Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle saker Utdanningsforbundet Østfold,4.mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle saker Utdanningsforbundet Østfold,4.mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle saker Utdanningsforbundet Østfold,4.mars 2011

2 Undersøkelse av arbeidstid For liten tid til: veiledning av medarbeidere, faglig ajourføring, arbeid rettet mot enkeltbarn utviklingsarbeid. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Undersøkelse av arbeidstid Tiltak: økt pedagogtetthet, mindre barnegrupper mer tid til samarbeid Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Debatt om arbeidstid Debatten om arbeidstid i barnehagen har vist at problemområdene er mange. Barnehageloven følges ikke i alle kommuner og av alle eiere og avtalene om arbeidstiden praktiseres ulikt. Dette viste oss at det ikke er bare ett svar på hva som må til for å kunne utføre et profesjonelt og kvalitativt godt arbeid og å sikre gode arbeidsvilkår. Det må jobbes på kort og på lang sikt på flere fronter. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Arbeidstid - barnehage I forhandlingene presenterte Utdanningsforbundet vesentlige utfordringer for barnehagesektoren, både for ledere og det for pedagogiske personalet. Vi pekte på viktige endringer som ligger foran oss. Regjeringen har bl.a. oppnevnt Brustad-utvalget som skal ha fokus på kompetanse og kvalitet i barnehagen. Vi presenterte også elementer vedrørende ulike tidsressurser som er nødvendige for å kunne levere kvalitativt godt pedagogisk arbeid. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Arbeidstid - barnehage KS leverte krav med forslag til omfattende endringer i særavtalen. De ønsket gjennomgående å endre eksisterende bestemmelser som sikrer tidsressurser til ledelse, ”ubundet tid” og tid til felles planlegging, til bestemmelser som sier at arbeidsgiver lokalt skal avsette ”tilstrekkelig tid” til disse oppgavene. Med dette utgangspunktet var det ikke mulig for partene å komme fram til enighet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Arbeidstid - barnehage Nemndsbehandling tvist SFS 2201 fastsatt til 11.april Nemnd: Nøytral oppmann meklingsmann Dag Nafstad og partsrepresentanter fra KS og UDF. Partenes argumenter skrives inn prosesskriv samt framføring muntlig for nemnda. Nemndas kjennelse vil bli formidlet umiddelbart etter at den foreligger. Videre strategier for arbeidet med arbeidstid i barnehagen vil bli vurdert når resultatet av nemndas beslutning foreligger. s7

8 Arbeidstilsynets prosjekt Føre var Arbeidstilsynet har igangsatt et tilsynsprosjekt for forebygging av muskel- og skjelettplager. Prosjektet omfatter flere bransjer og avsluttes i 2011. Barnehagesektoren er omfattet fordi muskel- og skjelettplager utgjør en stor andel av det totale fraværet i barnehagene. Tilsynsprosjektet har en tydelig forebyggende profil. Fysiske, ergonomiske, organisatoriske og mellommenneskelige forhold som kan føre til muskel- og skjelettplager, blir vurdert. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Arbeidsmiljø Føre var Bedriftshelsetjeneste Best sammen – øke nærværet i barnehagen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Årsaker til muskel- og skjelettplager er sammensatte. Det er ikke bare feil løfteteknikk og arbeidsstillinger som gir slike plager. Hvordan du har det på jobben har også innvirkning. Godt forhold til kolleger, leder og barn/foreldre er viktig for både fysisk og psykisk helse. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Erfaringer fra tilsynene Det er så langt gjennomført tilsyn i 660 barnehager. To av tre offentlige og private barnehager arbeider ikke systematisk med forebygging av muskel- og skjelettplager. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Erfaringer fra tilsynene Rutiner for kartlegging og risikovurdering, samt oppfølging gjennom handlingsplaner Vurdere tiltak som kan redusere belastning ved mye løft av barn,av- og påkledning, uhensiktsmessig ergonomisk tilrettelegging m.m. Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste som en viktig ressurs i dette arbeidet Sikre opplæring av verneombud, arbeidsgiver og mellomledere Vurdere tilgjengelighet og bruk av hjelpemidler som kan begrense fysiske belastninger. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Spre erfaringer sette temaet på dagsordenen i møter, samlinger og kurs. Utdanningsforbundet sentralt vil også følge opp prosjektet, blant annet i dialog med prosjektledelsen i Arbeidstilsynet. sikre at prosjektet skal ha virkning også etter tilsynsperioden og føre til varige forbedringer. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Bedriftshelsetjenesten(BHT) Krav om bedriftshelsetjeneste for barnehage- og skolesektoren ble innført 1. januar 2010. Bedriftshelsetjenesten skal bistå i arbeidsmiljøarbeidet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Bedriftshelsetjenesten(BHT) Bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. planlegge og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø. kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger. Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Honorar til bedriftshelsetjenesten IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjeneste fra NAV. Det forutsetter at BHTs arbeid bidrar til at arbeidstakere kan unngå sykmelding, eller hvis sykmeldte eller personer med redusert arbeidsevne tilbakeføres til arbeid. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Bedriftshelsetjenesten(BHT) Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse med hensyn til arbeidssituasjonen. Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Bistå med bedriftsinternt attføringsarbeid. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Akershuss18

19 INNHOLD IA-avtalen God ledelse Partenes roller og ansvar Senior- og livsfasepolitikk Psykososialt arbeidsmiljø Holdninger og verdier Psykisk helse Fysisk arbeidsmiljø Gravid og i jobb i barnehagen Tilrettelegging ved sykdom / nedsatt funksjonsevne Bistand fra bedriftshelsetjenesten. FOREBYGGE OG TILRETTELEGGE Akershuss19

20 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20 NOU 2010:8 - med forskertrang og lekelyst Tiltak og anbefalinger om: Organisering av tilbudet barnehagens innhold og oppgaver Personalet i barnehagen Samarbeid og sammenheng med skolen Styring av sektoren og foreldrebetaling Kunnskap om barnehagens betydning

21 NOU 2010:8 - med forskertrang og lekelyst Alt som er fint skal bevares – samtidig skal rammeplane endres grunnleggende… Resultatmål for barns utvikling av basiskompetanse Barn skal få sette mål for egen læring og utvikling Likt fokus på formelle og uformelle læringssituasjoner Krav til progresjon i barns læring og utvikling Krav om tre-trinns kartleggingsmodell Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21

22 NOU 2010:8 - med forskertrang og lekelyst Vi er skeptiske til den utdanningspolitiske trenden Brenna skriver seg inn i: Overdreven individualisering effektivisering av læringsarbeidet Mangelsøking gjennom kartlegging Barnehagens egenart og tradisjon trues Bare innlæring som får fokus i politikkutforminga Felleskapsverdier må få større fokus! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s22

23 Kvalifisert personale –er nøkkel til gode barnehager Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s23

24 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s24 Kvalifisert personale –en nøkkel til gode barnehager Politisk og administrativ ledelse i norske kommuner har et ansvar for at alle barnehagene i kommunene leverer like gode tjenester til alle barn og foreldre. Dyktige og kompetente ansatte er en nøkkel for å lykkes

25 Kvalifisert personale –en nøkkel til gode barnehager KS og Utdanningsforbundet bidrar i dette rekrutteringsarbeidet og er enige om at det er nødvendig å utvikle lokale strategier for rekruttering av førskolelærere for å lykkes med utfordringene i regjeringens barnehageløft. Slike lokale strategier kan utvikles av partene i fellesskap Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s25


Laste ned ppt "Aktuelle saker Utdanningsforbundet Østfold,4.mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google