Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis 30.10. 2013 Svein-Erik Fjeld.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis 30.10. 2013 Svein-Erik Fjeld."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis 30.10. 2013 Svein-Erik Fjeld

2 Ståsteds- analysen ….. – Drøfter og reflekterer skoleledere og lærere hva som er god undervisningspraksis ? – Klarer skoleledere og lærere å identifisere og anerkjenne god undervisningspraksis i egen skole ? – Vet alle skoleledere og lærere hva som er forbedringspunkter i skolens undervisningspraksis ?

3 Dannelse – Børs og katedral Mandatet vårt Gi elevene grunnlag for å gjøre gode valg til beste for seg selv og andre – både når det gjelder arbeid, medborgerskap og privatliv

4 Regjeringens mål for grunnopplæringen St.melding 31 2007-2008 - Om kvalitet i skolen St.melding 20 2012-13 – På rett vei Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv Alle elever (…) som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet Alle elever (…) skal inkluderes og oppleve mestring

5 Stadig høyere krav til kommunene og skolene…. Utfordring I: Skolene blir tydeligere enn før bedt om å heve læringsresultatene sine Utfordring II: Skolene blir tydeligere enn før konfrontert med resultatene sine fra eksterne kilder (jf transparens) Utfordring III: Mange kommuner / skoler er i tvil om hvordan de kan forbedre resultatene sine

6 Transparens – også for skolen

7 Evalueringskultur

8 Evalueringskultur ….. Skolen – en ikke-profesjonell kultur ? Betydningen av kunnskap som samfunnsskapende kraft er stadig tydeligere Skolens pedagogiske kjerne er temmelig resistent overfor eksterne styringstilktak Kommuner flest og lærere flest har tradisjonelt ikke kunnet begrunne praksisen sin ut fra forskning og evaluering Har skolesystemet tapt status i samfunnent m.a. p.g.a. manglende kunnskap om egen status og følgende manglende argumentasjons- og utviklingskraft ? (Kilde: Peter Dahler-Larsen: Evalueringskultur (2006))

9 Skolebasert vurdering er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven § 2-1: § 2-1.Skolebasert vurdering Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.

10 Evaluering er … … en vidensamling, der foretages med henblik på at styre og/eller forbedre en indsats. (Peter Dahler-Larsen: Evalueringskultur (2006))

11

12

13 Vurderingskultur – et «must» for alle skoler NB ! Eksterne vurderingsdata vil ikke fungere for skoler som ikke har interne vurderingsdata / intern vurderingskultur

14 «Kvalitetsvurderings- systemets viktigste funksjon er å være til nytte for skolene og skoleeierne» (Side 147)

15 Ståsteds- analysen Revidert versjon august 2013

16 Ståstedsanalysen Utviklet i Kunnskapsløftet – fra ord til handling (K-FOTH) (2006-10) Bakgrunn i Hardanger-Voss-regionen Praktikere i samarbeid med U.dir. Ny versjon kvalitetssikret av U.dir., UH-sektoren, Voss kommune

17 Ståstedsanalysen – et verktøy for kompetansebygging «Ulike verktøy, som tilstandsrapporten, ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen, støtter nå opp om utviklingen av analysekompetanse og oppfølging av resultatene fra nasjonale prøver i skolen og på skoleeiernivå.»

18 Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av skolens praksis og resultater i arbeidet med elevenes læring og læringsmiljø. Målet er å finne fram til og prioritere innsatsområder som kan føre til at flere elever lærer mer, gjennomførere og består.

19

20

21 www.udir.no/utvikling

22 Detaljert manual

23

24

25 Ståstedsanalysen – Fase 1 (3) Samlet informajon om skolen Ressurser Læringsmiljø Elevresultater Lokale indikatorer Drøfting av datagrunnlaget i fase 1 Datainnsamling fra m.a. Skoleporten

26

27

28

29

30 Skolens praksis Kompetanse og motivasjon Tilpasset opplæring og vurdering Lærings-miljø og rådgiving Kultur for læring Ledelse Profesjons- utvikling og samarbeid

31 Tegn på god praksis / Skolens kollektive praksis Ståstedsanalysen – Fase 2 (3) Egenvurdering av skolens praksis (1 (2)) Hoveddelen

32

33 /

34

35 Ståstedsanalysen – Fase 2 (3) Egenvurdering av skolens praksis (2 (2)) Utdypende egenvurdering (ev) Tegn på god praksis / Skolens kollektive praksis -Klasseledelse -Underveisvurdering -Læreplanarbeid -Grunnleggende ferdigheter -Organisasjonsanalysen -Fag- og yrkesopplæring i skole

36 Ståstedsanalysen – Fase 3 (3) Analyse, konklusjoner og tiltak Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområder Drøfting av det samlete materialet fra fase 1 og 2 SWOT-analysen

37 SWOT-analyse

38 Ståsteds- analysen Revidert versjon august 2013

39 Evaluering - Prosesser «Resultatene fra eksterne tester, internasjonale evalueringer som PISA, TIMSS og CIVIC og nasjonale prøver har (…) vist seg å være vanskelig å omsette til utvikling og endret praksis i den enkelte skolen. Summative konstateringer og kartlegginger må transformeres og knyttes til den enkelte skolens kultur. For at evalueringen skal kunne bidra til eller være en støtte i utviklingen av praksisen i relativt autonome skoler, må evalueringene knyttes til prosessene i skolen som system. « Fra Roy-Asle Andreassen i boka Kompetent skoleledelse (red. Andreassen / Irgens / Dons, 2010) (s.48)

40

41 Fra mangetydig kompleksitet til felles forståelse

42 Skolen som kompleks organisasjon «(…) skolen er den mest komplekse organisasjonen som fins. Per Dalin & Hans –Gunter Rolff (1991) «Kanskje pedagogikk verkeleg er (…) den vanskelegaste vitskapen av dei alle (..)» Steinar Bøyum, UiB, Nytt norsk tidsskrift, nr 1-2013

43 I det hyperkomplekse samfunnet.........(....) g å r hovedmots æ tningen mellom dem, der kan, og dem der ikke kan h å ndtere kompleksitet. (Qvortrup, 2001)

44 KISS !

45 Talk together, plan together, work together – that’s the simple key. The bigger challenge is how to get everyone doing that.

46 Refleksjon, læring, utvikling Fellesrefleksjon over praksis - et av de få områdene som skaper utvikling - iflg. Trond Å lvik

47 Om å sortere i en kompleks virkelighet ….. -(…) noe er virkelig i den utstrekning det passer til en definisjon av virkelighet (…). -(…) virkelig er hva et tilstrekkelig stort antall mennesker er blitt enige om å kalle virkelig – (…) Etter Forandring; Watzlawick, Weakland & Fish, Gyldendal 1980

48 Lærende møter ….. InformasjonLæring / Kunnskap, kompetanse MonologDialog MedbestemmelseMedskaping Lineær saksbehandlingKvalitetsledelse Det å være fri for ansvarDet å ha og ta ansvar DiskusjonDiskurs ”Svarets pedagogikk””Spørsmålets pedagogikk”

49 ”Produktiv samhandling kjenneteiknar lærande organisasjonar”

50 Ståstedsanalysen – lett å like … Evidens vs kunnskapsbasert praksis / kontekstuell handlingskompetanse Konstruktivisme Lærende organisasjon Aksjonslæring Diskurs Deltakerdemokrati «Soft governance» Kapasitetsbygging - Organisasjonsutvikling - Profesjonsutvikling - Ledelse

51

52 «The most abused educational research finding these days is this: the quality of the teacher is the single most important determinant in the learning of the student.»

53

54 Lederen som nøkkelperson It should be clear, then, that school improvement is an organizational phenomenon, and therefore the principal, as leader, is the key. (Fullan, M., 2007)

55

56 SWOT-analyse

57 SWOT -analysen Strengths Weaknesses Opportunities Threats

58 SWOT-analyse

59 Styrker (S) Hva er positivt eller verdifullt når det gjelder oppdraget, strategien, forutsetningene, eksterne faktorer m.v. ?

60 SWOT-analyse Muligheter (O) Hvilke muligheter finnes ? Hvilke positive konsekvenser kan oppnås ved å utnytte styrker ?

61 SWOT-analyse Svakheter (W) Hva er mindre bra, negativt eller mangelfullt i dag m.h.t. oppdrag, strategi, interne forutsetninger, prosesser, rammevilkår, eksterne faktorer m.v.

62 SWOT-analyse Trusler (T) Hvilke potensielle farer finnes ? Hvilke negative konsekvenser kan komme om svakheter varer ved ?

63


Laste ned ppt "Ståstedsanalysen eller Fra mandat via vurdering til praksis 30.10. 2013 Svein-Erik Fjeld."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google