Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

08.30: Velkommen og innledning v/Knut Johansen - Presentasjon av prosjektet «Veil. av nytilsatte» - Presentasjon av Brønnøymodellen 09.30: Erfaringsutveksling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "08.30: Velkommen og innledning v/Knut Johansen - Presentasjon av prosjektet «Veil. av nytilsatte» - Presentasjon av Brønnøymodellen 09.30: Erfaringsutveksling."— Utskrift av presentasjonen:

1 08.30: Velkommen og innledning v/Knut Johansen - Presentasjon av prosjektet «Veil. av nytilsatte» - Presentasjon av Brønnøymodellen 09.30: Erfaringsutveksling v/Gerd Strand og Knut J. 11.30: Lunch 12.30: Læringsøkt: barnehage- og skoleteam, rutiner og samarbeid Innledere: PPT, BVT, helsesøster, områdesjef barnehage og områdesjef skole 15.30: Slutt

2 Veiledning av nytilsatte lærere/førsk.lærere Delprosjekt i «Sammen om en bedre kommune» Avtale mellom KS og KD Formål: Vi ivaretar den nytilsatte medarbeideren Prosjektmål: - Utforme og implementere hensiktsmessige metoder for veiledning - Ordningen skal bidra til økt profesjonalisering. - Finne løsninger som er overførbart til andre områder i kommunen

3 Bilde på hvordan veiledningsprogrammet bør være KriterierKjennetegn Kommunen har veiledningsprosedyrer for nytilsatte lærere og førskolelærere som bidrar til økt profesjonalisering (jmf avtale mellom KS og KD)  Nytilsatte har en mentor.  Det er avsatt fast tid til veiledning.  Det er gjennomført en kartlegging av veiledningsbehov.  Nytilsatte får veiledning i tråd med definerte behov.  Nyutdannede får veiledning hele første arbeidsår.  Ingen arbeidstaker slutter på grunn av dårlig oppfølging første året. Prosedyren er en integrert del av kommunens introduksjonsprogram for nytilsatte, og den skal bidra til økt kvalitet.  Arbeidstakerne er kjent med kommunens introduksjonsprogram.  Det gjennomføres evaluering i samsvar med kommunens introduksjonsprogram.  Introduksjonsprogrammet gjennomføres for alle nytilsatte i ett år, også midlertidig tilsatte.  Veiledningsprosedyrer og introduksjonsprogram er harmonisert  Kommunen har et system for oppfølging av introduksjonsprogrammet.  Det gjennomføres en oppfølgingsevaluering etter ett år.  Avvik fremkommer i det ordinære avvikssystemet. Prosedyren bidrar til bedre mobilisering av eksisterende kompetanse  Nytilsattes kompetanse er kartlagt og lagt inn i dossier.  Nytilsatte er bevisst tilsettingsbetingelser  For å utnytte kompetansen, eller ved kompetansebehov, er den nytilsatte forberedt på intern flytting mellom arbeidsplasser  Kommunen har en strategi for å utnytte riktig kompetanse på rett sted.

4 Milepælsplan 1.8.13: - Ha prøvd ut og evaluert tiltak (både veilederprosedyre og forum) - Plan for kompetanseheving veiledere - Foreløpig evalueringsrapport, med eventuelt korrigerte tiltak - Implementerte tiltak/ driftsår - Oppstart kompetanseheving for veiledere 1.8.14: - Korrigerte implementerte tiltak - Prøve ut modellen på andre områder 31.12.14: - Slutt evaluering

5 Så langt: Mandat: Oppstart 1.8.11, sluttdato 31.12.14 Mål: Konkretisert i et Glansbilde Definert et veil.program og -rutiner Integrert del av komm. intro.program Definert grensesnitt: lederoppgave og mentor.oppgave Milepælsplan

6 ……så langt Mentor- og veiledningsavtale, mentorinstruks Skoleåret 12/13: Salhuspilot og BBU-pilot Forum for nytilsatte (modellering basert på pilotene) 8.4.13 Laget en veiledningsperm (alle mentorer og nytilsatte) Reforhandlet mentoravtale (permanent) Veiledning for alle nytilsatte innen oppvekst i kommunen

7 ..så langt.. Implementering: Kostnadsberegnet modellen, budsj.reg 2 2013, budsj. 2014 Modellert Brønnøymodellen. Fagutvalget: prosjektet skal være driver i å utvikle et regionalt nettverk for nytilsatte Forum 18.11.13

8 Brønnøymodellen 1.Veiledning på arbeidsplassen 2.Systematisk evalueringsplan 3.Forum for nytilsatte

9 1. Veiledning på arbeidsplassen

10 LederMentor  Introduksjonsprogr. med tillegg: 1.Formelle ting knyttet til jobben (arbeidstidsavtalen med kommentarer, avklarende begrep, se PP Salhus ) 2.Spesialundervisning: oppmelding, IOP, halvårsrapporter. 3.Barnevern: meldeplikt, ansvar og rutiner. 4.§9a i Opplæringsloven: handlingsplikten (se BKs heimeside). 5.Permisjonsreglement, overtid- og avspaseringsrutiner. 6.Elevpermisjon 7.Samtale med den nytilsatte angående time- og arbeidsplan. Dette skal skje enten pr telefon eller møte, før endelig time- og arbeidsplan er lagt (Fokus: rett kompetanse på rett sted).  Utnevner mentor og skriver arb.instruks  Følger en veiledningsplan  Praktisk info om arb.plassen, daglig arbeid  Skal fungere som kulturbærer.  Arbeider nært den nytilsatte  Tilgjengelig for spørmål og dialog.  Bidrar med elevinformasjon.  Fange opp signal/være åpen for nye impulser.  Skal gjennomfør en forventningssamtale. Viktige presiseringer:  Gjennomført forventningsavklaringer til veiledningen - en del av veiledningsplan. LEDER vs MENTOR

11 Instruks for mentor i skole og barnehage. Veiledning av nytilsatte: 1: Mentor og den nytilsatte skal gjennomføre en gjensidig forventningssamtale:  Den nytilsattes forventninger, behov og ønsker til mentor.  Mentor sine forventninger, behov og ønsker til den nytilsatte.  Hvis nødvendig: avtal tidspunkt for veiledning. 2: Mentor skal gi praktisk informasjon til den nytilsatte om den nye arbeidsplassen:  Daglig arbeid og rutiner.  Elevinformasjon/barneinformasjon. 3: Mentor skal arbeide nært den nytilsatte:  Arbeide på samme team/trinn/avdeling.  Arbeidsplass ved siden av hverandre.  Være tilgjengelig for spørsmål og dialog.  Være åpen for nye impulser fra den nytilsatte. 4: Mentor som kulturbærer og nettverksdeltaker  Formidle og bidra til ønsket kultur  Forpliktet til å delta i veiledningsnettverk

12 Veiledningsavtale Mellom ………………………………… skole og ………………………………………. Den nyutdanna vil bli veiledet av mentor ………………………………………. Avtalen gjelder perioden ___/___ 20 til ___/___ 20…… Avtalen kan sies opp med en måneds varsel. Den nyutdannede vil få nedsatt undervisningstid tilsvarende 2 % i veiledningsperioden. Denne tida skal inn som en del av arbeidsplanen. Den nytilsatte pikter å delta i veiledningsnettverk. (se vedlagt mentoravtale) Mentorinstruks: se vedlegg Evalueringsplan: se vedlegg

13 Mentoravtale Mellom ……………………………….. skole og ………………………………………. Mentor har veiledningsansvar overfor ………………………………………. Avtalen gjelder perioden ___/___ 20…. til ___/___ /20….., Avtalen kan sies opp med en oppsigelsestid på 1 måned. Mentor vil få nedsatt undervisningstid tilsvarende 2 % i veiledningsperioden. Denne tida skal inn som en del av arbeidsplanen. Mentor pikter å delta i veiledningsnettverk. (se vedlagt mentoravtale) Mentoravtale (funksjon): se vedlegg Mentorinstruks: se vedlegg Evalueringsplan: se vedlegg

14 Mentoravtale for pedagoger i Brønnøy kommune Varighet: 1.8.2013 – 1.8.2014. Deretter vil avtaleperioden være to år av gangen. Avtalen omfatter mentorer i veiledningsprogrammet for nytilsatte i barnehage og grunnskole i Brønnøy. Dette gjelder både nyutdanna nytilsatte og nytilsatte i kommunen.

15 Nyutdanna nytilsatte: Med nyutdannet menes pedagoger som er uteksaminert samme år, eller pedagoger som er utdannet tidligere, men som ikke har vært i arbeid som pedagog. Denne gruppen vil bli tilbudt veiledning hele første bhg-/skoleår. Nytilsatte i kommunen: Denne gruppen vil i hovedregel bli tilbudt veiledning i 6 måneder. Veiledningen skal omfatte to veiledningsforum. Områdesjef/rektor har ansvaret å finne mentor. I utvelgelsen skal følgende vektlegges:  Egnethet  Kompetanse  Nærhet til den nyutdannede

16 Både mentor og nytilsatt pedagog, får avsatt arbeidstid tilsvarende 2% til veiledning. I skolen tas dette som nedsatt undervisningstid. Denne tiden skal bakes inn i arbeidsplanen. Har mentor ansvaret for flere nytilsatte, får mentor nedsatt 1% i tillegg for hver nytilsatt, inntil fire nytilsatte. Mentor vil få utbetalt et funksjonstillegg på 10.000 kr pr år. Har mentor fra 2-4 nytilsatte å veilede, utbetales et funksjonstillegg på 15.000 kr. Funksjonstillegget utbetales så lenge mentor har funksjonen. Det vil bli opprettet veiledningsnettverk. Både mentor og nyutdannet pedagog, plikter å delta i nettverket.

17 Veiledningsprogram og –rutiner Innhold og framdriftAnsvarTidspunkt Dato/ utført Sign TilsettingerLedervår Kartlegg nyutdanna/nytilsatteLedervår Avklare klassetrinn for nytilsattLedervår Oppnevne veileder Gjennomføre veilederavtale (leder – veileder):  Info om nytilsatt  Nedsatt tid (timeplanfestes i teammøte)  Lønnskompensasjon  Avklare roller og ansvarsfordeling  Avklare forventninger til veiledningen (se forventningssamtale) Leder Før sommer- ferie Møte med den nytilsatte  Gjennomføre intro.progr  Info om veiledningsprogrammet  Nedsatt tid LederFør bhg- /skolestart

18 Forventningssamtale  Fra den nytilsatte  Fra veileder  Fra leder/organisasjonen (eks: læringsledelse, bhg/skole-heim-samarbeid, vurdering, atferdsarbeid, metodepreferanser, motivasjon, deltakelse)  Hva betyr kollegarollen  Hvordan vil nye impulser bli tatt imot  Evalueringsplan  Forum for nytilsatte Mentor Første plan- leggings- dager Avklaringer/informasjon  Timeplanfest samarbeidet (etter teammøte)  Praktiske forhold (organisering, rutiner)  Elevopplysninger Mentor Veiledersamtale leder – veileder:  Foreløpig vurdering i forhold til leders forventninger  Kollegarollen  Nye impulser fra den nytilsatte  Hvordan blir de nye impulsene fulgt opp/reagert på LederOkt og mars

19 2. Systematisk evalueringsplan

20 Evalueringsplan: Forum høst: erfaringsutveksling Evaluering desember: spørsmål til nytilsatt og mentor Forum vår: - erfaringsutveksling - tema: resultatene fra spørsmål i desember Evaluering mai/juni: spørsmål til nytilsatt og mentor

21 1: Hva hadde du fått av informasjon i forkant av møtet med din mentor? 2: Hvordan har forventningssamtalen i oppstarten påvirket innholdet i informasjonen/ veiledningen du har fått? 3: Hva har vært viktigst å få informasjon/veiledning om? 4: Hvordan har det vært tilrettelagt for at veiledningen kunne gjennomføres? 5: Hvordan har dere brukt tida som er satt av til veiledning? 6: Hva har du kunnet bidra med til mentor? 7: Hvordan har du opplevd nettverksamlingene med de andre nytilsatte og mentorene? 8: Hvordan føler du at du har blitt mottatt på din nye arbeidsplass? Evaluering: Spørsmål til nytilsatt/nyutdannet:

22 1: Hvordan har forventningssamtalen i høst påvirket informasjonen og veiledninga du har gitt i løpet av året? 2: Hvordan har dere brukt tida som er satt av til veiledning? 3: Hva har dere brukt mest tid på? 4: Spørsmål eller problemstillinger du synes det har vært vanskelig å gi informasjon om /veilede i forhold til? 5: Har ledelsen lagt til rette for veiledning på en god måte? 6: Har du fått noen nye impulser fra den nytilsatte? 7: Hvordan har du opplevd avtalen du har som mentor?  Nedsatt tid.  Praktisk tilrettelegging på arbeidsplassen.  Godtgjøring.  Veiledning av deg som mentor/nettverkssamlinger. Evaluering: Spørsmål til mentor:

23 Evaluering desember 2012 (pilotene): Oppsummert tilbakemelding fra mentorene:  Konstruktiv bruk av tida, ofte vinn-vinn for mentor og den nyutdanna  Mentor opplever å få nye impulser  Pos å jobbe ved siden av hverandre  En av mentorene har ennå ikke fått økonomisk kompensasjon  Begge har fått nedsatt tid, men bare en har timeplanfestet tida  Både oppstart og små kollegiale problemstillinger, viser at det ikke har vært tilstrekkelig ledelse (fra rektor)  Behov for å avklare roller. På de store skolene er det behov for å avklare oppfølgingsansvaret mellom rektor og avdelingsleder

24 Oppsummert tilbakemelding fra de nyutdanna:  Har hatt samtale om det å være ny  Viktigste veil/info: Den ene skolen: klasseledelse, foreldremøte, vurdering, håndtering av hendelser. Den andre skolen: vurdering, motivasjon, praktisk, tips om metoder  Føler at kollegene er hyggelig og hjelpsom, men er usikker på som kan forventes  Mangler, eller mangelfullt førstemøte med leder.

25 Generelt:  Behov for et tydelig førstemøte med rektor/styrer, hvor introduksjonsprogrammet blir gjennomgått, og hvor info om et veiledningsprogram er en del av dette.  Første møte må skje rett etter tilsetting, helst om våren.  Forventningssamtalen må definere vurderingskriterier for neste vurdering (for å klargjøre forventningene)  Standardisering av forventningssamtalen: agenda, vurderingskriterier, protokoll/logg  Ledelse er avgjørende for at ordningen skal fungere  Roller må avklares: mentor- kollegiet, mentor-leder, rektor-avdelingsleder  Viktig at det formelle er på plass; lønn, nedsatt tid og timeplanfestet samarbeidstid

26 3. Forum for nytilsatte

27 Forum  To forum i året  Deltakere: arb.pl-ledere, mentorer og nytilsatte (evnt innledere, rådmann og pers.sjef)  Todelt: 1. erfaringsutveksling 2. læringsøkt  Obligatorisk tema vår: evaluering desember  Eksempler på tema til læringsøkt: PPT, læringsledelse, bhg- /skoleteam  Organiseres regionalt (RKK/Fagutvalget)

28 Evaluering forum 8.4.13. Moment som gikk igjen:  Oversiktlig  PPTs presentasjon oversiktlig  Bra dag  De nyutdannede var fornøyd  Bra innledning  Gruppearbeidet var interessant  Riktig å splitte nytilsatt og veiledere i gruppearb  Nyttig med PPT-orientering Begeistret for modellen for erf.utveksling

29 Noen problemstillinger etter 8.4.(utvalgte):  Må vurdere framtidig størrelse på forumet  Traff PPT mer rektorene enn de nytilsatte i sin orientering?  Både nytilsatte og veiledere opplever at de får for lite tid til veiledning  Som en del av den jevnlige evalueringa, skal leder fylle ut en sjekkliste i forhold til arbeidsgivers forpliktelser.  Observasjon i klasserommet, bør være en del av veiledninga.  Må avklares; Bør man være kontaktlærer første år som nyutdanna, i så fall hvilke konsekvenser får det?

30 Prosj.gr 15.5.13: Viktige presiseringer:  Rådmannen/pers.sjef må følge opp/etterspørre  Medarbeidersamtalen: Intro.program, veil.program  Ordningen må ha en felles økonomi  Registrering og oppfølging

31 Framover: Videre implementering Sikre at modellen blir fulgt opp Koordinator ? Kommunal? Regional?RKK? Plan for kompetanseheving. Mentorutdanning Andre områder i kommunen

32 Erfaringsutveksling Tidsbruk 110 min 5 min: Innledn: oppg, org og grupper 25 min: Oppgave: 1. Mentor og nytilsatt(e) skriver ned erfaringer og problemstillinger fra sine erfaring. De andre er tilhørere. 2. Til læringsøkta om bhg-/skoleteam: Innspill eller spørsmål 5 min: Organisering av nye heterogene grupper(Gerd) 45 min: (inkl pause): Gruppe: presentasjon av notat. Problemstillinger og synspunkt drøftes. Sekretær (blant de «andre») sammenfatter, gruppa godkjenner gruppenotatet. 30 min: Sekretær presenterer gruppas notat. Notatet blir en del av oppsummeringen/evalueringen av forumet, og distribueres deltakerne i etterkant.


Laste ned ppt "08.30: Velkommen og innledning v/Knut Johansen - Presentasjon av prosjektet «Veil. av nytilsatte» - Presentasjon av Brønnøymodellen 09.30: Erfaringsutveksling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google