Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av Opplæringspolitisk plattform (OPP) Orientering for Utdanningsforbundet 5.mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av Opplæringspolitisk plattform (OPP) Orientering for Utdanningsforbundet 5.mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av Opplæringspolitisk plattform (OPP) Orientering for Utdanningsforbundet 5.mars 2010

2 Disposisjon Historikk Status for implementering av OPP OPP og skolenes utviklingsplaner Sentrale resultatindiaktorer Kvalitetssirkelen Nytt prosjekt fra Kunnskapsdepartementet

3 Vedtak i fylkestinget 12.desember 2007 ” Fylkestinget vedtar å be komité for videregående skole, kompetanse, kultur og internasjonalt arbeid lage et forslag til mandat for utarbeidelse av en skolepolitisk plattform for de videregående skolene i Hedmark. Plattformen skal beskrive felles kjennetegn og fokusområder, samt måltall for ferdigheter og trivsel i de videregående skolene. Målet er å utvikle de videregående skolene i Hedmark til å bli blant de beste i landet.”

4 Vedtak i fylkestinget 1.Med utgangspunkt i fylkeskommunens ansvarsområder for videregående opplæring og Strategisk plan 2006 - 2010, skal det utarbeides mål for elevresultater, ledelse og pedagogisk personale for perioden 2008 – 2012. 2. Dagens kvalitetssikringssystem videreutvikles og skal innholde relevante resultatindikatorer ut fra tilgjengelige opplysninger fra brukerundersøkelser, statistikk og andre data. Resultatindikatorene skal bestå av læringsmiljø, læringsutbytte, gjennomføring, fravær og ressurser. Den enkelte skoles utvikling skal synliggjøres på sentrale områder. Skolenes utviklingsplaner og årsmeldinger skal inngå i kvalitetssikringssystemet. 3. Arbeidet skal sluttføres innen 01.11.08. 4. Prosjektet finansieres innenfor eksisterende rammer for enheten. 5. Saksordfører og skygge oppnevnes og holdes løpende orientert.

5 Struktur i dokumentet Dokumentet skal bygge på strategisk plan, derfor vil ikke overordnede føringer og retningslinjer tas inn i OPP, siden disse står i strategisk plan OPP skal ligge til grunn for utvikling av skolenes utviklingsplaner Opp vil ikke inneholde referanser til overordnede statlige styringsdokument

6 Organisering av arbeidet Styringsgruppe: –Fylkesdirektørens strategiske ledergruppe. Prosjektgruppe: –ansatte fra videregående opplæring –representant fra arbeidstagerorganisasjonene –representant fra elevorganisasjonen –representant frarektorene. Referansegruppe: –Komité for videregående skole, kompetanse, kultur og internasjonalt arbeid Fylkesrådet holdes løpende orientert om arbeidet.

7 Vedtak i fylkestinget 8.desember 2008 Hedmark fylkesting vil: at Opplæringspolitisk plattform med de målformuleringer og fokusområder som fremgår legges til grunn for alle skolenes utviklingsplaner fra skoleåret 2009/2010. øke karaktersnittet til over landsgjennomsnittet ved de videregående skolene i Hedmark redusere frafallet til under landsgjennomsnittet redusere omvalg at alle fylkets videregående skoler skal iverksette tiltak som innebærer at både frafallet og karakterene blir minst som landsgjennomsnittet at den opplæringspolitiske plattformen er et dynamisk dokument, og fylkestinget ber om at det arbeides videre med følgende områder: –Kontakt med hjemmet –Nye profesjoner inn i skolene –Bedre samarbeid mellom skoleeierne (kommuner/fylkeskommune) –Samarbeid med lokalt nærings- og kulturliv resultatindikatorer og en analyse av disse skal inngå i skolenes årsmeldinger for skoleåret 2008/2009.

8 Opplæringspolitisk plattform Overordnede mål: Flere gjennomfører videregående opplæring med bedre resultat innenfor et planlagt opplæringsløp Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring Våre videregående skoler skal være aktive samarbeidspartnere i lokalmiljøet for å bidra til regional utvikling Fylkeskommunen skal gjennom sine opplæringstilbud bidra til å heve utdanningsnivået i Hedmark

9 Status for implementering av OPP OPP har vært presentert og diskutert på alle rektormøter Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med rektorer og VGO for å utarbeide en mal for utviklingsplaner for skolene basert på OPP Utkastet til mal ble sendt på høring til alle skoler På utvidet ledersamling for de videregående skolene den 24 og 25.mars 2009 var skolenes utviklingsplaner tema Mal for utviklingsplan for skolene ble juster etter innspill fra skolene Mal for årsmeldinger er også basert på OPP Det er avholdt regionvise samlinger med tilbakemeldinger til kommunene

10 DelmålKjennetegn på måloppnåelse TiltakRes. 07/08 Res. 08/09 Mål 09/10 Mål 10/11 1.1 Flere elever fullfører og består et planlagt opplæringsløp - Økt andel elever i prosent (beregnet av elever registrert på skolene pr. 1.10. eks. elever med IOP) som har fullført og bestått 1.1.1 1.2 Lærere og instruktører legger til rette for medbestemmelse i planlegging og gjennomføring av undervisningen - Økt elevtilfredshet i forhold til medbestemmelse i skala fra 1 - 5 (elevundersøkelsen) 1.2.1 1.3 Redusere elevenes fravær - Redusert prosentvis fravær (beregnet av elever registrert på skolene pr. 1.10.) 1.3.1 Hovedmål 1: Flere gjennomfører videregående opplæring med bedre resultat innenfor et planlagt opplæringsløp Utdrag fra mal for utviklingsplan for de videregående skolene

11 Resultatindiaktorer for fullført og bestått, fravær, sluttere og karakterutvikling ResultatindikatorResultat 07/08Resultat 08/09 Prosent fullført og bestått av elever per 1.1078,179,6 Samlet fravær fra skolen i prosent (gjennomsnitt)8,2 Andel elever sluttet etter 1.oktober3,63,9 Tabell 1: Vektede gjennomsnittskarakterer for elever på studieforberedende utdanningsprogram for skoleåret 2008/2009 Trinn Inntakspoeng1.terminStandpunktSt.pkt m/eksamen Karakterutvikling Vg1 4,373,783,93 -0,44 Vg2 4,003,833,953,90-0,11 Vg3 3,813,723,853,75-0,06 Tabell 2 Vektede gjennomsnittskarakterer for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram for skoleåret 2008/2009 Trinn Inntakspoeng1.terminStandpunktSt.pkt m/eksamen Karakterutvikling Vg1 3,343,383,443,430,09 Vg2 3,603,443,483,50-0,10

12 Resultatindikatorer for læringsmiljø ResultatindikatorResultat i Hedmark 07/08 Resultat i Hedmark 08/09 Resultat nasjonalt 08/09 Trivsel4,2 Medbestemmelse2,52,62,5 Faglig veiledning2,93,1 Karriereveiledning3,4 Mobbing på skolen1,3 Ro og orden3,23,3X

13 Tilbakemelding til ungdomsskolene Fylkeskommunen har gitt en tilbakemelding til ungdomsskolene og kommunene om hvordan det gikk med ”deres” elever i videregående opplæring på følgende punker: –Karakterer – merverdi –Andel fullført og bestått –Elever som har sluttet –Elever med ikke bestått/mangler karakterer –Søkertilbøyelighet Kommunene ønsker en slik årlig tilbakemelding

14 Kvalitetssirkel Skolene leverer en årsmelding fra forrige skoleår basert på en felles mal, med fokus på oppnådde resultater innen utvalgte resultatindikatorer og analyse av hvorfor resultatemne ble som de ble. Frist 1.september Skolene leverer en utviklingsplan, basert på en felles mal, med tiltak for å bedre sine resultater innen utvalgte områder og setter måltall. Planen er toårig, men kan rulleres årlig. Planen skal ta utgangspunkt i analysene fra årsmeldingen. Frist 1.september

15 Kvalitetssirkel forts. Fylkessjefen gjennomfører styringsdialog på en dag med alle de videregående skolene innen desember. Med følgende innhold: –Felles dialogmøte med tillitsvalgte, elevråd og skolens ledelse hvor skolens resultater og tiltak tas opp og diskuteres. I dette møtet settes de endelige måltall for skolen. –Åres tema som fylkessjefen ønsker særskilt fokus på, i år var dette overgangen mellom Vg2 og lærekontrakt for yrkesfagselever. –Møte om skolens utviklingsarbeid –Medarbeidersamtale mellom fylkessjef og rektor Det utarbeides en tilstandsrapport til fylkestinget som gir et bilde over tilstanden i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune basert på resultatindikatorer og analyse av disse. Det lages og så ett vedlegg per skole med en oversikt over resultater, tiltak, analyse og tilsutt fylkessjefen vurdering av tilstanden ved den enkelte skole.

16 Fylkestingets vedtak ifm tilstandsrapporten 1.Fylkestinget tar Tilstandsrapporten for videregående opplæring 2008 – 2009 (med vedlegg) til orientering. 2.Fylkestinget ber om at det settes inn en ekstra innsats for at flere elever som går ut av Vg2 søker læreplass eller tilbud i skole. 3.Fylkestinget ber om at det følges opp spesielt i forhold til rådgivningstjenesten og oppfølgingstjenesten, jfr. Forvaltningsrevisjonsprosjektene 2009 innenfor disse tjenestene. 4.Det er viktig at den enkelte skole arbeider med tiltak for å øke karakternivået slik at Hedmark hele tiden nærmer seg Fylkestingets vedtatte målsetting om å få karakternivået over det nasjonale gjennomsnittet. 5.Fylkestinget har merket seg at mange av skolene har mangelfulle analyser av resultatene og ber om at Fylkesrådet legger særlig vekt på dette i det videre arbeidet med oppfølgingen av den opplæringspolitiske plattformen. 6.Fylkestinget ber Fylkesrådet åpne for bruk av ”praksisbrev” også i Hedmark, med en egen 2 års læreplan.

17

18 Nytt treårig prosjekt fra Kunnskapsdepartementet for å redusere frafall Presentert for fylkessjefen i Trondheim 19.februar Det skal opprettes et trårig prosjekt mellom staten og fylkeskommunene for å sirke et målrettet arbeid Faste rutiner for systematisk informasjon- og datainnsamling Konkrete mål for redusert frafall nasjonalt og i hvert fylke Faste evalueringsmøter Regelmessig erfaringsutveksling


Laste ned ppt "Implementering av Opplæringspolitisk plattform (OPP) Orientering for Utdanningsforbundet 5.mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google