Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiver Torbjørn Henrik Torblå, KS Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiver Torbjørn Henrik Torblå, KS Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiver Torbjørn Henrik Torblå, KS Agder
S.O.S. SØGNE Rådgiver Torbjørn Henrik Torblå, KS Agder

2 S.O.S. (Sammen om skolen) Søgne kommune
Alta 31. august Hentet fra prosjekt i Gjesdal kommune Boka ”Sammen om en bedre skole – Kvalitetsforbedring gjennom dialog.” Finnes på Kommuneforlaget utgitt i 2004 (ISBN ) Kr. 149,- innbyggere 3 barneskoler, 2 ungdomsskoler Har vært en kommune med stolte skoletradisjoner Store investeringer de siste årene Ungdomsskole Sykehjem Gode på pleie og omsorg og multihandikappede barn Omorganisering i 2000 => 2 nivå Økonomien stupte fra 2003 – nesten Robekk Store nedskjæringer der skole tok brorparten av kuttene Pleie og omsorg fra ¼ til 1/3 av budsjettet Svake resultater på Nasjonale Prøver

3 Dialogbasert kvalitetsutvikling i skolen
S.O.S. Sammen Om Skolen

4 DRØMMEN ! Innen 4 år skal Søgne utmerke seg med:
Samarbeid og dialog mellom foresatte/elever, politikere og ansatte i skolen Skolen har høy kvalitet og læringsresultatene er gode Økonomien er på vei opp

5 Bakgrunn (1) Behov for felles visjon
Byråkratilinjen Demokratilinjen Nærmiljølinjen Behov, ønsker, prioriteringer Fag-kunnskap Økonomiske prioriteringer Kvalitet Innhold Brukerne Medarbeiderne Politikerne Behov for felles visjon Elever, foreldre og politikeres ønske om innflytelse Den bruker- og serviceorienterte kommunen Skolen som lukket system

6 de verdiene/resultatene skolen
Kvalitetsutvalgets kvalitetsbegrep Strukturkvalitet = bygg, rom, pedagogtetthet, kompetanse, læreplaner, organisering, økonomi Prosesskvalitet = skolens praksis, det arbeidet som gjøres Resultatkvalitet = de verdiene/resultatene skolen skaper

7 Bakgrunn (2) Brukere (Foresatte, elever) Profesjon (Ansatte) Oppdrags-
giver (Politikere, rådmann) Kvalitet / Innhold

8 Utviklingsområde: Hva fremmer læring i Søgneskolene ?
Dialog om utviklingsområdet mellom aktørene: Elever Ansatte Foresatte - Politikere

9 PROSJEKTBESKRIVELSE:
Målet er kvalitetsutvikling i skolene Dialogen er redskap Deltakere skal være: politikere, ansatte, foreldre og elever

10 PROSJEKTBESKRIVELSE, forts.:
Prosjektperiode: fram til juni 2007 Prosjektgruppa i Søgne kommune: Leder Tjenesteutvalget, to politikere fra Tjenesteutvalget, to elever fra ungdomstrinnet, leder kommunalt FAU, HTV- utdanningsforbundet, to rektorer og skolefaglig rådgiver

11 Gjennomføringen Fase 1: Informasjon til alle aktører (vår 2006)
Fase 2: Aktørdialog etter bestemt mal (høst 2006) Ansatte: Alle ansatte ved skolene Elevene: Alle elever fra kl Foresatte: 15 % ved hver skole, etter loddtrekning Politikere: Tjenesteutvalget Alle aktører ender opp med: prioritert liste for standarder som gir kvalitet innen læring deltakerrepresentanter til skoleforum og kommuneforum

12 Gjennomføringen 2 Fase 3: Skoleforum (januar 2007)
Aktør- representanter ved den enkelte skole i dialog Resultat: Skolens 10 høyest prioriterte kvalitetsstandarder med tanke på hva som fremmer læring Fase 4: Kommuneforum (februar 2007) Representanter fra alle skolene møtes sammen med politikerne til dialog Resultat: 10 overordnede kvalitetsstandarder for hva som skal fremme læring i Søgne kommune

13 Gjennomføringen 3 Fase 5: Strategiplaner (vår 2007)
Tjenestesjef utarbeider kommunal strategiplan ut fra kommunens felles satte standarder for læringskvalitet Skolene utarbeider sine strategiplaner ut fra tjenesteområdets overordnede strategiplan Fase 6: Utviklingsarbeid i henhold til strategiplaner (07/10) Foregår på den enkelte skole med oppfølging fra overordnet nivå gjennom opplegg for evaluering og korrigering Evaluering på bakgrunn av fakta Videreutvikle dialogprosesser Planlegge Demings kvalitetssirkel Korrigere Utføre Sjekke ut, måle,vurdere

14 FRAMDRIFTSPLAN S.O.S. (1) Kvalitetskriterier Fase 1: Informasjon
Fase 2: Dialog om spørsmålet: Hva fremmer læring i Søgneskolene? Alle aktører utarbeider prioritert liste over 10 viktigste momenter Elever Politikere Foreldre Ansatte Fase 3: Skolenivå Aktørene lager prioritert 10-punktsliste liste for skolen Skolemøte 6 representanter for foreldre, elever og ansatte Langenes Nygård Fase 4: Kommunenivå 2 representanter fra aktørene fra hver skole møter politikerne og lager 10-punktsliste for kommunen Tangvall Lunde Tinntjønn Kommunemøte 10 representanter for foreldre, 10 for elever og 10 for ansatte samt politikere fra tjenesteutvalget Tjenesteutvalget Kvalitetskriterier

15 Politisk vedtatt strategiplan
FRAMDRIFTSPLAN S.O.S. (2) Fase 5: Kommunal strategiplan og tiltaksplaner på skolene Fase 6: Gjennomføring, evaluering, revidering Politisk vedtatt strategiplan kommunenivå På bakgrunn av kvalitetskriterier framkommet i fase 4 Revidering Høring-dialog aktører skolenivå Tilbakemelding til kommunenivå Revidering Tiltaksplan skole Evaluering aktører skolenivå Gjennomføring

16 HVA HÅPER VI Å OPPNÅ MED S.O.S.
Skape samarbeid og dialog mellom aktørene i skolen alle får eierforhold fokus på kvalitet Lage verktøy for styrings- og brukerdialog I forhold til dialogkvalitet skal vi ha: involverte interessenter høy grad av dialogkvalitet bedre faktagrunnlag gjennom utvikling av kvalitetsstandarder Utvikle standarder for god kvalitet gjennom dialog med aktørene Overordnede kommunale målsettinger for skolene Lage kjennetegn på en god skole Kunne måle om skolene oppfyller kommunale og statlige målsettinger Stadige evalueringer og gjennomføring av forbedringstiltak

17 Dialogbasert kvalitetsutvikling i skolen
S.O.S METODE

18

19 KOMMUNEFORUMS PUNKTER TIL HVA SOM FREMMER LÆRING I SØGNE SKOLEN
6. Godt læringsmiljø/gode læremidler 7. Engasjerte skolepolitikere 8. Gode bygninger og utearealer - Godt utstyr og inventar - Stimulerer til lek/fysisk aktivitet og læring 9. Godt samarbeid mellom skole og hjem/felles mål for grensesetting - Avklare forventninger og krav - Gjensidig respekt og tillit - Disiplin og orden 10. Økt fysisk aktivitet og fokus på godt kosthold Økt voksentetthet Ute og inne Lærertetthet Engasjerte/motiverte ansatte/lærere Faglig oppdatert Trygghet og trivsel ute og inne Nulltoleranse for mobbing Gjensidig respekt og tillit Økt elevinnflytelse Gode muligheter for tilpasset opplæring Mer spennende og variert undervisning Godt organiserte skoler

20 Mal for strategiplan for skolene
Kommunens satsingsområder/ mål Kommunens tiltak Skolens satsingsområder/delmål Skolens tiltak 1. Økt voksentetthet - Ute og inne - Lærertetthet Fra skoleåret 2007/2008: Søgne kommune reviderer rammetimetallsmodellen fra 1/8-07, der det legges inn ressurser til byrdefull undervisning i samsvar med tariff 2006 (2-timersramma). Det legges også inn ressurser til kontaktlærere pr. skole pr. 15 elever og tilhørende funksjonstillegg. Det legges også opp til å øke ressursene noe på barnetrinnet til spesialundervisning. Det vil være et mål å se nærmere på nivået for tildeling av spesialundervsingsressurser til privatskoler og til gjesteelever i andre kommuner med tanke på en mer rettferdig fordeling mellom det nivå som er ved kommunale og private skoler m.h.t. tildeling av ressurser. Fra skoleåret 2008/2009: Det vil være et videre mål å tilpasse tildelingene av rammetimer til skolene i samsvar med rammetimetallsmodellen, slik at rammetimer gradvis de nærmeste årene kan tildeles i samsvar med modellen, uten fratrekk. Dette vil kreve omfordeling av ressurser tilsvarende ca. kr 6 mill. pr. år. For å få dette til vil det være nødvendig å se nærmere på nivået for tildeling av spesialundervisningsressurser til privatskoler og gjesteelever. Likeledes vil det også være nødvendig å foreta en nærmere analyse av ressursbruken i Nygårdsgruppa og hvordan vi evt. også kan samarbeide med omkringliggende kommuner om ressurser til multifunksjonshemmede

21 Hva kom ut av prosjektet?
Økte forventninger til skolesatsing i kommunen Frustrasjoner over at lite skjedde Økt foreldreaktivitet/engasjement Økt fokus på skole i politikken Økt press på administrasjonen for å legge fram skolesaker Flere skolesaker oppe i alle politiske møter Økt bemanning på kommunenivå => Økte bevilgninger Alta 31. august


Laste ned ppt "Rådgiver Torbjørn Henrik Torblå, KS Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google