Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med kriseplan i Narvik kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med kriseplan i Narvik kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med kriseplan i Narvik kommune
Fylkesmanns konferanse i Narvik 27. og krisehåndtering Arbeid med kriseplan i Narvik kommune Økt fokus på krisehåndtering i NK i 2010 Invitasjon til å delta i øvelsen TYR Ansvarsfordeling mellom de ulike enheter Utvalgte nøkkelpersoner i NK i tett planleggingsarbeid for TYR EPS – ansvaret ble lagt til enhetsleder for Barn, unge og familie Hva er EPS???

2 EPS – evakuerte og pårørendesenter
Fylkesmanns konferanse i Narvik 27. og krisehåndtering EPS – evakuerte og pårørendesenter Håndtering av evakuerte og pårørende som har vært involvert i en uønsket hendelse eller krise. Det innebærer blant annet at kommunen har ansvaret for å opprette og drifte et senter for evakuerte og pårørende, når det er nødvendig eller politiet ber om det. Senteret skal kunne ta i mot fysisk uskadde personer som er evakuert fra et skadested, men skal også kunne ta hånd om pårørende til involverte i en uønsket hendelse.

3 Fylkesmanns konferanse i Narvik 27. og 28.11.13 krisehåndtering
EPS Kommunen må bemanne EPS med ledelse og faglig kompetente personer. Funksjon ved etablering av EPS Leder for EPS Nestleder for EPS Informasjonshåndtering Registrering Adgangskontroll/vakt Evakuertefunksjonen Pårørendefunksjonen Ansvarlige for forpleining/innkvartering EPS-medarbeidere fra kommunen, rep.fra trossamfunn, frivillig organisasjoner Lokaler Kommunens kriseteam

4 Politiets rolle ! Politiet vil stille personell til disposisjon for å ivareta oppgaver som registrering, avhør, varsling av pårørende, informasjon, mediehåndtering, trans port mv. Når politiet får melding om en hendelse som berører et betydelig antall per­soner, eller man av andre årsaker kan regne med mange henvendelser fra pårørende, skal evakuerte­ og pårørendeoppgavene organiseres under P2 i politimesterens stab. Det er svært viktig med god kommunikasjon mellom de ulike funksjonene som håndterer evakuerte og pårørende. Oppgavene bør ledes og koordineres av en polititjenesteperson med erfaring fra håndtering av pårørende og ellers bemannes av tjenestepersoner med nødvendig kompetanse i slikt arbeid. Politiet har en viktig rolle i arbeidet med evakuerte og pårørende, men er som kommunen og de andre samvirkeaktørene helt avhengig av et tett sam­arbeid om planverk, øvelser og selve håndteringen av reelle hendelser.

5 Oppgavefordeling Kommunen, inkl. helse­ og omsorgstjenesten:
registrere eventuelle skader og prioritere den medisinske innsatsen (triage = prioritering av pasientenes behandlinger basert på alvorlighetsgraden av deres tilstand) Etablere «vente­ og hjelpeplasser» „gi psykososial omsorg og samtaletjenester – psykososial kriseplan i EPS „ sørge for forpleining, omsorg, trygghet, utsyr m.m Politiet: „ registrere personopplysninger „ koordinere og ha kontroll med transport av uskadde, skadde og døde „ avhøre sentrale vitner (med vekt på opplysninger som kan begrense skadeomfanget) „ kvalitetssikre informasjonen og situasjonsrapporter til operasjonslederen eller politimesterens stab „ gi informasjon til de involverte i EPS – dette ble gjort i samarbeid med leder for EPS „ tilrettelegge for varsling av pårørende „ koordinere mediehåndteringen i mottakssenteret „ etablere vakthold og skjerme mot media og befolkningen

6 Organisering EPS i Narvik
EPS- ledelsen Leder: Enhetsleder BUF Nestleder: Enhetsleder ROP Medlemmer: Enhetsleder NAV og enhetsleder bygg forvalting. Innsatskort 1. Registrering / kontroll / sentralbord Ansvar: BUF Innstaskort 2. IKT – info.tjeneste Ansvar: IT Innsatskort 3. Lokaler, forpleining og innkvartering Ansvar: Tildelingskontor, NAV og byggforvalting Innsatskort 4. Pårørendetjenester, mottak Ansvar: BUF, ROP og hjemmetjenesten Innsatskort 5. Psykosial kriseplan Ansvar: ROP og BUF m.fl. Fagpersoner ved behov

7 EPS-ledelsen oppgaver:
Ledelsen fra EPS skal umiddelbart møte i Kongensgt. 49 – møterom 2 . etg. Etter kl. 15:30 må nøkkelkort brukes for tilgang til bygget. Ledelsen av EPS iverksetter etableringen sammen med Kriseledelsen og vurdere: Hva slags type hjelp skal gis, og omfanget av hjelpen? Hvem skal ha hjelp og støtte Beslutte egnet lokaler Starte innkalling av personell via ledere for de 5 innsatsgruppene jmf. innsatskortene Sørge for at organisasjon er tydelig, at roller og funksjoner til personellet er avklart, og at alle inn- og utgående meldinger registreres. Etabler kommunikasjonslinjer med Kriseledelsen (samband, telefon, e-post m.m)

8 Personell i EPS – hvem skal og kan delta:
All personell må være uniformert. Gule vester for ”hjelpere” og ledelsen skal ha egen uniformering med blåe vester. Innsatsgrupper SKAL ha en definert gruppeleder. Personellets kompetanse og antall resurser vil være avhenger av krisesituasjon, og kan bestå av: - Personell fra enhet Rus og Psykiatri - Personell fra spes.ped.team og barnevern – disse brukes spesielt med tanke på barn / unge, sammen med helsesøster. - Personell fra hjemmetjenesten - Personell fra NAV-sosial - Personell fra IT - Personell fra enhet HR - Personal fra enhet Samfunnskontakt og service Støttepersonell: - Fra trossamfunn (eks. prest) og frivillige organisasjoner.

9 Valg av EPS - Lokaler Lokaler velges av EPS- ledelsen ut fra den situasjon og antall personer det skal ytes støtte til. Viktig å ha liste over aktuelle lokaler, størrelsen, fasiliteter, nøkkelpersoner, tlf.nr. m.m Kommunale bygg, hoteller m.fl.

10 EPS - Kommunale bygninger:
Bygg Kontaktperson Telefon Merknad Parken ungdomsskole Åshild Amundsen Wc/dusj/kjøkken Framnes ungdomsskole Gunnar Gamst 2502 Skistua skole Jon Framnes Frydenlund skole Stein Roar Jakobsen Skjomen skole Kari W-Knudsen Beisfjord skole Straumsnes skole Privat Bjerkvik skole Turid Leirvik Bjørn Hugo Myrvang 2402 Idrettens hus Steinar Hansen

11 Innkvartering på hotell
Virksomhet Adresse Telefon Kapasitet Quality Hotel Grand Royal Kongens gt 64 Narvik hotell Kongens gt 36 Best Western Narvik Skistua 8 Nordstjernen hotell Kongens gr 26 Spor 1 Gjestegård Brugata 2a Breidablikk Gjestehus Tore Hunds gt 41 Viking Hotell Bjerkvik Trollvikveien 18 Narvik Camping Rombaksveien E-6 75

12 Eks. på Innsatskort 3.

13 Psykososialt arbeid i EPS
Mål: Gi pårørende og evakuerte et tilbud om støtte og hjelp ved ulykker og kriser Være en ressurs i tillegg til det ordinære tjenesteapparatet i kommunen. Leder for psykososialt kriseteam rapportere direkte til leder for EPS Sammensettingen av teamet avhenger av hvilke type krise og ulykke vi skal ivareta Erfaringer fra TYR, samt av bruk av CIM

14 Kort oppsummering fra øvelsen TYR i 2010 - erfaringer

15 Hva fungerte ikke så bra.

16 Måloppnåelse for EPS etter øvelsen.

17 Ord med på veien……… I det tradisjonelle kinesiske språket hadde man ikke et ord for krise, så da man i nyere tid skulle lage et ord eller tegn for dette, valgte man å slå sammen tegnene for ”fare” og ”muligheter”.  Det er nemlig ikke en tilstand, men et fenomen som krever handling. 


Laste ned ppt "Arbeid med kriseplan i Narvik kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google