Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av sykmeldte Nye regler fra 1. juli 2011 Hvordan rapportere NAV Arbeidslivssenter Oslo 20. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av sykmeldte Nye regler fra 1. juli 2011 Hvordan rapportere NAV Arbeidslivssenter Oslo 20. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av sykmeldte Nye regler fra 1. juli 2011 Hvordan rapportere NAV Arbeidslivssenter Oslo 20. oktober 2011

2 IA, 09.07.2014Side 2 Ny IA-avtale 2010 - 2013. - målene videreføres og konkretiseres  Sykefraværet – 20% reduksjon - ikke overstige 5,6% på nasjonalt nivå  Økt sysselsetting – av personer med redusert funksjonsevne  Yrkesaktivitet etter fylte 50 år – forlenges med seks måneder

3 IA, 09.07.2014Side 3 Konkrete tiltak:  Tidligere stopp-punkter i oppfølgingsarbeidet og skjerpet krav til dokumentasjon  Økt bruk av gradert sykmelding  Avvikling av aktiv sykmelding  Obligatorisk opplæring for sykmelder  Virksomheten skal minst to ganger årlig ha møter med ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet er eneste tema på dagsorden.  Alle virksomheter forplikter seg til avtalen ved å undertegne ny samarbeidsavtale.  Alle virksomheter utarbeider og sender inn ny handlingsplan med forpliktende og konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet

4 IA, 09.07.2014Side 4 Medarbeider melder fra om sykefravær og hvor lenge det antas å vare Leder ringer medarbeider og får en antydning om fraværets lengde Medarbeider orienterer leder om sykmelding og hvor lenge fraværet antas å vare Utarbeider individuell oppfølgings- plan (OP) Sendes sykmelder Dialogmøte 1 skal være gjennomført på arbeidsplassen Oppfølgingsplan er tema Gjelder alle sykmeldte Leder innkaller ansatt Lege etter samtykke fra ansatt Legen sender melding til NAV hvis sykmeldte ikke er i/ kan gå over i aktivitet Oppfølgingsrutine - arbeidsgiver Dag 1 Dag 4 Innen 4 uker Dag 9Innen 7 uker Dag 17 Arbeidsgiver- perioden slutt. Refusjon NAV Avventende sykmelding ferdig Hyppig korttidsfravær

5 IA, 09.07.2014Side 5 9 uker 6 md 9 md 12 md Videre fremdrift Månedlig/ jevnlig kontakt med den sykmeldte. Løpende vurdering aktivitet fram til 12 md Dialogmøte 2 NAV innkaller ansatt og arbeidsgiver ev. andre Arbeidsgiver sender NAV revidert oppfølgingsplan I forkant Opp- summering og vurdering av status Rett til sykelønn opphører Leder avklarer videre arbeidsforhold Dialogmøte 3 kan avholdes Holde kontakt om hvordan det går og muligheter for å komme i aktivitet helt eller delvis Innkaller til jevnlige møter Oppfølgingsrutine - arbeidsgiver Rapporterings- skjema og revidert oppfølgingsplan sendes NAV

6 IA, 09.07.2014Side 6 Tilretteleggingsplikten Arbeidsmiljøloven § 4-6 Plikt overfor: Arbeidstakere med redusert arbeidsevne (midlertidig og varig). Krav til årsak Ulykke, sykdom, skade, slitasje e.l Fysisk, psykisk, sosiale årsaker eller sammensatte årsaker. Plikten er ”..uavhengig om tilretteleggingsbehovet har sammenheng med arbeidsforholdet eller ikke” jf Ot.prp. nr 6 (2006-2007) Pliktens formål: - beholde eller få et passende arbeid (omplasseringsplikt) Fortrinnsvis sitt vanlige arbeid -Pliktens rekkevidde: ”..så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak” jf Aml § 4-6

7 IA, 09.07.2014Side 7  Virksomhetens art  Virksomhetens størrelse  Virksomhetens økonomi  Arbeidstakers forhold - det kreves mer av en stor bedrift enn av en liten bedrift med små faktiske muligheter til tilrettelegging og omplassering -det kreves ikke at man oppretter nye stillinger ”..så langt det er mulig.” tilsier en skjønnsmessig vurdering og det må foretas en konkret helhetsvurdering. Plikten er vidtrekkende. Hva innebærer ”…så langt det er mulig?”

8 IA, 09.07.2014Side 8 Hva kan tilrettelegges? Fysiske tiltak Tekniske hjelpemidler, regulerbar arbeidshøyde, heis, rampe, tilpassing av maskiner Fysisk tilpassing og bygningsmessige endringer Inneklima, lys, luft, plassering i lokalene Organisatoriske tiltak Rutiner, arbeidsfordeling, arbeidsoppgaver, tempo, arbeidstid. Opplæring, omskolering. Ansvars- og myndighetsforhold. Psykososiale tiltak Støtte og oppfølging fra leder. Status, verdsetting, inkludering. Sosialt miljø, kollegastøtte, holdninger og kultur.

9 IA, 09.07.2014Side 9 Økonomiske virkemidler for IA-bedrifter  BHT-tilskudd – Sats kr 643.- per time – Individuell oppfølging, inntil 6 timer – Deltagelse i dialogmøte, inntil 2 timer  Tilrettelegginstilskudd – For individuell tilrettelegging – Innkjøp av hjelpemidler. 34.600 – Støtte / vikar hjelp. Kr 290 / 580 per dag – Kan søke for gruppe av medarbeidere både til innkjøp av hjelpemidler og prosjekter

10 IA, 09.07.2014Side 10 Arbeidstakers plikter medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner jf arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) bokstav f delta i dialogmøte 1 og 2 jf arbeidsmiljøloven §2-3 (2) g gi opplysning om egen funksjonsevne jf folketrygdloven §8-8 bidra til tiltak for å tilrettelegge arbeidet jf folketrygdloven §8-8 bidra til utprøving av funksjonsevnen jf folketrygdloven §8-8 medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner og delta i dialogmøter som nevnt i arb.miljøloven § 4-6 og ftl § 8-7a jf folketrygdloven §8-8 (1. juli 2011)

11 IA, 09.07.2014Side 11 Arbeidstakers plikter – bortfall av rett til sykepenger Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn: nekter å gi opplysning om egen funksjonsevne nekter å medvirke til utredning av funksjonsevnen unnlater å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner (ny) unnlater å delta i dialogmøter (ny) …eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om: behandling rehabilitering tilrettelegging av arbeid arbeidsutprøving arbeidsrettede tiltak jf folketrygdloven §8-8

12 IA, 09.07.2014Side 12 Når skal samtale om arbeidsmuligheter gjennomføres? når medarbeider eller leder ser behov for det (få tak i en vanskelig situasjon så tidlig som mulig) når det er vanskelig å klare arbeidsdagen eller arbeidsoppgavene (avklare behov for endring, midlertidig eller permanent) når medarbeider er sykmeldt, og det skal lages en oppfølgingsplan (drøfte muligheter for å tilrettelegge)

13 IA, 09.07.2014Side 13 Hva er oppfølgingssamtalen ? Bestående av: En godt forberedt, systematisk og personlig oppfølgings- samtale mellom leder og medarbeider Forberedelser Invitasjon Samtale Evaluering

14 IA, 09.07.2014Side 14 Dokumentasjon av oppfølgingssamtalen - oppfølgingsplan Innen 4 uker for helt eller delvis sykmeldte - kan brukes forebyggende:Minimumskrav: Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne Aktuelle tiltak på arbeidsplassen i arbeidsgivers regi Tiltak som har vært gjennomført i arbeidsgivers regi Behov for bistand Plan for videre oppfølging Planen sendes sykmelder innen 4 uker! Revidert plan sendes NAV innen 9 uker!

15 IA, 09.07.2014Side 15 Kontaktinformasjon NAV Arbeidslivssenter Oslo: Rådgiver: Rune Skjefstad E-post: rune.skjefstad@nav.norune.skjefstad@nav.no Telefon: 91171255 Post: Postboks 326 Alnabru, 0614 Oslo


Laste ned ppt "Oppfølging av sykmeldte Nye regler fra 1. juli 2011 Hvordan rapportere NAV Arbeidslivssenter Oslo 20. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google