Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Sett fra en rådmannsvinkel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Sett fra en rådmannsvinkel"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Sett fra en rådmannsvinkel
Av Merete Hessen Rådmann Skånland kommune Skånland kommune Sammen for hverandre

2 Samme mål Et velfungerende NAV som yter gode tjenester
til befolkningen

3 Utgangspunktet Lokale NAV kontor basert på samarbeidsavtale mellom kommunen og staten Vi er likeverdige partnere NAV kontorene består av blanding av kommunalt og statlig ansatte. Lederen er kommunalt eller statlig ansatt. Den lokale NAV lederen har to sjefer i linja over seg – fylkesdirektøren i NAV og den lokale rådmannen.

4 Men opplever vi det slik?
Tas beslutningene om det lokale NAV kontoret fellesskap? Opplever rådmannen at det tas statlige beslutninger om det lokale kontoret som rådmannen blir informert om i ettertid? Opplever fylkesdirektøren at det tas kommunale beslutninger om det lokale NAV kontoret som han blir informert om i ettertid?

5 Bastard? Er NAV en bastard i vår kommunale organisasjon?
I så fall et vellykket avkom hvor de beste egenskapene er kombinert til noe sterkere og mer velfungerende? Eller er det blitt et mislykket avkom som ikke fungerer optimalt verken i forhold til kommunen eller staten?

6 Ved ressurstilgang til NAV
Vi inngikk et partnerskap der vi begge hadde med en medgift Når NAV får økte ressurser, blir begge partnerne forholdsmessig like mye rikere? Eks: Når arbeids- og inkluderingsministeren sier i pressemelding at: ”Vi har foreslått å bevilge 320 nye stillinger til etaten, nettopp for å møte situasjonen med flere arbeidsledige. Arbeidet med å oppbemanne er nå i gang.”

7 Noen spørsmål Vi er likeverdige i de lokale NAV kontor, men hvordan er det med forvaltningsenhetene, tjenesteområdene/regionene, koordinatorene, markedskoordinatorene og kundesenteret/telefonkontoret? Disse er etablert og har vokst etter at vi ble lokale partnere. Legger partneren vår seg opp kompetanse og ressurser uten at vi er med? Hvor kommer disse ressursene fra? Er det slik at dette bygges opp for at de lokale kontorene ikke makter jobben kvalitetsmessig og ressursmessig? Er dette slik vi rådmenn ønsker det? Har vi vært med og styre utviklingen? Ønsker vi og være med å styre utviklingen?

8 Noe låghalt? Fylkesdirektøren kommer og har med seg dyktige medarbeidere. Han har et helt fylke ”bak seg”, har erfaring fra samarbeid med andre kommuner og de arbeider full tid med NAV. Rådmannen stiller alene eller sammen med noen. Bare en liten del av ansvarsområdet. Den lokale NAV lederen er vår hovedkompetanse på området, men er kanskje statlig ansatt? Ulikt styrkeforhold i utgangspunktet. Men er det den høyre eller den venstre foten som er passe?

9 Uttrekk av stillinger For Skånland: 0,5 årsverk, herav 0,2 til kundesenter og 0,3 til pasientreiser Jeg ble overrasket da jeg hadde forventet at når vi inngikk en samarbeidsavtale i 2008 og åpnet NAV kontoret desember 2008, ja så ville den bemanningen kontoret fikk bestå i alle fall i noen måneder fremover. Hvordan ville vi fra gått frem fra kommunens side dersom vi tenkte å redusere stillinger i NAV kontoret?

10 Hva gjør vi med dette? – Dersom vi ønsker å gjøre noe?
Må vi rådmenn engasjere oss mer opp mot de beslutningene som tas på overordnet nivå i NAV? Må vi rådmenn være mer våkne i forhold til informasjon? Må vi være klarere og sterkere i dialogen i de lokale partnerskapsmøtene? Bruke parnerskapsmøtene mer aktivt? Eller er det egentlig greit at det lokale NAV kontoret blir gradvis ”mer statlig”?

11 Forholdet til den lokale NAV lederen
Hvordan få NAV lokalt til å arbeide i tråd med kommunens visjon, verdier og holdninger? ”Dra” den lokale NAV lederen inn mot oss? I Skånland: Er driftsleder og deltar på kvartalsmessige driftsledermøter. Samt invitert til et ca månedlig møte med strategigruppen.

12 De kommunale arbeidsoppgavene i NAV kontoret
Våre folk har spisskompetanse og erfaring iht sosialtjenesteloven m.v. Vi har forventninger om at denne kompetansen ikke bygges ned, men heller styrkes. Følger vi opp iht hvordan kontoret organiseres og oppgavene løses slik at dette sikres? Blir kontoret et team som samlet gir bedre løsninger enn hver enkelt kunne? Eller blir alle på kontoret middels gode generalister på alle tre arbeidsområdene?

13 Sosiale tjenester og kostnadene til disse
Målsettingen at folk skal over fra passiv mottak av sosiale tjenester til yrkesrettet aktivitet. Utgiftene til sosialhjelp skal reduseres ved raskere og bedre mulighet for å komme i arbeid? Vil vi se at utbetalingene til økonomisk sosialhjelp m.v. reduseres? Vil vi se at folk i større grad kommer i aktivitet? Vil vi lokalt se at fattigdommen reduseres?

14 Hva gjør mediaoppmerksomheten?
Fokus på utbetaling av dagpenger. Medført utsettelse av overgang til arbeidsavklaringspenger. Dette var en skuffelse for mitt NAV kontor. Denne endringen skulle gi de bedre mulighet for å hjelpe folk over i aktivitet. Fokuset er ikke på det som er viktigst for oss rådmenn.

15 Utfordringer for NAV lederen
Skal være faglig og personalmessig leder for ansatte i to ulike sektorer. De kommunalt ansatte fra gml sosialkontor må forholde seg til sin nærmeste leder også vedrørende sosialsakene. Bidrar vi til å gjøre våre NAV ledere gode til å håndtere dette? Forskjeller vedrørende arbeidstid og tidsregistrering. Hvordan håndterer vi dette fra kommunens side?

16 Kulturforskjeller? Har vi kommunene sterkere tradisjon enn staten for sterke og selvstendige driftledere? Har vi uuttalte forventninger til våre mellomledere som en statlig ansatt NAV leder må læres opp til å forstå og følge opp?

17 Rutiner for resultatoppfølging
Fra statlig side ser det ut til at det er tett oppfølging av de lokale NAV kontor. Rutiner for registrering, resultatoppfølging, kompetanseutvikling m.v.? Fra kommunens side? Må vi bli bedre? Hva vil eventuell ubalanse her føre til når det gjelder prioriteringene til det lokale NAV kontoret?

18 Rådmannens konkrete bruk av NAV lederen
Har vi rådmenn satt oss godt nok inn i hva dette partnerskapet er og innebærer? Budsjett, tertialrapportering, regnskap, årsmelding m.v. Andre rapporteringer? Saksframlegg? Hva kan vi pålegge NAV lederen av diverse arbeidsoppgaver som det er behov for å løse og som vi for øvrig fordeler mellom driftslederne? Eks: hvordan bruke NAV opp mot Sjumilssteget? Kan for eksempel NAV lederen være fungerende eller konstituert rådmann?

19 Nå og videre Hvordan skal vi rådmenn forholde oss til våre lokale NAV ledere? Hva bør vi gjøre for å sikre oppfølging av handlingsplanen mot fattigdom? Hvordan skal vi forholde oss til NAV systemet forøvrig? Bør vi eller andre engasjere seg sterkere for å påvirke organiseringen og ressursfordelingen i NAV fylke og stat? Hvordan vil Fylkesdirektøren, Fylkesmannen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS m.v. håndtere de kommunale utfordringene i fortsettelsen?


Laste ned ppt "NAV Sett fra en rådmannsvinkel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google