Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolestruktur i Troms - Status i arbeidet så langt…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolestruktur i Troms - Status i arbeidet så langt…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolestruktur i Troms - Status i arbeidet så langt…

2 Arbeidet gjelder: Tromsø (Tromsdalen, Maritime, Kongsbakken, Breivang, Breivika, Kvaløya) Midt-Troms (Bardufoss, Sjøvegan,Finnfjordbotn m/Sørreisa filial, Senja og Høgtun) Framtidig landbruksutdanning i Troms, berører Senja og Rå vgs Nord-Troms (Nordreisa, Skjervøy) egen utredning Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

3 Framdriftsplan Oppstart januar 2010 Arbeidsgruppe-møter ca hver 4 uke
9.april: Skrivefrist 6. mai: Høring sendes ut 30.april: Høringsfrist Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 Mandatet for Midt-Troms-utvalget
Alle de videregående skolene tas likeverdig med i utredningen. Det er et vesentlig mål å redusere kostnadene. Det skal utredes alternative modeller. Bygging av en eventuell ny videregående skole skal være del av utredningen. Utvalget skal legge fram et dokument som gir et godt grunnlag for politisk beslutning. Det er ikke et krav at gruppa skal konkludere. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Midt-Troms, alternativer:
Ny storskole på Setermoen som erstatter Høgtun, Bardufoss og Sjøvegan og Sørreisa. Ny skolestruktur der skolestedene Bardufoss, Sjøvegan, Finnfjordbotn og Senja opprettholdes. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Noen førende momenter Styrende punkter i forhold til skole- og tilbudsstruktur? Sterke fagmiljøer Balanse mellom ytre og indre Midt-Troms? Ytre del av regionen bør få tilført elevplasser? Enighet om å utarbeide 2 grunnstrukturer. Et stikkord i grunnstrukturen er å skape fleksibilitet. IKT kan være et virkemiddel for å kunne gi elevgrupper et utvidet tilbud. Høgtun / Bardufoss slått sammen, jfr. vedtak i fylkestinget i desember 2009 En administrativ felles enhet mellom Finnfjordbotn og Senja? For regionrådet vil dette være en mulighet. Senja vil tape på ei administrativ samlokalisering. Bedre løsning å få til forpliktende samarbeid mellom de to skolene. Nordborg sin rolle? Må få til samarbeidsnettverk mellom skolene, inkl. Nordborg, for å kunne koordinere og effektivisere. Samarbeidsmodellen mellom TFK og Nordborg må ses på. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

7 Styringsfaktorer I forhold til elevenes gjennomføring og læring:
Innfri ulike elevgruppers differensierte behov for tilpasset opplæring For alle elevkategorier: Definere tilpasningsbehov og tilpasningsmuligheter – strategisk og systematisk gjennomføring av tiltak Nærhet / tilgjengelighet til opplæringstilbudene Etablere god sammenheng i det 13-årige læringsløpet – i kopling med yrkesetablering og/eller høyere utdanning Ta i bruk og utnytte nye læringsformer og IKT-baserte læringsmuligheter i framtidsskolen VGS som regional utviklingsaktør VGS som distriktsviktig infrastruktur Stabilitet, forutsigbarhet og arbeidsmiljø for enhver skoleenhet som skal bestå - fleksibilitet innenfor stabile rammer Kompetente og robuste fagmiljøer Arealeffektivitet Kostnadseffektivitet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Landbruksutdanning Landbruksutdanninga (Senja og Rå)
Senja skal spare 2 mill Rå skal spare inn 0,5 mill Alternativer Å selge ut gardsdrifta og gi landbrukselevene praksis på gårdsbruk Å forpakte bort gården og ”kjøpe igjen” praksisplasser for elevene Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

9 Tromsø-regionen - mandat
Målsetting: Utvalget skal se på muligheter for økonomisk innsparing ved de videregående skolene i Tromsø regionen. Skolene skal sikres en fortsatt god kvalitet i de pedagogiske tilbudene, og de foreslåtte tiltak skal sikre en rasjonell og effektiv drift. Arbeidet innebærer en gjennomgang av tilbudsstruktur, mulige organisatoriske tilpasninger og samarbeid innad i Tromsø-regionen. Arealdisponering og de administrative funksjonene vil være en del av dette, herunder også eventuell samlokalisering. Arbeidet skal være en åpen prosess som skal sikre involvering av berørte parter. Utvalgets arbeid skal føre fram til et saksgrunnlag for videre behandling i fylkesrådet/fylkestinget. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

10 Muligheter for innsparing
Økonomifunksjonen Ledelse IKT – Teknisk drift Renhold, kantine og vaktmester tjenester Tidsbruk - overtid Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

11 Muligheter for innsparing
Tilbudstruktur, reorganisering Studiespesialiserende Påbygging Musikk, dans og drama Helse –og sosialfag og medie og kommunikasjon ved Design og håndverk Idrettsfaglig utdanningsprogram Bygg og anleggsteknikk TIP – elektrofag Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

12 Hvor står arbeidet nå Ingen konklusjoner er tatt på noen av områdene.
Tre Scenario Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

13 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."
Hovedområder Områder Milepæl 25.02 Milepæl 8-9/3 Milepæl 18.03 Milepæl 25.03 Milepæl 09.04 Ansvar Overordnet Få status fra gruppene Justeringer Diskutere informasjonsmaterialet som er innhentet. Ytterligere behov? Få status fra gruppene Justeringer Presentasjon av 1. Utkast. Justeringer Levering av utvalgets rapport Eva W Tilbudsstruktur -TIPP/elektro -Helse/sosialfag -Media/ kommunikasjon -Studiespesialisering -Påbygging -Spesialundervisning -Idrett -Musikk, dans og drama -Mat og restaurantfag Oversikt over nåsituasjonen, alternative måter å gjøre dette og konsekvenser. Beregnet innsparingspotensiale og forslag til konklusjon Siste frist fra arbeidsgruppene Evt endring og tillegg Snorre Ingebrigt/Eva S Ivar-Odd Bente Thorsteinn/EvaS -Torill -Ivar Odd Bjørn Martin/Ingebrigt Tidsbruk -Lærertetthet -Bruk av overtid/evt undertid -Vikarbruk -Byrdefull ressurs Oversikt over nåsituasjonen, alternative måter å gjøre dette og konsekvenser. Vurdere hvilke områder som skal utredes. Beslutning. Ingebrigt Eva S Organisering -Ledelse -Administrasjon -Vaktmester -Renhold -Kantine -IKT Eva W og Jorunn følger opp Arealbruk Samlokalisering Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

14 Fylkestingsvedtaket om ny skolestruktur
1. Fylkestinget vedtar følgende tiltak for å redusere kostnadene og frigjøre midler til å utvikle kvaliteten i den videregående skolen i Troms. 2. Fylkestinget slår sammen Høgtun videregående skole og Bardufoss videregående skole. Skolene slås administrativt sammen fra 1. januar Fylkestinget samlokaliserer Skånland videregående skole med Heggen videregående skole. Det skal imidlertid fortsatt gis et tilbud om opplæring for elever fra Sigma Nord. 4. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere å opprette Nord-Troms videregående skole fra og med høsten Ledelsen ved de to skolene i Nord-Troms får i oppgave å samordne tilbudet i regionen i samarbeid med fylkesrådet. Dette arbeidet skal også gi en økonomisk utgiftsreduksjon i tråd med forventingene i budsjett/økonomiplan. 5. For å stimulere til økt rekruttering innenfor den blå varianten av naturbruk vil fylkestinget gi søkere fra Troms fylke, fra skoleåret 2010/2011, tilbud om et utdanningsstipend på kr Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

15 Fylkestingsvedtaket om skolestruktur
6. Fylkestinget ber fylkesrådet gå grundig gjennom skolestrukturen i Tromsø med tanke på å finne gode innsparinger. Slike innsparinger kan være samarbeid eller samlokalisering og endring av tilbudsstruktur. 7. Fylkestinget ber om en utredning av fremtidig skolestruktur i Midt-Troms og eventuell bygging av ny videregående skole. Skolene som skal inkluderes i utredningen er Bardufoss, Finnfjordbotn, Høgtun, Sjøvegan, Senja og Nordborg. 8. Fylkestinget ber fylkesrådet utrede alternative måter å drive en landbruksutdanning i Troms med tanke på å styrke denne. 9. Det settes en grense på minimum åtte elever innenfor ett programområde. Dersom tilbudet er det eneste i fylket kan denne minimumsgrensen vurderes. Fylkestinget ber om at denne bestemmelsen tas inn i de vedtatte prinsipper for rullering av tilbudsstrukturen. Fylkesrådet vurderer linjestrukturen når søkertallene foreligger. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

16 Fylkestingsvedtaket om skolestruktur
10. Dialog og samarbeid mot Sametinget i utdanningssaker som berører samisk språk og kultur må ivaretas i tråd med samarbeidsavtalen mellom Troms fylkeskommune og Sametinget. 11. Fylkestinget ber fylkestrådet komme med sak vedrørende fremtidig utnyttelse evt utleie/ salg av skolebygninger/skolearealer r som ikke er i bruk. Lovlighetskontroll: Representanten Ivar B. Prestbakmo, SP, varslet på vegne av representantene til SP, V, KP, R og FrP at det vil bli fremmet krav om lovlighetskontroll i forhold til sak 98/09 i tråd med KL §59. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

17 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

18 Stykkprisingas pris: Rev budsjett 2008 Regnskap 2008
Rev budsjett 2008 Regnskap 2008 Underskudd /overskudd Senja 22 823 21 905 918 37 502 37 014 488 Sjøvegan 28 760 28 530 230 Nordkjosbotn 23 206 23 210 -4 Stangnes 57 516 57 595 -79 Skånland 9 573 9 777 -204 Tromsø maritime 29 580 30 102 -522 Tromsdalen 43 211 43 809 -598 Kvaløya 39 648 40 574 -926 Breivang 41 295 42 537 -1 242 Høgtun 15 799 17 398 -1 599 Breivka 74 983 76 593 -1 610 Heggen 36 478 38 111 -1 633 Skjervøy 15 086 16 937 -1 851 Bardufoss 47 861 50 329 -2 468 Finnfjordbotn 32 595 35 344 -2 749 Nordreisa 30 308 34 147 -3 839 Kongsbakken 50 599 55 492 -4 893 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..." Kilde: Faktagrunnlag for fylkestingssak om fremtidig skolestruktur. 25.okt 2009


Laste ned ppt "Skolestruktur i Troms - Status i arbeidet så langt…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google