Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring for tillitsvalgte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring for tillitsvalgte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring for tillitsvalgte
13. april 2011 Rådhuset

2 Program for dagen Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

3 Aktuelt fra Utdanningsforbundet
Aktuelt fra klubbene Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

4 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet
Lønnsoppgjøret 2011 Utdanningsledelse GNIST Klubb-besøk Handlingsplan Valg av tillitsvalgt og klubbstyre Medlemsundersøkelsen Prosjekt nasjonale prøver Barnehagekonferanse, 23. mai Lederråd Struktur Valg 2011 Sørlandske Lærerstevne, 21. oktober Arbeidstidsavtale, kurs 6. mai Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

5 Lønnsoppgjøret 2011 Årets lønnsoppgjør er et mellomtariffoppgjør. Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i de fleste tariffområdene, med unntak av Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen (PBL –A) og FUS (Trygge barnehager) hvor Utdanningsforbundet forhandler direkte. Mellomoppgjøret tar utgangspunkt i resultat og erfaringer fra hovedoppgjøret i fjor og reguleringsbestemmelsene i de ulike områdene. Slik den politiske situasjonen ser ut nå vil ikke spørsmålet om offentlig pensjon bli en del av årets oppgjør. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

6 Lønnsoppgjøret 2011 Teknisk beregningsutvalg (TBU) la i slutten av februar fram foreløpig statistikk for lønnsoppgjøret i Se vedlegg 1 – Unio-notat. Merk at tallene fra kommunesektoren inneholder hele KS-området og Oslo kommune. Neste rapport fra TBU kommer den første uken i april. Da foreligger det tall for lønn fordelt på kjønn. Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) legger fram sine tall i slutten av mars. De skal vise lønnsveksten for de ulike gruppene i KS-området. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

7 Tall fra TBU, februarrapport
Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

8 Lønnsoppgjøret 2011 KS: KS er det største tariffområdet i Utdanningsforbundet og Unio. Medlemsstatistikk per 1. mars viser at Utdanningsforbundet har medlemmer i KS-området. Forhandlingene mellom Unio kommune og KS starter 27. april. Mimi Bjerkestrand (leder i Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune. I tillegg til leder har Utdanningsforbundet følgende medlemmer i forhandlingsutvalget: Haldis Holst, Ragnhild Lied, Elin Bellika, Kolbjørg Ødegaard, Rasmus Gjestland (avdelingssjef i sekretariatet) og Erik Brinck Wessel Løvstad (forhandlingssjef, sekretariatet). Forhandlingsfrist er natt til 1. mai. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

9 Lønnsoppgjøret 2011 KA: Utdanningsforbundet har 200 medlemmer i Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Det er foreløpig ikke satt noen dato for forhandlingsstart i KA. Forhandlingsleder i Unio – KA er Leiv-Sigmund Hope (leder i Det Norske Diakonforbund). Tore Morten Viland (sekretariatet) er representant i forhandlingsutvalget. Dato for forhandlingene er ikke satt da en avventer datoer og resultater fra andre områder. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

10 Lønnsoppgjøret 2011 PBL-A : av Utdanningsforbundets medlemmer har tariffavtale i Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A). Det er foreløpig ikke satt noen dato for forhandlingsstart i PBL-A . Haldis Holst (nestleder i Utdanningsforbundet) er leder av Utdanningsforbundets forhandlingsutvalg. Øvrige medlemmer er Elin Bellika, Gro Ramstad (tillitsvalgt PBL-A området), Erik Brinck Wessel Løvstad (forhandlingssjef, sekretariatet), Turid Pettersen (sekretariatet), Paul Erik Karlsen (sekretariatet). Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

11 Lønnsoppgjøret 2011 TBSK-rapporten 10. mars 2011
Lenke til hele rapporten Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

12 Lønnsoppgjøret 2011 Utdanningsforbundet leverte sine krav for tariffområdene KS, staten, Oslo kommune og Spekter til Unio fredag. Mellomoppgjøret 2011 må sikre reallønnsvekst for alle medlemsgrupper og bidra til at utdanning, kompetanse og ansvar verdsettes høyere, i samsvar med den store verdiskapingen våre medlemmer tilfører samfunnet. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

13 Lønnsoppgjøret 2011 KS Den økonomiske rammen for mellomoppgjøret i KS-området må baseres på en utvidet frontfagsmodell som også omfatter lønnsutviklingen for funksjonærer i industrien. I tillegg må det kompenseres for etterslepet i forhold til industrien, der lønnsstatistikken fra TBU for 2010 viser en vesentlig høyere lønnsutvikling enn det som ble lagt til grunn våren Det må også tas hensyn til at lønnsstatistikken fra TBSK viste at årslønnsveksten for leder i kap. 3.4 og ansatte i kap. 5 ble vesentlig høyere enn for ansatte i kap. 4. Utdanningsforbundet krever at den økonomiske rammen i kommunal sektor fordeles gjennom sentrale tiltak, herunder et prosentvis generelt tillegg til alle ansatte i kap. 4. Vi legger til grunn at ytterligere konkretisering av krav skjer i Unios forhandlingsutvalg. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

14 Lønnsoppgjøret 2011 Alt om lønnsoppgjøret:
Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

15 Utdanningsledelse Utdanningsforbundet og KS ønsker i fellesskap en dialog om hvordan tillitsvalgte og arbeidsgiver sammen kan bidra til god utdanningsledelse, en god oppfølgingskultur og en god profesjonsutvikling i barnehage og skole. Begge parter mener det ligger store muligheter i å videreutvikle og forsterke samarbeidet. Inspirasjons- og arbeidsheftet ”Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse” inneholder tekster fra flere fagpersoner som på ulik måte belyser temaet utdanningsledelse. Etter hver tekst er det utarbeidet spørsmål til refleksjon som grunnlag for en god dialog mellom tillitsvalgte og ledere. Samarbeid med KS Agder Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

16 GNIST- Har du det i deg? http://www.hardudetideg.no/nb
I årene fremover vil samfunnet ha behov for mange flere lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Derfor satses det nå tungt på å styrke lærerutdanningen, og på å hjelpe nyutdannede inn i yrket. De øvrige tiltakene som skal gjennomføres er: Ny lærerutdanning med spesialisering mot fag og skoletrinn Nye rekrutteringsveier til læreryrket Nytt og utvidet pedagogikkfag Satsing på etter- og videreutdanning Bedre oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere Avskriving av studielån for lærere i visse fag. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

17 Klubb-besøk våren 2011 Skjema for klubb-besøk sendt tillitsvalgte 7. februar Fyll ut og returner så fort som mulig Vi tilpasser vår kurs- og møteplan og gir tilbakemelding Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

18 Handlingsplan for lokallagsstyret
Media Tillitsvalgte Medlemmene Lønns- og arbeidsvilkår Styret Lokallagsleder Arbeidsmiljø Hovedtillitsvalgte Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

19 Valg av tillitsvalgt og klubbstyre
Klubben skal være en møteplass der alle medlemmer har direkte innvirkning på de politiske prosessene og på valg av tillitsvalgte. Ordinære valgmøter avholdes hvert år innen 15. mai. Valg gjelder normalt i to år. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

20 Medlemsundersøkelsen
Medlemsundersøkelsen 2010 ble sendt et anonymt, tilfeldig og representativt utvalg av 8636 yrkesaktive medlemmer fra alle medlemsgrupper (barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høgskole og universitet og faglig-administrative støttesystem), samt til en gruppe yrkesaktive uten medlemsgruppetilhørighet. 48,6 prosent (3842 personer) besvarte undersøkelsen. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

21 Medlemsundersøkelsen
Spørsmålene i undersøkelsen Spørsmålene har blitt organisert rundt hovedtemaer, som hvordan man ble medlem, hvorfor man er medlem, mulige alternative fagforeninger på arbeidsplassen og om man har vurdert å melde seg ut. Det har vært spørsmål om de har en tillitsvalgt på arbeidsplassen, om de benytter seg av hjelp fra tillitsvalgte, på hvilke områder de ber om bistand, og i hvilken grad de er fornøyd med hjelpen. Det har blitt spurt om psykososiale forhold på arbeidsplassen, hvor lenge man ser for seg å bli i yrket, og om det er forhold som kan få en til å stå lenger, om man deltar i faglig-pedagogiske diskusjoner, hvordan man mener Utdanningsforbundet best kan styrke lærerprofesjonen, og om bruken av informasjon fra og om Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

22 Medlemsundersøkelsen
Undersøkelsen fra 2010 tyder på fortsatt god oppslutning om forbundet i kjerneområdene barnehage og grunnskole, Utdanningsforbundet er en velfungerende fagforening med aktive klubber og lokallag, der ni av ti medlemmer har tillitsvalgt på arbeidsplassen. De tillitsvalgte trives i vervet, og tre av fire tillitsvalgte vil fortsette hvis de blir spurt. Hvert fjerde medlem har søkt hjelp fra tillitsvalgte i 2010, og de fleste er fornøyde med hjelpen de fikk. Det er særlig i spørsmål om lønn og rettigheter medlemmer søker hjelp. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

23 Medlemsundersøkelsen
Når medlemmene blir bedt om å angi hvilke to forhold som er viktigst for en som medlem, svarer flere enn seks av ti Muligheter for hjelp og bistand ved problemer på arbeidsplassen. Hvor mange har så vurdert å melde seg ut av Utdanningsforbundet de siste to årene? 32 prosent svarer at de har vurdert det. Når de som har vurdert utmelding blir bedt om å oppgi ulike årsaker til det, er det seks av ti som velger svaralternativet Utdanningsforbundet ivaretar ikke godt nok min yrkesgruppe / mitt fagområde. Fire av ti svarer hhv. alternativene Jeg synes jeg får for lite igjen for pengene, og Misfornøyd med Utdanningsforbundets lønnspolitikk. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

24 Medlemsundersøkelsen
Undersøkelsen fra 2010 inkluderte et spørsmålssett om hvor lenge man regnet med å bli i det yrket man hadde, og om man så for seg at man ville bytte til en annen sektor. På spørsmål om egen avgang svarer under 17 prosent at de vil fortsette i det yrket de har nå til de er 67 år eller eldre, mens 25 prosent svarer at de vil benytte seg av muligheten til tidlig pensjonering. 45 prosent er usikre på hva de vil gjøre, 13 prosent vil gå over til et annet yrke. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

25 Medlemsundersøkelsen
Medlemmer som har leder- eller mellomlederstillinger, fikk noen egne spørsmål i undersøkelsen. Svarene viser at ledermedlemmene har lang fartstid, både i utdanningssystemet og i Utdanningsforbundet, og en stor andel har vært tillitsvalgte. På samme måte som med ordinære medlemmer kontakter lederne tillitsvalgte, og de får hjelp. I mindre grad deltar de på klubbmøter enn øvrige medlemmer, men de deltar oftere på møter i lokallag fylkeslag, og også oftere på forbundets kurs enn andre medlemmer. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

26 Medlemsundersøkelsen
Medlemsundersøkelsen 2010 vil bli gjenstand for organisasjonsmessig behandling på mange nivåer fram til neste landsmøte i Etter de to foregående medlemsundersøkelsene i 2004 og 2007 engasjerte også forbundet seg bredt. Et av resultatene ble landsmøtesaker knyttet til organisasjonsutvikling og ny struktur i forbundet. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

27 Prosjekt nasjonale prøver
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag har fått midlar frå Utdanningsdirektoratet til å gjennomføre eit forprosjekt. Skissa til forskingsprosjektet er utarbeidd av professor ved høgskulen i Sogn og Fjordane, Gjert Langfeldt. Forprosjektet har som hovudmål å lage eit forslag til design for eit forskingsprosjekt som skal identifisere faktorar som bidrar til eit godt resultat på nasjonale prøver. Bakgrunnen for forprosjektet er at vi ser at ikkje alle kommunar lukkast like godt med å utvikle elevane sine grunnleggjande ferdigheiter. Fylkesvise gjennomsnittsresultat viser også til dels store forskjellar mellom fylke. Forprosjektet vil ta utgangspunkt i ei skisse til eit komparativt prosjekt der ein utnyttar nasjonale prøver til å skape strategiar for skuleutvikling. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

28 Barnehagekonferanse i Grimstad
Barnehagen i et kvalitetsperspektiv. Muligheter - begrensninger - krav – forventninger Du inviteres til barnehagekonferanse mandag 23. mai på Universitetet i Agder – Campus Grimstad. Konferansen vil ha fokus på flere aktuelle utfordringer, som belyses av spennende foredragsholdere. Målgruppen er styrere, førskolelærere, barnehageadministrasjon, politikere og tillitsvalgte. Vi ønsker velkommen til en spennende konferanse, og ser fram til å sette viktige tema på dagsorden.   Mer om programmet Vi har plass til 120 deltaker på konferansen. Pris: medlemmer kr 800,- Ikke medlemmer 950,- Påmeldingsfrist 11. mai MELD DEG PÅ HER Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

29 Lederråd I tråd med de sentralt vedtatte endringene, er det nå opprettet et lederråd i Utdanningsforbundet Aust-Agder. Det består av ledere både fra barnehage, grunnskole og videregående skole. Lederne har sin medlemstilhørighet i de seksjonene der de arbeider men sitter sammen i lederråd. Lederrådet i Aust-Agder skal behandle saker som har med ledermedlemmenes arbeidsvilkår og deres interesser å gjøre. Lederrådet skal være et rådgivende organ for fylkesstyret, og også komme med forslag til saker som kan behandles i fylkesstyret. Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

30 Lederråd Lederrådets medlemmer Guttorm Fevang, grunnskole Arendal
Ellen Ledaal Gjertsen, videregående Arendal Berit Stephansen, grunnskole Arendal Stian Aaby, videregående Tvedestrand Liv Tjøstolvsen, videregående Grimstad Ole Morten Mouritsen, barnehage Lillesand Jorunn Palm, barnehage Grimstad Mette Harberg, barnehage Birkeland Linda Thorstein Karlsen, fylkeslaget Torkild Grimsrud, fylkeslaget Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

31 Struktur Vi skal diskutere struktur mot neste fylkesårsmøte
Alle nivåer skal involveres Fylkessammenslåing? Settes på agendaen til høsten Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

32 Valg 2011 Lokallagsstyret vil se hva Utdanningsforbundet kan gjøre for å sette skole- og barnehage på agendaen Valgkampen er en ypperlig anledning til å diskutere hvilke tiltak vi mener er nødvendig i utdanningspolitikken. Kontakt med og påvirkning av politikere som har ansvar for å drive barnehager og skoler, og helst forplikte dem til å innta standpunkter som i størst mulig grad er med på å styrke kvaliteten, må være en konkret ambisjon for vårt arbeid. Sentralledd, fylkesledd og lokalt ledd skal utarbeide plan for arbeidet Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

33 Sørlandske Lærerstevne
21. oktober 2011 Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

34 Kurs om arbeidstidsavtalen, 6. mai
6. mai på Strand hotell Målgruppe for kurset: - alle tillitsvalgte i grunn- og videregående skoler og voksenopplæring - hovedtillitsvalgt lokallagsleder Påmeldingsfrist 29. april, via Min side Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011

35 Medlemsaksjonen Månedens tillitsvalgt innmelding Månedens medlem
Saker til lokallagsstyret Månedens medlem Klubbmøtereferater Oppmøte på aktiviteter Saker og resolusjoner til årsmøtet Utdanningsforbundet Grimstad, Opplæring for tillitsvalgte 13. april 2011


Laste ned ppt "Opplæring for tillitsvalgte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google