Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- et brukerstyrt tiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- et brukerstyrt tiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 - et brukerstyrt tiltak
PERSONLIG OMBUD - et brukerstyrt tiltak I august 2010 startet pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse (PIO) et pilotprosjekt i samarbeid med bydel Sagene hvor mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer kan få tilbud om hjelp fra et personlig ombud.

2 Personlig ombud i Oslo -Prosjekt i PIOsenteret fra august Støttet av Oslo kommune -Samarbeid med bydel Sagene og bydel Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo avtale for 2013 ang PO

3 Personlig ombud er en støtte for personer med psykisk funksjonsnedsettelse. (klienten) Ordningen retter seg mot at klientene skal få en bedre livssituasjon og et mer selvstendig liv. Ved å jobbe for å få på plass den hjelpen klienten ønsker og har rett på og at klienten får en økt innflytelse over hjelpen og tjenester. PIO-senteret og LPP Oslo meldte i 2008 og 2009 fra til politikerne i Oslo om sin bekymring for situasjonen for alvorlig psykisk syke i byen, basert på tilbakemeldinger fra pårørende og andre berørte. PIO-senteret hadde pr sept individuelle saker som beskrev situasjonen for psykisk syke som ikke var i behandling eller hadde behandling som ikke var tilpasset brukerens behov eller i tråd med hans ønsker. Pårørende opplevde en maktesløshet og ufrivillig rolle som omsorgspersoner, koordinator og talsperson for den syke. De følte seg utilstrekkelig og utslitt, og stod i fare for selv å bli syke. Bekymringer på manglende oppfølging. Bekymring for dem som ikke er i kontakt eller ikke ønsker kontakt med tjenesteapparatet og helsevesenet, men som er i behov av hjelp. Politisk vedtak bydel Sagene Økonomisk støtte av Oslo kommune og Sagene for 2010.

4 Bakgrunn prosjekt personlig ombud
Bekymringsmeldinger fra pårørende Mangelfull brukerinnflytelse – brukermedvirkning tross føringer Erfaringer fra den svenske ordningen PIO-senteret og LPP Oslo meldte i 2008 og 2009 fra til politikerne i Oslo om sin bekymring for situasjonen for alvorlig psykisk syke i byen, basert på tilbakemeldinger fra pårørende og andre berørte. PIO-senteret hadde pr sept individuelle saker som beskrev situasjonen for psykisk syke som ikke var i behandling eller hadde behandling som ikke var tilpasset brukerens behov eller i tråd med hans ønsker. Pårørende opplevde en maktesløshet og ufrivillig rolle som omsorgspersoner, koordinator og talsperson for den syke. De følte seg utilstrekkelig og utslitt, og stod i fare for selv å bli syke. Bekymringer på manglende oppfølging. Bekymring for dem som ikke er i kontakt eller ikke ønsker kontakt med tjenesteapparatet og helsevesenet, men som er i behov av hjelp. Politisk vedtak bydel Sagene Økonomisk støtte av Oslo kommune og Sagene for 2010.

5 Politiske føringer St. melding 25: «Åpenhet og helhet» ..slår fast at brukermedvirkning er et overordnet mål innen helse og sosialtjenester. Brukermedvirkning er vektlagt i de statlige føringene for opptrappingsplanen for psykisk helse. I samhandlingsreformen er det spesifisert at økt brukerinnflytelse skal bidra til bedre kvalitet på tjenestene og økt opplevelse av mestring hos den enkelte.

6 Erfaringer med PO fra Sverige
Bedre samordning av tjenestene Nedgang i innleggelser og bruk av tvang Mer rehabilitering, sysselsetting Bidrar til et mer normalisert liv Samfunnets totalkostnader synker dramatisk, en satset krone på PO pr. kl gir 17 kroner tilbake til samfunnet («Det lönar sig-ekonomiska effekter av verksamheter med PO 2005» Socialstyrelsen)

7 Personlig ombud? Et personlig ombud, har et tredelt oppdrag:
1. Bistå og støtte personer som ikke får sine behov ivaretatt 2. Samarbeide med alle berørte offentlige instanser i arbeidet med klienten 3. Melde inn systemfeil/systemforbedringer PIO-senteret og LPP Oslo meldte i 2008 og 2009 fra til politikerne i Oslo om sin bekymring for situasjonen for alvorlig psykisk syke i byen, basert på tilbakemeldinger fra pårørende og andre berørte. PIO-senteret hadde pr sept individuelle saker som beskrev situasjonen for psykisk syke som ikke var i behandling eller hadde behandling som ikke var tilpasset brukerens behov eller i tråd med hans ønsker. Pårørende opplevde en maktesløshet og ufrivillig rolle som omsorgspersoner, koordinator og talsperson for den syke. De følte seg utilstrekkelig og utslitt, og stod i fare for selv å bli syke. Bekymringer på manglende oppfølging. Bekymring for dem som ikke er i kontakt eller ikke ønsker kontakt med tjenesteapparatet og helsevesenet, men som er i behov av hjelp. Politisk vedtak bydel Sagene Økonomisk støtte av Oslo kommune og Sagene for 2010.

8 Personlig ombuds målgruppe
Målgruppe: Mennesker over 18 år med nedsatt funksjonsevne grunnet psykiske helseproblemer som gjør at han eller hun har vesentlige vanskeligheter for å utføre aktiviteter på viktige livsområder og som ønsker hjelp fra et Personlig ombud PO er en uavhengig støtteperson for: Personlig ombud i Oslo skal være en ……..1, 2 og 3 Ikke har kontakt med eller av ulike grunner ikke ønsker kontakt med behandlings og tjenesteapparatet, men har behov for og krav på tjenester og behandling mottar tjenester og behandling, men der tjenestene ikke samsvarer med klientens behov eller bidrar til bedring Offentlige hjelpeapparatet ikke makter ta hånd om eller hjelpe av ulike grunner Skal arbeide på oppdrag fra klienten Skal bidra til at klienten får den hjelp og behandling han selv mener han trenger Skal arbeide oppsøkende på klientens premisser og er uavhengig av det offentlige hjelpeapparatet Skal rapportere og identifisere systemsvikt Utdyp punktene muntlig. Viktige prinsipper for personlig ombud: Klienten er oppdragsgiver og styrer prosessen Det er ombudet som velges av klienten, ikke omvendt Arbeidet utgår fra den enkeltes behov og ønsker, ikke fra noe behandlingsperspektiv. Man arbeider ut ifra opplevde behov, ikke fra diagnoser eller sykdomsbilde  Ombudet skal fokusere på det friske og se muligheter, ikke symptom, problem og begrensninger Ombudet har taushetsplikt og fører ikke journaler etc. I blant beskrives ombudet som en veiviser, ”klientens advokat”, eller en forhandler som skal bidra til at ressursene imøtekommer klientens behov

9 Personlig ombuds prinsipper
PO arbeider på oppdrag fra klienten; det er klienten selv som definerer hva han ønsker hjelp til PO har en fri/uavhengig og fleksibel rolle i samarbeidet med klienten og skal møte klienten på hans arena og hans premisser PO fører ikke journal og har taushetsplikt PO skal være tilgjengelig og kunne følge klienten over tid Samarbeide mellom klient og PO er basert på gjensidig tillit og likeverd Samarbeidet tar utgangspunkt i klientens ønsker og behov, og har ikke et behandlingsperspektiv Skal arbeide på oppdrag fra klienten Skal bidra til at klienten får den hjelp og behandling han selv mener han trenger Skal rapportere og identifisere systemsvikt Klienten er oppdragsgiver og styrer prosessen Det er ombudet som velges av klienten, ikke omvendt Arbeidet utgår fra den enkeltes behov og ønsker, ikke fra noe behandlingsperspektiv. Man arbeider ut ifra opplevde behov, ikke fra diagnoser eller sykdomsbilde  Ombudet skal fokusere på det friske og se muligheter, ikke symptom, problem og begrensninger Ombudet har taushetsplikt og fører ikke journaler etc. I blant beskrives ombudet som en veiviser, ”klientens advokat”, eller en forhandler som skal bidra til at ressursene imøtekommer klientens behov

10 Hvem kan be om PO? Klienten Pårørende
Personer i systemet: Nav, Psykiatrien etc. men klienten må være informert og ønske det selv

11 Personlig ombud i Oslo Prioriteringer:
Klienter med omsorg for barn under 18 år Klienter som mangler et sted å bo Klienter som mangler inntekt Klienter som bor sammen med pårørende eller der pårørende har omfattende omsorgsoppgaver

12 Brannslokking Relasjon

13 Klientene 130 klienter fra 01.08.10-01.11.2013
De fleste tatt kontakt selv, ellers pårørende, DPS, Nav, juss-buss, legevakten, advokat Gjennomsnittsalder ca 35 år. (Økende antall unge år) ca 50/50 kvinner og menn 15 klienter i 2012 (nye?)

14 Klientene Klienter fra de fleste bydelene i Oslo; flest fra Oslo øst, Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, St Hanshaugen…, så Nordre Aker, Frogner Bosituasjon ulikt; eier, leier privat, leier kommunalt, bor hos pårørende, bostedsløs… 11 klienter fra Gamle Oslo (Joakim)

15 Hvem er det vi møter? Personer som lever isolert og som ikke ønsker hjelp fra tjenesteapparatet Voksne personer som bor med pårørende eller der pårørende har store omsorgsoppgaver Personer med omfattende psykososiale funksjonsnedsettelser og en kaotisk livssituasjon

16 Grunnholdning PO «Klienten er ekspert på eget liv» - inneha et «ikke-vite perspektiv» Intensjon -Undersøke/utforske hva er klientens ønsker? Atferd–være der klienten er, vise hva jeg står for, skape trygghet, ha tid

17 Oppdrag eksempler: Være med på møter med NAV’s ulike tjenester
Følge til/samarbeide med fastlege Bistå i forhold til økonomi, skaffe inntekt Etablere kontakt med lavterskeltilbud, nettverk Bistå klienten i forhold til arbeidsgiver Bistå i forhold til bosituasjon, skaffe sted å bo Ca 5 oppdrag pr klient=430 oppdrag/saker

18 Forts. oppdrag… Bistå klient på ansvarsgruppemøter-få på plass koordinator Være med klienten til namsmann Hjelp til å skrive søknader/klage Samordne tjenester/bidra til samhandling Brobygger/koordinering med og mellom ulike tjenester

19 Temaer hos klienter Ensomhet- manglende nettverk (priv/offent)
Mening i hverdagen Dårlig økonomi/gjeld Psykisk uhelse Bolig Jobb/arbeid Tilhørighet Basale behov

20 Kommentarer fra klienter…;
«føler meg mistenkeliggjort, opplever ikke å bli trodd…» «som å møte en vegg, blir ikke hørt eller fulgt opp…» «tilfeldig hvem jeg møter, stort gjennomtrekk…» «papirer blir borte, får ikke svar…» «…de har ikke gjort noen ting på ett år!!» «..Føler meg som en kasteball, ingen vil hjelpe meg!!..» «..jeg får ikke begynt på livet mitt!..» Resultat: frustrert, sinna, bråkete, trekker seg unna Ansett som vanskelige og ting/situasjon låser seg

21 Hva erfarer vi som PO… Manglende brukermedvirkning i praksis
Lite praktisk hjelp å få Lite tilgjengelige - tilpassete tjenester Kommunikasjon- fastlåse situasjoner Informasjons- og veiledningsplikten overholdes ikke Må levere fullmakt til boligkontor, sosial og stat. Og det må være en aktiv sak på klienten!

22 Hva vi erfarer… Manglende koordinering Brannslukking
Men òg mye bra samarbeid og vilje og med en 3’ person (PO) i bildet løser mye seg…

23 Resultater med prosjektet
Lykkes med å etablere tillit til klientene Lykkes i stor grad med å hjelpe klientene med det de har behov Hjelpe klienten å styrke sosialt nettverk/aktivisering Støtte klientene i møte med andre tjenester Hjelpe kl. med å løse opp i situasjon vedr. bolig, økonomi og psykisk helse Følgeevalueringen Rambøll PO jobber for at klientene skal mestre sitt eget liv!

24 Resultater med prosjektet
Flere samarbeidsaktører og støttespillere: Helse og sosialombudet Brukerorganisasjoner Fontenehuset Juss buss Flere bydeler PO jobber for at klientene skal mestre sitt eget liv!

25 For mer informasjon kontakt PIO-senteret
ved prosjektleder for PO Ellen Richter Eriksen tlf


Laste ned ppt "- et brukerstyrt tiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google