Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavtalen (HA) Roller: rektor / AT /Klubbstyre / klubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavtalen (HA) Roller: rektor / AT /Klubbstyre / klubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavtalen (HA) Roller: rektor / AT /Klubbstyre / klubb

2 Lene Engdahls2 ”Samhandling må baseres på tillit og forståelse for hverandres roller” Helga Hjetland Leder av Utdanningsforbundet

3 Lene Engdahls3 Felles forord til hovedavtalen (HA) Skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer Legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner Samarbeid basert på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller Involvere de ansatte og deres organisasjoner så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres Gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles

4 Lene Engdahls4 Del A: Forhandlingsordningen Del B: Formål, samarbeid, medbestemmelse, rettigheter og plikter, samarbeid, permisjon Del C: Som B, men for andre selvstendige rettssubjekter på KS området. Hovedavtalen (HA)

5 Lene Engdahls5 Godt samarbeid er av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene De tillitsvalgte er representanter for medlemmene Rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid §1-2 Samarbeid (HA)

6 Lene Engdahls6 §1-2 Samarbeid (HA) Eventuelle problemer skal løses gjennom ordningen med tillitsvalgte Må være et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette

7 Lene Engdahls7 Medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg Gjennom ordningen med tillitsvalgte Adhocutvalg – administrative spørsmål §1-3 Former for medbestemmelse (HA)

8 Lene Engdahls8 ”Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt og rett til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte.” §3 Rettigheter og plikter

9 s9 Tillitsvalgtrollen … Klubbstyret kan lette børen… Lene Engdahl

10 s10 Tillitsvalgtrollen Vaktbikkjeog trekkhund

11 Lene Engdahls11 De tillitsvalgte er representanter for vedkommendes organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver (§ 1-2) Det er en forutseting at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken fram for medlemmene før de tar standpunkt til spørsmålet. (§ 3-2, pkt. c) Tillitsvalgtrollen

12 Lene Engdahls12 Forhandlinger (lite på arbeidsplass nivå) Drøftinger: Møte med arbeidsgiver En forpliktende samhandling der begge parter skal tilstrebe å komme fram til enighet. Arbeidsgiver har avgjørelsesmyndighet (styringsrett)

13 Lene Engdahls13 Fakta Avklaring av fakta er en viktig del av forberedelsen Å dele kunnskaper med arbeidsgiver skaper tillit og fremmer gode resultater 1. Tillitsvalgsrollen i møte med arbeidsgiver Begge parter har adgang til fakta og ansvar for at de foreligger på møtet

14 Lene Engdahls14 Gjøre seg kjent med medlemmenes synspunkter gjennom klubben Gjøre seg kjent med Utdanningsforbundets politikk 2. Tillitsvalgtrollen og klubben

15 Lene Engdahls15 Tillitsvalgtrollen Fagorganiserte Lojalitet til framforhandlet avtaler Behov for å arbeide innenfor visse rammer Rettferdighet og likhet Opparbeidede rettigheter Sammen er vi sterke Hva slags dilemma kan det skape å skulle ivareta medlemmene både som profesjonsutøvere og fagorganiserte? Profesjonsutøvere Profesjonelle begrunnelser for yrkesutøvelsen - Faglige vurderinger - Stille krav Utøvelse av skjønn Legge til rette for utvikling og vekst gjennom å lede kompliserte mellom- menneskelige prosesser

16 s16 Ha god avtaleforståelse Ha evne til å koble profesjonsargumentasjon og tariffargumentasjon Ha kunnskap om de utdanningspolitiske forventingene og utfordringene vi står overfor lokalt og sentralt – og oppfatninger om hva som er god yrkesutøvelse Kunne inspirere til, og spille en ledende rolle i lokale utviklingsprosesser Tillitsvalgtrollen Lene Engdahl

17 s17 Arbeidsgiver Rettigheter og plikter Drøftingsreferat/ forhandlingsprotokoll Regelmessig info Rett og plikt til å drøfte spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår Informere arbeidsgiver Prioritere møter med arbeidsgiver Tillitsvalgt Påse at rettigheter og plikter overholdes

18 s18 Tillitsvalgt Rettigheter og plikter Uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk Rett til å forplikte medlemmene Ikke tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter På et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte, ta med på råd angåene: −Endringer og omstilling −Ledige stillinger −Søkerliste, nyansatte, IA ( Inkluderende Arbeidsliv ) Arbeidsgiver Lene Engdahl

19 s19 Referat R E F E R A T fra drøftingsmøte på/i__________ (arbeidssted) mellom rektor/styrer og tillitsvalgt for______ (organisasjon) den______ Til stede: Tema for møtet: Synspunkter som kom fram: Arbeidsgivers konklusjoner: ________________________ referent Riktigheten av referatet bekreftes: _________________________

20 Lene Engdahls20 Kjøreregler…. NB! Taushetsplikten ! Personalsaker er ikke klubbsak Prinsipper ! Saker løses på lavest mulig nivå. Bruke teamene ved behov! Om nødvendig: Løftes til HT-V

21 s21 AT-V (Arbeidsplass Tillitsvalgt – Videregående skole) Ikke alene i jobben! Teamet kan bestå av: Klubbleder, dersom vervet AT-V og vervet klubbleder er delt Klubbstyre, dersom det er etablert Klubben Medlemshjelpen tlf: 02014, ikke for saksbehandling.. Men for alle –mandag og tirsdag kl. 12.00–15.30 –torsdag kl. 12.00–18.00. Eller send inn sprøsmål elektronisk. Se http://www.utdanningsforbundet.nohttp://www.utdanningsforbundet.no LLL (Lokal Lags Leder) HT-V (Hoved Tillitsvalg Videregående skole) Harald Alsvik i Aust-Agder AT-V fra de andre vgs i fylket, AT-G i egen kommune Lene Engdahl

22 s22 AT-V: Ikke alene i jobben! Seksjonsstyret for vgs –Aust-Agder: »Lene Engdahl (leder), Torgeir Moen (nestleder), Mona Liane, Øystein Haga, Ylva Blomberg (medlemmer), Ørjan Vedal (1. vara), Gunhild Kåvenes (2. vara). »Fast møtende: Harald Alsvik FST (Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Aust-Agder) Andre organisasjoners tillitsvalgte på arbeidsplassen Politikere, andre.. ?

23 s23 Klubbleder og klubben Engasjement og samhold er viktig for å gi styrke. Tillitsvalgt og medlem må bevisst bruke fagforeningen som et redskap i det daglige arbeidet. Ta ansvar for å betrakte arbeidsplassproblemer som yrkesgruppas problemer, og ikke som et personlig problem. Kontakt med hverandre på arbeidsplassen, på tvers av arbeidsplassene, tillitsvalgtmøter, medlemsmøter,.... Øker muligheten for gjennomslag for våre interesser Å få tid til dette samholdet i det daglige er en stor utfordring…! Lene Engdahl

24 s24 Klubbleders jobb (også AT-V har ansvar) Ha kjennskap til Utdanningsforbundets politikk Formidle Utdanningsforbundets politikk til medlemmene Videreformidle informasjon fra Utdanningsforbundet sentralt og fra fylkeslaget til klubbens medlemmer Lede og administrere klubben og klubbstyret Forberede saker til klubbstyret Sørge for samling og dialog i klubben Innkalle og planlegge klubbmøter og eventuelt kurs for klubben Ta i mot og formidle innspill som klubbens medlemmene kommer.

25 Lene Engdahls25 Fra UTDANNINGSFORBUNDETS VEDTEKTER § 2 FORMÅL –Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig organisasjon for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsområder. –Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder utdanningspolitiske spørsmål. –Utdanningsforbundet skal arbeide for ar barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.


Laste ned ppt "Hovedavtalen (HA) Roller: rektor / AT /Klubbstyre / klubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google