Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Høstkonferansene 2010. Hva har skjedd etter Stortingets behandling av samhandlingsmeldingen? Interdepartementale grupper KS har samarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Høstkonferansene 2010. Hva har skjedd etter Stortingets behandling av samhandlingsmeldingen? Interdepartementale grupper KS har samarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Høstkonferansene 2010

2 Hva har skjedd etter Stortingets behandling av samhandlingsmeldingen? Interdepartementale grupper KS har samarbeidet og gitt innspill –Ny Nasjonal helse- og omsorgsplan –Ny folkehelselov –Ny helse- og omsorgslov Stortingsbehandling våren 2011 Implementering 01.01.2012 DEL I

3 Følgende høringsdokumenter legges til grunn for gjennomføringen av reformen Nasjonal helse- og omsorgsplan legges fram i 2011. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester på høring høsten 2010 Ny lov om folkehelsearbeid på høring høsten 2010. DEL I.

4 Nasjonal helse- og omsorgsplan Virkemiddel for realisering og videreutvikling av nasjonal helse- og omsorgspolitikk En konkretisering av samhandlingsreformen, herunder utfordringsbildet DEL I.

5 Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester En oppfølging av det juridiske grunnlaget for samhandlingsreformen. Harmonisering av tjenester som i dag er regulert i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. Vektlegger samarbeid og samhandling mellom deltjenester på samme forvaltningsnivå og mellom forvaltningsnivåene Det tas sikte på at lovproposisjon kan fremmes for Stortinget våren 2011. DEL I.

6 Ny lov om folkehelsearbeid Oppfølging av samhandlingsreformen som legger økt fokus på forebygging og tidlig innsats. Mer effektivt og målrettet folkehelsearbeid Det tas sikte på at lovproposisjon kan fremmes for Stortinget våren 2011. DEL I

7 Forslag til Statsbudsjett 2011 Styrking 2011 (mill. Kr) Videreføring fra 2010 (mill. Kr) Forskning og kompetanseutvikling 35 33 Samhandlingstiltak, LMS 110 33 IKT 50 Forebyggende helsetjenester 240 Utvikling av kommunedata 5 Samhandlingstilskudd - rus 5 Samhandlingstilskudd - psykiatri 50 Sykestueprosjektet, Finnmark 8 DEL I

8 Statsbudsjett 2011 - Forskning og kompetanseutvikling Sikre et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for utvikling av mer sammenhengende helse- og omsorgstjenester Bidra til økt kompetanse innen forebygging og helsefremmende arbeid Styrking på 35 mill. kroner –Norsk forskningsråd, samhandlingsforsk. 10 mill –Utdanningsstillinger i allmennmedisin, 5 mill –Opplæringsprogram i planlegging, 10 mill –Livsstilsendringsprosjekt, 10 mill Videreføring fra 2010, 33 mill kroner DEL I.

9 Statsbudsjett 2010 – Samhandlingstiltak – Lokalmedisinske sentra Sikre brukere større nærhet til tjenestetilbudet Redusere bruk av sykehustjenester Styrke kommunene faglig og kompetansemessig, Styrke kommunenes posisjon som aktør i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Styrking på 110 mill. kroner –Kommunesamarbeid og utvikling av Lokalmedisinske sentra, 100 mill –Informasjonstiltak og erfaringsoppsummeringer om samhandlingsreformen, 10 mill Videreføring fra 2010, 33 mill. kroner DEL I.

10 Hva er lokalmedisinske sentra? Alt under et tak? En organisatorisk overbygning? Muligheter; DEL I.

11 Statsbudsjettet 2011 - IKT Fremme samhandling i helsesektoren Felles faglig plattform Enkeltilgang til kunnskap for alt helsepersonell Styrking på 50 mill. kroner –Utvikling av Norsk helsenett, Etablering av elektronisk kjernejournal Generell styrking av infrastruktur DEL I.

12 Statsbudsjettet 2011 - Utvikling av kommunedata Styringsinformasjon fra spesialisthelsetjenesten –Tilgjengeliggjøring –Kvalitetssikring Styrking på 5 mill kroner til Helsedirektoratet til utvikling DEL I.

13 Statsbudsjettet 2011 - Forebyggende helsetjenester Styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene –Videreføring fra 2010, 230 mill. kroner Helsedirektoratet arbeider med å utvikle en strategi for kunnskapsbasert folkehelsearbeid. –Videreføring fra 2010, 6 mill. kroner Norges idrettsforbuds satsing på fysisk aktivitet –Videreføring fra 2010, 4 mill. kroner DEL I.

14 Statsbudsjett 2010 - Samhandlingstilskudd - rusfeltet Tilskudd til kompetanse- og kvalitetsutvikling i regi av Fylkesmannen og Helsedirektoratet Videreføring av midler fra 2010 på 5 mill kroner DEL I.

15 Statsbudsjett 2010 - Samhandlingstilskudd – psykisk helse Bidra til utvikling og kvalitetsforbedring. –Tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester –Rekruttering av psykologer i kommunene –Lønnstilskudd til kommuner –Storbysatsing Videreføring av midler fra 2010 på 50 mill kroner DEL I.

16 Statsbudsjett 2011 - Sykestueprosjektet i Finnmark Videreutvikle samarbeidsmodellen mellom kommunene og helseforetak. Evaluere prosjektet Videreføring av midler fra 2010 på 8 mill kroner DEL I.

17 Samhandlingsreformens hovedelementer OppgaverFinansiering Lov- og avtaleverk Kommune-rollen DEL II.

18 Kommunerollen Kommunene får større ansvar og flere oppgaver (eks pålagt plikt til å ta i mot ”øyeblikkelig hjelp” Kommunene vi kunne få finansielle virkemidler til å påvirke oppgave-fordelingen mellom kommunene og helseforetakene Lovverket vil forsterke kommunenes ”sørge for” ansvar – altså kommunenes plikt. Viktig at lover og forskrifter også tydeliggjør kommunenes myndighet Statlige virkemidler gir nye rammebetingelser, men den framtidige kommunerollen vil i stor grad avhenge av de grep kommunene selv gjør! Oppgaver Før, i stedet for, etter Flere oppgaver Mer kompetansekrevende oppgaver Finansiering Tilstrekkelig økning i rammen? Medfinansieringsmodell Betalingsplikt fra dag 1 (utskrivningsklar) Lov- og avtaleverk ”Sørge for” ansvaret En myndiggjort kommune? Tjenestelovene versus kommuneloven Statlige virkemidler og kommunerollen DEL II.

19 Virkemidler i samhandlingsreformen Lover og forskrifter Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonale faglige retningslinjer Avtalesystem –Nasjonal rammeavtale –Regionale/lokale planer –Arénaer for jevnbyrdig dialog DEL II.

20 Virkemidler, fortsettelse Folkehelse og forebygging Nye tilbud og tjenester Reell brukerinnflytelse Pasientsikkerhet Kvalitetsarbeid Personell og kompetanse Forskning Ledelse Styring med leger og fysioterapeuter Nødvendig IKT-verktøy Økonomiske virkemidler Tilgang til statistikk Innovasjon DEL II.

21 Kommunesamarbeid Interkommunaltsamarbeid Vertskommunemodellen Lovforslag på høring - samkommune DEL II.

22 Forpliktende samarbeidsavtaler KS ønsker klarere rammer for å hindre uklarhet om ansvars- og oppgavemessige forhold Sentralt verktøy for å sikre et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud Utfordrende for kommunene å opptre som likeverdige partnere med helseforetakene og sykehusene KS har foreslått et det etableres et uavhengig tvisteorgan DEL II.

23 Funn vedrørende prioritering fremover – hva skal til for å styrke samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten? Enighet mellom partene IKT, samhandlingskultur og bedre kunnskaps- og kompetanseutveksling er begge parters høyeste prioriterte tiltak - også høyt prioritert av kommuner uavhengig av størrelse Blant HF’ene er øvrige tiltak lavt prioritert, blant kommunene er flere tiltak prioritert relativt høyt Styrking av avtaleverk og felles ledelse prioriteres overraskende lavt, det samme gjør lokalmedisinske sentra Kommunenes prioriteringer av samhandlingstiltakHF’enes prioriteringer av samhandlingstiltak DEL II.

24 Styring av fastlegene Kommunene får utvidet ansvar (styringsrett?) for allmennlegetjenesten Forskrift som presiserer at fastlegen får et tydelig ansvar for alle pasienter på lista Nasjonale kvalitets- og funksjonskrav for allmennlegetjenesten med krav til rapportering Endret finansieringsmodell for fastlegeordningen? Allmennlegetjenesten er en integrert del av en samlet kommunehelsetjeneste Det er behov for en forsterket legetjeneste i kommunene Fastlegeordningen har vært en historisk suksess, men alternative tilknytningsformer må også være mulige Kommunalt ansvar må balanseres med reell kommunal myndighet Sannsynlige forslag: KS mener: På hvilke områder det er behov for større kommunal styring og hvilke styringsvirkemidler er egnet? På hvilke områder har kommunene behov for mer kompetanse og ressurser for å utøve styringsretten de allerede har Spørsmål til drøfting: DEL II.

25 Foreløpige signaler fra Regjeringen Finansielt ansvar fra 2012 for utskrivningsklare pasienter fra dag1 Kommunal medfinansiering: –Aldersbasert modell for somatiske pasienter over 80 år –Medisinske innleggelse/behandlinger DEL II.

26 Kommunale oppgaver Samhandling særlig rundt eldre pasienter og kronisk syke er det området i helsetjenesten hvor det er mulig å skape bedre pasientforløp. Overordnet er det tre grupper av pasienter: –Kronisk syke og eldre med uplanlagt behov for helsetjenester og forverring som skyldes akutt sykdom for. eks. influensa. –Kronisk syke og eldre som kan ha nytte av systematisk oppfølging og rehabilitering, dvs. forebygge behov for innleggelser i sykehus og behov for økt kommunalt tilbud. –Pasienter med alvorlig sykdom som skal ha palliativ behandling DEL II.

27 Implementeringen av reformen skal være et langsiktig planarbeid Involverende og inkluderende prosesser med berørte aktører og brukergrupper Et helhetlig og koordinert gjennomførings- og oppfølgingsarbeid. DEL II.

28 FoU - Behov for ny kunnskap Finansieringsordninger for bedre samhandling. Sluttrapport høsten 2009 Brukervalg og brukerinnflytelse innen kommunale pleie-og omsorgstjenester. Sluttrapport 2010 Oppgaveforskyvning mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Sluttrapport 2010 Samhandlingsreformen og samhandlingsmodeller. Sluttrapport september 2010 Samhandlingsreformen -kartlegging av ledelse og lederutdanning i helse og omsorg. Sluttrapport 2010 Kommunehelsetjenesten og samhandlingsreformen. Sluttrapport 2010 DEL II.

29 Erfaringer med avtaler og ledelse tilknyttet samhandlingsarbeidet. Andel som svarer gjennomført med gode erfaringer DEL II.

30 Dekker dagens ledelsesutvikling behovene? Dagens tiltak innen ledelsesutvikling dekker bare utfordringene i noen grad I svært liten gradI svært høy gradI høy gradI noen gradI liten grad DEL II.

31 Svært stor betydning Stor betydning Verken eller Mindre betydning Ingen betydning Vet ikkeN Navn%%% Overordnet strategisk planlegging 50,9040,604,200,900,003,30212 Ø konomistyring45,3037,3013,201,400,002,80212 Kompetanse- utvikling hos personale 50,0038,107,101,400,003,30210 Kvalitetsutvikling41,5045,309,000,500,003,80212 Personlige leder- ferdigheter 33,7039,9018,303,801,003,40208 Gode samarbeids- l ø sninger mellom ulike akt ø rer i helse og omsorgstjenesten 69,2026,001,400,500,002,90208 Dagens tiltak innen ledelsesutvikling dekker bare utfordringene i noen grad DEL II.

32 KS’ visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Høstkonferansene 2010. Hva har skjedd etter Stortingets behandling av samhandlingsmeldingen? Interdepartementale grupper KS har samarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google