Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008

2 NAV, 09.07.2014Side 2 Ledelse og styring av NAV-kontoret .. Kommunen (rådmannen) Fullmakter og resultatansvar STAT – NAV-etat Fullmakter og resultatansvar Partnerskap arena for styring/ koordinering NAV-leder

3 NAV, 09.07.2014Side 3 Styringssignaler fra NAV Stat  Visjon og verdigrunnlag  Strategier  Statsbudsjettet -> Årlige mål- og prioriteringer  Årlig mål- og disponeringsbrev -> virksomhetsplaner  Risikoanalyser -> tiltak  Resultatoppfølging -> tiltak  Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser -> tiltak  Styringsdialoger -> tiltak  Ledermøter  Lederutvikling – NAV-ledere og avdelingsledere

4 Tidlig drift i NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Samarbeidskonferanse Norefjell, 21. april 2009

5 NAV, 09.07.2014Side 5 Innhold  Bakgrunn for Tidlig drift  Partnerskapet som arena for styring og utvikling av NAV- kontoret – En bakgrunn for balansert målstyring i NAV-kontor – Balansert målstyring som utgangspunkt for endringsarbeid i NAV kontoret – Et eksempel fra Midtre Gauldal  Forslag til balansert målstyring for NAV-kontor  Balansert målstyring i en Tidlig drift-prosess

6 NAV, 09.07.2014Side 6 Forprosjekt Tidlig drift Intervjuer i 9 fylker høsten 2008  Forprosjektet ble startet med bakgrunn i at rapporter, spørreundersøkelser etc. dokumenterte at utviklingsprosessene ved etablering av NAV-kontor var krevende.  Forprosjektet til Tidlig drift (i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet) innhentet informasjon ved å intervjue: – NAV-ledelsen i 9 fylker – Kommunale og statlige medarbeidere og ledere i 27 NAV-kontor – Ledelsen ved 9 NAV-forvaltningsenheter  Utfordringsbildet viser klare fellestrekk over hele landet  Det er stor vilje til endring hos NAV-ledere og medarbeidere, men kompleksitet og manglende kapasitet synes å være hovedårsaken til at det er utfordrende å gjennomføre endringer

7 NAV, 09.07.2014Side 7 Intervjuene viser at utfordringene i NAV- kontorene er særlig knyttet til:  Målstyring – Medarbeidere og ledere i NAV-kontor er i liten grad kjent med kommunale og statlige mål for NAV-kontorets virksomhet og de opplever at deres arbeidsoppgaver i liten grad blir prioritert. Alt oppleves å være like viktig.  Tydeliggjøring av hensiktsmessig organisasjonsmodell og arbeidsprosesser – Ledere / medarbeidere i NAV-kontor etterlyser tydeligere råd om fornuftig organisering. ”Det er nå etablert så mange NAV-kontor at vi bør slippe mer prøving / feiling”  Kompetanse – Mengden kompetansetiltak oppfattes tilfredsstillende, men medarbeiderne opplyser at de lærer lite. En av årsakene synes å være at gjennomføring av kompetansetiltak foregår som ”fellesopplæring”. Det er mye fellesopplæring og lite individuell kompetanseheving. Det er også en utfordring at sentrale kompetansetiltak i liten grad er tilpasset individuell opplæring.  Lederstøtte – NAV-lederne opplevde mye støtte i etableringsperioden, men føler seg litt ”glemt” etter etablering. Fylkesdirektørene mener de gir mer lederstøtte enn NAV-lederne opplever å motta. NAV-lederne oppgir at de henter nødvendig lederstøtte fra tidligere kollegaer, men at de savner mer systematisk lederstøtte fra NAV fylke og kommunen.

8 NAV, 09.07.2014Side 8 1. Januar 2009 ble prosjekt Tidlig drift etablert. 1. Prosjektet sørger for at det utarbeides verktøy: – Balansert målstyring i NAV-kontor (målekort) – Gjennom innhenting av erfaring fra etablerte kontor utarbeider Arbeids- og velferdsdirektoratet forslag til prinsipper for fornuftig organisering og arbeidsflyt i NAV-kontor. – Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider en kompetansestrategi for å sikre hensiktsmessige kompetansetiltak til medarbeidere i NAV-kontor – Arbeids- og velferdsdirektoratet samler eksempler på gode erfaringer fra kommuner / fylker innen området lederstøtte. Eksemplene gjøres tilgjengelig via en veileder for lederstøtte. 2. Prosjektet gir opplæring og praktisk støtte til medarbeider i NAV fylke som kan dra ut i NAV-kontor og bistår NAV-leder med gjennomføring av endringsarbeid.

9 NAV, 09.07.2014Side 9 Balansert målstyring i NAV-kontor Målstyring i NAV-kontorene vil hovedsakelig bestå av tre steg: Måle, Følge opp og Rapportere

10 NAV, 09.07.2014Side 10 Ønsker å måle måloppnåelse Midtre Gauldal kommune NAV Midtre Gauldal NAV sentralt Eksempel: Midtre Gauldal (pilotkontor 02.10.2006) Fra fire til ett styringsdokument Fire styrings- dokument Ett styrings- dokument Grete Metliaas (rådmann i Midtre Gauldal) uttalte 15.10.08 til Fylkesprosjektlederne i NAV: ”Vi behøver et styringsverktøy som: – Klargjør oppdraget fra kommune og stat – Gir sammenheng mellom overordna mål og lokale mål/lokalt oppdrag – Gir et klart målbilde/oppdrag for NAV-kontoret – Bidrar til å holde fokus på ”det viktigste” – Gir et grunnlag for systematisk resultatrapportering”

11 NAV, 09.07.2014Side 11 Riktig bruk av målekortet vil sikre en bedre prosess for målstyring lokalt  Med bakgrunn i erfaringer fra flere kommuner/fylker (bl.a. Midtre-Gauldal), har KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeidet om å lage et forslag til målekort og system for balansert målstyring tilpasset bruk i NAV-kontor  Sammen med tilbudet om innføring av målekort gir Tidlig drift opplæring til medarbeidere i NAV-fylke slik at de kan bistå NAV-leder i gjennomføring av lokale utviklingsprosesser for å oppnå resultatforbedring.

12 NAV, 09.07.2014Side 12 Fremdriftsplan i NAV fylke og NAV-kontor Avklare målstyring lokalt Gjennomføre problemløsning og analyse 1212345678910 Status UKE Avklare målstyring i fylke Videre utvikling Starte Tidlig drift Utforme og prioritere tiltak 1. Sentrale måling 1. Sentrale og lokale måling 2. Sentrale og lokale måling 3. Sentrale og lokale måling Gjennomføre tiltak Gjennomføres en gang per fylke Gjennomføres på NAV-kontorene der man gjennomfører Tidlig drift Av- slutnin g

13 NAV, 09.07.2014Side 13 Målekortet viser NAV-kontorets resultater. ► NAV fylke henter ut statlige data, NAV-leder henter ut kommunale data. ► Medarbeider i NAV-fylke legger inn stalige og kommunale data slik at målekortet for det enkelte NAV-kontor blir komplett. ► Rapport fra målekortet (se illustrasjon) oversendes NAV-leder hver måned ► Målekortet viser hvordan NAV-kontoret presterte siste periode og hvordan prestasjonen er totalt sett for året NAV fylke er hovedansvarlig for oppdatering av målekortet Illustrasjon: Rapporteringsark måledata

14 NAV, 09.07.2014Side 14 Tiltaksplan som viser hvordan NAV-kontoret skal forbedre sine resultater. ► NAV-leder er ansvarlig for at utviklingstiltak for å forbedre resultat følges opp i egen tiltaksplan, hvor arbeidsoppgaver konkretiseres og fordeles ► NAV fylke og rådmann bistår NAV-leder ved behov (for eksempel kompetansetiltak, bistand fra andre osv). ► Det skal gjøres en enkel risikovurdering for hvert tiltak for å sikre at resultatforbedring innenfor et målområde ikke går på bekostning av resultatet for andre mål NAV-leder er ansvarlig for å iverksette tiltak, fordele ansvar og følge opp på områder hvor det i målkortet er registrert avvik Illustrasjon: Tiltaksplan

15 NAV, 09.07.2014Side 15 Eksempel på månedlig statusrapport til fylkesdirektør og rådmann ► NAV-leder, med nødvendig bistand fra NAV fylke og kommune, skal månedlig lage en statusrapport som oversendes fylkesdirektør og rådmann ► Statusrapporten skal beskrive status innenfor de fire perspektivene, områder hvor man gjør det bra / har utfordringer samt beskrive iverksatte tiltak for å utvikle forbedringsområdet ► Statusrapporten er standardisert i formen, men baserer seg på informasjon fra målekortet og tiltaksplanen for det enkelte NAV-kontor Statusrapporten skal sikre at fylkesdirektør / kommune er oppdatert på måloppnåelse ved det enkelte NAV-kontoret Illustrasjon: Statusrapport

16 Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud – 17.04.2009

17 NAV, 09.07.2014Side 17 1. Målstyring i [Fylke]  Inndeling av mål i perspektiver  Avklaringer for styringsparametere

18 NAV, 09.07.2014Side 18 Måling innenfor fire perspektiver sikrer en helhetlig oppfølging av NAV-kontorets resultater BrukerperspektivProduksjonsperspektiv MedarbeiderperspektivetØkonomiperspektivet UTARBEIDELSE AV LOKALE MÅL 1. Brukerperspektiv: Mål innenfor dette området sikrer at brukerne ivaretas og at kvaliteten i tjenestene er tilfredsstillende (forsvarlig) 2. Produksjonsperspektivet: Mål innenfor dette området bidrar til at NAV-kontoret oppfyller produksjonskravene (eks. oversendelsesfrister) 3. Medarbeiderperspektivet: Mål innenfor dette området måler medarbeidertilfredshet, sykefravær etc. 4. Økonomiperspektivet: Mål innenfor dette området bidrar til at NAV-kontoret opererer i henhold til fastlagte økonomiske rammer Måloppfølging innenfor fire perspektiver bidrar til balansert målstyring i NAV-kontoret MÅLSTYRING I NAV-KONTORET: INNDELING AV MÅL I PERSPEKTIVER

19 NAV, 09.07.2014Side 19 BrukerperspektivProduksjonsperspektiv – Dialogmøte 2 for 75 % av sykemeldte innen 26 uker – 75 % av ordinære arbeidssøkere skal ha hatt oppfølging siste tre mnd – Antall deltagere på kvalifiseringsprogram ift måltall – Arbeidsrettede tiltak og de øvrige rammestyrte virkemidlene skal gjennomføres iht tildelt aktivitetskrav og økonomisk ramme – Øke andelen elektronisk innsendte meldekort ift samme periode 2008 – Øke andelen som registrerer seg selv på nav.no til 75 % innen utgangen av 2009 – 60% av telefonsamtalene skal besvaresinnen 30 sekunder (1. halvår) – 70% av telefonsamtalene skal besvares innen 30 sekunder (2. halvår) – Minst 80 % av direktemeldte stillinger skal ha tilvisning – Andelen stillinger som er meldt til NAV av totalt antall tilgjengelige stillinger øker ift samme periode 2008 (summen av tilgangen direktemeldte stillinger og stillinger registrert av bedriftene selv på nav.no) – Krav til saksbehandlingstid for dagpengesaker, attføringspengesaker, AAP, ventelønn, attføringsstønader og lønnsgarantisaker skal overholdes – Oversendelsesfrister fra NAV lokal til forvaltning skal overholdes (Uføreytelser, Rehabiliteringsgrupper, Krav om sykepenger og Barnebidrag, bidragsforskudd og farskap) – Krav til saksbehandlingstid for sosialsaker skal overholdes (målkrav fastsettes lokalt) MedarbeiderperspektivetØkonomiperspektivet – Sykefraværet (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) i Arbeids- og velferdsetaten skal ikke øke sammenlignet med 2008 – Andel medarbeiderne som har gjennomført utviklingssamtale (medarbeidersamtale) skal være 100% – NAV-kontoret skal ha gjennomsn. score høyere enn x på HKI undersøkelsen – [Sjekk opp kompetanseutviklingsplan] – Driftsbudsjettet skal ikke overskrides i perioden (Driftsøkonomi) – Tiltaksregnskapet skal ikke overskrides i perioden (Tiltaksøkonomi) – Kommunes målkrav til sosialbudsjett (Kommunal økonomi) Utgangpunkt basert på Mål- og disponeringsbrev. Eksempler på fylkesvise/lokale/kommunale mål er tillagt (oransje skrift) Utgangspunkt for prioritering av styringsparametere innenfor de fire perspektivene MÅLSTYRING I NAV-KONTORET: INNDELING AV MÅL I PERSPEKTIVER Styringsparametere basert på Mål- og disponeringsbrev Styringsparametere basert på fylkesvise/kommunale/lokale prioriteringer

20 NAV, 09.07.2014Side 20 1. Målstyring i [Fylke]  Inndeling av mål i perspektiver  Avklaringer for styringsparametere

21 NAV, 09.07.2014Side 21 Avklaringspunkter for Brukerperspektivet (1/2) AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikikatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. B.1Dialogmøte 2 for 75 % av sykemeldte innen 26 uker  Hvilken statistikk benyttes for indikatoren i dag og skal denne benyttes inn i målekortet? Beregnes som i dag (nevner = strømningstall- ikke avholdt møte med gyldig grunn) Henter ut: Sylva Legger inn: Sylva 65 – 75% B.275 % av ordinære arbeidssøkere skal ha hatt oppfølging siste tre mnd Sylva70-75% B.3Antall deltagere på kvalifiseringsprogram ift måltall  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Siste eller nest siste måneds tall? B.4Arbeidsrettede tiltak (post 76.30) skal gjennomføres iht tildelt aktivitetskrav  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Hvordan innhente data?  Hvem henter inn data?  Skal måling skje på TO/kommune? Kommunenivå, tall oppdateres hver mandag, månedlige plantall på TO. Måltall på TO brukes i hele TO. Bruker prosenttall i rapportering Knut, Stine+/- 5% (grønt 0 - +/- 2%) B.5Andelen elektronisk innsendte meldekort skal være høyere enn 70 %  Målkrav relaterer seg til samme periode forrige år, skal man bruke resultatene for fylket forrige år eller kontorvis? Sylva65 – 70 %

22 NAV, 09.07.2014Side 22 Avklaringspunkter for Brukerperspektivet (2/2) AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. B.6Øke andelen som registrerer seg selv på nav.no til 75 % innen utgangen av 2009 Sylva68-75% B.760% (1. halvår) / 70% (2. halvår) av telefonsamtalene skal besvaresinnen 30 sekunder  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Hvordan innhente data?  Hvem henter inn data? Statistikk tas ut 5. påfølgende måned Magne55–60% 1. halvår 65-70% 2. halvår B.8Minst 80 % av direktemeldte stillinger skal ha tilvisning Sylva75% - 80% B.9Andelen stillinger som er meldt til NAV av totalt antall tilgjengelige stillinger skal være minst 35% (summen av tilgangen direktemeldte stillinger og stillinger registrert av bedriftene selv på nav.no)  Målkrav relaterer seg til samme periode forrige år, skal man bruke resultatene for fylket forrige år eller kontorvis? Målkrav er 35%Sylva25-35% B.10Andelen 20 – 24 som har vært ledig i minst 3 mnd skal ha oppfølgning, minst 80% Sylva60 – 80% B.11Andel ordinære arbeidssøkere innvandrere til jobb, minimum 65 % Indikator fra a- info (andel innvandrere til jobb) Sylva60-65% B.12Andel <26 uker igjen av DP-periode, utvid oppf. siste 3 mnd, minimum 75% Sylva50-75% B.13Antall arbeidsevnevurderinger skal økes med 5% fra måned til måned DatavarehusSylvaRødt hvis dårligere enn forrige måned

23 NAV, 09.07.2014Side 23 Avklaringspunkter for Produksjonsperspektivet AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikkatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. P.1.1 100 % av andel krav om uføreytelser sendes over til forvaltningsenheten innen 10 uker etter mottak av krav  Hvor stor andel av krav skal være innen ytre grense for NAV lokal på 10 uker? Bruker Ringerike som utgangspunkt Sylva (Tom)80-100% P.1.2 100 % av andel krav om eller revurdering av vedtak om rehabiliteringspenger til forvaltningsenheten innen fristen på 4 uker innen mottak av krav  Hvor stor andel av krav skal være innen ytre grense for NAV lokal på 4 uker? Bruker Ringerike som utgangspunkt Sylva (Tom)80 – 100% Eksempel på lokalt mål: Saksbehandingstid på sosialstønad  Avklares i møte med lokalkontor/rådmann

24 NAV, 09.07.2014Side 24 Avklaringspunkter for Medarbeiderperspektivet AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. M.1 Sykefraværet (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) i arbeids- og velferdsetaten skal ikke overstige 6%  Når er statistikk klar?  Hvor ofte kan man oppdatere  Hvordan tilpasse forsinkelse til månedlig måling?  Skal målkrav basert på 2008 utarbeides på månedlig / årlig grunnlag? 1 måned forsinkelse på tall Marit6-7% M.2 Andel medarbeiderne som har gjennomført utviklingssamtale (medarbeidersamtale) skal være 100% innen 1. juni  Hvilket kildesystem benyttes?kompetanse@navMarit80-100% M.3 NAV-kontoret skal ha gjennomsnittelig score høyere enn 22 på HKI-undersøkelsen  Hva skal HKI krav være?  Hvor hyppig oppdateres HKI? MaritRødt under 20 Gult 20 - 22 M.4 Kompetanse@nav skal brukes av samtlige medarbeidere  Avklare med Marit for å finne hva som skal måles, måltall og lignende Andel registrert profil av antall ansatte Marit80-100%

25 NAV, 09.07.2014Side 25 Avklaringspunkter for Økonomiperspektivet AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. Ø.1 Periodisert driftsbudsjett skal ikke overskrides (driftsøkonomi)  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Hvordan innhente data?  Hvem henter inn data?  Skjer måling skje på TO/kommune? Rapporteres den 10 med tilgjengelige tall. BodilGrønt: 0- 2% Gult + 5 % Ø.2 Avvik fra tiltaksbudsjett skal ikke være større enn +/- 2 % i perioden (Tiltaksøkonomi)  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Hvordan innhente data?  Hvem henter inn data?  Skjer måling skje på TO/kommune? Hentes ut i forbindelse med statistikk, torsdag etter månedsavslutning Stine, Knut+/- 5% (grønt fra 0 - +/- 2%)


Laste ned ppt "Ledelse, styring og oppfølging av NAV-kontoret Ola Heen Strømmen, NAV Buskerud Høstsamling for rådmenn i Buskerud, Sole 11.-12. sept. 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google