Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ATV SAMLING Henderson 16. november 2010. Lokale forhandlinger 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ATV SAMLING Henderson 16. november 2010. Lokale forhandlinger 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 ATV SAMLING Henderson 16. november 2010

2 Lokale forhandlinger 2010

3 Kapittel 5 Her har vi fire medlemmer. Disse fikk fra 3,8% til 8,1%.

4 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Funksjonstillegg i skoleverket (Endringer er gjort med virkning fra 01.08.10, de uten endring er videreført) IKT: 20.000 + 2.000 Bibliotek: 20.000+ 2.000 Sosiallærer barnetrinnet: 20.000+ 5.000 Sosiallærer ungd.trinnet: 20.000 Rådgiver (ungd.trinn): 20.000 Spes.ped.kontakt: 20.000+ 8.000 Rektors stedfortreder10.000+ 4.000 (skoler uten inspektør) Elevrådskontakt: 3.000

5 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Kontaktlærer får funksjonstillegg etter følgende kriterier 1-10 elever: 16.000 + 6.000 11-19 elever: 18.000+ 2.000 20-23 elever: 20.000 24-27 elever: 24.000 28+: 28.000 *De som uten avbrudd har vært kontaktlærer siden 30. april 2004 skal beholde den avlønningen som personlig ordning, dersom den var høyere.

6 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Undervisningsinspektører Avlønning avhengig av skolestørrelse. Inndeling etter antall årsverk: Før lok.forhEtter lok.forh Under 20 årsverk: 479 140490.000 20 – 29 årsverk: 489 788500.000 30 – 39 årsverk: 495 112505.000 40 årsverk eller mer: 505 759515.000

7 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Karmøy voksenopplæringssenter Lærere på KVOS med ansvar for elever med spesielle behov får et tillegg på kr.10 000

8 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 PPS 15 000 kr over lønn som i undervisningsstilling.

9 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Kulturskolen Fagansvar på kulturskolen økes fra 10 000 til 20 000

10 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 SFO Koordinerende miljøarbeidere SFO har et fast tillegg på kr.10.000 utover gjeldende grunnlønn. Dersom stillingen deles blir avlønning av tillegget forholdsmessig. Koordinerende SFO arbeider med høyskole skal nå ha 5 000 i tillegg. Nytt i årets forhandlinger er at koordinerende miljøarbeidere SFO får 4000 på grunnlønn.

11 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Pedagogisk leder 20.000 over sentral minstelønn. Pr.01.08.2010 gir dette slik lønnsstige Still.kode 7637*: 0 år 4 år 8 år 10 år 341.800345.000355.900394.500 *) Pedagogisk leder har et fast tillegg på kr.20.000 utover grunnlønn som førskolelærer. De som har videreutdanning i spesialpedagogikk, ledelse, PAPS og sosialpedagogikk har 10 000 over for 30 studiepoeng og 20 000 for 60 studiepoeng.

12 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Ambulerende spesialpedagoger Lønnes med et tillegg på 30 000 kroner(1/1 stilling) utover grunnlønn. Med grunnlønn forstås lønn som førskolelærer + tillegg gitt for spesialpedagogisk utdanning. Det beløpet er kr 10 000/20 000 for 30/60 studiepoeng. Ambulerende spesialpedagoger har egen intern stillingskode.

13 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Kompetanse utover den som gir lønn. Vi har fått for alle varianter av norsk (norsk, norsk som 2. språk, bibliotek, leseveiledning), engelsk, fransk, spansk, tysk, matematikk, naturfag, skoleledelse for inspektører, ledelse for pedagogiske ledere, sosialpedagogikk, mobilitet, familieveiledning, spesialpedagogikk. Dessverre var det ikke potten stor nok til å få med all videreutdanning, så det måtte prioriteres.

14 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 10 000 kr for de mellom 30 - 60 studiepoeng utover førskolelærer, lærer, adjunkt, adjunkt med opprykk, lektor og lektor med opprykk. 20 000 kr for de med 60 studiepoeng eller mer utover førskolelærer, adjunkt med opprykk, lektor og lektor med opprykk. Dette kravet er innfridd i forhold til potten 1.1.2011 med unntak av mobilitet, familielæring, sosialpedagogikk og PAPS. Disse får fra 1.8.2010.

15 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Samlet fikk vi 35,40% av potten. 47,33% av potten til kompetanse som har virkning fra 1.1.2011 + at vi brukte noe av 1.8.2010 potten i tillegg til kompetanse! Vi fikk 31,89% av 1.8 potten. Vi nådde frem til 367 medlemmer som i snitt fikk 7890 kr hver og det meste som et tillegg som vil flyte oppå. Vi fikk løftet grupper som vi ønsket, men selvsagt ikke alle så høyt som ønskelig. Den samlede potten var på 8 180 788 kr og 1 859 270 har virkning fra 1.1.2011, resten fra 1.8.2010.

16 Resultatet av sentrale forhandlinger i 2010 1) Tilleggsprotokollen - pr. 10. juni får alle i skoleverket et generelt tillegg på 1,15 prosent av den enkeltes grunnlønn, og førskolelærere med treårig høgskoleutdanning får et generelt tillegg på 2000 kroner. Dette er ekstra uttelling for våre medlemmer som følge av tilleggsprotokollen fra 2008. 2) Generelt tillegg - pr. 1. juli får alle et generelt tillegg på 2,1 prosent av den enkeltes grunnlønn, eller minimum 7100 kroner. Det generelle tillegget er mer enn doblet fra KS-tilbudet ved forhandlingsbrudd. 3) Minstelønnshevinger - pr. 1. august 2010 gis sentrale minstelønnstillegg, primært fra 10 års ansiennitet og oppover. Disse minstelønnstilleggene kommer på toppen av punkt 1 og 2 over, og gir følgende minstelønnstabell pr 1.8.2010:

17 Status minstelønn 1.8. 2010 – 4B 4B Stillingsgrupper0 år4 år8 år10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning 239 800244 900259 900306000 Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger 279 200281 200286 500335 300 Stillinger med krav om høyskoleutdanning 321 800325 000335 900374 500 Pedagogisk leder i Karmøy 341 800345 000355 900394 500 Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 340 400344 300347 700398 000 Master 365 100375 000400 000440 000 Ambulerende spesialpedagoger lønnes med et tillegg på 40 000 kr (1/1 stilling) utover grunnlønn. Med grunnlønn forstås lønn som førskolelærer + tillegg gitt for spesialpedagogisk utdanning. Det opprettes egen intern stillingskode for ambulerende spesialpedagog.

18 Status minstelønn 1.8. 2010 – 4C Ansiennitet0481016 Lærer Karmøy 328 300 329 858 344 100 345 968 352 700 354 747 370 000 414 000 Adjunkt Karmøy 361 400 363 525 372 400 374 575 384 500 398 000 439 000 Adjunkt m/till Karmøy 377 900 379 119 389 500 391 719 402 800 404 112 419 000 462 000 Lektor Karmøy 395 700 396 986 403 100 404 938 417 400 419 190 444 000 495 000 Lektor m/till Karmøy 409 700 411 031 416 000 418 364 430 000 433 751 459 000 518 000

19 Hvor kommer de uorganiserte inn i dette med lokale forhandlinger? Arbeidsgiver står fritt til å kreve på de uorganiserte og gir til disse. De får automatisk når vi forhandler for funksjoner og kontaktlærer, men hva med videreutdanning utover kompetanse f.eks ? Spiser de av vår pott eller skal de være endel av potten? De bidrar inn i potten på linje med alle andre, men jeg tror ikke arbeidsgiver har gitt uorganiserte på kompetanse denne gangen.

20 Virkningsdato kap. 3 og 5 i 2010 Rett før sommerferien ble det klart at det var uenighet mellom organisasjonene og KS om virkningsdatoen for garantilønnsbestemmelsen etter 20 år og virkningsdatoen for lokale lønnstillegg for ledere i kap. 3.4 og ansatte i kap. 5. Det var ikke tid til å avholde tvistemøte før sommerferien. Sentralt tvistemøte ble først avholdt torsdag 11. august der partene ikke kom til enighet. Endelig protokoll fra tvistemøtet er ikke klar. Arbeidstakersiden har skrevet inn sine anførsler, men KS har foreløpig ikke gitt uttrykk for sine anførsler skriftlig. I korthet handler tvisten om at arbeidstakersiden fastholder ordlyden i HTA som i begge tilfeller sier 1. mai som virkningsdato, men KS mener det er dato for avslutning av streiken som skal legges til grunn (10. juni). Vi har forhandlet på 10. juni som virkningsdato, om ikke annen dato blir bestemt.

21 Kapittel 3.4.2 –Resultat i 2010 Nytt kriterielønnssystem for rektorer ÅrsverkNy lønn 0 –10500 000 10 – 20515 000 20 – 30530 000 30 – 40545 000 40 +560 000 Nytt kriterielønnssystem for barnehagestyrere ÅrsverkNy lønn 0 – 17 465 000 Over 17 485 000

22 Kapittel 3.4.2 –Resultat i 2010 Rektorer og barnehagestyrere som har 60 studiepoeng i ledelse skal ha 20 000 kr over sin gruppe. 10 000 kr for 30 studiepoeng.

23 Hva skal være fokus ved neste korsvei? Uttelling for all kompetanse utover den som gir lønn. Når vi krevde på utdanning, var det ut fra det som var meldt inn fra tillitsvalgt. Vi har fortsatt ikke tilgang til CV som den enkelte lager, dette er etterspurt hos arbeidsgiver flere ganger. I det excel arket som jeg har benyttet siden 2006/2007 kan det være avvik fra de som er reel kompetanse ute. Det er et problem.

24 Hva skal være fokus ved neste korsvei? 16 års stige 4B, ikke innfridd Flatt tillegg, ikke innfridd Fagansvar – ungdomsskolene. Et funsksjonstillegg til de som tar ansvar for organisering og utarbeiding av prøver, leder møter for fellesensur,inkaller til fagseksjonsmøter, leder arbeidet med å utarbeide og oppjustere fagplaner, deltar på nettverksmøter, veileder andre lærere i faget, lager og holder oversikt over pedagogisk materiell i faget, holder fokus på vudering, gir budsjettinnspill Samlingsstyrergodtgjøringen har stått i ro i årevis. Lik/økt betaling for musikk, gym, naturfag, kunst/håndverk, mat/helse.... ? Annet ????

25 Registrere CV Gå på Karmøy kommune sine nettsider. Der velger du ledig stilling. Logger deg inn med mailadresse og passord. Samme mailadresse som du får lønnsslippen på. Har du glemt passord, kan du be om nytt Dersom du får lønnslippen på papir må du oppgi mailadressen din til kommunen.

26 Skolestruktur Hovedutvalget oppvekst- og kultur behandlet skolestruktursaken i møte den 10. november. Rådmannens innstilling ble endret til følgende, etter voteringen som er vist under.

27 Skolestruktur

28 Høyre ønsket at Kvalavåg skole overføres til Avaldsnes, endring i Ap/Krf sitt forslag om å flytte Håvik skole, punkt b. Endringen i Rådmannens innstilling i punkt e. 1 år tidligere. Punkt g er endret. h er nytt.

29 Skolestruktur i, j, k og l er nye punkt.

30 Hva er status i forhold til 07/08 nivået? Barnetrinnet Utrekninga baserer seg på ein 2-parallell skole med 45 elevar pr. årstrinn

31 Hva er status i forhold til 07/08 nivået? Ressursar tildelte etter formel 07-08:495 Oppg å ver som er komne til å ra etter:Auka timetal undervisning: 8 t/v x 2 par. x 1,2 (inkl. spes)19,2 Fysisk aktivitet: 3 t/v x 2 par.6 Leksehjelp Økt ressurs miljøarbeider Tidleg innsats:27,2 547,4 Ressursar tildelte etter formel 10-11:524,9 Diff/reduksjon- 22,5

32 Hva er status i forhold til 07/08 nivået? Spes. ressursen SpesTpoSum År 10/116695611230 År 07/086154301045 Diff.185 Økning pr. gjennomsnitt skole10 Differanse 22,5 – 10 = 12,5

33 Hva er status i forhold til 07/08 nivået? Ungdomstrinnet Snittstørrelse 360 elever 13 klasser, 115, 120 og 125 elever per trinn per skole678timer i uken å r 2010/2011 per skole698timer i uken å r 2007/2008 Differanse-20 Spes Tpo Samla 07 - 08150297447 10 - 11299295594 Auke 147 Det er delt ut 29,4 timer mer til hver skole i snitt. Da kommer en ut med økt timetall på 9,4 t.

34 Hva er status i forhold til 07/08 nivået? Vi har fått en økning i spes/tpo på bekostning av ordinær undervisning Totalt 12,5 timer mindre per uke til en gjennomsnittsskole på barnetrinnet. Betydelig ressursreduksjon også på ungdomstrinnet de siste 3 årene til ordinær undervisning, men en økning totalt. På ungdomstrinnet er det altså en dobling i spes.ped.ressursen. Når det gjelder nedgangen på barnetrinnet, blir den "redda" av midler til tidlig innsats, men det var jo meningen at de skulle komme som en forsterkning og ikke som en kompensasjon.

35 2011 – 2012? Her er det avhengig av resultatet i kommunestyret Selv om omtale forslag blir vedtatt mangler det penger for å opprettholde 2010/2011 nivået, som ligger under 07/08 nivået.

36 Permisjonsreglement Hei, fikk en forespørsel på jobb i dag ang fri med lønn når man som nærmeste pårørende må ta seg av syke/gamle foreldre eller søsken…. Har vi noen regler/rettigheter på det, som ikke gjelder egne barn ? §2.1 Generelle bestemmelser Velferdspermisjoner etter dette kapitel kan maksimalt innvilges for 12 arbeidsdager - eller 24 dager med halv lønn i løpet av et kalenderår. For ansatte i skoleverket gjelder reglene innen skoleåret. Fri utover dette kan innvilges som ulønnet permisjon. §2.2 Grunnlag for lønnet velferdspermisjon Innenfor rammen for velferdspermisjoner kan det gis permisjon ved: Alvorlig sykdom i familien eller andre som står arbeidstakeren nær


Laste ned ppt "ATV SAMLING Henderson 16. november 2010. Lokale forhandlinger 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google