Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse for kvalitet – nytt strategidokument 2012-2015 En bred strategi med tre elementer: Videreutdanning Rektorutdanning Etterutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse for kvalitet – nytt strategidokument 2012-2015 En bred strategi med tre elementer: Videreutdanning Rektorutdanning Etterutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse for kvalitet – nytt strategidokument 2012-2015 En bred strategi med tre elementer: Videreutdanning Rektorutdanning Etterutdanning

2 Delmål for perioden 2012-2015 Satsingen på videreutdanning har som mål å bedre elevenes resultater i prioriterte fag ved å øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse opp til 60 studiepoeng. Gjeldende kompetanseforskrift er et viktig grunnlag for videreutdanningen. Øke lærernes kompetanse gjennom etterutdanning på prioriterte fag og områder Styrke skolelederes kompetanse gjennom det nasjonale rektorprogrammet

3 Kommuner og fylkeskommuners skal Forankre strategien for etter- og videreutdanning i egen organisasjon Kartlegge behov for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet og på den enkelte skole i samarbeid med partene I samarbeid med organisasjonene lage plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale og skolelederne der statlig finansierte tiltak inngår som en integrert del, og forankre planen politisk Delta i satsingen på videreutdanningen for lærere gjennom å legge til rette for deltakelse, dekke en andel av vikarutgiftene og utgifter til reise, opphold, læremidler m.v. Samarbeide med organisasjonene og lærerutdanningsinstitusjonene om kvalitet, relevans, tilrettelegging og tilpasning av tilbudene om etter- og videreutdanning Foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med partene

4 Ny finansieringsordning fra studieåret 2012/2013 Finansieringsordningen er endret slik at staten tar 50 % av vikarkostnadene mens skoleeier tar 25 %. Resten er lærernes egeninnsats i form av bruk av egen tid Læreren skal frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver Statens bidrag til vikarutgifter er kr 125 000 for 30 stp Skoleeiers andel av vikarutgifter er kr 62 500 + kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler m.v.

5 Lærer i 100 % stilling som tar 30 stp videreutdanning

6 Total arbeidsbelastning

7 Nasjonalt prioriterte fag/områder og antall tilbud Antall studietilbud finansiert fra strategien redusert fra første periode fra 96 tilbud til 74 (80) Tilbud i nasjonalt prioriterte fag/områder: –Norsk/samisk (samisk kulturkunnskap), matematikk, engelsk –Leseopplæring og rådgivning –Mat og helse, Kroppsøving, Musikk og Kunst og håndverk –Andrespråkspedagogikk –Tilbud til lærere i videregående opplæring prioriteres ut fra skoleeiers lokale behov –Videreutvikling av tilbud til yrkesfaglærere (5 nye tilbud) –Ledelse i skolen (for lærere) Andre ordinære studier som universiteter og høgskoler tilbyr, gjerne utviklet i samarbeid med skoleeier og organisasjonene

8 Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og andre ordinære studier Skoleeier kunne innhente flere søknader: 118 nye søknader 3789 registrerte søknader [Hordaland: 420] –2803 fra lærere i grunnskolen [334] –877 fra lærere i videregående opplæring [75] –117 fra lærere i private skoler [19] 15. april: –Skoleeiers frist for godkjenning/avvisning og prioritering –Skoleeier søke Fylkesmannen om vikarmidler m.m

9 Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Skoleeiers søknader 1844 godkjente søknader frikjøpte og selvvalgte studieplasser – måltall 1700 [Hordaland 135] –Grunnskolen ca 1410 lærere - 3/4 –Videregående opplæring ca 340 lærere –Private skoler ca 90 lærere 1185 på studietilbud opprettet for Kompetanse for kvalitet i de nasjonalt prioriterte fag/områdene [110] –74 tilbud fordelt på 25 universiteter/høgskoler 659 på «selvvalgte studietilbud» dvs andre fag og/eller studiesteder – 1/3 [25 i Hordaland] Pr i dag 1730 studenter

10 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader pr fag/område FagAntall godkjenteAntall tilbudAndel godkjente Leseopplæring2721253 % Matematikk2611159 % Engelsk195957 % Norsk153963 % Rådgivning100444 % Fagområder vg opplæring941250 % Andrespråkspedagogikk52250 % Kunst og håndverk23334 % Musikk13336 % Mat og helse12423 % Kroppsøving9229 % Samisk03-

11 Videreutdanning for lærere 2012/2013 Frikjøpte studietilbud 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere: –4 av tilbudene i Matematikk –4 av tilbudene i Leseopplæring –4 av tilbudene i Engelsk –3 av tilbudene i Rådgivning –2 av tilbudene i Norsk –2 tilbud i Andrespråkspedagogikk –Tilbudet i Yrkesretting av programfag 6 tilbud har oversøking dvs flere godkjente søkere enn «makstallet» institusjonen har oppgitt

12 Frikjøpte studietilbud med flest godkjente søkere StudietilbudInstitusjonAntall godkjente Leseopplæring 1Høgskolen i Oslo og Akershus76 Matematikk 2Høgskolen i Oslo og Akershus53 Matematikk 1Høgskolen i Oslo og Akershus48 Engelsk 2Høgskolen i Oslo og Akershus45 Norsk 1Høgskolen i Oslo og Akershus44 Engelsk 1Høgskolen i Østfold42 Leseopplæring 1Universitetet i Stavanger42 Leseopplæring 2Høgskolen i Oslo og Akershus37 Rådgivning 1Høgskolen i Bergen36 AndrespråkspedagogikkHøgskolen i Hedmark31 Leseopplæring 1Høgskolen i Vestfold30 Matematikk 1Høgskolen i Nord-Trøndelag29 Norsk 2Høgskolen i Oslo og Akershus28 Rådgivning 2Høgskolen i Lillehammer26 Engelsk 1Høgskolen i Hedmark25 Engelsk 1Universitetet i Stavanger25 Rådgivning 2NTNU25

13 Frikjøpte studietilbud med få godkjente søkere 4 tilbud hadde ingen godkjente søkere Følgende tilbud ble avlyst 2012/2013 –Matematikk med fagdidaktikk (vg): UMB –Energi, klima og yrkesdidaktikk i naturbruk (vg): UMB –Kroppsøving: Høgskulen i Sogn og Fjordane –Mat og helse: Universitetet i Tromsø –Mat og helse: Universitetet i Agder –Samisk andrespråkspedagogikk: Samisk Høgskole –Sørsamisk: Høgskolen i Nord-Trøndelag

14 Frikjøpte studietilbud region Vest - godkjente søkere InstitusjonFagAntall godkjente søkere Høgskolen i BergenAndrespråkspedagogikk21 Høgskolen i BergenEngelsk 26 Høgskolen i BergenMatematikk 124 Høgskolen i BergenMatematikk 218 Høgskolen i BergenNorsk 112 Høgskolen i BergenNorsk 213 Høgskolen i BergenRådgivning 136 Høgskolen Stord/HaugesundMusikk5 Høgskulen i Sogn og FjordaneKroppsøving0 Høgskulen i Sogn og FjordaneProsjekt til fordjuping13 Høgskulen i VoldaLeseopplæring 13 NLA HøgskolenLeseopplæring 111 NLA HøgskolenLeseopplæring 27 Universitetet i BergenMatematikk for videregående opplæring8 177

15 Frikjøpte tilbud Antall godkjente søknader pr institusjon InstitusjonAntall godkjenteAntall tilbud Høgskolen i Oslo og Akershus3679 Høgskolen i Bergen1307 Universitetet i Stavanger914 Høgskolen i Sør-Trøndelag745 Høgskolen i Østfold724 Høgskolen i Hedmark693 NTNU555 Høgskolen i Vestfold493 Høgskolen i Nord-Trøndelag394 Høgskolen i Lillehammer392 Høgskolen i Telemark343 Universitetet i Agder293 Universitetet i Tromsø295 Universitetet i Nordland253 Øvrige institusjoner8314

16 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader fra Hordaland Fordeling på institusjoner InstitusjonAntall godkjente fra Hordaland Totalt fra hele landet Høgskolen i Bergen76130 NLA1618 Universitetet i Stavanger891 Høgskulen i Sogn og Fjordane313 Høgskolen i Oslo og Akershus2367 Universitetet i Bergen18 Høgskulen i Volda13 Høgskolen i Østfold172 Høgskolen i Nesna113 Universitet i Tromsø129 SUM110

17 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader fra Hordaland Fordeling på fag/område FagAntall godkjenteInstitusjoner Leseopplæring19NLA(16), UiS, HiOA, HiVo Matematikk28Alle ved HiB Engelsk11UiS(6), HiB(3), HiØ, UiTø Norsk22Alle ved HiB Rådgivning9HiB(8), HiNe Fagområder videregående opplæring5HiSF(3), UiB, UiS Andrespråkspedagogikk15Alle ved HiB Kunst og håndverk1HiOA SUM110

18 Frikjøpte vs selvvalgte studietilbud Skoleeier har godkjent noe større andel av søknadene om studier på «frikjøpte tilbud» framfor søknader på de «selvvalgte tilbudene» Geografiske forskjeller når det gjelder andel godkjente selvvalgte tilbud ifht totalen i fylket: –Sogn og Fjordane 83 % –Oppland 74 % –Nordland 54 % –Finnmark 53 % Og i den andre enden –Oslo 2 % –Vestfold 13 % –Hordaland 19 % –Troms, Akershus og Rogaland 28 %

19 Selvvalgte studietilbud Fagområder med mange godkjente søknader Ca antall studenter Studenter fra Hordaland Leseopplæring/ leseveiledning o.l 115 Masterstudier754 Spesialpedagogikk653 Matematikk551 Klasseledelse30 Engelsk30 Rådgivning304

20 Selvvalgte studietilbud – institusjoner med flere enn 10 godkjente søkere Institusjon Antall studenterInstitusjon Antall studenter Universitetet i Oslo86Høgskolen i Lillehammer22 Høgskulen i Sogn og Fjordane62Universitetet i Bergen22 NTNU60Universitetet i Stavanger20 Høgskolen i Sør-Trøndelag48Høgskulen i Volda19 Høgskolen i Oslo og Akershus40Høgskolen i Vestfold18 Universitetet i Nordland38Høgskolen i Nord-Trøndelag15 Høgskolen i Telemark28Høgskolen Stord/Haugesund12 Høgskolen i Østfold27Rudolf Steinerhøyskolen12 Universitetet i Agder27Høgskolen i Hedmark11 Universitetet i Tromsø23Høgskolen i Bergen10

21 Oversikt over deltakelse pr fylke: 64 % av kommunene deltar med lærere i ordningen 26 % av kommunene har ingen registrerte søknader 10 % av kommunene avviste alle søknader FylkeDeltarAvvist alle Deltar ikke, ingen søknader Antall kommuner totalt DeltarAvvist alle Deltar ikke, ingen søknader Østfold10441856 %22 % Akershus21012295 %0 %5 % Hedmark17052277 %0 %23 % Oppland15472658 %15 %27 % Buskerud12362157 %14 %29 % Vestfold13101493 %7 %0 % Telemark11251861 %11 %28 % Aust-Agder11131573 %7 %20 % Vest-Agder9241560 %13 %27 % Rogaland18352669 %12 %19 % Hordaland26343379 %9 %12 % Sogn og Fjordane15382658 %12 %31 % Møre og Romsdal224103661 %11 %28 % Sør-Trøndelag140112556 %0 %44 % Nord-Trøndelag13282357 %9 %35 % Nordland206184445 %14 %41 % Troms16182564 %4 %32 % Finnmark12341963 %16 %21 %

22 Vikarmidler Hordaland Nasjonalt: Foreløpige rammer 1. februar 106,25 mill kr Endelig ramme 4. oktober 117 465 734 kr Hordaland: Foreløpig ramme 10 333 500 kr Endelig ramme 8 144 937 kr

23 Antall godkjente søknader pr 15. april Hordaland SkoleeierLærer- søknader Godkjente søknader SkoleeierLærer- søknader Godkjente søknader Hordaland fylkeskommune735Fusa64 Bergen15240Os101 Etne43Austevoll11 Sveio2 Sund3 Bømlo156Fjell159 Stord186Askøy162 Fitjar31Modalen1 Tysnes11Osterøy11 Kvinnherad54Meland154 Odda11Øygarden21 Ullensvang42Lindås259 Eidfjord11Austrheim44 Ulvik21Fedje11 Granvin21Masfjorden63 Voss92Private skoler19 Kvam21Statlige skoler11 SUM 420135

24 Kompetanse for kvalitet – hva vet vi? Deltakerevalueringer: –Lærerne er meget tilfredse med tilrettelegging og organisering, innhold, formidling og forelesernes kompetanse –Studiene oppleves i høy grad å være relatert til læreplanen, grunnskolelærere i større grad enn lærere i videregående opplæring –Nesten alle lærere har fått frigjort tid til å studere –Videreutdanningen kan med fordel settes inn i en større sammenheng på skolene  kunnskapsdeling Oppsummering av aktivitetsrapportering fra skoleeierne Oppsummering av rapporter fra fylkesmennenes om arbeid med etter- og videreutdanning –Det samarbeides godt om etter- og videreutdanning i fylkene –Endringen i finansieringsordningen er blitt godt mottatt –Skoleeierne er bekymret over midler til etterutdanning på prioriterte områder Evaluering av strategien

25 Elektronisk søknadssystem Lærere registrerer søknader fra 1. februar – 15. mars Skoleeiere før 15. april: –Godkjenner/avviser søknader fra lærere –Søker fylkesmannen om vikarmidler Utdanningsdirektoratet fordeler studieplasser –Skoleeierne melding om lærere som har fått plass –Universiteter og høgskoler melding om lærere som har fått plass UH gjør det formelle opptaket FM tildeler vikarmidler foreløpig til skoleeierne før sommeren Skoleeierne gir endelig beskjed til FM innen 15. september Fylkesmannen tildeler midler

26 Etterutdanning 2012 Midler til gjennomføring av etterutdanning –Leseopplæring, regneopplæring, vurdering for læring, klasseledelse, spesialpedagogikk, andrespråksdidaktikk, fag- og yrkesopplæring Skolering av lærere i Ny GIV Pilotering av skolebasert etterutdanning - strategi for ungdomstrinnet –Klasseledelse, lesing, skriving, regning Budsjettforslag for 2013: Skolebasert etterutdanning - strategi for ungdomstrinnet Skolering av lærere i Ny GIV Kompetanse i opplæring av minoritetsspråklige barn

27 Ny GIV Gjennomføring i videregående opplæring Tettere oppfølging av svakt presterende elever Skolering av 2 lærere fra alle ungdomsskoler og videregående skoler sammen 3+2 dager i leseopplæring, skriveopplæring og regneopplæring – underveisevurdering og klasseledelse/motivasjon Matematikksenteret, Lesesenteret, Skrivesenteret 650 lærere første året, 1350 lærere neste år, 1600 lærere 2012/2013

28 Kompetanse for kvalitet Nasjonal rektorutdanning 15. mars: 788 registrerte søkere –Rektorer 184 –Ass. rektorer 44 –Inspektører 227 –Avdelingsledere 209 –Lærere 124 Søknader pr skoletype: –Grunnskole 585, videregående opplæring 178, private skoler 42 Studiestart høsten 2012: 400 studieplasser er fylt opp

29 Rektorutdanningen 2012 Oversikt over studiesteder Antall søkere Antall innstilt til tilbyder Handelshøyskolen BI (Oslo, Porsgrunn og Stavanger) 26913550 % NTNU (Trondheim og Tromsø) 1408359 % Universitetet i Bergen (Bergen og Førde) 1366447 % ILS ved Universitetet i Oslo 1168372 % Høgskolen i Oslo og Akershus 714868 % AFF ved Norges Handelshøyskole 411844 %

30 Kompetanse for kvalitet Nasjonal rektorutdanning Ekstern evaluering Delrapport nr. 2: –Deltakerne er svært fornøyde med programmet –Deltakerne opplever å få økt trygghet i lederrollen –Den pedagogiske kvaliteten er god og praksisrelevansen er høy –Kompetente leverandører på feltet Veien videre –Siste ordinære opptak er våren 2013 –Vurdere behov og situasjon i dag og framover

31 Lederutdanning for barnehagestyrere 2012 15. mars: 725 registrerte søkere –388 fra kommunal barnehage –335 fra privat barnehage –2 fra statlig barnehage 4. mai: 658 søknader godkjent av skoleeier 300 styrere påbegynt utdanningen 31

32 Lederutdanning for barnehagestyrere 2012 Oversikt over studiesteder Antall søkere StudieplasserAndel Høgskolen i Oslo og Akershus 22174 33 % Handelshøyskolen BI 17162 36 % Norges Handelshøyskole Bergen Tromsø 82 59 40 49 % 68 % Dronning Mauds Minne Høgskole 10244 43% Universitetet i Agder 9940 40 %

33 Store satsinger på kompetanseutvikling 2005-2012 10 tiltak har statlig budsjett på over 100 mill kr i perioden 2005-2012 : –Kompetanse for utvikling 2005-2008: 1,428 mrd kr –Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012: 836 mill kr –Etterutdanning på prioriterte områder: 418 mill kr –De nasjonale sentrene i grunnopplæringen (grunntildeling): 385 mill kr –Kunnskapsløftet - fra ord til handling KFOTH: 203 mill kr –Øremerket tilskudd for tettere oppfølging av elever i Vg1: 155 mill kr –Veiledning av nyutdannede lærere (inkl veilederutdanning): 139 mill kr –Øremerket tilskudd til kulturskoler og kulturtilbud: 120 mill kr –Rektorutdanningen: 120 mill kr –Bedre læringsmiljø 2009-2014: 112 mill kr Disse ti tiltakene har hatt ¾ av det samlede budsjettet som går til kompetanseutvikling og andre utviklingstiltak.

34 5,3 mrd kr statlige midler til kompetanseutvikling og andre utviklingstiltak 2005-2012


Laste ned ppt "Kompetanse for kvalitet – nytt strategidokument 2012-2015 En bred strategi med tre elementer: Videreutdanning Rektorutdanning Etterutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google