederutdanning for barnehagestyrere 2012
15. mars: 725 registrerte søkere 388 fra kommunal barnehage 335 fra privat barnehage 2 fra statlig barnehage 4. mai: 658 søknader godkjent av skoleeier 300 styrere påbegynt utdanningen

32 Lederutdanning for barnehagestyrere 2012 Oversikt over studiesteder
Antall søkere Studieplasser Andel Høgskolen i Oslo og Akershus 221 74 33 % Handelshøyskolen BI 171 62 36 % Norges Handelshøyskole Bergen Tromsø 82 59 40 49 % 68 % Dronning Mauds Minne Høgskole 102 44 43% Universitetet i Agder 99 40 %

33 Store satsinger på kompetanseutvikling 2005-2012
10 tiltak har statlig budsjett på over 100 mill kr i perioden : Kompetanse for utvikling : 1,428 mrd kr Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere : 836 mill kr Etterutdanning på prioriterte områder: 418 mill kr De nasjonale sentrene i grunnopplæringen (grunntildeling): 385 mill kr Kunnskapsløftet - fra ord til handling KFOTH: 203 mill kr Øremerket tilskudd for tettere oppfølging av elever i Vg1: 155 mill kr Veiledning av nyutdannede lærere (inkl veilederutdanning): 139 mill kr Øremerket tilskudd til kulturskoler og kulturtilbud: 120 mill kr Rektorutdanningen: 120 mill kr Bedre læringsmiljø : 112 mill kr Disse ti tiltakene har hatt ¾ av det samlede budsjettet som går til kompetanseutvikling og andre utviklingstiltak.

34 5,3 mrd kr statlige midler til kompetanseutvikling og andre utviklingstiltak 2005-2012


Laste ned ppt "Kompetanse for kvalitet – nytt strategidokument"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google