Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30.April 2013 Risør Arbeidstid i barnehagen. Arbeidstid SFS 2201, pkt 3.2 PBL-A, HTA pkt 4.7.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30.April 2013 Risør Arbeidstid i barnehagen. Arbeidstid SFS 2201, pkt 3.2 PBL-A, HTA pkt 4.7."— Utskrift av presentasjonen:

1 30.April 2013 Risør Arbeidstid i barnehagen

2 Arbeidstid SFS 2201, pkt 3.2 PBL-A, HTA pkt 4.7

3 Historisk Bestemmelse om 4 timer ubunden tid siden 1972 Mye uenighet om forståelsen av tiden Landsmøtevedtak 2006 Spørreundersøkelse Debattnotat – arbeidstidsordninger i barnehagen TID Tariffoppgjør 2010 – BRUDD NEMNDSKJENNELSEN PBL-A følger etter med endring

4 Nemndskjennelsen SFS 2201, nytt punkt 3.2 «Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og lignende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen»

5 Prosess våren 2012 Jan- febr Drøftinger på kommunenivå – hovedtillitsvalgt og kommunen –- felles forståelse for avtalen –- noen rammer (?) –- involvere hovedverneombud? Mars- april Felles skolering for tillitsvalgte og styrere (?) Uformelle samtaler i den enkelte barnehage Involvere verneombud ang arbeidsplasser April – mai Formelle drøftinger mellom ATB og styrer Drøftinger med den enkelte, utarbeiding av arbeidsplaner

6 Prosedyre/fremgangsmåte Viktige avklaringer på kommunenivå mellom kommunen som arbeidsgiver og hovedtillitsvalgt På hver enkelt enhet – avklaringer mellom styrer og tillitsvalgt Viktig med god dialog i den enkelte barnehage mellom pedagogene og styrer om bruk av tiden. Kvartalsvise eller halvårlige planer

7 Hvordan kan en arbeidsplan se ut? egentidPedagogisk Fellesplanl Samarbeid, praktisk Faste møter Avd/ basemøte Tid med barna Totalt Uke 142130,537,5 man25,57,5 tirs16,57,5 ons16,57,5 tors16,57,5 fred25,57,5 Uke 243129,537,5 Uke 362130,539,5 Uke 412133,537,5 Uke 542130,537,5

8 Arbeidsplan med skjermet tid med barna Egen planl tid Felles planl veiledening foreldresamt. Andre møter Faste møter Base avdeling Tid med barna totalt Alternativ 242+3127,537,5 ManPed l. 2 t5,57,5 tirs PPT møte 1t Veil 1 t 5,57,5 ons25,57,5 torsForeldresamt 1 t 15,57,5 fred25,57,5 Uke 232 + 3127,536,5 Uke 352 + 3127,538,5

9 minimumsløsningen? Egen plan tid, ped. samarbeid Ped.led. Møte, andre møter, veiledning, Avd./ base møte Tid med barn (?) Totalt Modell41131,537,5 Uke 13 + 12130,537,5 Uke 211131,534,5 Uke 33 + 32131,540,5 Uke 442131,537,5

10 Gruppeoppgave Hvordan har prosessen vært i din barnehage? Har dere gjort endringer, eller beholdt «gammel» ordning? Hvilke endringer ble gjort?

11 Mot slutten av prøveprosjektet Rambøll undersøkelsene Evaluering i pilotene Evalueringer underveis Veien videre??? Reforhandling fra juni.

12 Rambøll Rapportene Rapportene er en del av arbeidet som lå i mandatet til det partssammensatte utvalget, som ble nedsatt som et resultat av nemndskjennelsen om FSF 2201. Rambøll 1; kartlegging av tidsbruk til styrere og ped.ledere Hensikten med runde to, er å fange opp eventuelle endringer som innføring av det nye punktet om arbeidstid i barnehagen har medført. Viktig for kvaliteten av undersøkelsen og det bilde av virkeligheten den vil gi oss, at vi får så høy svarprosent som mulig!

13 Rambøll. Trenger mer tid til faglig arbeid. Rapporten gir oss svært nyttig informasjon som er et godt utgangspunkt for diskusjon fram mot reforhandling av avtalen: Førskolelærere trenger mer tid til faglig arbeid. - Både styrere og pedagogiske ledere er enige (økt etter forsøksperioden) - Etter 1.8.2012 er det en markant tilbakegang på 12 %, av de som er helt eller delvis enige i at de er fornøyde med dagens ordning av ubunden tid - Noe større bevissthet om å holde seg til antallet timer som er satt av -Større bevissthet om førskolelæreres faglige arbeid både blant styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet Positive til samarbeid. - Timetallet må økes for blant annet å få mer tid til samarbeid

14 Rambøll 2 For mange administrative oppgaver for pedagogisk leder – på bekostning av tid med barna? -Noe overraskende at dette er oppgaver som etter 1.8.2012 er beregnet økt noe i omfang -I undersøkelsen vises det til at de pedagogiske lederne oppfatter at de har mindre tid til å gjennomføre sine oppgaver enn tidligere, og at det har blitt mindre tid til barna. Barnehagen mangler arbeidsrom. - En permanent forventning om at mer faglig arbeid skal skje i barnehagens lokaler vil kreve en storstilt utbygging av arbeidsplasser i barnehagene. Hvordan er dette hos dere?

15 Gruppeoppgave Hvordan er dette hos dere? -Egen planleggingstid? -Felles planleggingstid? -Administrative oppgaver? Andre utfordringer/erfaringer?!

16 Pilotforsøk Foregår i 5 fylker 2 barnehager i Bergen – Klosteret og Skjold Tett oppfølging fra HTV og sentralt hold i Utdanningsforbundet Prøve ut ting vi ønsker å få erfaring med. 1.Å beregne mer enn 4 timer til planleggingsoppgavene 2.Å skjerme tid til barna, tid til egenplanlegging og tid til samarbeid etc. 3.Å avtale all bruk av tid lokalt, samtidig som alt arbeid skal utføres i barnehagen. ( Krever gode arbeidsplasser.)

17 Pilotforsøk - evaluering Generelle (positive) fellestrekk for pilotbarnehagene. -Større bevissthet om oppgavene og bedre samhandling i gruppa av pedagogiske ledere -Bedre mulighet for styrer til å lede pedagogiske prosesser -det pedagogiske personalet slipper for mye avbrudd når man er til stede med barna Generelle utfordringer. -Sykdom og planlagte aktiviteter gjør det vanskelig å opprettholde plantid -Fysiske arbeidsplasser og manglende IKT utstyr -«må assistentenes jobb «vike» for plantid for det pedagogiske personalet? -Forsvarlig bemanning?! -Tidkrevende prosesser

18 Rapport om tidstyver i barnehagen Hvordan brukes tiden og hvem gjør hva? FAFO rapport fra en bydel i Oslo Mye å diskutere !

19 Hva vil vi som profesjon? Vi kjenner vårt oppdrag Hva skal til for å gjøre oppdraget mulig og jobben levelig? –Styrere og førskolelærere sammen om et godt fagmiljø og god kvalitet i barnehagen –Økonomien i kommunen og i sektoren en utfordring Kan vi likevel få til endring til det bedre? Hvor skal vår lojalitet ligge?

20 Hva med de private? I PBL A avtalen står det at partene kan be om forhandlinger hvis det blir endringer ang arbeidstid i KS. Dette skjedde i 2011. PBL A ba om forhandlinger, og det har vært flere møter. Man er enige om å ikke endre noe nå og heller ikke i 2012. Men i 2014 vil det komme i tariffoppgjøret. Det er ønskelig med lokale forsøk (ved enighet) også i PBL A, og det vil sannsynligvis bli en hjemmel for dette i tariffavtalen. Muligens også i FUS De andre private områdene - KA, Spekter og HSH - har en lang tradisjon for å stort sett gjøre det samme som KS.

21 Arbeidstid i PBL-A barnehager Hovedtariffavtalen pkt 4 Arbeidstid pkt 4.7 Vedlegg 6e, 5 nye punkt - forpliktelse til å drøfte

22 Økt pedagogtetthet – ubunden tid (pkt. 4.7) Ved økt pedagogtetthet ut over lovens bemannings-norm, jamfør veileder i 2011, skal barnehagen og organisasjonens lokale ledd avtale hvordan hele eller deler av den totale ubundne tiden skal disponeres. Herunder kan det avtales at arbeid i hele eller deler av den ubundne tiden kan legges til barnehagen.

23 Hovedtariffoppgjør 2012 Endring med økt kvalitet som siktemål 5 nye punkt (vedlegg 6e) 1.Forpliktelse til å drøfte 2.Hva skal gjøres og hvor skal det utføres 3.Mål om å oppnå kvalitet ved å gi profesjonelt handlingsrom både individuelt og kollektivt 4.Annerledes disponering av arbeidstiden skal nedfelles i en avtale 5.Forpliktelse til evaluering av ordningene før utløp av tariffperioden

24 Forpliktelse til å drøfte – punkt 1 Partene bør bruke god tid på å drøfte – hva – hvilke oppgaver vi må løse innenfor den disponible arbeidstida Vektlegge hva som skal gjøres; hvilke arbeidsoppgaver og hvordan man skal få gjennomført det som er planlagt i barnegruppen Hva kan føre til styrket kvalitet i deres barnehage?!

25 Gruppeoppgave jmf punkt 1+2 Hvilke oppgaver løses best i egentid? Hvilke oppgaver løses best kollektivt for førskolelærerne? Hvilke oppgaver løses best i fellestid for hele personalet? hvilke oppgaver bør førskolelærergruppen slett ikke bruke tid på?

26 Oppgaver - Kvalitet Kvaliteten på tiden med barna er avhengig av kvaliteten på den faglige planleggingen Kvaliteten på faglig planlegging er avhengig av tid til å planlegge og evaluere. Vi ber ikke om mer tid til oss selv, men vi ønsker å profesjonalisere jobben slik at vi bedre kan tilfredsstille kravene som vårt samfunnsmandag stiller. Førskolelærerne må sikres tid til alle sine oppgaver for å sikre godt pedagogisk opplegg for hvert enkelt barn = god barnehage

27 Eksempel på en arbeidsplan

28 Hvor skal arbeidet utføres, jmf punkt 2 God bruk av tid avsatt til faglig planlegging i barnehagen forutsetter fysiske tilrettelagte arbeidsplasser ; -Avskjermet fra barnas oppholdssted -Ivaretar andre viktige miljøfaktorer som avskjerming fra støy, belysning o.l -Har tilgang til IKT utstyr til den enkelte arbeidstaker -Gir muligheter for faglig planlegging både individuelt og kollektivt -Når de fysiske arbeidsforholdene ikke er tilfredsstillende skal faglig planleggingstid legges utenfor institusjonen

29 Punkt 3 «målsettingen med slike drøftinger skal være å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet for å oppnå stadig høyere kvalitet ved å gi barnehagelærere/pedagogiske ledere et profesjonelt handlingsrom, både individuelt og kollektivt.» Når drøftinger, vurderinger og diskusjoner er foretatt i det pedagogiske personalet er det tid for et veivalg ; -Spørsmålet blir : er det grunnlag for å inngå et forsøk med ny arbeidstid eller skal barnehagen fortsette med dagens arbeidstidsavtale?

30 Enighet om å endre arbeidstidsavtalen Knyttet til punkt 4 :Partene er enige om endring – avtalen må inneholde Mål for hva man ønsker å oppnå (På hvilken måte vil denne avtalen heve kvaliteten ) Hvilke oppgaver skal løses av hvem Hvor mye planleggingstid skal brukes individuelt og kollektivt Hvor lenge skal den avvikende avtalen gjelde Forpliktelse til å evaluere Det forutsetter enighet

31 Evaluering Forpliktelse til å delta i evaluering hva har vært positivt og hva har vært negativt med endring av den faglige planleggingstiden

32


Laste ned ppt "30.April 2013 Risør Arbeidstid i barnehagen. Arbeidstid SFS 2201, pkt 3.2 PBL-A, HTA pkt 4.7."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google