Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Fylkesmannens flomrapport, kont.møte 24.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Fylkesmannens flomrapport, kont.møte 24.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Fylkesmannens flomrapport, kont.møte 24.10.2013

2 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Rapporten Etter flommen i 2011 bidro vi til DSBs rapport. Flere av våre poenger, spesielt om etterarbeidet, kom ikke med i DSBs rapport, og vi velger derfor å skrive en selvstendig rapport denne gangen. Rapporten fokuserer på samordning, og adresserer etterabeidet Rapporten erstatter ikke etats- og kommunevise rapporter og evalueringer

3 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Hendelsesforløp Godt varslet fra NVE og Met 17. – 22. mai 2013 – Daglige flomvarsel. Varselet intensiveres mot den 22. mai – Oppfølgende flomvarsel mottatt 21. mai varslet inntil 50‐års flom. 22. mai 2013: – Fylkesberedskapsrådet innkalt kl 1400 – Flere kommuner og etater etablerte kriseledelse – Flom i Veikledalen, Nord‐Fron. Sentrum i Kvam evakueres. – Ras gjennom boligfelt i Nord‐Aurdal. Evakuering i løpet av kvelden og natta – Et større antall riks‐, fylkes‐ og kommunale veier stengt, brudd i transmisjonsnettet – Fylkesmannen iverksetter rapportering fra kommunene 23. mai 2013 – Nytt møte i fylkesberedskapsrådet – Håndtering 24. mai 2013 – Nytt møte i fylkesberedskapsrådet

4 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Hovedinntrykk Godt håndtert av alle involverte Risikoerkjennelsen god i Oppland. Alle kommuner har ROS og alle har beredskapsplan. Vi har identifisert 27 erfaringer og forslag til forbedringer som vi trekker fram.

5 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland JD Det bør innføres et system for beredskapsnivåer i Norge på tvers av alle organisasjoner. DSB bør prioritere dette, eventuelt gjennom JD. Nivåene bør være grønn, gul, oransje og rød. DSB bør prioritere det påbegynte arbeidet med å anskaffe og utvikle ett kartbasert verktøy for produksjon av et felles situasjonsbilde Regjeringen bør revidere samordningsinstruksen, kgl.res av 12.12.97 og muligens beredskapsinstruksen, kgl.res av 18.05.08, slik at samordning beskrives som en kontinuerlig prosess der tiltak velges etter behov. Fylkesmannen bør gis formell samordningsmyndighet også for gjenopprettingsfasen

6 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Indikatorbasering Indikatorer bør utpekes og innarbeides i beredskapsplaner så sant det er praktisk mulig for å lette beslutningsprosessen i pressede situasjoner.

7 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland SD og PT Alle tele‐ og internettleverandører må være representert i fylkesberedskapsrådet, enten ved – at de representeres av Post‐ og teletilsynet, eller – at en leverandør, f.eks. Telenor, gis fullmakt til å koordinere på vegne av alle tilbydere etter modell fra kraftbransjen, dvs en teletilbydernes distriktssjef (TDS)

8 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland LMD og SLF Naturskadefondet bør gjennomføre styremøter så ofte som påkrevd og det bør vurderes om sekretariatet skal få fullmakt til å godkjenne større summer

9 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland OED og NVE Det bør vurderes å tilføre NVE regionalt økte ressurser for å sikre hurtigere gjenoppretting Hurtig gjenoppretting vil forhindre nye skader ved liknende hendelser

10 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Alle dep/dir med erstatningsordinger Erstatningsordninger endres til også å omfatte tilbakeføring til nødvendig standard der det er opplagt at eksisterende standard ikke er tilstrekkelig for å avverge nye skader

11 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Fylkesberedskapsrådet Fylkesberedskapsrådet bør sammenkalles minst en gang før hendelsen inntreffer dersom det er en forhåndsvarslet hendelse. Ved varsling til fylkesberedskapsrådets medlemmer, sendes gjenpart til medlemmets organisasjon Å tillate deltagelse gjennom telefonkonferanse øker oppmøte i en presset situasjon. Telefonkonferanse forutsetter en kjent rutine for gjennomføring. Det bør gjennomføres jevnlige øvelser i Fylkesberedskapsrådet

12 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Andre erfaringer Naturhendelser av denne størrelsesorden vil alltid medføre transmisjonsfeil i deler av telenettet, og det bør det tas hensyn til i risikoanalyser og beredskapsplaner. Det anbefales at kommuner/etater med beredskapsansvar anskaffer satellitt‐telefon Befolkningen bør bli informert om hvordan de skal forholde seg i akutte situasjoner om teletjenestene har falt bort, og hvor man skal henvende seg for å få tilgang til satellitttelefon.

13 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Andre erfaringer (forts.) Det bør tildeles ressurser til, og legges til rette for, flere øvelser. At lensmann/polititjenestemann med politilogg på PC deltar i kommunens kriseledelse er svært nyttig. Ordningen bør opprettholdes og forsterkes. Det lages en Forvaltningsplan for Lågen som en regionplan etter PBL og som sammenholdes med Vannforvaltningsplan for Mjøsa.


Laste ned ppt "Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Fylkesmannens flomrapport, kont.møte 24.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google