Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årlig vekst i arbeidsstyrken, 2005 – 2030. Middelalternativet Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årlig vekst i arbeidsstyrken, 2005 – 2030. Middelalternativet Kilde: Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årlig vekst i arbeidsstyrken, 2005 – 2030. Middelalternativet Kilde: Statistisk sentralbyrå.

2 Statistisk Sentralbyrå sitt anslag for hvor mange årsverk som vil behøves i de kommende årene i eldreomsorgen dersom partienes valgløfter legges til grunn.

3

4 Flyttestrømmen

5 Endringer arbeidsstyrken Finnmark Kilde; SSB alt MMMM

6 Befolkningsutvikling Nordland etter periferi kilde; Indeks Nordland 2010 Kommuneklassifiseringer i Nordland: ( Kilde: Norut ) Bykommuner: Bodø og Narvik Sentrumskommuner: Brønnøy, Alstadhaug, Vefsn, Rana, Fauske, Vestvågøy, Vågan og Sortland Periferi I: Bindal, Sømna, Herøy, Leirfjord, Grane, Hattfjelldal, Nesna, Hemnes, Meløy, Saltdal, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen og Hadsel Periferi II: Vega, Vevelstad, Dønna, Lurøy, Træna, Rødøy, Gildeskål, Beiarn, Sørfold, Steigen, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Røst, Værøy, Flakstad, Bø, Øksnes, Andøy og Moskenes

7 Aldersstruktur 2015

8 Tilflyttingsprosjektet KS KS Utvikling, seniorrådgiver Tom Pettersen Ramme; 3-årig prosjekt for å øke utenlandsk arbeidsinnvandring til nord Bakgrunn; kommende utfordringer knyttet til tilgang til arbeidskraft, verst i utkanter Nord-Norge Metode; utløse, samordne og systematisere bruk av ressurser for å; –Utvikle nasjonalt anvendbar metodikk –Bygge fylkes-/landsdelsbaserte kompetansemiljøer/-sentre –Unngå løsrevne enkeltprosjekter og dyre konsulentmiljøer Fire primære satsningsområder; –Norskopplæring; (nær/fjern, voksne/barn, finansiering, organisering) –Bolig; (finansiering, leie/eie, utkantutfordringer, organisasjonsmodeller) –Integrering; (lokal bevisstgjøring, frivillig sektor, offentlig kulturinnsats) –Rekruttering; (etikk, samarbeid, kvalitet, effektivitet, metodikk)

9 Norskopplæring for innvandrere Delprosjekt fjernundervisningDelprosjekt kompetanseDelprosjekt organisering og drift Delprosjekt læremidler

10 Delprosjekt organisasjon og drift Hvorfor –Sikre optimal politisk, faglig, økonomisk og eiermessig forankring Hva –Styringsgruppe, referansegruppe og prosjektledelse Hvem –Prosjekteiere, finansiører, faginstanser Hvordan

11 Delprosjekt læremidler Hvorfor –Lett tilgjengelig og tilpasset norskopplæring er avgjørende for tilflytting, sysselsetting og integrering Hva –Funksjonelle, effektive og tilstrekkelige læremidler for et pedagogisk godt og kostnadseffektivt norskopplæringstilbud Hvem –Aktuelle statlige instanser, utdanningsinstitusjoner, forlag, regionråd/kommuner Hvordan –Skaffe oversikt over status. Om nødvendig initiere utvikling av nye læremidler og utvikle metodikk

12 Hvorfor –For å sikre riktig, tilstrekkelig og tilgjengelig kompetanse i et språkopplæringssystem Hva –Et prosjekt med mål å etablere nødvendige organisatoriske og faglige tiltak for å sikre nødvendig tilgang til kvalifiserte lærerkrefter til norskopplæring for innvandrere Hvem –Aktuelle statlige instanser, utdanningsinstitusjoner, KS, NFK, NHO, regionråd/kommuner Hvordan –Kartlegge, dokumentere og utvikle. Hva finnes, hva trenges, hva må utvikles Delprosjekt kompetanse

13 Hvorfor –For å kunne tilby interesserte i utland en mulighet til å lære grunnleggende norsk før flytting. –For å kunne sikre undervisning til innvandrere uavhengig av bosted i Norge Hva –Web-basert teknisk og pedagogisk system for sjølstudium og fjernundervisning Hvem Hvordan Delprosjekt fjernundervisning

14 Prosjekt bolig for innvandrere Delprosjekt analysePilot boligetablering

15 Delprosjekt analyse Hvorfor –For å avklare utfordringens omfang, egenskaper og mulige løsninger Hva –Et prosjekt for kartlegging av status, hvilke mekanismer som gjelder og hvilke tiltak som kan påvirke Hvem –Husbanken, NOVA, Asplan, KS Hvordan –Faktainnsamling –Geografisk avgrenset kartlegging kombinert med intervju-undersøkelse

16 Hvorfor –Boligmangel er et kritisk hinder for tilflytting til desentrale strøk –Etablere organisering som sikrer forankring, god kvalitet og tilstrekkelige ressurser Hva –Prosjektorganisasjon med tilhørende styrings- og referansegruppe som via valgt(e) metode(r), og med basis i etablert kunnskap gjør tilgjengelig et aktuelt antall boliger for tilflyttere Hvem –KRD, Husbanken, IMDI, KS, Nordland fylkeskommune, regionråd/pilotkommuner m.fl Hvordan Delprosjekt boligtilbud

17 Delprosjekt kompetanse Pilot lokalt ansvar Prosjekt integrering

18 Delprosjekt kompetanse Hvorfor –For å øke kunnskapen om systematisk integreringsarbeid og hvilken betydning dette kan ha Hva –Et prosjekt for å utforme og iverksette opplæringstiltak, - primært for kommunalt ansatte. ( Ev. vekttalls-studium HiNa?) Hvem –KS, NFK, IMDI, Husbanken, høgskole, frivillig org., regionråd, kommuner Hvordan –Desentralisert studium m. lokale samlinger

19 Hvorfor –En rekke mediaoppslag tilsier at innvandrere ofte opplever at integreringen går langsomt eller uteblir, med flytting som resultat Hva –En satsning for å bevisstgjøre og involvere kommune og lokalbefolkning i integrerende tiltak. Implementering av system for atferd. Hvem –KS, NFK, IMDI, kommuner, nasjonale organisasjoner, lokale lag og foreninger Hvordan –Opplæringstiltak, nettverksbygging, dokumentasjon Pilot lokalt ansvar


Laste ned ppt "Årlig vekst i arbeidsstyrken, 2005 – 2030. Middelalternativet Kilde: Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google