Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapsbasert praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapsbasert praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapsbasert praksis
Presentasjon av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Helsebiblioteket Kunnskapsbasert praksis Ingeborg Lidal og Louise Forsetlund

2 4. april 2017

3 Visjon: God kunnskap bidrar til gode helsetjenester

4 Strategisk intensjon Kunnskapssenteret fremskaffer, analyserer, formidler og støtter bruk av kunnskap for: å medvirke til gode beslutninger og riktige prioriteringer på alle nivåer i helsetjenesten å understøtte kontinuerlig kvalitetsforbedring i helsetjenesten å bidra til virksomme og trygge tjenester som ivaretar brukernes behov.

5 Våre viktigste målgrupper er beslutningstakere på alle nivå i helsetjenesten og helseforvaltningen, dvs. ledere, helsepersonell og myndigheter. Vi er avhengig av samarbeid

6 Kunnskapssenteret (1) Etablert 1.1.2004
Samling av: Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), SINTEF, HELTEF, Divisjon for kunnskapshåndtering, SHDir, GRUK. Selvstendig og faglig uavhengig institusjon med 170 ansatte Uavhengig av myndigheter, profesjoner og industri Organisert som et forvaltningsorgan Ingen myndighetsoppgaver og ingen ”beslutningsmakt” Underlagt Helsedirektoratet, større avstand fra Helse- og omsorgsdepartementet

7 Kunnskapssenteret (2) Kan ikke instrueres i faglige spørsmål
Bestemmer egen arbeidsform, formidler fritt og offentliggjør sitt arbeid Ikke noe styre, men et fagråd med mandat til å uttale seg bl.a.om Hovedlinjene i Kunnskapssenterets faglige virksomhet

8 Sjekk også våre nettsider: Kunnskapssenteret.no
Hva vi gjør Kunnskapsoppsummering Kunnskapsformidling og undervisning helsebiblioteket.no, emnebibliotek, MedNytt, Forskning i fjæra Kvalitetsmåling og kvalitetsforbedring Pasientsikkerhet Nasjonal enhet, 10 råd til pasienter, pasientsikkerhetskonferanse Sjekk også våre nettsider: Kunnskapssenteret.no Se generelt informasjonsskriv

9

10 Helsebiblioteket.no Juni 2013
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Helsebiblioteket

11 Hva er Helsebiblioteket.no?
Hvordan kan det brukes? Hvordan kan Helsebiblioteket.no bidra?

12 Hva er Helsebiblioteket.no?
Intensjon: å gi enklere tilgang til forskningsbasert kunnskap Et heldigitalt bibliotek for helsepersonell og helsefagstudenter i Norge Driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Redaksjonelt uavhengig

13 Tilgang til Helsebibliotekets ressurser
Sidene: Åpne Avtalene: Tilgangskontroll For hele befolkningen: Nasjonal IP-tilgang For helsepersonell: Institusjonell IP-gjenkjenning Innlogging med personlig bruker for tilgang til fulltekstartikler

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Generell søkemotor

23 Nytt er Rehabilitering /habilitering emnesider:
Send gjerne inn forslag til Helsebiblioteket.no Informasjon om Helsebiblioteket.no: Skriver til fagtidsskrifter Står gjerne på stand eller holder foredrag Se Faktaark Gå inn på Helsebiblioteket og opprett en brukerkonto

24 Spørsmål om Helsebiblioteket?

25 Kunnskapsbasert praksis

26 Disposisjon Hva er Kunnskapsbasert praksis (KBP) De 6 trinnene:
Refleksjon Kjernespørsmål – PICO Søk etter forskningskunnskap Kritisk vurdere Anvende Evaluere Skepsis til Kunnskapsbasert praksis Oppsummering

27 Kasustikk Anne, innlagt for rehabilitering etter et iskjemisk hjerneslag for 1 måned siden… 63 år, bankansatt DM II, hyperlipidemi og hypertensjon (høy kardiovaskulær risiko) Hun har vansker med å ta til seg næring, og taper vekt En sonde er lagt via nesen og ned i magen for å tilføre næring Anne er urolig og drar stadig ut sonden Du tenker å få lagt PEG (port direkte til magesekk) Ektemannen: ”Er det riktig å gi Anne PEG sonde? Diskuter med din sidemann: Hvor ville du først søke etter svar på spørsmålet?

28 Grunnlaget for praksis
Kyndighet og innlevelse Kjennskap til befolkningens, brukerens eller pasientens behov Hvilke helsetjenester kan dekke disse behovene Ferdigheter i praktiske gjøremål Evne til kommunikasjon

29 God fagutøvelse Forutsetter blant annet at man;
Erkjenner informasjonsbehov Stiller spørsmål Søker etter informasjon (forskningsbasert kunnskap) Kritisk vurderer det man har funnet Integrerer informasjonen med erfaring, verdier og preferanser (både egen og brukerens) og overføre dette til praksis

30 Kunnskapsbasert praksis
Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, - og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen 1. Gjøre det systematisk 2. Ikke hvilken som helst kunnskap

31

32 De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis
Refleksjon over egen praksis Formulere spørsmål (kjernespørsmål) Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) Kritisk vurdere forskningen Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov Evaluere egen praksis

33 De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis
Refleksjon over egen praksis Formulere spørsmål (kjernespørsmål) Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) Kritisk vurdere forskningen Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov Evaluere egen praksis

34 De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis
Refleksjon over egen praksis Formulere spørsmål (kjernespørsmål) Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) Kritisk vurdere forskningen Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov Evaluere egen praksis

35 De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis
Refleksjon over egen praksis Formulere spørsmål (kjernespørsmål) Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) Kritisk vurdere forskningen Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov Evaluere egen praksis

36 De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis
Refleksjon over egen praksis Formulere spørsmål (kjernespørsmål) Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) Kritisk vurdere forskningen (kan vi stole på?) Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov Evaluere egen praksis

37 De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis
Refleksjon over egen praksis Formulere spørsmål (kjernespørsmål) Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) Kritisk vurdere forskningen Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov Evaluere egen praksis

38 De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis
Refleksjon over egen praksis Formulere spørsmål (kjernespørsmål) Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) Kritisk vurdere forskningen Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov Evaluere og justere egen praksis

39 Refleksjon over egen praksis
KBP Refleksjon over egen praksis Hva er de faglige begrunnelsene for praksis? -hvorfor gjør vi det vi gjør? Hva fikk oss til å råde personer med akutte ryggplager til å ligge i senga…. å gi råd om at spedbarn skulle sove på magen Er det riktig å anbefale å gi Anne PEG- sonde….. ?

40

41 Å formulere kjernespørsmål - PICO
Pasient/ Populasjon/problem Intervensjon /tiltak Comparison / sammenlikning Outcome / utfall Nasogastrisk sonde Iskemisk hjerneslag PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) Ernæring Komplikasjoner Andre kliniske utfall Scott bruker det som er omtalt som det tre eller firedelte kliniske spørsmål. Lysark - det samme men at studentene skal ta for seg den konkrete problemstillingen Aktivitet - ta et spørsmål, og brekk det ned i disse elementene. Begynn å tenke på alle de forskjellige ord og begreper som kan være relatert til dette temaet for å hjelpe å utvikle en bra søkestrategi Det tredelte spørsmål - øvelse om de bolske operatorene Slide om bruk av and or

42 Kategorier av kjernespørsmål i helsetjenesten
Hvor mange har en spesiell plage …. Hvorfor får noen …… Hvordan kan vi avgjøre om noen … Hva kan vi gjøre … Hvordan går det …… Hvordan oppleves det ….

43

44 Hvor vil du hente informasjon ?
Politikere Wikipedia Kollegaer Fagartikkel Egen erfaring Lærebok Sjefen Presse / media Eksperter Systematisk oversikt/ kunnskapsoppsummering Brukerne Internett

45 Lærebøker inneholder ALLTID minst to år gammel kunnskap!

46 Hva skal vi lete etter? Hvor skal vi lete?
Vi anbefaler å lete først etter 1) Nasjonale faglige retningslinjer 2) Systematisk oppsummert kunnskap Hvor skal vi lete? Retningslinjer – søk i Helsebiblioteket Systematisk oppsummert kunnskap søk i medisinske databaser: Medline (Pub med), Cochrane, Cinahl, Embase og andre (referanser til publiserte, vitenskapelige artikler)

47 Synopses of single studies
Systems Systemer Summaries Oppslagsverk og retningslinjer Synopses of syntheses Kvalitetsvurderte systematiske oversikter Syntheses Systematiske oversikter Synopses of single studies Kvalitetsvurderte primærstudier Single studies Primærstudier S-pyramiden Start å søke høyt i pyramiden Viser bilde av figuren (ppt) i bakgrunnen [Lysbilde 1]. Intervjuer: Hva er S-pyramiden? Lena: S-pyramiden er en modell som viser hvordan helsefaglig forskningsbasert kunnskap er organisert. Vi kaller den ”S-pyramiden” fordi det engelske begrepet på hvert trinn har ’S’ som første bokstav. I figuren ser du også de norske betegnelsene. Intervjuer: Hva er hensikten med denne modellen? Lena: S-pyramiden hjelper deg som jobber i klinisk praksis å velge informasjonskilder når du skal søke etter litteratur på spørsmålet ditt. En tommelfingerregel er å starte så høyt opp i pyramiden som mulig. Nivåene i pyramiden bygger imidlertid på hverandre, og for å forstå innholdet på de øverste nivåene må vi kjenne til de nederste. Basert på: DiCenso A, Bayley L, Haynes B. ACP Journal Club. 151(3), 2009. Oversatt av Lena Nordheim, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

48

49 Kritisk vurdere forskning
Kan vi stole på at forskningen har konkludert riktig? Det finnes verktøy for å vurdere ulike typer forskningsdesign: Sjekklister på Kunnskapssenteret.no Funnene, artiklene, studiene må kritisk vurderes for Gyldighet Generaliserbarhet / anvendbarhet

50

51 Anvende Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap
Pasientens kunnskap og medvirkning R. Eraker, Utposten

52 Viktige elementer for å bruke forskning i praksis er:
God tilgang til forskningslitteratur Økt kunnskap i å forstå forskning Ledelsesforankring og kollegial støtte Oppmuntring til å anvende forskning i praksis

53 Hjelp finnes Guidelines and Point-of –care -tools Best Practice
UpToDate Clinical Evidence G-I-N NICE helsebiblioteket.no

54 McMaster PLUS

55

56 Evaluering Praksis evalueres gjennom en prosess med Refleksjon
Egen evaluering Audit (et samlenavn for evaluering av klinisk praksis) Forskning/ prosjekter og studier publiseres

57 Selvevaluering: Har jeg gjennomført en evaluering eller audit av min egen evne til å arbeide kunnskapsbasert?

58

59 Skepsis til Kunnskapsbasert praksis (KBP)
Kunnskapshierarkiet er for mange synonymt med KBP Mange hevder at erfaringsbasert kunnskap og klinisk ekspertise nedvurderes eller neglisjeres i KBP KBP er kokebokmedisin Fare for at KBP får en autorativ status som gjør at best mulig behandling ikke lenger er overlatt til den enkelte fagutøver å vurdere alene (Ekeland 2004). KBP kan bli et verktøy for helsepolitikere for å regulere praksis. Dette kan skje ved at kun intervensjoner basert på forskningsfunn gir grunnlag for refusjon eller legitimitet hos offentlige myndigheter eller andre finansieringsinstitusjoner. Slike tendenser kan ses i flere land (Ibid) Hanne Tuntland, Ergoterapien 2009

60 Kunnskapsbasert praksis i rehabilitering
Evidence-Based Practice for Rehabilitation Professionals:Concepts and Controversies; Dijkers et al. Arch Phys Med Rehabil 2012;93(8 Suppl 2):S Evidence based practice privileges clinical research findings over other forms of evidence EBP disregards factors that should play a role in clinical decision making EBP is blunt empiricism EBP only wants to deal with the best possible evidence EBP methods are not applicable to many questions that clinicians need to have answered There is no such thing as a typical patient EBP results in cookie cutter health care EBP is a cost-cutting tool EBP does not help with clinical decision making EBP itself is not evidence-based

61 Konkrete situasjoner Kunnskapsbasert klinisk praksis handler om å håndtere forskningsbasert kunnskap i møter med individuelle pasienter og brukere. Den samme forskningsbaserte kunnskapen kan føre til ulike beslutninger i ulike kliniske situasjoner. Forskning viser f.eks at pasienter bør mobiliseres raskt etter et hjerteinfarkt. En erfaren sykepleier kan likevel vurdere at pasienten ikke skal mobiliseres den aktuelle dagen. I denne situasjonen er det den kliniske erfaringen og ekspertisen som har avgjørende betydning for utfallet. Andre ganger kan pasienten selv, til tross for å være informert om viktigheten av tidlig mobilisering, velge å holde sengen. I denne situasjonen er det pasientens preferanser som blir vektlagt. Så lenge beslutningene er velinformerte vil vi si at det er kunnskapsbasert praksis. Forskningsbasert kunnskap alene skal ikke diktere praksis, men informere denne. Engasjerer og provoserer. Sykepleien (07);64-69

62 Oppsummering Stille spørsmål Lete etter svar
Kritisk vurdere det du finner Sette ut i praksis Evaluere

63 Kunnskapsbasert praksis til nye høyder?
Kilde:en.wikipedia.org

64 Spørsmål om kunnskapsbasert praksis?


Laste ned ppt "Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapsbasert praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google