Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fylkesmannens forventninger om oppfølging av sosialtjenestelovens ansvarsområde”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fylkesmannens forventninger om oppfølging av sosialtjenestelovens ansvarsområde”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”Fylkesmannens forventninger om oppfølging av sosialtjenestelovens ansvarsområde”
Kortversjon: Fylkesmannen har de samme forventninger til kommunen på dette området som før NAV-reformen. Nytt lovforslag: Skjerper forventningene til kommunens internkontroll når det gjelder økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram.

3 FYLKESMANNENS ROLLER OG OPPGAVER I FORHOLD TIL NAV-KONTOR
Klageinstans etter sosialtjenesteloven 2007: Troms fylke hadde flest innkomne klagesaker per 1000 innbyggere 2008: Markert reduksjon i saker som gjelder økonomisk sosialhjelp. Fylkesmannen behandlet 105 slike saker i 2008 mot 167 i Positivt at kommunene brukes statens veiledende satser!

4 FYLKESMANNENS ROLLER OG OPPGAVER I FORHOLD TIL NAV-KONTOR
Tilsyn etter sosialtjenesteloven 2008: Tilsyn med NAV Bardu og NAV Målselv (særlige tiltak over rusmisbrukere). Landsomfattende tilsyn vedrørende kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn omfattet også NAV-kontor i Balsfjord, Lenvik, Torsken, Salangen og Lavangen. Det blir nye tilsyn med NAV-kontor i Berg, Lavangen og Gratangen i oktober/november.

5 FYLKESMANNENS ROLLER OG OPPGAVER I FORHOLD TIL NAV-KONTOR
Mekling ved tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven (egen forskrift). Fylkesmannen skal mekle når uenighet mellom partene hindrer at avtale blir inngått. Oppnås ikke enighet ved mekling, fastsettes de avtalevilkårene det tvistes om av en tvisteløsningsnemnd. Ikke vært aktuelt i Troms så langt.

6 FYLKESMANNENS ROLLER OG OPPGAVER I FORHOLD TIL NAV-KONTOR
Formidlingstiltak og kompetanseutvikling Ikke en ny oppgave, men må tilpasses NAV-reformen Spesifiseres i årlige embetsoppdrag Et felles ansvar med NAV Troms, når NAV-kontor berøres

7 FYLKESMANNENS ROLLER OG OPPGAVER I FORHOLD TIL NAV-KONTOR
Formidlingstiltak og kompetanseutvikling – forts. Noen stikkord: Bistå i kontakt mellom Arbeids- og velferdsdirektorat og kommunene Bistå med å underbygge partnerskapet mellom stat og kommune – dialog med kommunens ledelse svært sentral! Bidra til kompetanseutvikling, der faglige nettverk er relevante virkemidler Følge med på hvordan NAV-kontorene legger til rette for integrering og utvikling av de sosiale tjenestene

8 TILTAK I TROMS Felles kompetanseplan med NAV Troms
Prosjekt for implementering av nytt kvalifiseringsprogram. Ledes av NAV Troms og fylkesmannen inngår i prosjektgruppe. Fylkesmannen finansierer og får bistand fra kommunale kompetanseveiledere (pr i dag avtaler med Harstad, Lenvik og Tromsø – takk også til Nordreisa og Balsfjord!) Kurstilbud og nettverk direkte for NAV-kontor, eller der NAV-kontor kan delta (boligsosialt, økonomisk rådgivning, opptrappingsplan rus)

9 KVALIFISERINGSPROGRAMMET (KVP)
Sentralt virkemiddel i regjeringens innsats mot fattigdom Er en rettighet for dem som oppfyller vilkårene Skal forsterke innsatsen overfor personer som i dag får behov for sosialhjelp over lengre tid Styrke muligheten for deltagelse i arbeidslivet på sikt Individuelle program, med både kommunale og statlige tilbud

10 KVALIFISERINGSPROGRAMMET – FORVENTNINGER
Sette av tilstrekkelige midler til at kommunene dekker sitt ansvar. Stønaden vil for de fleste komme i stedet for sosialhjelp. Hva er lokalsamfunnets muligheter når den enkelte skal få program? Hvordan engasjere arbeidsgivere, herunder kommunen, i økonomisk vanskelige tider? Hvordan engasjere frivillige organisasjoner mv? NAV-kontoret er avhengig av drahjelp fra omverdenen!

11 KVALIFISERINGSPROGRAMMET - FORVENTNINGER
En prøvestein for NAV-reformen: en oppgave for hele NAV-kontoret (både stat og kommune) Plikt til å informere dem som kan ha krav på program og avhengig av erfaringer for å informere på en troverdig måte. Viktig å komme i gang! Ivareta den sosialfaglige kompetanse - sentral i forhold til vurderinger og oppfølging.

12 KOMMUNENS LEDELSE OG NAV-KONTORET
Anser kommunens ledelse NAV-kontoret som en kommunal enhet på lik linje med andre? Fare for å miste nødvendig oversikt når kontoret er etablert? Kommer informasjon til ”kommunen” frem til NAV-kontoret, når det er nødvendig? Hvilke rutiner ivaretar dette? Krav om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Ifølge lovforslag vil dette kravet gjelde alt kommunalt ansvar på NAV-kontor fra sommeren 2009.

13 KOMMUNENS LEDELSE OG NAV-KONTORET
Internkontroll i forhold til tilbudet til brukerne: Løser kommunen de oppgaver loven pålegger dem på en forsvarlig måte? Klarer kommunen å utvikle sine tjenester til det bedre? ”Hvordan holde orden i eget hus?” (IS-1183) – veileder fra Sosial- og helsedirektoratet

14 KOMMUNENS LEDELSE OG NAV-KONTORET
Hvordan sikrer kommunens ledelse seg løpende kjennskap til at NAV-kontoret ivaretar lovens krav og forbedrer tilbudet til brukerne? Ivaretas krav til internkontroll i samarbeidet med Arbeids- og velferdsetaten? Inngår dette i avtaler, partnerskapsmøter mv? Hvordan?

15 KOMMUNENS LEDELSE OG NAV-KONTORET
Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd – involveres NAV-kontoret når det er aktuelt? 7-milssteget, jf bl.a. tiltak mot barnefattigdom Tiltak for bostedsløse Opptrappingsplan på rusfeltet

16 NAV-KONTORET OG KOMMUNEN FOR ØVRIG
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14: avtale mellom stat og kommune skal blant annet inneholde bestemmelser om hvordan NAV-kontoret skal samhandle med kommunens øvrige tjenestetilbud. Vårt inntrykk fra tilsyn: dette er i liten grad formalisert og konkretisert. Er det på bakgrunn av en reell vurdering? Vår påstand at NAV-reformen skaper behov for mer faste rutiner - også i små kommuner - blant annet i forhold til barnevern og helsetjenesten (koordinerende enhet for rehabilitering)

17 NAV-KONTORET OG KOMMUNEN FOR ØVRIG
”Én dør inn” – men er det tid og rom for at forvaltningen kommer seg ut ? Viktig med oppfølging av enkeltpersoner, blant annet i tilknytning til kvalifiseringsprogram. Hvilken praktisk bistand gir kommunen? Hvordan bidrar man i forhold til boligsosialt arbeid? Hvordan ivaretas de sosiale tjenester overfor NAV-kontorets brukere?

18 NAV-KONTORET OG KOMPETANSEUTVIKLING
Viktig at det enkelte NAV-kontor vurderer behov knyttet til kompetanseutvikling. Den enkelte NAV-leder er sentral for å ivareta dette. Fylkesmannen har tro på faglige nettverk og kontakt på tvers av kommunegrensene. Må ses i sammenheng med tjenesteområdeorganisering i NAV Troms. Hvilke vurderinger har rådmennene når det gjelder faglige fora som var knyttet til ”sosialtjenesten”? Viktig å utvikle kompetanse sammen for hele kontoret (både stat og kommune). Likevel: Ivaretas behovene som følger det kommunale ansvaret godt nok? Fylkesmannen vil bidra!

19 Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Høringsfrist Kommunen internkontrollplikt også i forhold til økonomisk stønad (kap 5) og kvalifiseringsprogram (kap 5A). Fylkesmannen tilsyn (systemrevisjon) Bistand til å skaffe midlertidig bolig inn i NAV

20 INTERNKONTROLL OG KVP - EKSEMPLER
Oppgaver og mål: Hva er målsetting med KVP? Hvem har ansvar for hva i fht. KVP? Aktuelle tiltak/dokumenter: Organisasjonskart Delegasjonsreglement Serviceerklæring Tilgang til regelverk: Kunnskap om sosialtjenesteloven, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven mv. Tilgang til data og aktuelle nettsteder Løpende arkivering av veiledere, rundskriv, brev mv

21 INTERNKONTROLL OG KVP - EKSEMPLER
Ansattes kompetanse: Tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter knyttet til arbeidsevnevurdering, ARENA, mulige tiltak, rusavhengighet, psykiske problemer mv. Aktuelle tiltak/dokumenter: Opplæring og veiledning Kompetanseoversikter Kartlegging av kompetansebehov Opplæringsplaner Ansattes medvirkning: Hvilke erfaringer gjør de ansatte i forhold til KVP og hvordan utnyttes dette til å gjøre tilbudet bedre? Medarbeidersamtaler Faglige nettverk Avviksbehandling

22 INTERNKONTROLL OG KVP - EKSEMPLER
Tjenestemottakernes (og pårørendes) erfaringer: Hva mener deltagerne i KVP om tilbudet? Aktuelle tiltak/dokumenter: Brukerundersøkelser Systematisering av klager Brukerforum Trygge tjenester og risikoanalyse: Hvor er det fare for svikt (individuelt og generelt) når det gjelder gjennomføring av KVP? Risiko- og sårbarhetsanalyse System for å registrere og håndtere feil Sjekklister

23 INTERNKONTROLL OG KVP - EKSEMPLER
Tjenestemottakernes (og pårørendes) erfaringer: Hva mener deltagerne i KVP om tilbudet? Aktuelle tiltak/dokumenter: Brukerundersøkelser Systematisering av klager Brukerforum Trygge tjenester og risikoanalyse: Hvor er det fare for svikt (individuelt og generelt) når det gjelder gjennomføring av KVP? Risiko- og sårbarhetsanalyse System for å registrere og håndtere feil Sjekklister


Laste ned ppt "”Fylkesmannens forventninger om oppfølging av sosialtjenestelovens ansvarsområde”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google