Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS/MØTE FOR STYRERMEDLEMMER 15. APRIL 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS/MØTE FOR STYRERMEDLEMMER 15. APRIL 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS/MØTE FOR STYRERMEDLEMMER 15. APRIL 2013
VIKTIGE PUNKTER I AVTALEVERKET

2 INNHOLD Hovedavtalen (side 4-19)
Hovedtariffavtalen inkl. eksempler på bruk av delt dagsverk og kveldstillegg (side 20-43) Turer / ekskursjoner, inkl. eksempler på utregning av godtgjøring og overtidslønn (side 44-59) Sitater står med kursiv skrift. Hvis det bare er tilnærmet sitat fra en avtaletekst, er det normal skrift. Det som står med rød skrift, er våre egne framhevelser. Utdanningsforbundet Halden

3 Innhold - 2 Forkortelser, bl.a.: KS = Kommunenes Sentralforbund
PBL-A = Private barnehagers landsforbund, arbeidsgiverseksjonen. HTA = hovedtariffavtalen ATV= arbeidsplasstillitsvalgt Utdanningsforbundet Halden

4 A: HOVEDAVTALEN Utdanningsforbundet Halden

5 1: Formål og rettigheter for organiserte ansatte
Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom leder og tillitsvalgt. Evt. problemer skal søkes løst gjennom ordningen med tillitsvalgte (KS § ). Medbestemmelse utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte (KS § 1.3). Den erfaring og innsikt som de ansatte har, skal gjennom samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver komme til nytte for både virksomheten og den enkelte arbeidstaker (PBL-A § 1.1). (forts.) Utdanningsforbundet Halden

6 Formål og rettigheter for organiserte ansatte - 2
Medbestemmelse etter denne avtale utøves i samarbeidsutvalget og gjennom tillitsvalgtordningen (PBL-A § 1.2) Kommentar: Tillitsvalgte skal ha informasjon på et tidligst mulig tidspunkt, og det er bare de som har rett til medbestemmelse / innflytelse på vegne av de ansatte. Uorganiserte har mao. ingen innflytelse, ingen rett til medbestemmelse. Det er viktig at saker først tas opp til drøfting på medbestemmelsesmøte, etterpå kan det informeres på personalmøte, pedledermøte mm. Utdanningsforbundet Halden

7 2: Arbeidsforhold for ATV
Skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt i denne avtalen (KS § 1.2 og PBL-A § 1.1). Skal ha tjenestefri for å utføre sine oppgaver. Gjelder både under utøvelsen av virksomhet som tillitsvalgt og under drøftinger med arbeidsgiver. (KS § 3.4) Tillitsvalgt har rett til fri med lønn fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver iht. denne avtale (PBL-A § 3.4.) Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt og under forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin lønn (PBL-A § 3.5.) (forts.) Utdanningsforbundet Halden

8 Arbeidsforhold for ATV- 2
For tillitsvalgt som innkalles av arbeidsgiver til møter som faller utenfor vedkommendes arbeidstid, avklares om medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering (KS § 3.4) Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeidstid som faller utenfor ordinær arbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid (PBL-A § 3.4). Kommentar: Medbestemmelsesmøter kan godt legges utenom ATV sin arbeidstid av praktiske grunner, med altså mot kompensasjon. Utdanningsforbundet Halden

9 3: Permisjon og opplæring
KS § 3.5-6: Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn Rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt. Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til arbeidstakerorganisasjonens og den enkelte tillitsvalgtes behov for opplæring (forts.) Utdanningsforbundet Halden

10 Permisjon og opplæring - 2
PBL-A § 5.2.b: Permisjon innvilges for kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene. Den tillitsvalgte innvilges slik permisjon med lønn. Med kurs forstås opplæring som skal gjøre den tillitsvalgte bedre skikket til å utøve sin funksjon. Rett til permisjon etter denne bestemmelse kan avslås dersom søknad legges frem for arbeidsgiver senere enn 10 dager før kursstart. Permisjon til deltakelse på andre arrangementer/møter i regi av arbeidstakerorganisasjonene med hel eller delvis lønn kan innvilges etter søknad. Utdanningsforbundet Halden

11 4: Rett og plikt til medbestemmelse
Tillitsvalgte har rett og plikt til å drøfte spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår der dette har hjemmel i lov, regler eller tariffavtale (KS § 3.2). Før virksomheten treffer sine beslutninger i saker som angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte gis muligheter for å fremme sine synspunkter. I de tilfeller virksomhetens ledelse ikke finner å kunne ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler, skal den grunngi sitt syn (PBL-A § 3.2.3) Utdanningsforbundet Halden

12 Kommentar: «Drøfte» betyr en forpliktende informasjon, argumentasjon og meningsutveksling på et område der arbeidsgiver har rett til å fatte den endelige beslutningen (styringsrett). Styringsretten forutsetter reelle drøftinger på tidligst mulig tidspunkt! Begge parter skal tilstrebe å komme fram til enighet. Forutsetter åpenhet og vilje til å finne løsninger! Personalsaker skal ikke tas opp på slike møter (eget møte, eget referat). Utdanningsforbundet Halden

13 5: Hva slags saker må/bør drøftes?
Eksempler: hvordan vedtatt budsjett skal disponeres valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr og hjelpemidler stillingsplan, dvs. behov for pedagogisk personale vaktplan og ferieavvikling planlegging av aktiviteter som angår medlemmenes arbeidstid planer for reiser og ekskursjoner andre saker som en av partene mener har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon. Utdanningsforbundet Halden

14 Hva slags saker kan drøftes? - 2
Spesifisert i PBL-A § – 3.2.4, bl.a.: Virksomhetens økonomiske utvikling • Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift De alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger Virksomhetens regnskaper Tillitsvalgte skal videre gis innsyn i forhold som vedrører virksomhetens økonomiske situasjon i den grad tillitsvalgte har bruk for slik informasjon for å ivareta medlemmenes interesser. Utdanningsforbundet Halden

15 6: Arbeidsgivers plikter
Fra drøftinger eller forhandlinger skal det skrives drøftingsreferat som undertegnes av partene. (PBL-A § 3.2.3) I de tilfeller det føres drøftinger mellom partene skal det skrives drøftingsreferat (KS § 3.1.i) Kommentar Referatet tilhører begge partene, styrer/eier og ATV. Styrer må gjøre det kjent for alle ansatte, og ATV for sine medlemmer. I vår tid må ATV få dette på mail. Lokallaget ber ATV sende referatene fortløpende til oss på mail. Dette er nyttig informasjon for både lokallagsleder og hovedtillitsvalgt (KS) å se hva man er opptatt av på arbeidsplassene. Utdanningsforbundet Halden

16 7: Tilsettinger Tillitsvalgtes rettigheter:
Uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk/forfremmelse (KS § 3.2). Arbeidsgivers plikter På et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd ved om ledige og nyopprettede stillinger og prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater. Fast ordning: Sende søkerliste til tillitsvalgte. Snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser (KS § 3.1) (forts.) Utdanningsforbundet Halden

17 Tilsettinger -2 Virksomheten skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser. Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stillinger innenfor sitt område (PBL-A § og 3.3.f) Utdanningsforbundet Halden

18 8: Andre plikter - arbeidsgiver
Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale (KS § 3.1.a) ) / lov, regler og tariffavtale (PBL-A § 3). Kommentar: ATV har samme plikt. Dette betyr at både leder og ATV plikter å følge alle bestemmelser i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtaler, f.eks. vedr. arbeidstid og lønn. Det er ikke anledning til å fravike avtaleverk eller lovverk. Man kan ikke lage sine «egne løsninger» i barnehagen. Utdanningsforbundet Halden

19 Andre plikter – arbeidsgiver - 2
Meddele tillitsvalgte hvilke arbeidsgiverrepresentanter de skal rette sine henvendelser til (KS § 3.1.f, PBL-A § 3.3.a: «skriftlig»). Gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt (KS § 3.1.g og PBL-A § 3.2.5) Utdanningsforbundet Halden

20 B: HOVEDTARIFFAVTALEN (HTA)
Her tar vi bare opp deler av kap. 1 Fellesbestemmelsene. Det inneholder svært mye som er aktuelt i den praktiske hverdagen, slik som tilsetting, godtgjøring for særskilt arbeidstid, overtid, ferie, lønn under sykdom mm, stedfortredertjeneste / konstituering og permisjon. Utdanningsforbundet Halden

21 Innledende bestemmelser
Definisjoner med mer - § 1.1 og 1.2. Denne hovedtariffavtale gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer (Samme tekst KS og PBLA). Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter Hovedtariffavtalen som heltidstilsatte dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse. (KS) Utdanningsforbundet Halden

22 Innledende bestemmelser - 2
Kommentar: HTA for KS gjelder alle tilsatte i alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo (egen avtale). Den omfatter også de uorganiserte. Avtalen gjelder for 2 år av gangen, den nåværende utløper 30. april Da kan alle paragrafene endres, ikke bare lønna! Hovedavtalen for KS forhandles for en annen periode enn HTA og står i eget hefte. Nåværende gjelder for – Utdanningsforbundet Halden

23 Tilsetting Kvalifikasjoner § 2.2 KS, § 2.1 PBLA
Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Samme tekst KS og PBLA. KS: Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen. Kommentar: Merk rekkefølgen: 1: Kvalifikasjoner 2: Ansiennitet. Utdanningsforbundet Halden

24 Divisor og prosenttillegg
Hvordan utregnes overtidsbetaling? KS § 6.4-5, PBLA § 6.3-4 Grunnlag: Vanlig timelønn utregnes etter formelen årslønn:1950. Overtidstillegget utregnes etter 1850 timer pr. år, altså årslønn:1850. Prosenttillegg: I tillegg til timelønna kommer overtidstillegget. normalt 50 %, lørdag og søndag, og overtidsarbeid kl : 100 % helge- og høytidsdager 133,3 %. Kommentar på neste side. Utdanningsforbundet Halden

25 Divisor og prosenttillegg - 2
Kommentar: Merk divisor årslønn: 1850, mot 1950 ved ordinært arbeid Eksempel for en barnehagelærer med årslønn , normalt 50%-tillegg: Timelønn ordinært arbeid: 216 kr *1,5 = 324 kr NB: Man skal ha utbetalt både timelønn + overtidstillegget. Den enkelte kan selv velge avspasering time for time i stedet for timelønna – men dette kan ingen pålegge noen, verken enkeltvis eller gruppe! Merk: Overtidstillegget skal uansett utbetales, dette kan ikke avspaseres / veksles inn! I eks. ovenfor betyr det utbetaling av 108 kr hvis læreren velger avspasering. Utdanningsforbundet Halden

26 Overtid Hva er det som utløser krav om overtidsbetaling?
KS § 6.1, PBLA § 6.1 Pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid. Samme tekst KS og PBLA. Kommentar: Arbeidsmiljøloven begrenser den daglige arbeidstiden til 9 timer pr. dag. Ordinær arbeidstid / arbeidsplan kan mao. ikke overstige dette. Utdanningsforbundet Halden

27 Avgrensing KS § 6.2, PBLA § 6.2 Bestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere i heltidsstillinger. Deltidstilsatte har likevel krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr. dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller pr. uke. Samme tekst KS og PBLA. Kommentar: Merk at deltidsansatte først får vanlig lønn opp til arbeidstid i 100 % stilling pr. dag eller pr. uke, deretter overtidstillegg. Arbeid ut over den avtalte arbeidstid, men innenfor den alminnelige arbeidstid (100%) kalles merarbeid, og er definert i Arbeidsmiljøloven. Utdanningsforbundet Halden

28 Godtgjøring for særskilt arbeidstid
§ 5 Under dette punktet kommer: Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Delt dagsverk. Kommentar: Det er særskilte bestemmelser på reiser for KS-området. Det kommer vi tilbake til i del C. Utdanningsforbundet Halden

29 Avgrensinger Godtgjøring etter § 5 betales ikke under overtidsarbeid….
Det kan ikke betales flere tillegg etter § 5 for sammenfallende tidsrom, dog betales tillegg etter pkt. 5.4 for samme tidsrom som det betales etter pkt. 5.2, 5.3 eller 5.5. Samme tekst KS og PBLA, men andre paragrafnr. i PBLA. Kommentar: Man får ikke kveldstillegg, delt dagsverk mm. hvis man får overtidslønn for samme tidsrom – og omvendt. 5.4 Kvelds- og nattillegg utbetales i tillegg til 5.2 Lørdags- og søndagstillegg, 5.3: Helge- og høytidstillegg eller 5.5: Delt dagsverk. Utdanningsforbundet Halden

30 Kvelds- og nattillegg KS § 5.4.2, PBLA § 5.2.2: Arbeidstakere … tilstås minst kr 21,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl og kl Kommentar: Gjelder alle møter og arrangementer på kveldstid, som åpen dag, personalmøte, foreldremøte osv. Utdanningsforbundet Halden

31 Delt dagsverk § 5.5 KS og PBLA, samme tekst:
Dersom delt dagsverk unntaksvis er nødvendig, utbetales timelønn pr. arbeidsdag. Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Kommentar: Utbetales når det går minst 9 timer fra arbeidsdagens start til siste økt er slutt, men med korte/lange opphold uten lønn. Godtgjøring for dette: 1 timelønn pr. dag etter formelen årslønn: 1950. Godtgjøringen utbetales ikke for overtidsarbeid. Ordinær overtidsbetaling utbetales da i stedet. (forts.) Utdanningsforbundet Halden

32 Delt dagsverk - 2 Tidspunkt for start/slutt må framkomme av individuell arbeidsplan. Alt arbeid skal legges inn i den individuelle arbeidsplanen. I perioder hvor det er aktuelt å legge arbeidet til etter kl og/eller arbeide slik at det utløser delt dagsverk, må dette framgå av arbeidsplanen. Da har både arbeidsgiver og arbeidstaker en oversikt over pålagt arbeid som utløser slik godtgjøring. Hvis antall arbeidstimer overstiger 9 timer («netto», opphold ikke medregnet), gis overtidslønn fom. 10. time i stedet for kr. 21. Hvis arbeidet (kveldsmøte el.l.) ikke kommer fram i arbeidsplanen, betales i stedet overtidsbetaling for alle timene. Utdanningsforbundet Halden

33 Godtgjøring for særskilt arbeidstid – mer:
Timelønnet arbeid/ekstrahjelp – se KS § 12.4 og PBLA § 12.9 Tillegg for delt dagsverk, kvelds- og nattarbeid, lørdags- og søndagsarbeid samt for arbeid på helge- og høytidsdager utbetales til disse arbeidstakere uavhengig av arbeidsforholdets varighet og omfang, jf. § 5. Kommentar: Gjelder mao. selv om man bare er vikar én dag. Utdanningsforbundet Halden

34 Praktiske eks. på bruk av delt dagsverk, godtgjøring og overtid
Barnehagelærer A har arbeidsplanfestet tid kl kl (til et møte). Dette er innarbeidet i arbeidsplanen og er en del av årsverket. Arbeidsplanfestet utgjør 9 timer denne dagen og strekker seg over 11 timer. A får utbetalt i tillegg til ordinær lønn: 2 timer x 21 kr. for kl (§ 5.4.2) + 1 timelønn (årslønn / 1950) for delt dagsverk (§ 5.5) For årslønn kr: Kr kr 205. Utdanningsforbundet Halden

35 Praktiske eks. - 2 Eks. : Barnehagelærer B har arbeidsplanfestet tid kl kl (til et møte). Dette er innarbeidet i arbeidsplanen og er en del av årsverket. Arbeidsplanfestet utgjør 10 timer denne dagen og strekker seg over 12 timer. B får utbetalt i tillegg til ordinær lønn: 2 timer x 21 kr. For kl (§ 5.4.2) + 1 timelønn (årslønn / 1950) for delt dagsverk (§ 5.5) + 1 time med 50% overtidstillegg for kl fordi antall «netto» arbeidstimer blir mer enn 9 denne dagen (årslønn / 1850 x 1,5) (§ ) For årslønn kr: Kr kr kr 324. Utdanningsforbundet Halden

36 Praktiske eks. - 3 Eks.: Barnehagelærer C har arbeidsplanfestet tid kl kl (til et møte). Dette er innarbeidet i arbeidsplanen og er en del av årsverket. Arbeidsplanfestet utgjør 8 timer denne dagen og strekker seg over 8,5 timer. Det er 1 time etter kl Dagen strekker seg ikke over 9 timer, og derfor utbetales ikke delt dagsverk. C får utbetalt i tillegg til ordinær lønn: 1 time x 21 kr. For kl ( 5.4.2) Utdanningsforbundet Halden

37 Praktiske eks. - 4 Eks. : Barnehagelærer D har arbeidsplanfestet tid kl og blir pålagt et ekstra møte kl , som ikke er innarbeidet i arbeidsplanen eller i årsverket. D får utbetalt overtid for de tre timene, og dermed ikke annen godtgjøring: 2 timer med 50 % overtidstillegg for kl (årslønn / x 1,5 x 2) (§ ) 1 time med 100 % overtidstillegg for kl (årslønn / x 2) (§ ) For årslønn kr: Kr. 324*2 + kr 432. Utdanningsforbundet Halden

38 Ferie Erstatning av ferie – § 7.1
Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært (*) arbeidsufør i minst 5 virkedager, får tilsvarende ferie erstattet. * PBLA: helt Kommentar: Gjelder bare ved 100 % sykmelding av lege. Gjelder bare når man har ferie, ikke ved avspasering. For arbeidstakere som har fylt 60 år, kommer den ekstra ferieuka (iht. Ferieloven) inn under reglene på linje med de ordinære ukene (rett til erstatningsferie). Utdanningsforbundet Halden

39 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsler og adopsjon
Full lønn – § Med full lønn i §* 8 menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan. * PBLA: punkt Kommentar: Man skal mao. ha utbetalt faste tillegg slik som pedledertillegg. Man skal også ha godtgjøring for særskilt arbeidstid (delt dagsverk mm.) for evt. arbeid som utløser dette iht. egen individuell arbeidsplan eller felles arbeidsplan for hele personalet/yrkesgruppa. Utdanningsforbundet Halden

40 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsler og adopsjon - 2
Amming – KS § 8.3.4, PBLA § Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Bare i PBLA: Når en arbeidstaker ønsker fri med lønn for å amme sitt barn utover 9 måneder etter fødsel, bør arbeidsgiver be om bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at amming fortsatt er i gang. Kommentar: For KS: Det er mora som selv må bestemme når (tidspunkt) og hvor lenge (barnets alder) hun ammer. Det synes likevel rimelig at den ansatte forklarer forholdene hvis hun ammer etter at barnet fyller 1 år. Utdanningsforbundet Halden

41 Stedfortredertjeneste / konstituering
§ 13. Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste. Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode ut over en uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag. Tilnærmet lik tekst KS og PBLA. KS tillegg: når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring. (forts.) Utdanningsforbundet Halden

42 Stedfortredertjeneste / konstituering - 2
KS: Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i høyere lønnet stilling utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen. Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen. PBLA: annen tekst iht utdanning. Se § 13.2 og 13.4, 2. avsnitt. Kommentar KS: Merk: Plikt. Ny lønn fra første dag hvis varighet over én uke. Utdanningsforbundet Halden

43 Permisjon Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l. - KS § 14.4
PBLA har ingen tilsvarende bestemmelse I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. Kommentar: Forutsetter at man skulle ha vært på jobb de siste 2 dagene før eksamen. Moralen er; ha ikke eksamen på en mandag… . Utdanningsforbundet Halden

44 C: TURER / EKSKURSJONER
Utdanningsforbundet Halden

45 Turer / ekskursjoner KS-avtale: SGS 1010, følge av pasient/klient/elev. PBL-A har ingen slik avtale. Avtale må gjøres i bhg, klokt å ta utgangspunkt i KS-avtalen. SGS betyr Sentral Generell Særavtale – «generell» fordi den gjelder alle forbund/ansatte. Særavtalen gjelder for alle arbeidstakere tilsatt på heltid eller deltid i kommuner / fylkeskommuner / virksomheter som er medlemmer i KS arbeidsgivervirksomhet. Avtale mellom KS og ca. 40 fagforeninger. Ingen ”avtale for lærerne”, slik den av og til framstilles som. Særavtalen inneholder bestemmelser om beregning av arbeidstid og godtgjøringer på alle typer reiser der ansatte følger pasient/klient/elev – inkl. barn. NB: Avtalene er under reforhandling, evt. nye satser for 2013. Utdanningsforbundet Halden

46 Inndeling Del I: Gjelder for alle ansatte på vanlige reiser/ekskursjoner Del II: Gjelder i stedet for del 1 bare for lærere i skolen og bare når de er på bemannet leirskole eller lengte utenlandsturer. Avtalen gjelder især følgende forhold: Reisen – beregning av arbeidstid Oppholdet – beregning av arbeidstid, godtgjøring og evt. overtid. NB: Flere steder står det ”minimum” om antall timer / kroner som skal godtgjøres. Det betyr at man må avtale faktisk antall / beløp før reisen. Det bør fastsettes prinsipper for dette på medbestemmelsesmøte (leder og ATV). Utdanningsforbundet Halden

47 Arbeidsplan Avtalen forutsetter at det på forhånd utarbeides en samlet arbeidsplan for personalet for reisen til og fra, samt for oppholdet. Dette er mao. pålagt og er leders ansvar. Uttrykket ”godskriving av arbeidstid” betyr hvor mange timer av årsverket som anses brukt på reisen og som dermed skal trekkes fra på det totale årsverket. (Se pkt. 2). Utdanningsforbundet Halden

48 Del 1 Reisen til og fra: Tid: Fra reisens begynnelse (arbeidssted eller bosted) til ankomst på reisemålet. Tilsvarende på hjemreisen. (Se pkt. 3.1.a). Reisetiden regnes fullt ut som arbeidstid når man har tilsyn med barn/elev. (Se pkt. 3.1.b). Utdanningsforbundet Halden

49 Utregning av arbeidstid under oppholdet
Kl. 7-23: All tid time for time Kl. 23-7: Hver time teller som 1/3 time hvis den voksne i hovedsak får hvile/sove. Hvis man får hvile / sove, regnes natta mao. som 8:3 = 2,7 timer (Se pkt. 3.1.b) Utdanningsforbundet Halden

50 Godtgjøring / lønn Den ansatte får en døgngodtgjøring på minimum kr. 310 Utbetales pr. døgn hvis reisen varer minst 6 timer, også på dagsturer. Dette er for økt ansvar mm, ikke ekstra arbeidstid. Regn tiden fra reisens begynnelse, dette klokkeslettet blir ”døgnets startpunkt”. Hjemreisedagen teller med fullt ut hvis det er minst 6 timer fra tidspunktet for fremreisens start til hjemkomst. Hvis siste døgn (del av døgn) er mindre enn 6 timer ut fra dette startpunktet, gis det ingen godtgjøring for dette. (Se pkt. 4.2.d) Husk – evt. nye satser etter reforhandling. Utdanningsforbundet Halden

51 Godtgjøring / lønn - 2 Eks.:
Hvis man drar fra barnehagen kl. 9 mandag morgen, og kommer hjem onsdag kl , regnes onsdag med. Onsdag kl. 9 – er over 6 timer. Hvis man reiser hjem onsdag kl. 9 og kommer hjem kl , regnes ikke onsdagen med. Onsdag kl. 9 – er under 6 timer. Utdanningsforbundet Halden

52 Overtid Overtid gis når reisen medfører arbeidstid ut over oppsatt arbeidsplan. Man regner antall timer totalt på reisen og trekker fra antall timer innenfor oppsatt arbeidsplan, som dekkes av vanlig lønn. Sats for overtidsarbeid, uavhengig av tidspunkt: Årslønn : Tillegg normalt 50%. (Se pkt. 3.4 vedr. reisen og pkt vedr. oppholdet) Utdanningsforbundet Halden

53 Særskilt arbeidstid NB: Dette utbetales bare hvis man ikke har krav på overtid (altså ikke begge deler). Tillegget er pt. kr. 21 pr time kl (Se pkt. 3.3 og HTA kap 1, Fellesbestemmelsene § 5). Utdanningsforbundet Halden

54 Hviletid etter reisen Dersom reisen totalt har vart i over 8 timer, skal man ha en hviletid på minst 11 timer etter reisens slutt. (Se pkt. 3.2). Kommentar: Hvis man reiser før kl. 15 og kommer hjem f.eks. kl. 21, kan man ikke ha arbeid neste morgen før kl. 8. Utdanningsforbundet Halden

55 Eks.1: Dagstur innenfor normal arbeidstid
En pedleder følger en barnegruppe til Inspiria.Hennes normale arbeidsdag denne dagen er kl Avreise kl. 9.30, hjemkomst kl Reisens varighet er mao. 6,5 timer. Utregning: Ingen overtidslønn. Godtgjøring kr. 310 fordi reisen er på over 6 timer. Dette er en godtgjøring for økt ansvar. Utdanningsforbundet Halden

56 Eks.2: Dagstur ut over normal arbeidstid
En pedleder følger en barnegruppe til Inspiria og Badeland. Hennes normale arbeidsdag denne dagen er kl Avreise kl. 9.00, hjemkomst kl Reisens varighet er mao. 7 timer. Fratrekk for normal arbeidstid (7,5 t) gir overtid for 2 timer (kl ). Pedlederen betalte maten selv under reisen. Utdanningsforbundet Halden

57 Dagstur ut over normal arbeidstid - 2
Utregning: Overtidslønn med 50% tillegg: (årslønn:1850) * 1,5 og * 2 timer. For årslønn kr blir dette kr Godtgjøring kr. 310 fordi reisen er på over 6 timer. + Pedlederen skal i tillegg ha diettgodtgjøring etter statens satser, pt kr 195 for reiser over 5-9 timer. Utdanningsforbundet Halden

58 Eks 3: Hyttetur med overnatting
En pedleder reiser på avslutningstur for de største barna. De skal overnatte på ei hytte i Høyåsmarka. Fremreisen starter mandag morgen kl Tilbakereise tirsdag med hjemkomst kl Normal arbeidstid disse dagene er kl På overnattingsturer kan det være lurt å bruke et skjema for utregning – se neste side. Utdanningsforbundet Halden

59 Hyttetur, utregning av tid og godtgjøring
Dagtid Tid innenfor 7,5 t pr dag Antall overtidstimer Godtgjøring Mandag før reisen 7-10 3 Mandag 10-23 4,5 9,5 310 kr Natt med/uten hvile 23-7 2,67 / 8 * Tirsdag 7-15 7,5 0,5 0 ** SUM 15 12,67 / 18 *** * Mellomløsning også mulig. Må vurderes etter hvor mye man faktisk får sove. ** Ingen godtgjøring fordi tirsdag kl. 10 – 15 er under 6 timer. Det regnes fra reisens start mandag kl. 10. Ved hjemkomst kl 16 skulle pedlederen hatt kr 310 også for det siste døgnet. *** For årslønn : 216 x 1.5 = kr 324. Hvis hvile: kr Uten hvile: kr Pedlederen kan evt. selv velge å avspasere 12,67 / 18 t, men skal da ha utbetalt overtidstillegget, kr / 1944. Utdanningsforbundet Halden


Laste ned ppt "KURS/MØTE FOR STYRERMEDLEMMER 15. APRIL 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google