Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis 30. 10
Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis Svein-Erik Fjeld

2 Ståsteds- analysen ….. kan bidra til (enda mer) positive svar på
Drøfter og reflekterer skoleledere og lærere hva som er god undervisningspraksis ? Klarer skoleledere og lærere å identifisere og anerkjenne god undervisningspraksis i egen skole ? Vet alle skoleledere og lærere hva som er forbedringspunkter i skolens undervisningspraksis ? kan bidra til (enda mer) positive svar disse spørsmålene M. Fullan, 2011

3 Dannelse – Børs og katedral
Mandatet vårt Gi elevene grunnlag for å gjøre gode valg til beste for seg selv og andre – både når det gjelder arbeid, medborgerskap og privatliv

4 Regjeringens mål for grunnopplæringen St
Regjeringens mål for grunnopplæringen St.melding Om kvalitet i skolen St.melding – På rett vei Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv Alle elever (…) som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet Alle elever (…) skal inkluderes og oppleve mestring

5 Stadig høyere krav til kommunene og skolene….
Utfordring I: Skolene blir tydeligere enn før bedt om å heve læringsresultatene sine Utfordring II: Skolene blir tydeligere enn før konfrontert med resultatene sine fra eksterne kilder (jf transparens) Utfordring III: Mange kommuner / skoler er i tvil om hvordan de kan forbedre resultatene sine

6 Transparens – også for skolen
130912

7 Evalueringskultur 7 Kjerna i alt vurderingsarbeid -
anten det er elevbasert, skolebasert, kommunalt basert eller nasjonalt: KVEN SKAL VURDERE KVA FOR KVEN MED KVA METODE ? 7

8 Evalueringskultur ….. Skolen – en ikke-profesjonell kultur ?
Betydningen av kunnskap som samfunnsskapende kraft er stadig tydeligere Skolens pedagogiske kjerne er temmelig resistent overfor eksterne styringstilktak Kommuner flest og lærere flest har tradisjonelt ikke kunnet begrunne praksisen sin ut fra forskning og evaluering Har skolesystemet tapt status i samfunnent m.a. p.g.a. manglende kunnskap om egen status og følgende manglende argumentasjons- og utviklingskraft ? (Kilde: Peter Dahler-Larsen: Evalueringskultur (2006)) Hva mener dere om disse utsagnene ? ”(…) skolens pædagogiske og praktiske kerne er temmelig resistemt over for eksterne styringstiltak og forandringer” (Andersen 2004 / Dahler-Larsen 2006) Jf legenes kompetanseoppbygging og -utvikling Eksterne evalueringer av skolen det siste tiåret er kunnskapsbaserte 8

9 § 2-1.Skolebasert vurdering Skolen skal jamleg vurdere
Skolebasert vurdering er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven § 2-1: § 2-1.Skolebasert vurdering Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.

10 (Peter Dahler-Larsen: Evalueringskultur (2006))
Evaluering er … … en vidensamling, der foretages med henblik på at styre og/eller forbedre en indsats. (Peter Dahler-Larsen: Evalueringskultur (2006)) Side 9.

11 Kvalitetsvurderingssystemet
Meld. St. 20 ( ) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen: «(…) misvisende å omtale vurderingssystemet som et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, (…)»

12 April 2013

13 Vurderingskultur – et «must» for alle skoler
NB ! Eksterne vurderingsdata vil ikke fungere for skoler som ikke har interne vurderingsdata / intern vurderingskultur * Fritt etter Richard Elmore, Oslo 2013

14 «Kvalitetsvurderings- systemets
viktigste funksjon er å være til nytte for skolene og skoleeierne» (Side 147)

15 Ståsteds- analysen Revidert versjon august 2013

16 Ståstedsanalysen Utviklet i Kunnskapsløftet – fra ord til handling (K-FOTH) ( ) Bakgrunn i Hardanger-Voss-regionen Praktikere i samarbeid med U.dir. Ny versjon kvalitetssikret av U.dir., UH-sektoren, Voss kommune

17 Ståstedsanalysen – et verktøy for kompetansebygging
«Ulike verktøy, som tilstandsrapporten, ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen, støtter nå opp om utviklingen av analysekompetanse og oppfølging av resultatene fra nasjonale prøver i skolen og på skoleeiernivå.»

18 Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av skolens praksis og resultater i arbeidet med elevenes læring og læringsmiljø. Målet er å finne fram til og prioritere innsatsområder som kan føre til at flere elever lærer mer, gjennomførere og består.

19 Ståstedsanalysen 2013

20

21

22 Detaljert manual

23

24

25 Ståstedsanalysen – Fase 1 (3) Samlet informajon om skolen
Ressurser Læringsmiljø Elevresultater Lokale indikatorer Drøfting av datagrunnlaget i fase 1 Datainnsamling fra m.a. Skoleporten Fase 1: Brukeren laster ned en bestilt rapport fra Skoleporten - Faktaopplysninger om skolen vedr. skolens ressurser, fra Elevundersøkelsen og karakterer og resultater fra Nasjonale prøver – samt resultater fra lokale undersøkelser

26

27

28

29

30 Skolens praksis Egen- vurdering Fase 2 Ståstedsanalysen 2013
Kompetanse og motivasjon Tilpasset opplæring og vurdering Lærings-miljø og rådgiving Kultur for læring Ledelse Profesjons-utvikling og samarbeid Ståstedsanalysen 2013 Fase 2 Egen- vurdering

31 Tegn på god praksis / Skolens kollektive praksis
Ståstedsanalysen – Fase 2 (3) Egenvurdering av skolens praksis (1 (2)) Hoveddelen Tegn på god praksis / Skolens kollektive praksis

32

33 /

34

35 Ståstedsanalysen – Fase 2 (3) Egenvurdering av skolens praksis (2 (2)) Utdypende egenvurdering (ev)
Tegn på god praksis / Skolens kollektive praksis Klasseledelse Underveisvurdering Læreplanarbeid Grunnleggende ferdigheter Organisasjonsanalysen Fag- og yrkesopplæring i skole

36 Ståstedsanalysen – Fase 3 (3) Analyse, konklusjoner og tiltak
Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområder Drøfting av det samlete materialet fra fase 1 og 2 SWOT-analysen

37 SWOT-analyse

38 Ståsteds- analysen Revidert versjon august 2013 Tre filmer

39 Evaluering - Prosesser
«Resultatene fra eksterne tester, internasjonale evalueringer som PISA, TIMSS og CIVIC og nasjonale prøver har (…) vist seg å være vanskelig å omsette til utvikling og endret praksis i den enkelte skolen. Summative konstateringer og kartlegginger må transformeres og knyttes til den enkelte skolens kultur For at evalueringen skal kunne bidra til eller være en støtte i utviklingen av praksisen i relativt autonome skoler, må evalueringene knyttes til prosessene i skolen som system. « Fra Roy-Asle Andreassen i boka Kompetent skoleledelse (red. Andreassen / Irgens / Dons, 2010) (s.48) * NB ! Ståstedsanalysen er ikke en ren summativ kartlegging !

40 Mål – PROSESS – Resultat

41 Fra mangetydig kompleksitet til felles forståelse

42 Skolen som kompleks organisasjon
er den mest komplekse organisasjonen som fins. Per Dalin & Hans –Gunter Rolff (1991) «Kanskje pedagogikk verkeleg er (…) den vanskelegaste vitskapen av dei alle (..)» Steinar Bøyum, UiB, Nytt norsk tidsskrift, nr

43 I det hyperkomplekse samfunnet.....
....(....) går hovedmotsætningen mellom dem, der kan, og dem der ikke kan håndtere kompleksitet. (Qvortrup, 2001)

44 KISS ! (Keep it simple, stupid !)

45 Talk together, plan together, work together – that’s the simple key.
The bigger challenge is how to get everyone doing that. 2012, s. 114

46 Refleksjon, læring, utvikling
Fellesrefleksjon over praksis - et av de få områdene som skaper utvikling - iflg. Trond Ålvik * Jf praksisfellesskap

47 Om å sortere i en kompleks virkelighet …..
(…) noe er virkelig i den utstrekning det passer til en definisjon av virkelighet (…). (…) virkelig er hva et tilstrekkelig stort antall mennesker er blitt enige om å kalle virkelig – (…) Etter Forandring; Watzlawick, Weakland & Fish , Gyldendal 1980

48 Lærende møter ….. Informasjon Læring / Kunnskap, kompetanse Monolog
Dialog Medbestemmelse Medskaping Lineær saksbehandling Kvalitetsledelse Det å være fri for ansvar Det å ha og ta ansvar Diskusjon Diskurs ”Svarets pedagogikk” ”Spørsmålets pedagogikk”

49 ”Produktiv samhandling kjenneteiknar lærande organisasjonar”
Kjelde: "En lærende skole - i eit systemisk perspektiv" (U.dir., 2009)

50 Ståstedsanalysen – lett å like …
Evidens vs kunnskapsbasert praksis / kontekstuell handlingskompetanse Konstruktivisme Lærende organisasjon Aksjonslæring Diskurs Deltakerdemokrati «Soft governance» Kapasitetsbygging - Organisasjonsutvikling - Profesjonsutvikling - Ledelse Test vs prosess / profesjonsbygging Jf evidensdebatten (evidens: «full klarhet eller innsikt») Kontekstuell handlingskompetanse

51 «Ingen reform kan gjennomføres uten at
lærernes tekniske ferdigheter forandres. Dersom lærerne fortsetter sin praksis på samme måte som før, har det nettopp ikke skjedd en reform i skolesektoren.» 2011

52 «The most abused educational research finding these days is this:
the quality of the teacher is the single most important determinant in the learning of the student.» 2012, s. 15

53

54 Lederen som nøkkelperson
It should be clear, then, that school improvement is an organizational phenomenon, and therefore the principal, as leader, is the key. (Fullan, M., 2007) Fullan, M.: The New Meaning of Educational Change, teachers Collage Press, New York, 2007

55 Snu deg til naboen og diskuter innlegget til Svein-Erik
* Snu deg til naboen og diskuter innlegget til Svein-Erik. Er det noko de vil kommentere, spørje om, drøfte i plenum ?

56 SWOT-analyse

57 SWOT -analysen Strengths Weaknesses Opportunities Threats

58 SWOT-analyse

59 SWOT-analyse Styrker (S) Hva er positivt eller verdifullt
når det gjelder oppdraget, strategien, forutsetningene, eksterne faktorer m.v. ?

60 Hvilke muligheter finnes ? Hvilke positive konsekvenser kan oppnås
SWOT-analyse Muligheter (O) Hvilke muligheter finnes ? Hvilke positive konsekvenser kan oppnås ved å utnytte styrker ?

61 SWOT-analyse Svakheter (W)
Hva er mindre bra, negativt eller mangelfullt i dag m.h.t. oppdrag, strategi, interne forutsetninger, prosesser, rammevilkår, eksterne faktorer m.v.

62 Hvilke potensielle farer finnes ? negative konsekvenser
SWOT-analyse Trusler (T) Hvilke potensielle farer finnes ? Hvilke negative konsekvenser kan komme om svakheter varer ved ?

63 Snu deg til naboen og diskuter innlegget til Svein-Erik
* Snu deg til naboen og diskuter innlegget til Svein-Erik. Er det noko de vil kommentere, spørje om, drøfte i plenum ?


Laste ned ppt "Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google