Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Byggforsk 1 Metode for klimasårbarhetsanalyse Eksempel på metode anvendt på tema “bygninger” i Lyngen kommune, Troms fylke KS lunsjseminar - 19.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Byggforsk 1 Metode for klimasårbarhetsanalyse Eksempel på metode anvendt på tema “bygninger” i Lyngen kommune, Troms fylke KS lunsjseminar - 19."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Byggforsk 1 Metode for klimasårbarhetsanalyse Eksempel på metode anvendt på tema “bygninger” i Lyngen kommune, Troms fylke KS lunsjseminar - 19. september 2011 - Oslo Seniorforsker Cecilie Flyen Øyen, SINTEF Byggforsk

2 SINTEF Byggforsk 2 Innhold Generelt: Klimapåkjenninger på det bygde miljø Konsekvenser av klimaendringene for bygningsmassen Metodeanvendelse: Oppbygning av grunnlagsinformasjon Anvendt verktøy og analyse Gjennomføring Utbytte for kommunen Utfordringer

3 SINTEF Byggforsk 3 Bygg og anlegg i Norge – nakne fakta SSB bygnings- og boligstatistikk pr 01.2008: – 3,8 millioner bygninger – Boligbygninger utgjør 38 % (1,44 millioner bygninger) Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at det i 2008 ble det brukt: – Ca 260 milliarder kr til investeringer og vedlikehold innenfor bygg og anlegg – Ca 48 milliarder kr til investeringer i nye boliger – Ca 85 milliarder kr til investeringer i andre bygg enn boliger – Ca 66 milliarder kr til investeringer og vedlikehold i anleggssektoren Byggenæringen – 40 %-næringen

4 SINTEF Byggforsk Klimapåvirkning på det bygde miljø Bygger vi godt nok tilpasset dagens klima? Kan vi forvente å bygge godt nok tilpasset et forverret klima? Kan vi forvente at den eksisterende bygningsmassen vil takle klimaendringene? Hva er de største klimarelaterte utfordringene for bygningsmassen?

5 SINTEF Byggforsk 5 Bærekraft og klimaendringer Mange byggskader Store lokale forskjeller i norsk klima Endret klima påvirker hvordan vi bygger Byggeskikk avhengig av lokalt klima Hvor bygger vi trygt? Offentlig rammeverk og forvaltning Sårbarhet i eksisterende bygningsmasse Sikring av kulturminner Fukt er den største utfordringen Klimaendringene vil forsterke påkjenningen e på bygningsmassen

6 SINTEF Byggforsk Byggskader og skadekilder

7 SINTEF Byggforsk 7 De største utfordringene og konsekvensene for bygningsmassen ved klimaendringene Økt nedbør – Flom: Plassering av bygninger, grunnarbeider og drenering – Fuktighet i grunnen – Økt snølast på tak (høyere vekt) Økt fukt og temperatur kombinert – Råteskaderisiko – Våt vinternedbør Økt temperatur – Flere nullnivåpasseringer: Frostsprengning og teleskader Havnivåstigning – Økt stormflo – Høyere byggegrense (m.o.h.) Fra Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge, Øyen et al. 2010

8 SINTEF Byggforsk 8 Bakgrunn for metodeutvikling 1 Bakgrunnsrapport for NOU Tilpassing til eit klima i endring "Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge" i 2010 Utviklet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Meteorologisk institutt og PhD-stipendiat Anders-Johan Almås, NTNU Metodeutvikling for klimasårbarhetsanalyse for hele Norge Kartlegging av bygningsmassen i Norge relatert til utvalgte klimaparametere i dag og i et fremtidsscenario Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge, Øyen, Almås, Hygen og Sartori 2010

9 SINTEF Byggforsk 9 Bakgrunn for metodeutvikling 2 Rapportserie for KS Samarbeidsprosjekt mellom Vestlandsforskning, SINTEF Byggforsk/ SINTEF Energi og Bjerknessenteret Bl.a. videreføring av metodeutvikling for klimasårbarhetsanalyse for hele Norge, for regioner og for kommuner Kartlegging av den kommunale bygningsmassen i Norge, regioner og kommuner relatert til utvalgte klimaparametere i dag og i et (flere) fremtidsscenario Anvendt metodikk for analyse på to kommunecase Delrapport 3: Egen analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra ulike kommuner Aall (ed.), 2011

10 SINTEF Byggforsk 10 Eksempel: Klimasårbarhetsanalyse for Lyngen kommune

11 SINTEF Byggforsk 11 Oppbygning av grunnlagsinformasjon Lyngen kommune: Halvøy mellom Ullsfjorden og Storfjorden nordøst for Tromsø i Troms fylke Alpint landskap med høye, bratte fjell som reiser seg fra fjordene, og med små isbreer Lyngenhalvøya er orientert nord-sør i lengderetning, nesten fritt leide til havs mot nord, men er noe mer beskyttet mot havet av Ringvassøyene mot vest. Bygningene hovedsakelig oppført på sørøstsiden og langs vestsiden av Lyngenhalvøya Bilder fra Lyngen: Gamslett Bygdemuseum Foto: Oddrun Skjemstad Kulturlandskap Foto: Oddrun Skjemstad Straumen en vinterdag Foto: John Ivar Larsen

12 SINTEF Byggforsk Gjennomføring av klimasårbarhetsanalyse Oppbygning av grunnlagsinformasjon: Bygningsdata: – Matrikkeldata: Antall bygninger, type, plassering (x+y), hovedmaterialer, eierskap – Høydeinformasjon (z) ift plassering (primært til beregning ift havnivåstigning) Klimadata: – Eksisterende klimadata for siste normalperiode (1961-1990), tilgjengelig på nettet – Fremtidig, scenariebaserte klimadata, tilgjengelige bl.a. i KS-prosjektet, Bjerknessenteret, Meteorologisk institutt ++ Kvalitative data: – Kunnskap om lokalt klima og bygningsmassens robusthet – Tilstand, drifts- og vedlikeholdsrutiner Klimaparameter Verdi (historisk) Årsmiddeltempera tur 3 °C Årsmiddelnedbør 695 mm Energigradtall – årlig Ca. 5250 Klimadata for Lyngen (Værstasjon ”91260 Lyngseidet IV”).

13 SINTEF Byggforsk 13 Antall bygninger i Lyngen, sortert etter bygningstype

14 SINTEF Byggforsk Antall kommunale bygninger i Lyngen, sortert etter bygningstype 14

15 SINTEF Byggforsk 15 Oppbygning av grunnlagsinformasjon Plotting av bygningsmassen på kart: GIS-informasjon om bygningsmassen lastes inn i ArcGIS (x+y) Utvelgelse av viktigste klimapåkjenninger: Eks. nedbør, fukt/temperaturstigning, havnivåstigning Klimadata for valgte tidsperioder og scenarier prosesseres Samkjøring av klimadata og GIS-info om bygningsmassen i ArcGIS Teller opp grenseverdier i utvalgte soner (normalperioden 1961-90, HAD-A2 2100) Output: Kartinformasjon og statistikk som viser hvilke bygninger som ligger i hvilke klimasoner innen de utvalgte scenariene Bygningene i Lyngen kommune markert som grønne prikker (Kilde: PhD AJ Almås)

16 SINTEF Byggforsk 16 Konsekvenser: Hyppigere råteskader Større omfang av råteskader Råteskader i nye områder Tiltak: Strengere krav til robuste bygg både ved nybygging og oppgradering Bruk av klimasoner ved prosjektering Strengere krav til utførelse og tildekking i byggefase Klimaendringenes konsekvenser for bygningsmassen Råterisiko

17 SINTEF Byggforsk 17 Eks. output råterisiko for Lyngen kommune 2100: Varmere og våtere klima i Lyngen kommune 2100: – Ingen bygninger i lav råterisikoklasse – 1800 bygninger i middels råterisikoklasse – 2500 i høy råterisikoklasse Må forventes at råteskader kan oppstå der det ikke har vært et problem før Kraftigere råteskader for bygninger som er utsatt i dag Krav til riktig utførelse, riktig materialbruk, godt vedlikehold og riktig rehabilitering av bygninger Antall bygninger i ulike råtetisikoklasser i Lyngen kommune i dag (blå) og for et HADA2 utslippsscenario for år 2100 (Kilde: PhD – A.J. Almås).

18 SINTEF Byggforsk 18 Klimaendringenes konsekvenser for bygningsmassen Havnivåstigning

19 SINTEF Byggforsk 19 Eks. output havnivåstigning i Lyngen kommune Totalt 413 bygninger vil bli direkte berørt av 1m havnivåstigning Kilde: PhD-stipendiat Anders-Johan Almås, NTNU Situasjon: I dag Ved 1m havnivå- stigning Ved 3m stormflo

20 SINTEF Byggforsk 20 Konsekvenser: Hyppigere og større skred Skred i nye områder Fare for liv og helse Store ødeleggelser Tiltak: Reguleringsplanar – PBL Skjerming Kartlegging av risikosoner Klimaendringenes konsekvenser for bygningsmassen Skred og ras (geoextreme.no)

21 SINTEF Byggforsk Lyngen kommune - Skred Spesielt utsatt for skred Ekstrem topografi, mye snø om vinteren Har hatt flere ulykker med tap av menneskeliv forårsaket av skred og ras Hyppigheten av ras og skred kan øke (Geoextreme) Anbefales: Gjennomføring av risikovurderinger og definering av risikosoner for bygningsmassen for ulike typer ras og skred Kommunen tar hensyn til dette i overordnet kommunal planlegging i dag Kilde: tv2.no/nyheter – mms fra en tipser

22 SINTEF Byggforsk 22 Konsekvenser: Hyppigere og større omfang enn før Enorme kostnader for å utbedre skader Infrastruktur og samfunnet for øvrig blir påverka i stor grad – sekundære konsekvenser Tiltak: Strengere krav til reguleringsplanar Generelt: Alle kommuner bør gjennomføre klima- og sårbarheitsanalyser for bygningsmassen og øvrig infrastruktur Klimaendringenes konsekvenser for bygningsmassen Flom i vassdrag - NVE

23 SINTEF Byggforsk 23 Konsekvenser: Mindre fyringsbehov Større kjølebehov? Tiltak: Stille enda strengere krav til lavt energibehov i bygninger siden det vil bli enklere å oppnå kravene. Klimaendringenes konsekvenser for bygningsmassen Temperaturutvikling

24 SINTEF Byggforsk 24 Konsekvenser: Større risiko for inntrenging av vann i bygninger Byggskader Tiltak: Bygge mer robust To trinns tetting som krav for hele Norge? Klimaendringenes konsekvenser for bygningsmassen Våt vinternedbør

25 SINTEF Byggforsk Kulturminner og klimatilpasning Storhamarlåven Domkirkeruinene Kulturminner er spesielt utsatt: – Ofte mye publikum – stor slitasje – Sårbare materialer og konstruksjoner – Spesielt utsatt for fuktighet og frostsprengning – Moderne komfort og fasiliteter – Krav til bl.a. inneklima – Moderne vs gamle materialer – Toleranser og bevegelser – Vanskelig å endre materialer og løsninger Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Torstein Frogner Storhamarlåven. Foto: www.nrk.no/nyheter

26 SINTEF Byggforsk Utfordringer Tilgjengelighet til grunnlagsinformasjon Kompetanse Mulighet for å kjøpe analysetjenestene Operasjonalisering: – Innarbeiding i overordnet planlegging – Gjennomføring av aktiviteter og nødvendige tiltak Forståelse og interesse for tiltak Økonomi Hvordan komme i gang

27 SINTEF Byggforsk Strandkanten, Tromsø. Foto: www.checkonsite.com

28 SINTEF Byggforsk Klimaet blir varmere, våtere og villere – Hva kan du gjøre for å møte utfordringene? Les rapportene fra NOU Klimatilpasning og KS Utvikling av ROS-analyser Utvikle bakgrunnsdata Knytte lokale klimadata til regionale og kommunale planer Gjennomføre klimaanalyse Øke regionalt og tverrfaglig samarbeid Dokumentere kompetanse, og bruke den Bidra til økt fokus på klimatilpasning Utvikle retningslinjer for krav iht fremtidige klimascenario Hvordan komme i gang

29 SINTEF Byggforsk Alt handler om tilpasning …

30 SINTEF Byggforsk 30 Teknologi for et bedre samfunn www.sintef.no/byggforsk cecilie.oyen@sintef.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "SINTEF Byggforsk 1 Metode for klimasårbarhetsanalyse Eksempel på metode anvendt på tema “bygninger” i Lyngen kommune, Troms fylke KS lunsjseminar - 19."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google