Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

08.30: Velkommen og innledning v/Knut Johansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "08.30: Velkommen og innledning v/Knut Johansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 08.30: Velkommen og innledning v/Knut Johansen
- Presentasjon av prosjektet «Veil. av nytilsatte» - Presentasjon av Brønnøymodellen 09.30: Erfaringsutveksling v/Gerd Strand og Knut J. 11.30: Lunch 12.30: Læringsøkt: barnehage- og skoleteam, rutiner og samarbeid Innledere: PPT, BVT, helsesøster, områdesjef barnehage og områdesjef skole 15.30: Slutt

2 Veiledning av nytilsatte lærere/førsk.lærere
Delprosjekt i «Sammen om en bedre kommune» Avtale mellom KS og KD Formål: Vi ivaretar den nytilsatte medarbeideren Prosjektmål: - Utforme og implementere hensiktsmessige metoder for veiledning - Ordningen skal bidra til økt profesjonalisering. - Finne løsninger som er overførbart til andre områder i kommunen

3 Bilde på hvordan veiledningsprogrammet bør være
Kriterier Kjennetegn Kommunen har veiledningsprosedyrer for nytilsatte lærere og førskolelærere som bidrar til økt profesjonalisering (jmf avtale mellom KS og KD) Nytilsatte har en mentor. Det er avsatt fast tid til veiledning. Det er gjennomført en kartlegging av veiledningsbehov. Nytilsatte får veiledning i tråd med definerte behov. Nyutdannede får veiledning hele første arbeidsår. Ingen arbeidstaker slutter på grunn av dårlig oppfølging første året. Prosedyren er en integrert del av kommunens introduksjonsprogram for nytilsatte, og den skal bidra til økt kvalitet. Arbeidstakerne er kjent med kommunens introduksjonsprogram. Det gjennomføres evaluering i samsvar med kommunens introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet gjennomføres for alle nytilsatte i ett år, også midlertidig tilsatte. Veiledningsprosedyrer og introduksjonsprogram er harmonisert Kommunen har et system for oppfølging av introduksjonsprogrammet. Det gjennomføres en oppfølgingsevaluering etter ett år. Avvik fremkommer i det ordinære avvikssystemet. Prosedyren bidrar til bedre mobilisering av eksisterende kompetanse Nytilsattes kompetanse er kartlagt og lagt inn i dossier. Nytilsatte er bevisst tilsettingsbetingelser For å utnytte kompetansen, eller ved kompetansebehov, er den nytilsatte forberedt på intern flytting mellom arbeidsplasser Kommunen har en strategi for å utnytte riktig kompetanse på rett sted.

4 Milepælsplan 1.8.13: - Ha prøvd ut og evaluert tiltak (både veilederprosedyre og forum) - Plan for kompetanseheving veiledere - Foreløpig evalueringsrapport, med eventuelt korrigerte tiltak - Implementerte tiltak/ driftsår - Oppstart kompetanseheving for veiledere 1.8.14: - Korrigerte implementerte tiltak - Prøve ut modellen på andre områder : - Slutt evaluering

5 Så langt: Mandat: Oppstart 1.8.11, sluttdato 31.12.14
Mål: Konkretisert i et Glansbilde Definert et veil.program og -rutiner Integrert del av komm. intro.program Definert grensesnitt: lederoppgave og mentor.oppgave Milepælsplan

6 ……så langt Mentor- og veiledningsavtale, mentorinstruks
Skoleåret 12/13: Salhuspilot og BBU-pilot Forum for nytilsatte (modellering basert på pilotene) Laget en veiledningsperm (alle mentorer og nytilsatte) Reforhandlet mentoravtale (permanent) Veiledning for alle nytilsatte innen oppvekst i kommunen

7 ..så langt.. Implementering: Kostnadsberegnet modellen, budsj.reg , budsj. 2014 Modellert Brønnøymodellen. Fagutvalget: prosjektet skal være driver i å utvikle et regionalt nettverk for nytilsatte Forum

8 Brønnøymodellen Veiledning på arbeidsplassen
Systematisk evalueringsplan Forum for nytilsatte

9 1. Veiledning på arbeidsplassen

10 LEDER vs MENTOR Leder Mentor Introduksjonsprogr. med tillegg:
Formelle ting knyttet til jobben (arbeidstidsavtalen med kommentarer, avklarende begrep, se PP Salhus ) Spesialundervisning: oppmelding, IOP, halvårsrapporter. Barnevern: meldeplikt, ansvar og rutiner. §9a i Opplæringsloven: handlingsplikten (se BKs heimeside). Permisjonsreglement, overtid- og avspaseringsrutiner. Elevpermisjon Samtale med den nytilsatte angående time- og arbeidsplan. Dette skal skje enten pr telefon eller møte, før endelig time- og arbeidsplan er lagt (Fokus: rett kompetanse på rett sted). Utnevner mentor og skriver arb.instruks Følger en veiledningsplan Praktisk info om arb.plassen, daglig arbeid Skal fungere som kulturbærer. Arbeider nært den nytilsatte Tilgjengelig for spørmål og dialog. Bidrar med elevinformasjon. Fange opp signal/være åpen for nye impulser. Skal gjennomfør en forventningssamtale.  Viktige presiseringer: Gjennomført forventningsavklaringer til veiledningen - en del av veiledningsplan.

11 Veiledning av nytilsatte:
 Instruks for mentor i skole og barnehage. Veiledning av nytilsatte:  1: Mentor og den nytilsatte skal gjennomføre en gjensidig forventningssamtale: Den nytilsattes forventninger, behov og ønsker til mentor. Mentor sine forventninger, behov og ønsker til den nytilsatte. Hvis nødvendig: avtal tidspunkt for veiledning. 2: Mentor skal gi praktisk informasjon til den nytilsatte om den nye arbeidsplassen: Daglig arbeid og rutiner. Elevinformasjon/barneinformasjon. 3: Mentor skal arbeide nært den nytilsatte: Arbeide på samme team/trinn/avdeling. Arbeidsplass ved siden av hverandre. Være tilgjengelig for spørsmål og dialog. Være åpen for nye impulser fra den nytilsatte. 4: Mentor som kulturbærer og nettverksdeltaker Formidle og bidra til ønsket kultur Forpliktet til å delta i veiledningsnettverk

12 Veiledningsavtale Mellom ………………………………… skole og ……………………………………….
Den nyutdanna vil bli veiledet av mentor ………………………………………. Avtalen gjelder perioden ___/___ 20 til ___/___ 20…… Avtalen kan sies opp med en måneds varsel. Den nyutdannede vil få nedsatt undervisningstid tilsvarende 2 % i veiledningsperioden. Denne tida skal inn som en del av arbeidsplanen. Den nytilsatte pikter å delta i veiledningsnettverk. (se vedlagt mentoravtale) Mentorinstruks: se vedlegg Evalueringsplan: se vedlegg

13 Mentoravtale Mellom ……………………………….. skole og ……………………………………….
Mentor har veiledningsansvar overfor ………………………………………. Avtalen gjelder perioden ___/___ 20…. til ___/___ /20….., Avtalen kan sies opp med en oppsigelsestid på 1 måned. Mentor vil få nedsatt undervisningstid tilsvarende 2 % i veiledningsperioden. Denne tida skal inn som en del av arbeidsplanen. Mentor pikter å delta i veiledningsnettverk. (se vedlagt mentoravtale) Mentoravtale (funksjon): se vedlegg Mentorinstruks: se vedlegg Evalueringsplan: se vedlegg

14 Mentoravtale for pedagoger i Brønnøy kommune
 Varighet: – Deretter vil avtaleperioden være to år av gangen.  Avtalen omfatter mentorer i veiledningsprogrammet for nytilsatte i barnehage og grunnskole i Brønnøy. Dette gjelder både nyutdanna nytilsatte og nytilsatte i kommunen.

15 Nyutdanna nytilsatte:
Med nyutdannet menes pedagoger som er uteksaminert samme år, eller pedagoger som er utdannet tidligere, men som ikke har vært i arbeid som pedagog. Denne gruppen vil bli tilbudt veiledning hele første bhg-/skoleår.  Nytilsatte i kommunen: Denne gruppen vil i hovedregel bli tilbudt veiledning i 6 måneder. Veiledningen skal omfatte to veiledningsforum. Områdesjef/rektor har ansvaret å finne mentor. I utvelgelsen skal følgende vektlegges: Egnethet Kompetanse Nærhet til den nyutdannede

16 Både mentor og nytilsatt pedagog, får avsatt arbeidstid tilsvarende 2% til veiledning. I skolen tas dette som nedsatt undervisningstid. Denne tiden skal bakes inn i arbeidsplanen. Har mentor ansvaret for flere nytilsatte, får mentor nedsatt 1% i tillegg for hver nytilsatt, inntil fire nytilsatte. Mentor vil få utbetalt et funksjonstillegg på kr pr år. Har mentor fra 2-4 nytilsatte å veilede, utbetales et funksjonstillegg på kr.  Funksjonstillegget utbetales så lenge mentor har funksjonen. Det vil bli opprettet veiledningsnettverk. Både mentor og nyutdannet pedagog, plikter å delta i nettverket.

17 Veiledningsprogram og –rutiner
Innhold og framdrift Ansvar Tidspunkt Dato/ utført Sign Tilsettinger Leder vår Kartlegg nyutdanna/nytilsatte Avklare klassetrinn for nytilsatt Oppnevne veileder Gjennomføre veilederavtale (leder – veileder): Info om nytilsatt Nedsatt tid (timeplanfestes i teammøte) Lønnskompensasjon Avklare roller og ansvarsfordeling Avklare forventninger til veiledningen (se forventningssamtale) Før sommer- ferie Møte med den nytilsatte Gjennomføre intro.progr Info om veiledningsprogrammet Nedsatt tid Før bhg-/skolestart

18 Forventningssamtale Fra den nytilsatte Fra veileder Fra leder/organisasjonen (eks: læringsledelse, bhg/skole-heim-samarbeid, vurdering, atferdsarbeid, metodepreferanser, motivasjon, deltakelse) Hva betyr kollegarollen Hvordan vil nye impulser bli tatt imot Evalueringsplan Forum for nytilsatte Mentor Første plan-leggings- dager Avklaringer/informasjon Timeplanfest samarbeidet (etter teammøte) Praktiske forhold (organisering, rutiner) Elevopplysninger  Mentor Veiledersamtale leder – veileder: Foreløpig vurdering i forhold til leders forventninger Kollegarollen Nye impulser fra den nytilsatte Hvordan blir de nye impulsene fulgt opp/reagert på Leder Okt og mars

19 2. Systematisk evalueringsplan

20 Evalueringsplan: Forum høst: erfaringsutveksling
Evaluering desember: spørsmål til nytilsatt og mentor Forum vår: - erfaringsutveksling - tema: resultatene fra spørsmål i desember Evaluering mai/juni: spørsmål til nytilsatt og mentor

21 Evaluering: Spørsmål til nytilsatt/nyutdannet:
1: Hva hadde du fått av informasjon i forkant av møtet med din mentor? 2: Hvordan har forventningssamtalen i oppstarten påvirket innholdet i informasjonen/ veiledningen du har fått? 3: Hva har vært viktigst å få informasjon/veiledning om? 4: Hvordan har det vært tilrettelagt for at veiledningen kunne gjennomføres? 5: Hvordan har dere brukt tida som er satt av til veiledning? 6: Hva har du kunnet bidra med til mentor? 7: Hvordan har du opplevd nettverksamlingene med de andre nytilsatte og mentorene? 8: Hvordan føler du at du har blitt mottatt på din nye arbeidsplass?

22 Evaluering: Spørsmål til mentor:
1: Hvordan har forventningssamtalen i høst påvirket informasjonen og veiledninga du har gitt i løpet av året? 2: Hvordan har dere brukt tida som er satt av til veiledning? 3: Hva har dere brukt mest tid på? 4: Spørsmål eller problemstillinger du synes det har vært vanskelig å gi informasjon om /veilede i forhold til? 5: Har ledelsen lagt til rette for veiledning på en god måte? 6: Har du fått noen nye impulser fra den nytilsatte? 7: Hvordan har du opplevd avtalen du har som mentor? Nedsatt tid. Praktisk tilrettelegging på arbeidsplassen. Godtgjøring. Veiledning av deg som mentor/nettverkssamlinger.

23 Evaluering desember 2012 (pilotene):
Oppsummert tilbakemelding fra mentorene: Konstruktiv bruk av tida, ofte vinn-vinn for mentor og den nyutdanna Mentor opplever å få nye impulser Pos å jobbe ved siden av hverandre En av mentorene har ennå ikke fått økonomisk kompensasjon Begge har fått nedsatt tid, men bare en har timeplanfestet tida Både oppstart og små kollegiale problemstillinger, viser at det ikke har vært tilstrekkelig ledelse (fra rektor) Behov for å avklare roller. På de store skolene er det behov for å avklare oppfølgingsansvaret mellom rektor og avdelingsleder

24 Oppsummert tilbakemelding fra de nyutdanna:
Har hatt samtale om det å være ny Viktigste veil/info: Den ene skolen: klasseledelse, foreldremøte, vurdering, håndtering av hendelser. Den andre skolen: vurdering, motivasjon, praktisk, tips om metoder Føler at kollegene er hyggelig og hjelpsom, men er usikker på som kan forventes Mangler, eller mangelfullt førstemøte med leder.

25 Generelt: Behov for et tydelig førstemøte med rektor/styrer, hvor introduksjonsprogrammet blir gjennomgått, og hvor info om et veiledningsprogram er en del av dette. Første møte må skje rett etter tilsetting, helst om våren. Forventningssamtalen må definere vurderingskriterier for neste vurdering (for å klargjøre forventningene) Standardisering av forventningssamtalen: agenda, vurderingskriterier, protokoll/logg Ledelse er avgjørende for at ordningen skal fungere Roller må avklares: mentor- kollegiet, mentor-leder, rektor-avdelingsleder Viktig at det formelle er på plass; lønn, nedsatt tid og timeplanfestet samarbeidstid

26 3. Forum for nytilsatte

27 Forum To forum i året Deltakere: arb.pl-ledere, mentorer og nytilsatte (evnt innledere, rådmann og pers.sjef) Todelt: 1. erfaringsutveksling 2. læringsøkt Obligatorisk tema vår: evaluering desember Eksempler på tema til læringsøkt: PPT, læringsledelse, bhg-/skoleteam Organiseres regionalt (RKK/Fagutvalget)

28 Evaluering forum 8.4.13. Moment som gikk igjen:
Oversiktlig PPTs presentasjon oversiktlig Bra dag De nyutdannede var fornøyd Bra innledning Gruppearbeidet var interessant Riktig å splitte nytilsatt og veiledere i gruppearb Nyttig med PPT-orientering Begeistret for modellen for erf.utveksling

29 Noen problemstillinger etter 8.4.(utvalgte):
Må vurdere framtidig størrelse på forumet Traff PPT mer rektorene enn de nytilsatte i sin orientering? Både nytilsatte og veiledere opplever at de får for lite tid til veiledning Som en del av den jevnlige evalueringa, skal leder fylle ut en sjekkliste i forhold til arbeidsgivers forpliktelser. Observasjon i klasserommet, bør være en del av veiledninga. Må avklares; Bør man være kontaktlærer første år som nyutdanna, i så fall hvilke konsekvenser får det?

30 Prosj.gr 15.5.13: Viktige presiseringer:
Rådmannen/pers.sjef må følge opp/etterspørre Medarbeidersamtalen: Intro.program, veil.program Ordningen må ha en felles økonomi Registrering og oppfølging

31 Framover: Videre implementering Sikre at modellen blir fulgt opp Koordinator ? Kommunal? Regional?RKK? Plan for kompetanseheving. Mentorutdanning Andre områder i kommunen

32 Erfaringsutveksling Tidsbruk 110 min
5 min: Innledn: oppg, org og grupper 25 min: Oppgave: 1. Mentor og nytilsatt(e) skriver ned erfaringer og problemstillinger fra sine erfaring. De andre er tilhørere. 2. Til læringsøkta om bhg-/skoleteam: Innspill eller spørsmål 5 min: Organisering av nye heterogene grupper(Gerd) 45 min: (inkl pause): Gruppe: presentasjon av notat. Problemstillinger og synspunkt drøftes. Sekretær (blant de «andre») sammenfatter, gruppa godkjenner gruppenotatet. 30 min: Sekretær presenterer gruppas notat. Notatet blir en del av oppsummeringen/evalueringen av forumet, og distribueres deltakerne i etterkant.


Laste ned ppt "08.30: Velkommen og innledning v/Knut Johansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google